Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2004 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/2004 Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρίων.

(Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρίων.)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΓΟΡ. ΔΙΑΤ 9/20.10.2004 Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9

Έχοντας υπόψη:

1. Τον του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης."

4. Το Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικος" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την Α.Δ. 14/1989 "Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι 16.2.1989" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ' αριθμ. Δ15/Α/Φ19/Οικ.4889/24.3.2004 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γιώργο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου".

7. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Οι τελευταίες διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 69 του κεφ. 4 της όπως αυτή προστέθηκε με την Α.Δ. 1/2003 και αντικαταστάθηκε με την Α.Δ. 3/2003, οι οποίες κάνουν αναφορά ειδικά στα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Όσον αφορά τα καταστήματα (πρατήρια) λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, ορίζονται τα ακόλουθα:

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων (πρατήρια) υποχρεούνται να αναγράφουν τη λιανική τιμή του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83Α της Α.Δ. 14/1989 σε Ευρώ, υπό την μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και 3 δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή π.χ. 0,795 Ευρώ ή 1,032 Ευρώ αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά.

Αρθρο 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της Α.Δ.3/2003 καταργούνται.

1. Οι παραβάτες της παρούσης που ισχύει σε όλη τη χώρα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

2. Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από την 1.1.2005.

3. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο