Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1181779 ΕΞ 2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την εκπόνηση και κατάρτιση Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε.

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την εκπόνηση και κατάρτιση Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1181779 ΕΞ2017/05-12-2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
Fax : 210 - 32.30.829
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την εκπόνηση και κατάρτιση Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε.»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου ζ' και κα' της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, του άρθρου 37, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.
β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211) και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).
ε) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν. 
ζ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19-04-2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1026105ΕΞ2017/20-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΛΦΗ-Φ9Γ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εκπόνηση Σχεδίου Στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4389/2016 (Α' 94)».

3. Τα από 30-10-2017 και 10-11-2017 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016.

6. Την ανάγκη εκπόνησης Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής στην Α.Α.Δ.Ε.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), για την εκπόνηση και κατάρτιση Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής στην Α.Α.Δ.Ε.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ο.Δ.Ε. και ορίζουμε ως Συντονίστρια και μέλη αυτής, τους κατωτέρου υπαλλήλους υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Βάγια Πρεμέτη, υπάλληλο με βαθμό Α', της ειδικότητας (ΠΕ) Εφοριακών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

ΙΙ. ΜΕΛΗ
1) Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' - Συντονισμού, Παρακολούθησης και Συγχρηματοδότησης Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, με αναπληρώτρια την Ελένη Τρουλλινού, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
2) Μαρία Αθανασάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΙΒ' - Διασφάλισης Ποιότητας Διαδικασιών, Παρακολούθησης Συμφωνιών και Κοστολόγησης Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λυρίδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
3) Στυλιανό Γελαδάρη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ι' - Διοικητικής Συνδρομής Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της Υποδιεύθυνσης Β' - Επιχειρησιακών Απαιτήσεων Εφαρμογών Φορολογίας και Ελέγχου της Δ.ΗΛΕ.Δ., με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Κελεσίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
4) Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Μπιλιράκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
5) Αλεξάνδρα Μάτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου (Δ.Η.Τ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), με αναπληρωτή τον Νικόλαο Αυθίνο, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Α' - Διευκόλυνσης Εμπορίου και Οικονομικών Φορέων της ίδιας Διεύθυνσης.
6) Λαμπρινή Κουβέλη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.
7) Απόστολο Μπούτο, ειδικό σύμβουλο, σε θέματα Πληροφορικής, στο Γραφείο του Διοικητή.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας της Ομάδας θα την αναπληρώνει, το με α/α 1, τακτικό μέλος, Γεώργιος Λασκαρίδης.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ο.Δ.Ε θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η Συντονίστρια αυτής.

Δ. Ι. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η εκπόνηση και κατάρτιση Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε.
Στα πλαίσια του έργου της, η Ο.Δ.Ε., θα:
α) συγκεντρώσει και μελετήσει την βιωσιμότητα των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής, καθώς και των εφαρμογών, που υποστηρίζουν την Α.Α.Δ.Ε. στην λειτουργία της,
β) αποτυπώσει τα κενά που παρουσιάζονται ως προς την λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η Α.Α.Δ.Ε.,
γ) καταστρώσει Οδικό Χάρτη που θα υλοποιεί το Σχέδιο Στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτό διατυπώθηκε στο παραδοτέο έργο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας, που αναφέρεται στο, με α/α 2, του προοιμίου της παρούσας απόφασης,
δ) καταστρώσει προτεραιοποιημένο και κοστολογημένο μεσοπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο για την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη,
ε) συμμετέχει στη σύνταξη του Εγγράφου Ταυτότητας του Έργου, καθώς και στην επικαιροποίησή του, όποτε αυτό είναι απαραίτητο και
στ) διοικεί, διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις ενέργειες και δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου.

ΙΙ. Η Συντονίστρια της Ο.Δ.Ε.:
α) συντονίζει, κατανέμει τις επιμέρους εργασίες της Ο.Δ.Ε., ελέγχει και παρακολουθεί την πορεία αυτών,
β) έχει την ευθύνη για την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων κατά την εξέλιξη του έργου,
γ) τηρεί τα χρονοδιαγράμματα της πορείας του έργου,
δ) συντάσσει, σε τακτικά χρονικά διαστήματα και όποτε άλλοτε αυτό χρειασθεί, ενημερωτικές αναφορές προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την πρόοδο του Έργου και
ε) επικοινωνεί με τους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., όποτε αυτό απαιτηθεί, για την πορεία του Έργου και για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με αυτό.

Ε. Η Συντονίστρια, στα πλαίσια του έργου της Ο.Δ.Ε., δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις αυτής, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, στελέχη της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες αυτής, το οποίο θα ορίζει κάθε φορά η Συντονίστριά της και θα ολοκληρώσει το έργο της με την υποβολή όλων των παραδοτέων αυτού στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και όχι πέραν της 31/5/2018.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο