Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2017 ]

Αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/16/31560/2017 Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της αρμοδιότητας να καθορίζει με απόφασή του το ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

(Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της αρμοδιότητας να καθορίζει με απόφασή του το ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/16/31560/20-11-2017

(ΦΕΚ Β' 4117/27-11-2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126), όπως ισχύει,
β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
δ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ Β΄1659/26/07/2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/ οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Το αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/34905/Δ9/10714/25.9.2017 έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο ζητείται να μεταβιβαστεί στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αρμοδιότητα να καθορίζει περιορισμένο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, κατ’ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στην αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ Β΄1659/26/07/2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποκλείοντας το ωράριο 9:00 με 17:00, καθώς αποκλίνει από το ωράριο συναλλαγής του κοινού με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα με το ως άνω έγγραφο προτείνονται ως εναλλακτικές επιλογές τα ωράρια: α) 7:00 με 15:00, β) 7:30 με 15:30, γ) 8:00 με 16:00, δ) 8:30 με 16:30 για επιλογή αποκλειστικά από υπαλλήλους που έχουν παιδί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συντονισμένη λειτουργία του ΕΦΚΑ και η αποτελεσματικότερη συνεργασία των υπαλλήλων, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των  συναλλασσομένων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:


1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την αρμοδιότητα να καθορίζει με απόφασή του περιορισμένο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.

2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο