Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2017 ]

Αριθμ. οικ. 382/2017 Διοικητικές Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης

(Διοικητικές Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ.382    

(ΦΕΚ Β' 4039/17-11-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α /25-11-2011), «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

2. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167 Α728-8-2014).

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 125 Α'/ 5-11-2016).

4. Την αριθμ. 299/7.1.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 57 Β /16-1-2014) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης».

5. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722 Β/17-11-2016).

6. Την αριθμ. οικ. 20499/13-5-2015 απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 342 Υ.0.Δ.Δ./2015).

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4030/2011 και συγκεκριμένα της παρ. 2 αυτού, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους Ελεγκτές Δόμησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατόπιν εξέτασης των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στην πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Τ.Ε.Δ.Κ., πρώην Ε.Υ.Ε.Δ.Ε.Ν.) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 4030/2011.

Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση κάθε παράβασης Ελεγκτή Δόμησης κατά απόλυτο και αντικειμενικό τρόπο για τον καθορισμό της προτεινόμενης διοικητικής κύρωσης της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4030/2011, ενώ γίνεται και υπολογισμός του χρηματικού ποσού του προστίμου του άρθρου 18 και η εξειδίκευσή του στο πλαίσιο του άρθρου 18 παρ. 2 στοιχείο α', σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4030/2011 παρ. 2 στοιχείο ε'.

Άρθρο 2 - Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα εξετάζει παραβάσεις των Ελεγκτών Δόμησης της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4030/2011.

Άρθρο 3 - Υπολογισμός Τελικού Συνόλου Βαθμών Κύρωσης

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται ανάλογα με το είδος των παραβάσεων που διαπιστώνονται στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Ελεγκτή Δόμησης. Κάθε είδος παράβασης συσχετιζόμενη με τα σημεία ελέγχου του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 299/7.1.2014 και με τη διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται σ' αυτή, αντιστοιχεί σε βαθμούς κύρωσης, με κλίμακα από το 1 για την ελαφρύτερη έως το 10 για τη βαρύτερη παράβαση. Οι βαθμοί κύρωσης (βi) για κάθε είδος παράβασης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσης, αθροίζονται έτσι ώστε να προκύψουν οι βαθμοί κύρωσης της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (β): β= Σβi

Το τελικό σύνολο (Σ) των βαθμών κύρωσης προκύπτει από το γινόμενο των βαθμών κύρωσης (β) με τους επιβαρυντικούς συντελεστές (Καi, Κβi, Κγi, με i=1 έως 5) σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4030/2011 και αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσης:Άρθρο 4 - Κριτήρια συντελεστών επιβάρυνσης βαθμών κύρωσης

Ο προσδιορισμός των επιμέρους συντελεστών επιβάρυνσης βεβαιωμένων παραβάσεων προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

1. Τα στοιχεία του έργου:
Κα1· Η κατηγορία του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. 299/7.1.2014.
Κα2· Η θέση του έργου.
Κα3· Η ύπαρξη ειδικής κατηγορίας έργου (ειδικές χρήσεις).
Κα4· Η συνολική ελεγχόμενη επιφάνεια.
Κα5· Η τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) της περιοχής όπου βρίσκεται το έργο.

2. Τη βαρύτητα της παράβασης:
Κβ1. Η ποσοστιαία υπέρβαση δόμησης.
Κβ2· Η ποσοστιαία υπέρβαση ύψους.
Κβ3· Το ειδικό καθεστώς προστασίας στην περιοχή του έργου (περιοχές Natura, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, παραδοσιακοί οικισμοί κ.α.).

3. Τον βαθμό υπαιτιότητας:
Κγ1· Το στάδιο ελέγχου του έργου σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 299/7.1.2014.
Kγ2· Η υπαιτιότητα του Ελεγκτή Δόμησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.
Kγ3· Η υποτροπή σε παραβάσεις του Ελεγκτή Δόμησης κατά τους ελέγχους που διενήργησε.
Τα παραπάνω κριτήρια βαθμονομούνται σε πίνακες συντελεστών βαρύτητας του Παραρτήματος της παρούσης.

Άρθρο 5 - Εισήγηση διοικητικών κυρώσεων

1. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18, του ν.4030/2011 αξιολογούνται με σειρά βαρύτητας από την ευμενέστερη στη δυσμενέστερη ως εξής:
α. Αποκλεισμός του Ελεγκτή Δόμησης από τη διενέργεια ελέγχων για περίοδο από ένα (1) έως τρία (3) έτη.
β. Απαγόρευση εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης και απαγόρευση επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες,
γ. Χρηματικό πρόστιμο. Λαμβάνοντας το τελικό σύνολο βαθμών κύρωσης (Σ) προκύπτει η εισήγηση κύρωσης για τον Ελεγκτή Δόμησης από τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσης.

2. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων που αφορούν τις περιπτώσεις β και γ της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4030/11, καθώς και μετά από συνδυασμό επανειλημμένων παραβάσεων που αποδεικνύουν την υποτροπή του Ελεγκτή Δόμησης, προτείνεται η κύρωση β της παρ.1 του παρόντος άρθρου ή η οριστική διαγραφή του από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης του άρθρου 10 του ν.4030/2011, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Άρθρο 6 - Χρηματικό πρόστιμο

Χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 5 της παρούσης, επιβάλλεται σε περιπτώσεις που το τελικό σύνολο βαθμών κύρωσης (Σ) το οποίο προκύπτει από το σύνολο των παραβάσεων του Ελεγκτή Δόμησης, είναι μεγαλύτερο από 400.

Το χρηματικό πρόστιμο για τελικό σύνολο βαθμών κύρωσης (Σ) μεγαλύτερο από 400 βαθμούς, κλιμακώνεται αναλογικά σύμφωνα με το εδάφιο 2α, του άρθρου 18 του ν.4030/2011. Αναλυτικά ο τύπος υπολογισμού του χρηματικού προστίμου προκύπτει από τον Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσης.

Άρθρο 7 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8 - Παραρτήματα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο