Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1674 ΕΞ 6.9.2017 Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας

(Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 06.09.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1674 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1674/2017

ΘΕΜΑ : Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας


ΕΡΩΤΗΜΑ

Πρόκειται να συσταθεί Ιατρική Ομόρρυθμη Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Από τα στοιχεία μελέτης σύστασης προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ετήσιος κύκλος εργασιών < 700.000 ευρώ
Σύνολο ενεργητικού < 350.000 ευρώ
Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού < 10 άτομα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α΄ 70) η Ιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) τηρεί ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικά) και ανεξαρτήτως του ύψους των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές παλαιότερες διατάξεις σχετικά με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Με τις νέες διατάξεις, οι οντότητες κατατάσσονται βάσει του μεγέθους τους.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται εάν η υπό σύσταση Ιατρική ομόρρυθμη εταιρεία θα τηρήσει διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα ή αν ο Ν.4308/2014 κατισχύει και συνεπώς δύναται να τηρεί απλογραφικά βιβλία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ομόρρυθμη εταιρεία υπάγεται στην περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και ταξινομείται σε κατηγορία μεγέθους βάσει του άρθρου 2 του ίδιου νόμου. Οι ρυθμίσεις αυτές εξειδικεύονται στην ΠΟΛ.1003/31.12.2014 του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ στις ρυθμίσεις του ν. 4308/2014 παραπέμπουν και οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (ν. 4172/2013).

Ο ν. 4308/2014 δεν καταργεί ρητά τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 84/2001. Πάντως, με δεδομένο ότι ο ν. 4308/2014 είναι μεταγενέστερος και συνιστά ειδικό δίκαιο, που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 34/2013, η άποψη του ΣΛΟΤ είναι ότι κατισχύει των προβλέψεων του Π.Δ. 84/2001.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο