Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: 124503/2017 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την δημιουργία μητρώου φορέων παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18Α του Π.Δ.131/2003

(Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την δημιουργία μητρώου φορέων παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18Α του Π.Δ.131/2003)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 14/11/2017
Αριθ. Πρωτ. : 124503 - 14/11/2017Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων
Τμήμα Β΄ Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Διαλειτουργικής Επιχειρηματικότητας

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Α.Γωγούλη – Δ.Στεργιοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3893445
Fax: 210-3843236
Email: [email protected]
[email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την δημιουργία μητρώου φορέων παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18Α του Π.Δ.131/2003»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ.131/2003 (Α'161) «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)».

2. Του άρθρου 24 του Ν.4403/2016 (Α'125) με το οποίο προστίθεται παράγραφος 18Α στο Π.Δ.131/2003 και τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή.

3. Του Π.Δ.116/2014 (Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Του Π.Δ.123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων....Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Του Π.Δ.125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την με αρ.117036/17.11.2015 ΥΑ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή..» (Β' 2490)

Β. Το γεγονός ότι: 

1. Με το άρθρο 24 του Ν.4403/2016 προστέθηκε άρθρο 18Α στο Π.Δ.131/2003 σύμφωνα με το οποίο: «Οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, που εγγράφονται στο Γ. Ε. ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3419/2005 (Α'297) οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητά τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα τους, δηλώσεις μεταβολής των σχετικών στοιχείων, οι κυρώσεις για την παράβαση της σχετικής υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα....»

2. Για την δημιουργία μητρώου φορέων παροχής υπηρεσίας, απαιτείται να καθοριστούν συγκεκριμένα στοιχεία και διαδικασίες, τα οποία χρήζουν διερεύνησης τόσο από άποψη αντικειμένου όσο και από άποψη ύπαρξης νομοθετικών διατάξεων ή απαίτησης έκδοσης νέων.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας με έργο:

α) την διερεύνηση των απαιτούμενων στοιχείων και διαδικασιών, και

β) την διερεύνηση ύπαρξης νομοθετικών διατάξεων ή απαίτησης έκδοσης νέων, για την δημιουργία μητρώου φορέων παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

1. Γωγούλη Ανδρομάχη, υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Διαλειτουργικής Επιχειρηματικότητας της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων ως συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Στεργιοπούλου Δήμητρα, ομοίως υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Διαλειτουργικής Επιχειρηματικότητας της ίδιας Δ/νσης.

2. Αυλωνίτη Δημήτριο, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πατσουράκη Εμμανουήλ, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

3. Αθανασάκη Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων (Εταιρικού Δικαίου) και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ., ως μέλος με αναπληρώτρια την Βοζίκη Αικατερίνη, ομοίως υπάλληλο του Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων (Εταιρικού Δικαίου) και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) της ιδίας Δ/νσης.

4. Σουρμελή Γεώργιο, Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη ΚΥ ΓΕΜΗ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεωργακόπουλο Γεώργιο, Σύμβουλο ΚΥ ΓΕΜΗ

5. Κορωναίο Πάρη, Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.),ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντωνόπουλο Φώτιο, Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.)

Χρέη γραμματέως της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί ένα από τα μέλη, οριζόμενο κάθε φορά από την συντονίστρια.

Β. Στην συγκροτούμενη με την απόφαση αυτή Ομάδα Εργασίας αναθέτουμε την σύνταξη κειμένου που θα περιλαμβάνει προτάσεις για όλα τα βασικά στοιχεία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την δημιουργία του μητρώου φορέων παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18Α του Π.Δ.131/2003, καθώς και σχετική διερεύνηση με αντίστοιχες προτάσεις αναφορικά με την νομοθετική κάλυψη των ανωτέρω προτεινόμενων ή απαίτηση έκδοσης νέων διατάξεων.

Γ. Η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας, κατά τη διάρκεια των εργασιών της κι εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, δύναται να ζητά τη συνδρομή ή και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της άλλων φορέων, οργανισμών, Ομάδων Εργασίας, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο της παρούσης Ομάδας Εργασίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Συντονιστή, ο οποίος δύναται να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας δεν είναι αμειβόμενη και οι συνεδριάσεις της θα γίνονται εντός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της εντός 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης, προκειμένου να εκδοθεί η οριζόμενη από το άρθρο 18Α του Π.Δ.131/03 Υπουργική Απόφαση και να δημιουργηθεί το μητρώο φορέων παροχής υπηρεσιών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
Κ.Α.Α. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο