Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2017 ]

Κ.Υ.Α. 1249/2017 Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ)

(Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ))

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αριθμ. 1249
 
(ΦΕΚ Β' 4235/04-12-2017)

1249/1.12.2017 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α’309), όπως ισχύει,
2. της με αρ. 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) – Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων αυτών»( Β’ 3301),
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α’ 98),
4. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),
5. της με αριθ. Υ30/9-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β΄ 2183),
6. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136),
7. του π.δ. 111/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178),
8. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

Β. Τη με αρ. 6/2016 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) των προσώπων των περιπτ. α΄ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύονται με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων με μέριμνα του προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ως άνω νόμου.

2. Το αντικείμενο της δημοσιοποίησης περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α. επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση και η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του/της υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 01 κωδ. 5, 6, 7, 10 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

β. επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός του/της συζύγου του υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 02, κωδ. 6, 7, 8 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

γ. έσοδα από κάθε πηγή (Παράρτημα Ι, Πίνακας 04 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

δ. μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (Παράρτημα Ι, Πίνακας 05 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ε. μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα (Παράρτημα Ι, Πίνακας 06 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

στ. καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και τα υπόλοιπα χρηματιστηριακών λογαριασμών – χρηματικών καρτελών, εξαιρουμένου του ΙΒΑΝ (Παράρτημα Ι, Πίνακας 07 πλην του κωδ. 6 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ζ. ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, εξαιρουμένης της οδού, αριθμού ή τοποθεσίας του ακινήτου, του ονοματεπωνύμου της Συμβολαιογράφου (απόκτησης και εκποίησης/ μεταβολής των ανωτέρω) (Παράρτημα Ι, Πίνακας 09 πλην των κωδικών 7, 24 και 30 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

η. οχήματα κάθε χρήσης, εξαιρουμένου του αριθμού κυκλοφορίας τους (Παράρτημα Ι πίνακας 10 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

θ. πλωτά μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου ή λεμβολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 11 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ι. εναέρια μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 12 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ια. συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση, εξαιρουμένου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της επιχείρησης (Παράρτημα Ι πίνακας 13 πλην του κωδ. 7 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ιβ. οι δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές (Παράρτημα Ι πίνακας 14 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017
 
Οι Υπουργοί
 
Οικονομικών
ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο