Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1169108 ΕΞ 2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί της ευθύνης των οργάνων της Φορολογικής και της Τελωνειακής Διοίκησης και της νομικής υποστήριξης αυτών (άρθρο 61 του ν. 4342/2015 - Α143 και άρθρο 159 του ν. 2960/2001 - Α' 265, αντίστοιχα)

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί της ευθύνης των οργάνων της Φορολογικής και της Τελωνειακής Διοίκησης και της νομικής υποστήριξης αυτών (άρθρο 61 του ν. 4342/2015 - Α143 και άρθρο 159 του ν. 2960/2001 - Α' 265, αντίστοιχα))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1169108 ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Παπαδάκης, Φ.Στάππα
Τηλέφωνο:2132112952-2103311291
Fax:2103230829
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί της ευθύνης των οργάνων της Φορολογικής και της Τελωνειακής Διοίκησης και της νομικής υποστήριξης αυτών (άρθρο 61 του ν. 4342/2015 - Α143 και άρθρο 159 του ν. 2960/2001 - Α' 265, αντίστοιχα)».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4, του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 33 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.
β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94). γ) Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α'211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 
δ) Του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α' 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ .... και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4410/2016 (Α' 141) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4346/2015 (Α' 152).
ε) Του άρθρου 159 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
στ) Του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».
η) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.
ι) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το αριθ. ΔΔΑΔ Δ 149762 ΕΞ2017ΕΜΠ/16-10-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και το από 18/10/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Τμήματος Δ' - Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της ίδιας Διεύθυνσης, με συνημμένο το από 16/2/2015 έγγραφο της Συντονίστριας της Ομάδας Εργασίας, που συστάθηκε με την αριθ. Δ6Α 1142264 ΕΞ 2014/22.10.2014 (7ΧΜΒΗ-ΤΓΥ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο υποβλήθηκε στην Γενική Γραμματέα το πόρισμα της ως άνω Ομάδας.

3. Το από 23/10/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τα από 24/10/2017 και 1/11/2017 όμοια του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, με τα οποία προτείνονται υπάλληλοι υπηρεσιών που υπάγονται στις ως άνω Γενικές Διευθύνσεις, για να ορισθούν ως μέλη στην εν θέματι Ομάδα Εργασίας.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016 (Α' 94).

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί της ευθύνης των οργάνων της Φορολογικής και της Τελωνειακής Διοίκησης και της νομικής υποστήριξης αυτών (άρθρο 61 του ν. 4342/2015 - Α'143 και άρθρο 159 του ν. 2960/2001 - Α' 265, αντίστοιχα).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε την Συντονίστρια, τα μέλη και την γραμματέα αυτής, ως εξής:

1) Χαρίκλεια Λιβιτσάνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε., ως Συντονίστρια.
2) Ιωάννη Ανδρουλάκη, Επίκουρο Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.
3) Αικατερίνη Γεωργοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.
4) Βασίλειο Δεδεμάδη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Γκικόπουλο, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της ίδιας Διεύθυνσης.
5) Ελένη Κονδύλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος ΣΤ'- Ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Ζησίμου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ι' - Ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' της ίδιας Διεύθυνσης.
6) Παρασκευή Δημοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.
7) Δέσποινα Καλπακίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.
8) Κωνσταντίνα Μπιλάλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
9) Σοφία Κάρμα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
10) Ευθαλία Τουλουμάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας, θα την αναπληρώνει το, με α/α 7 μέλος, Δέσποινα Καλπακίδου.

Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Μαρία Μπαμπανάσιου, υπάλληλος με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, με αναπληρώτρια την Αντωνία Παπαδέλλη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί της ευθύνης των οργάνων της Φορολογικής και της Τελωνειακής Διοίκησης, της προστασίας τους έναντι απρόκλητων επιθέσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και της νομικής υποστήριξης αυτών (άρθρο 61 του ν. 4342/2015 - Α'143 και άρθρο 159 του ν. 2960/2001 - Α' 265, αντίστοιχα).

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της, το οποίο θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται έως την 30/11/2017, οπότε και θα υποβάλλει το πόρισμά της στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο