Σχόλια

Βλέπε ΦΕΚ Β' 4108/23-11-2017, διορθώσεις σφαλμάτων (ως συνημμένο αρχείο) με την οποία γίνονται διορθώσεις στην παρούσα.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2017 ]

Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/2017 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

(Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365

(ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (Α’/98) και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

2. Το π.δ. 100/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" (Α’/167) και ιδίως τα άρθρα 10, 11 και 42 αυτού.

3. Το π.δ. 70/2015 "Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ..." (Α’/114).

4. Το π.δ. 125/2016 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α’/210).

5. Την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 "Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)" (OJ L 153/18.6.2010).

6. Το ν. 4122/2013 "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις" (Α’/42).

7. Το ν. 4409/2016 "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις." (Α’/136) και ιδίως τα άρθρα 49 και 52 έως και 59 αυτού.

8. Το ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις." (Α’/249)

9. Το ν. 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός" (Α’/79).

10. Τη ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.6.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων" (Β’/2367).

11. Την οικ. 2618/23.10.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων." (Β’/2945) και ιδίως τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 αυτής.

12. Την 3046/304/1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Κτιριοδομικός Κανονισμός" (Δ’/59).

13. Την 170192/9/05.01.2017 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE) γα το έργο «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».

14. Τη 2017/243/GR γνωστοποίηση Σχεδίου για έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών του TEE για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ-1, 2 και 4) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 39/2001 (Α’/28).

15. To GROW/B2/AL/CS/bml (2017) 2842714/16.06.2017 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έγκριση του αιτήματος εφαρμογής της διαδικασίας επείγοντος που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535.

16. Το 635/07.08.2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται και ορίζεται υποχρεωτική η εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ):

α) ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 "Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης" - Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

β) ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 "Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων" - Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 2 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

γ) ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 "Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού" - Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 3 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

δ) ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 "Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτήρια" - Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 4 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης καταργούνται, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι ακόλουθες ΤΟΤΕΕ της οικ. 2618/23.10.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων." (Β’ 2945):

α) η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 - Γ’ Έκδοση του Παραρτήματος 1 της ανωτέρω απόφασης

β) η ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 - Β’ Έκδοση του Παραρτήματος 2 της ανωτέρω απόφασης

γ) η ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 - Γ’ Έκδοση του Παραρτήματος 4 της ανωτέρω απόφασης

δ) η ΤΟΤΕΕ 20701-5/2012 - Β’ Έκδοση του Παραρτήματος 5 της ανωτέρω απόφασης.

Δείτε τις Τεχνικές Οδηγίες ή κατεβάστε τις από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο