Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1168230 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1102063 ΕΞ 2017/4-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΓ46ΜΠ3Ζ-ΔΡΖ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής στην Α.Α.Δ.Ε. για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης

(Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1102063 ΕΞ 2017/4-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΓ46ΜΠ3Ζ-ΔΡΖ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής στην Α.Α.Δ.Ε. για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β. 1168230 ΕΞ2017/09-11-2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :10184
Πληροφορίες :Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο :210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail :[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β1102063ΕΞ2017/4-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΓ46ΜΠ3Ζ-ΔΡΖ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής στην Α.Α.Δ.Ε. για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης.»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 7, 32 και 37, των υποπαραγράφων α' της παρ. 2 και η' της παρ. 3 του άρθρου 36, των παραγράφων 2, 3, 5 και 11 του άρθρου 41 αυτού.
β) Των άρθρων 17 και 17 Α του ν. 4174/2013 (Α'170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 22 του ν. 2008/1992 (Α'16) « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και συναρμοδίων Υπουργείων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
υποπερίπτωσης α' της περ. 3 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), όπως προστέθηκε με την περ. 1 της υποπαραγράφου Β.1. της παρ. Β. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107).
δ) Του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) και ειδικότερα του άρθρου 11 αυτού.
ε) Του Καν. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα των άρθρων 12 και 47 αυτού.
στ) Της αριθ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2.12.2013 (Β' 3051) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή.» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής.
ζ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
θ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ι) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Το από 23/10/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1102063 ΕΞ 2017/4.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΓ46ΜΠ3Ζ-ΔΡΖ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης.»

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τις υποπαραγράφους Ι και ΙΙΙ της παραγράφου Β' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1102063 ΕΞ 2017/4.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΓ46ΜΠ3Ζ-ΔΡΖ) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης», αυξάνουμε τον αριθμό των μελών της Επιτροπής από πέντε (5) σε έξι (6), αντικαθιστούμε την γραμματέα της Επιτροπής Μελπομένη Φίλιππα και την αναπληρώτρια αυτής Χρυσάνθη Μήλιου, η οποία ορίζεται ως έκτο (6ο) τακτικό μέλος της Επιτροπής, ορίζουμε στη θέση τους, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτής, την Ελένη Τσιγγάνου και τον Αθανάσιο Γκαραβέλα, τακτικό και αναπληρωτή γραμματέα, αντίστοιχα και διαμορφώνουμε τις ανωτέρω υποπαραγράφους, ως εξής:

«Β. I. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Νικολέτα Παπαρούνη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο ίδιο Ειδικό Νομικό Γραφείο.
2.α) Μαρία Μαμάκου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β'- Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως μέλος, για τα θέματα που άπτονται του φορολογικού απορρήτου, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Μπραβάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.
β) Σοφία Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), ως μέλος, για τα θέματα που άπτονται του τελωνειακού απορρήτου, με αναπληρώτρια την Άννα Κατρινάκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων της ίδιας Διεύθυνσης.
3. Δήμητρα Μαστρογεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Μπιλιράκη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
4.α) Αικατερίνη Μπουγιουκντολαπτσή, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε' - Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ως μέλος, για τα θέματα που άπτονται του φορολογικού απορρήτου, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Πάστρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ως άνω Τμήματος.
β) Νικόλαο Αυθίνο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Διευκόλυνσης Εμπορίου και Οικονομικών Φορέων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., ως μέλος, για τα θέματα που άπτονται του τελωνειακού απορρήτου, με αναπληρωτή τον Ιάκωβο Πετίνη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
5. Κωνσταντίνα Κυριαζή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα ΙΓ' - Διοικητικής Μέριμνας, Υποδοχής Αιτημάτων και Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Σερεφίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ως άνω Τμήματος.
6. Χρυσάνθη Μήλιου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.»
«Β. III. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ελένη Τσιγγάνου, υπάλληλος με βαθμό Α' , του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Γκαραβέλα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1102063 ΕΞ 2017/4.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΓ46ΜΠ3Ζ-ΔΡΖ) απόφασή μας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο