Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1168228 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ2017 /31-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων

(Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ2017 /31-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1168228 ΕΞ2017/09-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
Fax: 210 - 32.30.829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ2017 /31-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων γ και ιβ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, των άρθρων 7 και 22 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211) και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
δ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1076844 ΕΞ 2017/19.5.2017 (ΑΔΑ: 6Ω4ΓΗ-23Τ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση του έργου που περιγράφεται στο Σχέδιο Φορολογικής Συμμόρφωσης 2017-2020 της Α.Α.Δ.Ε.».

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ 2017/31.5.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων.»

4. Το από 13/9/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Συντονίστριας της εν θέματι Ομάδας Εργασίας.

5. Το από 18/9/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων, με το οποίο διαβιβάσθηκε η αίτηση της υπαλλήλου Μαρίας - Αγγελικής Γκανούρη, για απαλλαγή της από τα καθήκοντα του μέλους της Ομάδας, για υπηρεσιακούς λόγους.

6. Το από 21/9/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναπληρωματικού μέλους Έφης Μπούμπα της εν θέματι Ομάδας Εργασίας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η αίτησή της για απαλλαγή από καθήκοντα του μέλους αυτής και το από 21/9/2017 όμοιο της Συντονίστριας της Ομάδας Εργασίας.

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο II' της παραγράφου Β' της Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ 2017/31.5.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασή μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων», διαγράφουμε το, με α/α 6, αναπληρωματικό μέλος Έφη Μπούμπα, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών, προσθέτουμε ως νέα μέλη στην Ομάδα Εργασίας τον Λεωνίδα Μπιλιράκη, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τασιόπουλο, αυξάνουμε τον αριθμό των μελών αυτής, από ένδεκα (11) σε δώδεκα (12), προσθέτουμε στην περίπτωση γ', υποπερίπτωση ββ και αριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση σε αα', αναριθμούμε τα υφιστάμενα μέλη με α/α 5 έως 11, σε 6 έως 12, αντικαθιστούμε το, με α\α 10, τακτικό μέλος Μαρία Γκανούρη, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, ορίζουμε στην θέση της για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας Εργασίας την Σοφία Νικολάου και διαμορφώνουμε την παράγραφο Β', ως εξής:

«Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονίστρια και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Μαρία Κυριαζίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισπράξεων, ως Συντονίστρια.

ΙΙ. ΜΕΛΗ
α) Γραφείο Διοικητή:
1) Αγγελική Κωνσταντινοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Διοικητή.

β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού:
2) Χριστίνα Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Β' - Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων.
3) Μαρία Ντάση, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών.
Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δύο (2) υπαλλήλους θα την αναπληρώνει η Αιμιλία-Άννα Παπαδάτου, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

γ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
αα) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.):
4) Γρηγόριο Κρασοπουλάκο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται το ανωτέρω μέλος θα τον αναπληρώνει η Άννα-Μαρία Μπάλλου, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ο Ιωάννης Περράκης, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
ββ) Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.):
5) Λεωνίδα Μπιλιράκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τασιόπουλο, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
δ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)
αα) Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης:
6) Αθανάσιο Ασημακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
ββ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης:
7) Μαρία-Θεοδοσία Μπενία, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.
8) Ελευθερία Έξαρχου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δάφνη Αράμπογλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
γγ) Διεύθυνση Εισπράξεων:
9) Αγγελική Παναγιωτοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
10) Μαρία Πρινιωτάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δύο (2) υπαλλήλους θα την αναπληρώνει η Χρυσαφούλα Βαρζάκα, υπάλληλος με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
δδ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.):
11) Σοφία Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θωμά Τσιάρα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

ε) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φορών Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. κ' Ε.Φ.Κ.)
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.):
12) Λούλα Αποστόλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' - Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μπουκουβάλα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ 2017/31.5.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασή μας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο