Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2002 ]

ΠΟΛ.1087/7.3.2002 Aσκηση αναιρέσεων σε φορολογικές υποθέσεις - Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου

(Aσκηση αναιρέσεων σε φορολογικές υποθέσεις - Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων ΕσόδωνΑθήνα, 7 Μαρτίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1017772/10138/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ 12)
ΤΜΗΜΑ: Β΄, Α΄

ΠΟΛ. 1087

ΘΕΜΑ: Άσκηση αναιρέσεων σε φορολογικές υποθέσεις – Διασφάλιση συμφερόντων του Δημόσιου.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62Α'), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α'), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου από μέρους του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, του οποίου η νομική υπηρεσία και η δικαστική εκπροσώπηση διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) ή από μέλη του, το αναιρεσείον, με επιμέλεια του υπογράφοντος το αναιρετήριο δικαστικού πληρεξουσίου, αποστέλλει στο ΝΣΚ αντίγραφο του αναιρετηρίου, των προσβαλλόμενων αποφάσεων, των εισαγωγικών εγγράφων της κύριας δίκης και των παρεμπιπτουσών δικών, καθώς και των προτάσεων των διαδίκων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α'), ορίζεται ότι, το κατά την επόμενη παράγραφο αρμόδιο τμήμα του ΝΣΚ, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την άσκηση της αναίρεσης, αποφαίνεται αιτιολογημένα για το κατά τη γνώμη του παραδεκτό της και για το παραδεκτό και το βάσιμο τουλάχιστον ενός από τους λόγους της, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τη νομολογία του οικείου δικαστηρίου. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των τριών (3) μηνών ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος δεν καταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο έχει κατατεθεί η αναίρεση, κυρωμένο αντίγραφο θετικής γνώμης, η αίτηση αναίρεσης θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και δεν διαβιβάζεται στο Δικαστήριο που απευθύνεται. Η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση μόνο ως προς τους λόγους του αναιρετηρίου, ως και τους τυχόν προσθέτους, για τους οποίους υπάρχει θετική γνώμη του αρμοδίου τμήματος του ΝΣΚ.

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, οι διατάξεις, μεταξύ άλλων, των πιο πάνω παραγράφων εφαρμόζονται επί αναιρέσεων που ασκούνται από τις 16 Σεπτεμβρίου 1995 και εφεξής.

4. Από όσα προαναφέρθηκαν είναι σαφές, ότι η αποτελεσματική υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση ασκήσεως αιτήσεων αναιρέσεων επί φορολογικών διαφορών, καθώς και η αποφυγή βλάβης σε αυτά, προϋποθέτουν την αυστηρή τήρηση των όσων προβλέπονται στις πιο πάνω διατάξεις, καθόσον, σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν τηρηθεί η αναφερόμενη στις διατάξεις αυτές διαδικασία, έτσι ώστε να εκδοθεί και κατατεθεί εμπρόθεσμα θετική γνώμη του αρμόδιου Τμήματος του ΝΣΚ, η αίτηση αναίρεσης θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και δεν διαβιβάζεται στο Δικαστήριο που απευθύνεται.

5. Ενόψει όλων των ανωτέρω, παρακαλούνται όλες οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες κατά την άσκηση αναιρέσεων επί φορολογικών διαφορών να ακολουθούν αυστηρά τα αναφερόμενα στις πιο πάνω διατάξεις εντός των τασσομένων με αυτές προθεσμιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο