Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 21829 Παροχή εθελοντικής εργασίας

(Παροχή εθελοντικής εργασίας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα: 4/8/2014
Αριθ. πρωτ.: 21829

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αγησιλάου 10
104 37 - Aθήνα
210 - 5289267
FAX: 210 - 5289275

ΘΕΜΑ: Παροχή εθελοντικής εργασίας

Σχετ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. 718/29.4.2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από το συνδυασμό των άρθ. 648, 649, 651 ΚΑΙ 653 ΑΚ καθώς και άρθ. 6 Α.Ν. 765/1943 (ΦΕΚ 341 Α'), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθ. 38 του Εισαγωγικού Νόμου ΑΚ, προκύπτει ότι σύμβαση εξηρτημένης εργασίας - στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας - υφίσταται όταν ο μισθωτός υποχρεούται να παρέχει την εργασία του αυτοπροσώπως στον εργοδότη, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, έναντι καταβολής μισθού (ανεξαρτήτως τρόπου καθορισμού και καταβολής αυτού), υποκείμενος κατά την εκτέλεση της εργασίας σε νομική και προσωπική εξάρτηση έναντι του εργοδότη. Η εξάρτηση εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη i) να καθορίζει τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και την έκταση παροχής εργασίας, κατά τρόπο δεσμευτικό για το μισθωτό, δίνοντας τις απαραίτητες εντολές και οδηγίες τις οποίες ο μισθωτός υποχρεούται να ακολουθεί και ii) να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του μισθωτού προς αυτές (ΑΠ 608/2014, 2239/2013, 2083/2013, 297/2012, 1508/2010). 

Όπου η παραπάνω βούληση ελλείπει, δεν υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας αλλά η εργασία παρέχεται με βάση άλλου είδους σχέση πχ λόγω συγγενικού δεσμού, φιλίας, μνηστείας, ηθικού καθήκοντος, για λόγους πολιτικούς, ιδεολογικούς, φιλανθρωπικούς, κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σχέση του παρέχοντος εργασία με το δέκτη αυτής (σχέση εθελοντικής εργασίας) δεν θεωρείται, κατ'αρχάς, σχέση εξηρτημένης εργασίας με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σε αυτή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, ενδεχομένως με ορισμένες εξαιρέσεις (ιδίως ζητήματα υγείας και ασφάλειας).

Επισημαίνεται ότι:

- Τα μέρη, στο πλαίσιο της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361), επιλέγουν εάν και με ποιο περιεχόμενο θα συμβληθούν,

- Εάν υπάρχει πρόθεση παροχής εθελοντικής εργασίας, είναι σκόπιμο τα μέρη να συνάψουν σχετικό συμφωνητικό,

- Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όταν διερευνάται το ζήτημα της παροχής ή μη εξηρτημένης εργασίας, ο Επιθεωρητής συνεκτιμά μια σειρά από στοιχεία: είδος και διάρκεια εργασίας, νομική φύση και δραστηριότητα εργοδότη, εάν απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες, εάν η παρεχόμενη εργασία συνιστά το επάγγελμα του παρέχοντος αυτή και το κύριο μέσο βιοπορισμού του, ύπαρξη συγγενικής ή άλλου είδους σχέσης, τυχόν σύναψη συμφωνητικού, κοκ. Το καταστατικό ενός σωματείου αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι όροι αυτού προεξοφλούν την παροχή εθελοντικής εργασίας.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο