Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2004 ]

ΠΟΛ.1108/25.10.2004 Αλλαγή της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Αριθ.Πρωτ.1082188/6450/0016)

(Αλλαγή της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Αριθ.Πρωτ.1082188/6450/0016))

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

 Αλλαγή της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  (Αριθ.Πρωτ.1082188/6450/0016)

Σας κοινοποιούμε την Κ.Υ.Α.45881/3.9.2004 (ΦΕΚ 1479Β΄/29.09.2004) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφορών και Επικοινωνιών - Δημόσιας Τάξης, που αφορά τον καθoρισμό νέας διαδικασίας είσπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες.

Α. Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. που πληρώνονται εμπρόθεσμα

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ανατίθεται στον οργανισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) από 1 Νοεμβρίου 2004 και μετά, η είσπραξη των προστίμων που βεβαιώνονται από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999), όπως κάθε φορά ισχύει.

Μετά την είσπραξη των προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. εκδίδεται, από τα ΕΛ.ΤΑ., καθημερινά επιταγή, με το συνολικό προς απόδοση ποσό, σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) - Κεντρικό Κατάστημα και κατατίθεται στο λογαριασμό με τίτλο «ΕΛ.ΤΑ. - Εισπράξεις υπέρ Ο.Τ.Α. από πρόστιμα Κ.Ο.Κ», προκειμένου να αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Το ποσό των εισπραχθέντων προστίμων αποδίδεται από τα ΕΛ.ΤΑ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία είσπραξής τους.

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί επίσης να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων, στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Β. Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. που δεν πληρώνονται εμπρόθεσμα

Τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που δεν πληρώνονται εμπρόθεσμα (σε δέκα ημέρες από της επιβολή τους) στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. ή απευθείας στις ταμειακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, βεβαιώνονται στις ταμειακές υπηρεσίες των δικαιούχων Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να εισπραχθούν από αυτές.

Γ. Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που χαρακτηρίζονται πταίσματα.

Τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που χαρακτηρίζονται πταίσματα βεβαιώνονται από τα αρμόδια δικαστήρια, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, με την αποστολή στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) των υποχρέων, χρηματικού καταλόγου συμπληρωμένου με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989) (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.). Στο χρηματικό κατάλογο αναγράφεται επίσης ο δικαιούχος Ο.Τ.Α. και το υπέρ αυτού ποσό. Όταν με την ίδια δικαστική απόφαση βεβαιώνονται έσοδα υπέρ των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου, πρέπει στο χρηματικό κατάλογο, να γίνεται σαφής διαχωρισμός των εσόδων, που αφορούν τον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Τα εισπραττόμενα από τις Δ.Ο.Υ., ως ανωτέρω, ποσά υπέρ των Ο.Τ.Α. αποδίδονται στους δικαιούχους κάθε μήνα με εντολή μεταφοράς. Κατά την απόδοσή τους παρακρατείται ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) ως έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, με έναρξη της παρακράτησης αυτής για τα ποσά που εισπράττονται από 1 Νοεμβρίου 2004 και μετά.

Δ. Είσπραξη από τις Δ.Ο.Υ. των προστίμων Κ.Ο.Κ. και μετά την 1 η Νοεμβρίου 2004 για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι ΔΟΥ θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την προηγούμενη διαδικασία είσπραξης των προστίμων της Τροχαίας για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και μετά την 1 Νοεμβρίου 2004 και όχι πέραν της 30 Νοεμβρίου 2004, εφόσον τα πρόστιμα έχουν επιβληθεί με παλιά έντυπα των κλήσεων και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία του δεκαημέρου από την έκδοσή τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο