Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2017 ]

Αριθμ. 21654/2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ» (Β' 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 19102/2016 όμοια απόφαση (Β' 3387)

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ» (Β' 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 19102/2016 όμοια απόφαση (Β' 3387))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 21654

(ΦΕΚ Β' 4242/05-12-2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 (Α' 155), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4315/2014 (Α' 269).
β. Της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155).
γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ε. Του π.δ. 127/2017 (Α' 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».
στ. Του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.
ζ. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. Της υπ' αριθμ. 216/8.1.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β' 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 19102/10.10.2016 όμοια απόφαση (Β' 3387).

2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπ' αριθμ. 216/8.1.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β' 10), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 216/8.1.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β' 10), όπως ισχύει, στα εξής σημεία:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε οικόπεδα, στα οποία έχει συσταθεί ή συνιστάται κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου».

2. Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός σχεδίου πόλεως, συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 5.000 τ.μ. με βάση την οικοδομική τους αδεία, η οποία έχει εκδοθεί έως τις 8-1-2015, μπορούν να δεσμεύονται, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 2, όχι μόνον στο σύνολό τους αλλά και εν μέρει για τη λειτουργία ξενοδοχείου και ειδικότερα σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της υφιστάμενης δόμησης. Για το σκοπό αυτό στα ξενοδοχεία του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητη είσοδο επί της ανωδομής των κτιρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των ξενοδοχείων».
Όταν δε η μερική δέσμευση του κτιρίου για την λειτουργία του ξενοδοχείου γίνεται ανά ορόφους του κτιρίου και όχι καθ' ύψος του κτιρίου, πέραν της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω λειτουργικής αυτοτέλειας, οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για την λειτουργία του ξενοδοχείου πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για το σύνολο του κτιρίου.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 3, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Σε οικόπεδα, στα οποία έχει συσταθεί ή συνιστάται κάθετη ιδιοκτησία, η πιο πάνω δήλωση αφορά τη δέσμευση του οικοπέδου ως προς το τμήμα της κάθετης ιδιοκτησίας».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 συμπληρώνεται ως εξής:
«Όπου στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστα εμβαδά οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν του 2% και όπου στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστες διαστάσεις κρεβατιών οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 4%».

5. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Τα υφιστάμενα στις 9-1-2015 ξενοδοχεία ενός αστέρος, που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 ΕΣΤΙΑΣΗ του Παραρτήματος του άρθρου 7».

6. Η παραγρ. 1 του άρθρου 6 τροποποιείται, ως εξής:
«1. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

7. Το κριτήριο με α/α 1.8. του πίνακα «1.ΚΤΙΡΙΟ» του παραρτήματος του άρθρου 7 συμπληρώνεται με παρατήρηση στην αντίστοιχη στήλη, ως εξής:8. Τα κριτήρια με α/α 2.1, 2.2 και 2.18 του πίνακα «2.ΥΠΟΔΟΧΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ» του παραρτήματος του άρθρου 7 συμπληρώνονται με παρατηρήσεις, ως εξής:Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο