Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2017 ]

Αριθμ. 127660/2017 Ανάθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθηκόντων για σύνταξη εισηγήσεων σχετικών με την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, και καθορισμός: της διαδικασίας και των όρων ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων, των προθεσμιών εντός των οποίων πραγματοποιείται η σύνταξη των εισηγήσεων από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ Α.Ε, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας

(Ανάθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθηκόντων για σύνταξη εισηγήσεων σχετικών με την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, και καθορισμός: της διαδικασίας και των όρων ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων, των προθεσμιών εντός των οποίων πραγματοποιείται η σύνταξη των εισηγήσεων από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ Α.Ε, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 127660/22-11-2017

(ΦΕΚ Β' 4121/27-11-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α'117), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 85, παράγραφος 1 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α' 227).

3. Τις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (Α' 261) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α' 8), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/ 16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Υ226/ 28-12-2016 απόφαση του πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233).

11. Το καταστατικό της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. που τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (Α'267) και τροποποιήθηκε περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 60 του νόμου 4314/2014 (Α'265).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1


1α. Αναθέτουμε στην Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε τη σύνταξη, από στελέχη της, εισηγήσεων σχετικών με την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, για τα οποία έχει διενεργηθεί τελικός διοικητικός έλεγχος είτε από στελέχη της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είτε από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.). Τα καθήκοντα αυτά αφορούν στη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής εισήγησης και του αντίστοιχου σχεδίου απόφασης καθώς και της περίληψής της, όπου απαιτείται, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Η Διοίκηση της Μ.Ο.Δ. Α.Ε καταρτίζει κατάλογο από εξειδικευμένα στελέχη της, αρμόδια για την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων και ορίζεται ο υπεύθυνος για τον συντονισμό τους, σύμφωνα με απόφαση η οποία διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην ομάδα αναφέρεται η ειδικότητα, οι τίτλοι σπουδών καθώς και η σχετική εμπειρία κάθε στελέχους που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Στον ανωτέρω κατάλογο δεν μπορούν να περιληφθούν στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε τα οποία είναι αποσπασμένα και εργάζονται στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και τα στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ που είναι αποσπασμένα εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ ΑΕ.
Ο κατάλογος με τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε, οριστικοποιείται και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και διαβιβάζεται στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Τα καθοριζόμενα από τη Διοίκηση της Μ.Ο.Δ. Α.Ε αρμόδια στελέχη, μπορεί να μεταβάλλονται, με νεότερη γνωστοποίησή της προς τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Σε κάθε αρμόδιο στέλεχος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. θα δίδεται και ο κωδικός πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με ρόλο ολοκληρωτή.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας ανάθεσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων διαβιβάζει κάθε φορά στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. αριθμό φακέλων επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας της παραγράφου 1.1, ανάλογα με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες και τη σειρά προτεραιότητας των προς ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων της ως άνω κατηγορίας καθώς και τον βαθμό διαθεσιμότητας των αρμόδιων στελεχών της ομάδας της Μ.Ο.Δ Α.Ε. κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον συντονιστή τους.
Η διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά και εντύπως. Διαβιβάζονται ηλεκτρονικά οι σχετικοί φάκελοι του επενδυτικού σχεδίου, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο παραδίδονται και οι έντυποι φάκελοι, με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής μεταξύ της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων και της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

3. Μετά την εκάστοτε διαβίβαση επενδυτικών φακέλων, ο συντονιστής προβαίνει στην ηλεκτρονική χρέωση των φακέλων στα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. στο ΠΣΚΕ, και δίδει τον σχετικό ρόλο του ολοκληρωτή στα συγκεκριμένα στελέχη, μέσω του οποίου θα γίνεται η σύνταξη της σχετικής εισήγησης και του σχεδίου απόφασης καθώς και της περίληψης, όπου απαιτείται, για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου το οποίο κάθε στέλεχος χρεώθηκε, βάσει των στοιχείων του διαβιβασθέντος φακέλου.

4α. Η επεξεργασία και εισήγηση των θεμάτων από τα αρμόδια στελέχη της ΜΟΔ Α.Ε. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004, όπως αυτός εξειδικεύτηκε με τις οικείες κανονιστικές αποφάσεις και το λοιπό θεσμικό πλαίσιο καθώς και τις σχετικές οδηγίες. Τυχόν προβλήματα και ζητήματα που εμφανίζονται κατά την διαδικασία σύνταξης των εισηγήσεων, επιλύονται με την αρωγή και συνεργασία των στελεχών της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων.
β. Αν κατά την διαδικασία σύνταξης της εισήγησης, κριθεί αναγκαίο να ζητηθεί η υποβολή συμπληρωματικών διευκρινιστικών στοιχείων και πληροφοριών, συντάσσεται σχετικό έγγραφο από το αρμόδιο στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε και αποστέλλεται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου μέσω μηνυμάτων του ΠΣΚΕ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο έγγραφο μέσω ΠΣΚΕ ή στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τάσσεται εύλογη προθεσμία για απάντηση από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με επισήμανση του γεγονότος ότι, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η εξέταση του φακέλου θα προχωρήσει χωρίς τα ζητούμενα στοιχεία. Μετά την άπρακτη, χωρίς απάντηση εκ μέρους του φορέα, εκπνοή της προθεσμίας, η σχετική επεξεργασία του θέματος ολοκληρώνεται χωρίς τα ζητούμενα στο έγγραφο στοιχεία και πληροφορίες. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης του φορέα για λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας.
Αν κατά την σχετική επεξεργασία των θεμάτων, προκύψουν ζητήματα ή προβλήματα που κατά την κρίση του αρμόδιου στελέχους χρήζουν διευκρινήσεως ή αποσαφήνισης, επιλύονται με την αρωγή και συνεργασία της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων τόσο σε προφορικό επίπεδο όσο και με υποβολή σχετικού ερωτήματος.

5α. Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης της σχετικής εισήγησης και του σχεδίου της απόφασης καθώς και της περίληψής της, όπου απαιτείται, το αρμόδιο στέλεχος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, τα οποία και διαβιβάζονται από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων με σχετικό διαβιβαστικό, προκειμένου να εκδοθούν αρμοδίως οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις. Η διαβίβαση γίνεται παράλληλα και σε ηλεκτρονική μορφή. 
Κατά τον έλεγχο των εν λόγω εισηγήσεων, δύναται να ζητείται η συνδρομή της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, η εισήγηση αναπέμπεται από τον Γενικό Γραμματέα στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες συμπληρώσεις και διορθώσεις είτε από το αρμόδιο στέλεχος που κατάρτισε την εισήγηση είτε από άλλο αρμόδιο στέλεχος, κατά την κρίση του συντονιστή.
β. Στις περιπτώσεις που, στο πλαίσιο του άρθρου 27 παρ. 1 του νόμου 4399/2016, η εισήγηση καταλήγει σε πρόταση είτε έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου δ του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 77685/11.7.2016 (Β' 2335/2016), είτε ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, οι σχετικές εισηγήσεις προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσονται και υποστηρίζονται στις συνεδριάσεις της, από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
γ. Η ολοκλήρωση της εισήγησης και των σχετικών σχεδίων και περιλήψεων όπου απαιτούνται και η υποβολή τους στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων πραγματοποιείται το αργότερο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την χρέωση του φακέλου στο αρμόδιο στέλεχος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Σε περιπτώσεις αποστολής στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου, εγγράφου ή ηλεκτρονικού μηνύματος για υποβολή συμπληρωματικών διευκρινιστικών στοιχείων και πληροφοριών, η ολοκλήρωση της σχετικής εισήγησης και η υποβολή της θα γίνεται το αργότερο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της απάντησης και των ζητηθέντων στοιχείων και πληροφοριών, πλην των περιπτώσεων καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας στις οποίες θα γίνεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη της ανωτέρας βίας.
Σε περιπτώσεις υποβολής ερωτήματος στη Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, η ολοκλήρωση της εισήγησης και η υποβολή στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, πραγματοποιείται το αργότερο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της απάντησης.
Στις περιπτώσεις εισηγήσεων προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή που υποστηρίζονται από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., η κατάρτιση του σχεδίου της σχετικής απόφασης και της περίληψης της, όπου απαιτείται, θα γίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών μετά την κοινοποίηση στην ΜΟΔ ΑΕ των πρακτικών της συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του επενδυτικού σχεδίου, την υποβολή στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων της εισήγησης και των σχετικών σχεδίων, και την έκδοση αρμοδίως της αντίστοιχης διοικητικής πράξης με τη δημοσίευση της περίληψης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου απαιτείται, αποχρεώνεται ηλεκτρονικά ο φάκελος του επενδυτικού σχεδίου και επιστρέφεται στην Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ο τυχόν έντυπος φάκελος που είχε διαβιβαστεί, με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής μεταξύ της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων και της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση, αποχρέωση φακέλου πραγματοποιείται με πρόταση του Προέδρου της ΜΟΔ ΑΕ και αποδοχή της από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

6. Τα πρότυπα όλων των αναγκαίων διοικητικών εγγράφων για την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων, δημιουργούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων.

7. Με σκοπό την άρτια εκτέλεση της παρούσας ανάθεσης, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε μεριμνά για την εκπαίδευση των αρμοδίων στελεχών της στα θέματα του θεσμικού πλαισίου του επενδυτικού νόμου 3299/2004 και της διαδικασίας επεξεργασίας των θεμάτων, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Ι.Ε), αξιοποιώντας ως εκπαιδευτές στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ, της Γ.Δ.Ι.Ε. και άλλα αποδεδειγμένα έμπειρα στελέχη της δημόσιας διοίκησης ή του ιδιωτικού τομέα.

8. Τα αρμόδια στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ έχουν πρόσβαση στο σύνολο του φακέλου του χρεωμένου σε αυτούς επενδυτικού σχεδίου στο ΠΣΚΕ και σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον είναι απαραίτητο και σε συνεννόηση με την ΓΔΙΕ- πρόσβαση στον φυσικό φάκελο. Ο συντονιστής της ΜΟΔ ΑΕ έχει πρόσβαση σε όλους τους φακέλους.
Η επικοινωνία των αρμοδίων στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ με τους επενδυτικούς φορείς, στο πλαίσιο των παραπάνω καθηκόντων, γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πάντως σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα και τους κανόνες της ΜΟΔ ΑΕ.
Στο πλαίσιο των εν λόγω καθηκόντων, τα αρμόδια στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ δύνανται να επικοινωνούν και συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα (π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, φορολογικές αρχές κλπ), καθώς και άλλους συναρμόδιους φορείς (πχ Επιμελητήρια, πιστωτικά ιδρύματα) για την διασταύρωση ή και διευκρίνιση στοιχείων απαραίτητων για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων.

9. Απαγορεύεται στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε και στα αρμόδια στελέχη της στα οποία χρεώθηκαν φάκελοι επενδυτικών σχεδίων της παρούσας καθώς και στον συντονιστή, η αναπαραγωγή ή η παραχώρηση σε τρίτους καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα όλου ή μέρους του διατιθέμενου υλικού. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το αρμόδιο στέλεχος της ΜΟΔ ΑΕ τηρεί τους κανόνες και πρότυπα προστασίας προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων, καθώς και τις αρχές ακεραιότητας και αξιοπιστίας. Η ΜΟΔ ΑΕ λαμβάνει μέριμνα για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και την μη σύγκρουση συμφερόντων από τα εμπλεκόμενα στελέχη. 
Καθ' όλη την διάρκεια της παρούσας ανάθεσης καθηκόντων, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με τους φακέλους επενδυτικών σχεδίων που επεξεργάζονται και τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

10. Η επεξεργασία των επενδυτικών φακέλων από τα αρμόδια στελέχη πραγματοποιείται στο πλαίσιο παροχής της εξαρτημένης εργασίας τους προς τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε και δεν παρέχεται πρόσθετη αμοιβή για κάθε επεξεργαζόμενο φάκελο επενδυτικού σχεδίου, πλην των περιπτώσεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 5 της παρούσας οπότε έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 26226/3.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ.' 117).

Άρθρο 2

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο