Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1182719 ΕΞ 2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αξιολόγηση και επιλογή των Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αξιολόγηση και επιλογή των Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β1182719ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 213 2112953
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αξιολόγηση και επιλογή των Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

γ) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10.3.2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

ε) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν. 

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1055659ΕΞ2017/7.4.2017 (ΩΥΨΞΗ-ΚΨΗ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε «Σύσταση, συγκρότηση και Ορισμός Μόνιμων Εκπαιδευτών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

3. Το αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1156566ΕΞ2017/19.10.2017 έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία».

4. Το αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1171704ΕΞ2017/16.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, με θέμα «Αίτημα για σύσταση Επιτροπής Επιλογής Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών».

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Επιτροπή για την αξιολόγηση και την επιλογή Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών, οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά με την εκπαίδευση και την εν γένει υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων ( Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

2. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γ.Η.Δ.Δ.Α.Δ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

4. Την Προϊσταμένη της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου της ίδιας Διεύθυνσης.

5. Την αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' - Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Β'- Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων της ίδιας Διεύθυνσης.

6. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπέλεση, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ο οποίος έχει οριστεί ως συντονιστής των Μόνιμων Εκπαιδευτών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα φορολογικού αντικειμένου.

Γ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Χρήστος Δημητρακόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, με αναπληρώτρια την Ατσίδη Ανθούλα, υπάλληλο ίδιου βαθμού, της ειδικότητας (ΠΕ) Εφοριακών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' - Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου της ίδιας Διεύθυνσης.

Δ. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Η αξιολόγηση των υποψηφίων υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Τελωνειακών, που έχουν υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μόνιμοι Εκπαιδευτές, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εκπαίδευση και, γενικότερα, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

β) Η επιλογή των Μόνιμων Εκπαιδευτών, η οποία θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, που θα προκύψουν από την υποβαλλόμενη αίτηση, το βιογραφικό τους σημείωμα και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά, καθώς και από την αξιολόγησή τους στην συνέντευξη, την οποία θα κληθούν να δώσουν όσοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1156566ΕΞ2017/19.10.2017 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ε. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., στο κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες αυτής, στην Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι της ολοκληρώσεως του έργου της.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο