Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2017 ]

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1170657 ΕΞ 2017 Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α' 141)

(Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α' 141))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1170657 ΕΞ2017/14-11-2017

(ΦΕΚ Β' 4049/20-11-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 2132112950
Fax: 210-3230829
E-mail: [email protected]

β) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
E-mail:

2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Σ.Ε.Κ.)

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 7-9
Ταχ. Κώδικας: 10671 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132110900
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας ……. και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37ΕΚ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4446/2016 (Α’240 ) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» και της υποπαραγράφου α’ της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
β) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε’ και της περίπτωσης δδ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 1, 2 και 7 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
γ) Της αριθ. Υ209/2-12-2016 (Β’3920) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση επιτροπής επιχειρησιακού σχεδιασμού με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.». δ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128), «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
ε) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Β. 1049724 ΕΞ 2017/30.3.2017 (Α.Δ.Α.:73ΡΜΗ-ΤΘΤ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ορισμός μελών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1100458 ΕΞ 2017/27.6.2017 (ΑΔΑ: 654ΦΗ-991) «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1049724 ΕΞ 2017/30.3.2017 (Α.Δ.Α.:73ΡΜΗ-ΤΘΤ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) στην Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.» όμοια.

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’141)», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4446/2016 (Α’240 ).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την οργάνωση, τη δομή, τη λειτουργία και τις υποδομές του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’141), ως εξής:

Άρθρο 1
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.


Α. 1.- α) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), το οποίο λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’141), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4446/2016 (Α’240), σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’94), είναι επταμελές μικτό διϋπηρεσιακό όργανο, που εποπτεύεται από την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.» και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από:

αα) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο.

ββ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Αντιπρόεδρο.

γγ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Γραμματέα.

δδ) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.

εε) Έναν εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος.

στστ) Έναν υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

ζζ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος.

β) Για λόγους συντομίας, εφεξής, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και τα ανωτέρω μέλη θα αναφέρονται ως «Συμβούλιο» του Σ.Ε.Κ..

γ) Το Συμβούλιο συνεδριάζει καθημερινά με τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) από τα επτά (7) μέλη του. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Σ.Ε.Κ., προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος αυτού, σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, προεδρεύει ο Γραμματέας του Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας και του Γραμματέα, προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

2.-I. Όλες οι δραστηριότητες του Σ.Ε.Κ. συντονίζονται από το Συμβούλιο αυτού.

II.-Το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ.:

α) Εισηγείται προς την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.»:

αα) Στρατηγικά σχέδια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα Αλκοολούχα, στα Πετρελαιοειδή και στα Καπνικά προϊόντα,

ββ) επιχειρησιακά σχέδια κοινών διϋπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων.

γγ) για έγκριση και προώθηση, νομοθετικές πρωτοβουλίες για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, των υλικοτεχνικών υποδομών, των μέσων ελέγχου και μεταφοράς, της πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα, καθώς και εν γένει νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του έργου του Σ.Ε.Κ.,

δδ) μέτρα για την αποτελεσματικότερη διενέργεια και τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών των εμπλεκόμενων διωκτικών αρχών.

β) Αξιολογεί τις εισερχόμενες πληροφορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο, τη βαρύτητά τους και την επιρροή τους στα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του Σ.Ε.Κ. και τις προωθεί στην Ομάδα Πληροφοριών και Συντονισμού Επιχειρήσεων, για ανάληψη συντονισμού, είτε για διαβίβαση σε κάποια από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή σε άλλο κράτος.

γ) Επιλαμβάνεται:

αα) όλων των διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων που δεν μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο Ομάδας.

ββ) των θεμάτων του προσωπικού, που στελεχώνει το Σ.Ε.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται.

δ) Αποφασίζει συναντήσεις με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

ε) Αναπτύσσει συνεργασίες με Τμήματα, Διευθύνσεις, Φορείς, Συμβούλια και Επιτροπές και εκπροσωπεί το Σ.Ε.Κ. στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

στ) Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Α.Α.Δ.Ε. και, κατά περίπτωση, με τα Γραφεία Επικοινωνίας των συναρμόδιων φορέων για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Σ.Ε.Κ. στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

ΙΙΙ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει την επισπεύδουσα υπηρεσία που θα αναλάβει τον συντονισμό των υπόλοιπων υπηρεσιών κατά τη διενέργεια κοινών επιχειρησιακών δράσεων.

3. -α) Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. οι δραστηριότητές του ασκούνται από τρείς (3) Ομάδες, ως εξής:

αα) Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πληροφορικής

ββ) Ομάδα Πληροφοριών και Συντονισμού Επιχειρήσεων και

γγ) Ομάδα Επιχειρησιακής Δράσης

β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Σ.Ε.Κ. ανατίθεται ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της κάθε Ομάδας, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, σε ένα μέλος αυτού.

Β. 1.α) Το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ. συνεπικουρείται από είκοσι (20), επιπλέον, υπαλλήλους, οι οποίοι προέρχονται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α’του παρόντος άρθρου, καθώς και από τις λοιπές υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, κατ’ εφαρμογή των υποπαραγράφων β’ έως ε’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016, ως κατωτέρω:
• Εννέα (9) υπάλληλοι από την Α.Α.Δ.Ε. και τις λοιπές υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, ως εξής:
- Τέσσερις (4), από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
- Δύο (2), του κλάδου Πληροφορικής
- Δύο (2), από υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
- Ένας (1), από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε.
• Τέσσερα (4) στελέχη από την Ελληνική Αστυνομία
• Τέσσερα (4) στελέχη από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή
• Ένα (1) στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς
• Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου Τελωνειακών ή Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ από το Σ.Δ.Ο.Ε.
• Ένας (1) υπάλληλος από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
β) Το προσωπικό θα κατανέμεται στις Ομάδες του Σ.Ε.Κ. με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

2.- α) Η γραμματειακή υποστήριξη του Σ.Ε.Κ. παρέχεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου στ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016, η οποία υποδεικνύει τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Σ.Ε.Κ. ανατίθεται ο συντονισμός των μελών της Γραμματείας, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, σε ένα μέλος του Συμβουλίου αυτού.

γ) Αναλυτικότερα το κύριο έργο και οι αρμοδιότητες των μελών της Γραμματείας του Σ.Ε.Κ. είναι:

αα) Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Σ.Ε.Κ.

ββ) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων (απλών και εμπιστευτικών) και η διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας.

γγ) Η τήρηση του γενικού αρχείου του Σ.Ε.Κ.

δδ) Η τήρηση βοηθητικών μητρώων του προσωπικού του Σ.Ε.Κ.

εε) Η επιμέλεια για την έκδοση των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών προς κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών του Σ.Ε.Κ.

στστ) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής των αναλώσιμων υλικών, η διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων και η διάθεσή τους.

ζζ) Η τήρηση του Μητρώου Παγίων του Σ.Ε.Κ.

ηη) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση προτάσεων σχετικά με τις ανάγκες σε μέσα ελέγχου και εξοπλισμού και η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη προμήθεια των πλέον κατάλληλων και αναγκαίων, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού τους στη χρήση αυτών.

θθ) Η μέριμνα για τη φύλαξη, τη συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού του Σ.Ε.Κ.

ιι) Η κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων, η διαβίβασή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και η συνεργασία με αυτές για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων για όλες τις δαπάνες του Σ.Ε.Κ.

Γ. Ωράριο Λειτουργίας Σ.Ε.Κ.

1. Για τα μέλη του Συμβουλίου του Σ.Ε.Κ. ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, από 7:30 π.μ. μέχρι και 15:30 μ.μ., με την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε βάρδιες, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα, όταν αυτό απαιτείται. Επιπρόσθετα, τα μέλη του «Συμβουλίου» του Σ.Ε.Κ. θα είναι σε τηλεφωνική ετοιμότητα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα, όταν αυτό απαιτείται από τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Για το προσωπικό που συνεπικουρεί και υποστηρίζει το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ. ισχύει ωράριο, από 7:30 π.μ μέχρι και 15:30 μ.μ., με την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε βάρδιες, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, όταν αυτό απαιτείται από τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Με εβδομαδιαίο δελτίο Υπηρεσίας θα καθορίζεται ανά βάρδια, ο κατά περίπτωση, αναγκαίος αριθμός των μελών και υπαλλήλων του Σ.Ε.Κ..

Άρθρο 2
Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πληροφορικής


Έχει ως κύριο έργο την εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, την παρακολούθηση της απόδοσης και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.
Αναλυτικότερα, το έργο της Ομάδας είναι:

1) Η εκπόνηση:

α) Στρατηγικών σχεδίων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα Αλκοολούχα, στα Πετρελαιοειδή και στα Καπνικά προϊόντα, σε συμφωνία και προς επίτευξη των στόχων των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

β) Διακρατικών επιχειρησιακών δράσεων.

γ) Επιχειρησιακών σχεδίων, ανά είδος προϊόντος που υπόκειται σε Ε.Φ.Κ. με τη χρήση κριτηρίων και μέσων προγραμματισμού, όπως διαθέσιμων στοιχείων από βάσεις δεδομένων, μεθόδων ανάλυσης, διασταυρώσεων, στατιστικής ανάλυσης, καθώς και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με τη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου.

2) Η μελέτη και η επεξεργασία των επιχειρησιακών σχεδίων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η εκπόνηση κοινών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων.

3) Η σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων των δράσεων του Σ.Ε.Κ.

4) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και ελέγχων που συντονίζονται από το Σ.Ε.Κ.

5) Η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης του λαθρεμπορίου (modus operandi) στα Αλκοολούχα, Πετρελαιοειδή και Καπνικά προϊόντα και η κοινοποίηση των πρωτότυπων μεθόδων, μέσων και τρόπων διάπραξης του λαθρεμπορίου, στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

6) Η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων παραβατικότητας και η υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής της, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

7) Η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών:
α) που πραγματοποιούνται από τις επιχειρησιακές δομές των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και
β) που ασκούνται από ίδιες δυνάμεις.

8) Η συνεργασία:
α) με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για κάθε θέμα, που αφορά στην πρόσβαση του Σ.Ε.Κ. στα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του.
β) με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και με τις υπηρεσίες άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη και τη λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής.

9) Η εξασφάλιση πρόσβασης στους εγκεκριμένους, από τις Ομάδες του Σ.Ε.Κ. χρήστες αυτού, στα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήματος.

10) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση μηχανισμού και βάσεων δεδομένων για την υποδοχή, τη συγκέντρωση και την ανάλυση των πληροφοριών.

11) Η διαχείριση συστήματος ανάλυσης κινδύνου.

12) Η πρόταση και η μέριμνα για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με τους φορείς Εκπαίδευσης των συναρμόδιων Υπηρεσιών, καθώς και με άλλους Εθνικούς και Διεθνείς φορείς.

Άρθρο 3
Ομάδα Πληροφοριών και Συντονισμού Επιχειρήσεων


Έχει ως κύριο έργο τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη διαβίβαση των πληροφοριών και τον συντονισμό των επιχειρησιακών δράσεων.

Αναλυτικότερα, το έργο της Ομάδας είναι:

1) Η άντληση πληροφοριών από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

2) Η καθημερινή επιμέλεια για τη λήψη και την καταγραφή των εισερχόμενων πληροφοριών, των σχετικών με θέματα λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

3) Η λήψη, η επεξεργασία και η διαβίβαση πληροφοριών:
α) από και προς άλλα κράτη.
β) από και προς τις συναρμόδιες διωκτικές αρχές.

4) Η συλλογή, η δημιουργία και η τήρηση, με ασφαλείς τρόπους, αρχείων, όπως, παραβατών, προσώπων, επιχειρήσεων, αγαθών, μέσων μεταφοράς, πληροφοριών, δεδομένων και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την επιτυχή άσκηση του έργου του Σ.Ε.Κ., εφαρμοζομένου προς τούτο και του νομικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου.

5) H διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στις βάσεις δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

6) Η συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων από διάφορες Αρχές, «ανοικτές» πηγές ή Τράπεζες Πληροφοριών, από τη διοικητική συνδρομή από άλλες χώρες, δια μέσου των ορισμένων για τον λόγο αυτό διαύλων επικοινωνίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.

7) Η κατ’αρχήν αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων και δεδομένων κάθε πληροφορίας αρμοδιότητας του Σ.Ε.Κ., τόσο, μεμονωμένα, όσο και σωρευτικά για κάθε υπόθεση και η προώθησή τους στο Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ. ή η προσωρινή αρχειοθέτησή τους, έως ότου προκύψουν εκ νέου πληροφορίες ή επαρκή στοιχεία.

8) Η κατάρτιση σχεδίου δράσης και η δημιουργία προφίλ ελέγχου για κάθε δράση που θα συντονίσει ή θα αναλάβει με ίδια μέσα.

9) Ο συντονισμός κοινών επιχειρησιακών δράσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων εκ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

10) Ο συντονισμός των επιχειρησιακών δράσεων στην έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., που πραγματοποιούνται με ίδιες δυνάμεις.

Άρθρο 4
Ομάδα Επιχειρησιακής Δράσης (2η φάση λειτουργίας του Σ.Ε.Κ.)


Έχει ως κύριο έργο την ανάληψη επιχειρησιακής δράσης κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

Αναλυτικότερα, το έργο της Ομάδας είναι:

1) Η ανάληψη αυτόνομης επιχειρησιακής δράσης στην έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

2) Η συνεργασία με τις άλλες διωκτικές αρχές στην έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

3) Η διενέργεια προανακριτικών πράξεων προς διαπίστωση των αδικημάτων της λαθρεμπορίας, της δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια των υπαλλήλων που έχουν καθήκοντα και δικαιώματα
ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

4) H αποστολή των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων και ερευνών στην Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πληροφορικής.

5) Η διαβίβαση των διαπιστωθεισών υποθέσεων λαθρεμπορίας στις κατά λόγο αρμοδιότητας εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Άρθρο 5
Πρόσβαση του Σ.Ε.Κ. σε Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών


Για την επίτευξη των στόχων του απαιτείται να παρασχεθεί στο Σ.Ε.Κ. πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων, που διαχειρίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Η κάθε υπηρεσία πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση, στα αποσπασμένα για τον σκοπό αυτό στελέχη της, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήματος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο