Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1173193 ΕΞ 2017 Τροποποίηση του με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ2017/29-5-2017 «Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017» εγγράφου μας σχετικά με την υποβολή αιτημάτων κάλυψης δαπανών μετακινήσεων

(Τροποποίηση του με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ2017/29-5-2017 «Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017» εγγράφου μας σχετικά με την υποβολή αιτημάτων κάλυψης δαπανών μετακινήσεων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 20/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1173193 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 10562
Πληροφορίες: Α. Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 2131624206
Fax: 2131624213
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Τροποποίηση του με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ2017/29.5.2017 «Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017» εγγράφου μας σχετικά με την υποβολή αιτημάτων κάλυψης δαπανών μετακινήσεων

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017/7.11.2017 (ΦΕΚ 3970/Β/13-11-2017) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η με αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017, διορθώνουμε την δεύτερη και τρίτη περίπτωση της ενότητας Η του εγγράφου με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ 2017/29.5.2017 «Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017» (ΑΔΑ: Ω84Τ46ΜΠ3Ζ-ΑΜΠ) που αφορά στην υποβολή αιτημάτων κάλυψης δαπανών μετακινήσεων ως εξής:

- Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και Διευθύνσεις, Αυτοτελή τμήματα, που υπάγονται στον Διοικητή: Με τεκμηριωμένο αίτημα της υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος που πρόκειται να μετακινηθεί, υπογεγραμμένο από τον διατάκτη στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία.

- Μετακινήσεις στα πλαίσια των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Fiscalis και Τελωνεία 2020: Με ευθύνη της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος, που πρόκειται να μετακινηθεί, μετά την έγκριση συμμετοχής του, υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης υπογεγραμμένο από τον διατάκτη στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Το αίτημα κοινοποιείται στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, καθώς και την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επιπλέον συμπληρώνουμε τέταρτη περίπτωση στην ενότητα Η ως εξής:

- Δαπάνες μετακινήσεων κατόπιν υποχρεωτικής απόσπασης ή υποχρεωτικής μετάθεσης προσωπικού: Με τεκμηριωμένο αίτημα από τον διατάκτη στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία του υπαλλήλου, που πρόκειται να μετακινηθεί. Το τεκμηριωμένο αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται μετά την θετική εισήγηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, για εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπεται υπηρεσιακό συμβούλιο, και να υποβάλλεται το νωρίτερο δυνατό, ήτοι τουλάχιστον 20 ημέρες

Επισημαίνουμε πως αιτήματα που αφορούν μετακινήσεις, είναι δόκιμο να υποβάλλονται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημέρα αναχώρησης του υπαλλήλου. Αυτό το χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος, πριν την αναχώρηση, για την μεταφορά πίστωσης, την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ή έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και την έκδοση απόφασης μετακίνησης, για τις περιπτώσεις που απαιτείται.

Σημειώνουμε πως τα τεκμηριωμένα αιτήματα περιλαμβάνουν εκτιμώμενο κόστος ανά ΚΑΕ, στα πλαίσια της χρηστής οικονομικής διοίκησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του Ν. 4336/2015, περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο