Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2017 ]

Άρθρα Ανυπαίτιο κώλυμα

(Ανυπαίτιο κώλυμα)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης


ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ


Με αφορμή το από 15-11-2017 Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή της Μάνδρας
Ενόψει των ιδιαίτερης έντασης καιρικών φαινομένων που συνεχίζουν να πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής, και ειδικά για το σύνολο των εργαζομένων της Βιομηχανικής Περιοχής Μάνδρας, σας γνωρίζουμε ότι:
Συνιστάται στους εργαζομένους να μην επιστρέψουν στην εργασία τους, εάν δεν ληφθούν από τον εργοδότη όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή παροχή της εργασίας τους και τη διασφάλιση της υγείας και της ακεραιότητάς τους.
Προς τον σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και εν γένει προσήκοντα μέτρα για την αποφυγή δυσμενών συνεπειών στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (λ.χ. προσωρινή αναστολή εργασιών, εάν κατά τη διάρκεια τους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο).
Εάν, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, ο εργαζόμενος δεν μεταβεί στην εργασία του, παρά τη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση καταβολής μισθού.
Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών και οι εργαζόμενοί της δεν προσέλθουν στην εργασία τους για τον ίδιο λόγο, εφαρμόζεται ο κανόνας της κοινής απαλλαγής των μερών ως προς τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους.»
σημειώνουμε τα κάτωθι:

- Σύμφωνα με το άρθρο 656 του ΑΚ (1), ο εργοδότης σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που τον καθιστά αδύνατο να θέση σε λειτουργία την επιχείρηση του, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών.

- Σύμφωνα όμως με το άρθρο 657 του ΑΚ(2)   κάθε περιστατικό που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτού και που θεωρείται βάσει της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών ότι καθιστά την παροχή εργασίας ανέφικτη, δηλαδή ότι δικαιολογεί την μη παροχή της εργασίας, του δίνει το δικαίωμα να ζητήσει τις αποδοχές του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ήταν αδύνατη η παροχή εργασίας, με βασική προϋπόθεση να έχει εργαστεί για τουλάχιστον δέκα ημέρες.

Η απόφαση 146/09 του Ειρηνοδικείου Χαλκίδος κάνει δεκτό ότι, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της δεκαήμερης παροχής εργασίας, δηλαδή μετά την έναρξη εφαρμογής της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, θα πρέπει να έχει απασχοληθεί για δέκα ημέρες τουλάχιστο, ότι μπορεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 656 ΑΚ να απαλλάσσεται, ο εργοδότης, από την υποχρέωση καταβολής μισθού σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η υποχρέωση του όμως αυτή αναβιώνει λόγω της παράλληλης συνδρομής των όρων της διάταξης του άρθρου 657 ΑΚ, της οποίας η εφαρμογή υπερισχύει για λόγους εύνοιας προς τον εργαζόμενο.

Συνεπώς η υποχρέωση καταβολής του ημερομισθίου βάσει του άρθρου 657 ΑΚ υπερισχύει έναντι της στηριζόμενης στο άρθρο 656 ΑΚ απαλλαγής του εργοδότου από την καταβολή του ημερομισθίου όταν το κώλυμα συνιστά ανωτέρα βία.

----------

1. Άρθρο 656.-Υπερημερία του εργοδότη. Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης όμως έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού.

2. Άρθρο 657.- Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο