Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-2017 ]

Αριθμ. 118699/2017 Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016

(Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 118699/31-10-2017

(ΦΕΚ Β' 3929/08-11-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 4441/2016 (Α' 227), του άρθρου 25 παράγραφος 1 και του άρθρου 85 παράγραφοι 1, 9 α και β και 15 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α'98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του πρωθυπουργού με αριθμ. Υ226/28.12.2016 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233).

7. Την υπ' αριθμ. 44672/24.4.2015 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279).

8. Την υπ' αριθμ. 50274/19.11.2007 απόφαση «Σύσταση Κεντρικών, Ειδικών και Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 17 του ν. 3299/2004» (Β' 2274), η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 15 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016.

9. Την υπ' αριθμ. 26226/3.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ' 117).

10. Την υπ' αριθμ. 91439/24.8.2017 (Β' 3073) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Ομάδας Εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών Ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Οργάνων Ελέγχου


1. Συστήνονται Όργανα Ελέγχου για τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων ή επενδύσεων (εφεξής: «επενδυτικών σχεδίων»), που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

2. Τα Όργανα Ελέγχου ανάλογα με το Φορέα υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα οποία ορίζονται να ελέγξουν, διακρίνονται σε:
α. Κεντρικά Όργανα Ελέγχου, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά i) σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του οικείου Υπουργείου και ii) σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας - Θράκης) και έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του οικείου Υπουργείου.
β. Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις των Περιφερειαρχών και έχουν υποβληθεί στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των οικείων Περιφερειών. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η αρμοδιότητα καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί και στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες - Έργο των Οργάνων Ελέγχου


1. Τα Όργανα Ελέγχου είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση:
1.1. Τακτικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Ο τακτικός έλεγχος διενενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να πιστοποιηθεί,
α) η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή
β) η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του.
Στον τακτικό έλεγχο της παρούσας υποπαραγράφου περιλαμβάνεται και
i. η εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016,
ii. Ο έλεγχος που διενεργείται για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.),
iii. Ο έλεγχος που διενεργείται για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3299/2004.
1.2. Εκτάκτου Ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση της Υπηρεσίας.
Στους εκτάκτους ελέγχους της παρούσας υποπαραγράφου περιλαμβάνεται και
i. Ο έλεγχος για την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
ii. Ο επανέλεγχος επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που μπορεί να λαμβάνει και συστηματική μορφή με διενέργεια ορισμένου αριθμού επανελέγχων στη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου π.χ. ετήσιας, σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη ελεγχθεί.

2. Τα Όργανα Ελέγχου διενεργούν επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) ή διοικητικό έλεγχο.

3. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί:
α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου).
β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και εξόφληση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).
γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης προκήρυξης και υπαγωγής.
δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων με την αίτηση τακτικού ελέγχου, στοιχείων.
ε. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

4. Για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμόζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου και εφόσον το αίτημα ελέγχου αφορά σε ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η υποβολή του έχει γίνει μετά την 22η Σεπτεμβρίου 2016, δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

Άρθρο 3
Συγκρότηση Οργάνων Ελέγχου - Ορισμός μελών


1. Τα Όργανα Ελέγχου συγκροτούνται με αποφάσεις των οργάνων που εξέδωσαν τις αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

2. Κάθε Όργανο Ελέγχου απαρτίζεται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη και κατ' ανώτατο όριο από πέντε (5) μέλη.
Κατά τη συγκρότηση κάθε οργάνου ελέγχου, ο αριθμός των μελών του και η ιδιότητά τους συναρτάται με το είδος του ελέγχου (τακτικός ή έκτακτος), τη φύση του (επιτόπιος ή διοικητικός), το μέγεθος του Φορέα της επένδυσης (μεγάλη, μεσαία, μικρή και πολύ μικρή, επιχείρηση), τον τομέα και το κλάδο της ενισχυόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) και γενικότερα με τις ιδιαιτερότητες και με τα χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου επενδυτικού σχεδίου.

3. Τα μέλη κάθε Οργάνου Ελέγχου προέρχονται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του π.δ. 33/2011 (Α' 83), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση προκήρυξης του επιμέρους καθεστώτος ενισχύσεων του ν. 4399/2016 ή από άλλο ειδικό προς τούτο θεσμικό πλαίσιο και ορίζονται κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής επιλογής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - Π.Σ.Κ.Ε. και επί τη βάσει των καταχωρισμένων σε αυτό γνώσεων, εμπειρίας και υπηρεσιακής καταστάσεως των εγγεγραμμένων στο Ε.Μ.Π.Ε..
Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχων που καθορίζονται στις περιπτώσεις ι, ιι, και ιιιι της υποπαραγράφου 1.1 καθώς και στην υποπαράγραφο 1.2, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ένα μέλος του Οργάνου Ελέγχου προέρχεται κατά προτεραιότητα από την αρμόδια υπηρεσία ή τον οικείο φορέα διοίκησης, είναι μέλος του ΕΜΠΕ και επιλέγεται κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής επιλογής.
Στις περιπτώσεις ελέγχων σύμφωνα με την περίπτωση iii της υποπαραγράφου 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και Εκτάκτων Ελέγχων επενδυτικών σχεδίων της υποπαραγράφου 1.2 του εν λόγω άρθρου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας - Θράκης), δύναται, με ειδική αιτιολογία, το όργανο ελέγχου να συγκροτείται από μέλη που ορίζονται με πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας χωρίς τυχαία ηλεκτρονική επιλογή, ένα δε από τα μέλη του, για την κάλυψη εξειδικευμένων ελεγκτικών απαιτήσεων του συγκεκριμένου ελέγχου, δύναται να μην προέρχεται από το ΕΜΠΕ.

Άρθρο 4
Όροι, Διαδικασία και Προϋποθέσεις διενέργειας Ελέγχου.


α. Στην περίπτωση των τακτικών ελέγχων το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός μηνός από την ημερομηνία πιστοποίησης από την αρμόδια Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου. Στις περιπτώσεις των ελέγχων της περίπτωσης ι της υποπαραγράφου 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2, το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός δέκα (10) ημερών από την διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
β. Το μέλος του Ε.Μ.Π.Ε. το οποίο επιλέγεται κατά την τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., οφείλει να αποδεχθεί τον ορισμό του ως μέλος του Οργάνου Ελέγχου, εντός δύο (2) ημερών, από τη γνωστοποίηση της κλήρωσης. Η μη απάντηση στη γνωστοποίηση της κλήρωσής του ισοδυναμεί με άρνηση ορισμού του.
Σε περίπτωση αναιτιολόγητης, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, μη αποδοχής του ορισμού του ως μέλους του Οργάνου Ελέγχου σε 2 κληρώσεις, στερείται του δικαιώματος συμμετοχής σε κληρώσεις για διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση περαιτέρω αναιτιολόγητης άρνησης ορισμού του, το θέμα τίθεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών (Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.) με το ερώτημα της διαγραφής του από το Ε.Μ.Π.Ε..
Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση μη αποδοχής του ορισμού του λόγω ανωτέρας βίας επαρκώς αποδεδειγμένης.
γ. Τα μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. οφείλουν να μην αποδεχθούν τον ορισμό τους ως μέλη του Οργάνου Ελέγχου αν πρόκειται να ενεργήσουν έλεγχο:
i. είτε σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν κατά το παρελθόν ελέγξει άλλα επενδυτικά σχέδια, είτε σε επενδυτικά σχέδια στην κατάρτιση των οποίων έχουν με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει.
ii. σε επενδυτικό φορέα στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκησή του οποίου συμμετέχουν οι ίδιοι ή σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί κώλυμα και όταν γίνεται μέσω νομικού προσώπου.
iii. σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 ή τις περί αξιολόγησης διατάξεις των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων, το υπό έλεγχο επενδυτικό σχέδιο.
δ. Μέλος του Ε.Μ.Π.Ε. δεν μπορεί να οριστεί μέλος Οργάνου Ελέγχου για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η υποβολή τουλάχιστον δύο (2) εκθέσεων ελέγχου ανά επενδυτικό νόμο από προγενέστερες αποφάσεις συγκρότησης με τις οποίες είχε ορισθεί ως μέλος Οργάνου Ελέγχου, με εξαίρεση τον ορισμό του στους ελέγχους με ειδική αιτιολογία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3.
ε.i. Το Όργανο Ελέγχου διενεργεί τον επιτόπιο Έλεγχο (αυτοψία) εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησής του.
ii. Το Όργανο Ελέγχου οφείλει να υποβάλλει την έκθεση του ελέγχου μέσω του Π.Σ.Κ.Ε (πλην των περιπτώσεων εκθέσεων ελέγχων επενδυτικών σχεδίων των ν. 2601/1998 και ν. 1892/1990 καθώς και εκθέσεων ελέγχων για τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3299/2004, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή), εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) και προκειμένου για διοικητικό έλεγχο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής του.
στ. Κάθε μέλος του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε με την απόφαση συγκρότησης, για το οποίο και είναι υπεύθυνο. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου συντάσσεται έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η έκθεση υπογράφεται από όλα τα μέλη του Οργάνου και υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικά ή/και σε έντυπη μορφή.
ζ. Το Όργανο Ελέγχου οφείλει να προσκομίσει συμπληρωματική έκθεση στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016. Με την προσκόμιση της συμπληρωματικής έκθεσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε το έργο του Οργάνου Ελέγχου, ως προς το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο και θεμελιώνεται το δικαίωμα της προβλεπόμενης αμοιβής.

Άρθρο 5
Λοιπές Διατάξεις


1. Στα μέλη του οργάνου ελέγχου που διενεργούν έλεγχο κατά τα ανωτέρω και υποβάλλουν την έκθεση, παρέχεται αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται στο άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 26226/3.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (Β' 117).

2. Για τα μέλη των Οργάνων Ελέγχου - μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 4399/2016 για την Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω Επιτροπή:
α. παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ελεγκτών στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και την ορθή εφαρμογή εκ μέρους τους του κανονιστικού πλαισίου,
β. μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο, να επιβάλει την προσωρινή τους παύση, καθώς και να εισηγείται προς τον Υπουργό την οριστική διαγραφή τους, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλημμελής ή εκπρόθεσμη εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
γ. διενεργεί ελέγχους στις εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών.

3α. Για την υποβοήθηση του έργου των Οργάνων Ελέγχου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να διαθέτουν όλες τις διοικητικές πράξεις και τα στοιχεία του φακέλου των συγκεκριμένων προς έλεγχο επενδυτικών σχεδίων καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.
β. Για τη διευκόλυνση του έργου των Οργάνων Ελέγχου, οι φορείς των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων οφείλουν να παρέχουν όλα τα προβλεπόμενα, από το οικείο θεσμικό πλαίσιο, δικαιολογητικά καθώς και τυχόν πρόσθετα στοιχεία, που κατά την κρίση των Οργάνων Ελέγχου σχετίζονται με το ενισχυόμενο επενδυτικό έργο, και συμβάλλουν στη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων του νόμου και των εκδοθεισών διοικητικών πράξεων.

4. Για τις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι δυνατόν να δημιουργείται κατάλογος Ελεγκτών από τον οποίο επιλέγονται τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου Επενδύσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που προτείνονται από την Υπηρεσία.

Άρθρο 6


1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το κόστος των αποζημιώσεων για τα μέλη των Οργάνων Ελέγχου ορίζεται στην υπ' αριθμ. 26226/3.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016», στην οποία έχει εκτιμηθεί το σύνολο της επιβάρυνσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης κανονιστικής πράξης σχετικά με τον έλεγχο και τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων ή επενδύσεων όλων των επενδυτικών νόμων, πλην της υπ' αριθμ. 91439/24.8.2017 (Β' 3073) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο