Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2004 ]

ΠΟΛ.1110/1.11.2004 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης -εξουσιοδότησης, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του N . 3259/2004.( Αριθ. Πρωτ.:1070412/11007/ B 0012)

(Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης -εξουσιοδότησης, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του N . 3259/2004.( Αριθ. Πρωτ.:1070412/11007/ B 0012))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2004
Αρ. Πρ.: 1070412/ /Β0012
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΆ - ΑΆ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου, Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312, 317, 318
ΦΑΞ: 210 - 3375001


ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης - εξουσιοδότησης, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 3259/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 7 του άρθρου 38 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149Α΄).

β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για την εφαρμογή τωνδιατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται μόνο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με το ν. 2076/1992, όπως ισχύει, μετά από «δήλωση - εξουσιοδότηση» του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου προς το πιστωτικό ίδρυμα. Η μεταφορά κεφαλαίων μπορεί να διενεργηθεί με οποιοδήποτε σύμφωνο με την τραπεζική πρακτική μέσο, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια προέρχονται από τραπεζικό λογαριασμό, καταθετικό ή επενδυτικό, του εντολέα που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα.

β) Η «δήλωση - εξουσιοδότηση» περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία των 2 (δύο) συνημμένων υποδειγμάτων για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

γ) Η εισαγωγή των κεφαλαίων μπορεί να γίνει με μεταφορά καταθέσεων ή χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, όπως ισχύει.

δ) Ο τραπεζικός λογαριασμός, καταθετικός ή επενδυτικός, τόσο της αλλοδαπής όσο και της ημεδαπής πρέπει να ανήκει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια και που πρέπει να είναι φορολογικά υπόχρεο στην Ελλάδα. Ειδικά σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, ο δηλών - εξουσιοδοτών πρέπει να είναι ένας από τους δικαιούχους. Ο τραπεζικός λογαριασμός της ημεδαπής θα πρέπει είτε να υφίσταται ήδη είτε να ανοίγεται πριν από τη μεταφορά των κεφαλαίων.

ε) Το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης, πρέπει να είναι μοναδικό και να αναφέρεται ρητά σε αυτό ως αιτιολογία της συναλλαγής η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 38 του N. 3259/2004.

στ) Σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα η φορολογητέα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή μετατροπής του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων σε ευρώ, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή σε ευρώ.

ζ) Επίσης σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων από επενδυτικούς λογαριασμούς, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται για μεν τα μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί σε χώρα - πλήρες μέλος του ΟΟΣΑ, η ονομαστική τους αξία, για δε τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά χώρας - πλήρους μέλους του ΟΟΣΑ χρηματοπιστωτικά μέσα, η τιμή κλεισίματος της οργανωμένης αγοράς, στην οποία είναι εισηγμένα, την ημέρα που ολοκληρώνεται η μεταφορά τους σε επενδυτικό λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος, χωρίς να απαιτείται η ρευστοποίηση των μέσων αυτών.

η) Τα εισαγόμενα κεφάλαια θα πρέπει να υπήρχαν στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του N. 3259/2004 (04-08-2004), το αργότερο.

θ) Χρόνος υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είναι ο χρόνος υποβολής της «δήλωσης - εξουσιοδότησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(άρθρου 38 N. 3259/2004)

Προς ......................................................... (πιστωτικό ίδρυμα)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ .................. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ...............Α.Δ.Τ...........

Α.Φ.Μ. ................ Δ.Ο.Υ. ............... ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ......................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ................................Τ.Κ. ............... ΠΟΛΗ .....................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ......................................................

Δηλώνω ότι είμαι φορολογικά υπόχρεος στην Ελλάδα και ότι από το λογαριασμό μου* (καταθετικό - επενδυτικό)** με αριθ. ................................... που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα .......................................... Χώρα ............................., σε νόμισμα ............ θα εισαχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 3259/2004, ολόκληρο το ποσό ή η αξία αυτού ή το ποσό ή η αξία των ................................................, το οποίο θα πιστωθεί στον προσωπικό μου (καταθετικό - επενδυτικό)** λογαριασμό με αριθ. ....................................... σε νόμισμα ..................... που τηρώ στο πιστωτικό σας ίδρυμα.

Εξουσιοδοτώ το πιστωτικό σας ίδρυμα να παρακρατήσει και να αποδώσει από το ανωτέρω κεφάλαιο τον προβλεπόμενο από τον πιο πάνω νόμο φόρο με συντελεστή 3% επί της αξίας του.

Είδος μεταφερομένων χρηματοπιστωτικών μέσων *** : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(πόλη και ημερομηνία)
Ο/Η Δηλών/ούσα και Εξουσιοδοτών/ούσα
......................................................
Υπογραφή

* Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, θα αναγράφεται ο εν λόγω λογαριασμός.

** Διαγράφεται η μία λέξη, αναλόγως

*** Συμπληρώνεται μόνο επί επενδυτικών λογαριασμών

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(άρθρου 38 Ν. 3259/2004)

Προς ......................................................... (πιστωτικό ίδρυμα)

Στοιχεία του νομικού προσώπου:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ........................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ .................................................................................................................

Α.Φ.Μ. ..................... Δ.Ο.Υ..........................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ................................Τ.Κ. ............... ΠΟΛΗ ..................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ......................................................

Στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ.......................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ....................................................................................................

Α.Δ.Τ. ................. Α.Φ.Μ. .................... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.............................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.....................Τ.Κ. ............... ΠΟΛΗ ...............

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ......................................................

Δηλώνω ότι το άνω νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά υπόχρεο στην Ελλάδα και ότι από το λογαριασμό του (καταθετικό-επενδυτικό)* με αριθ. ............................................ που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα ........................................ Χώρα ......................., σε νόμισμα .............θα εισαχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 3259/2004, ολόκληρο το ποσό ή η αξία αυτού ή το ποσό ή η αξία των ...................................................., το οποίο θα πιστωθεί στο λογαριασμό (καταθετικό-επενδυτικό)* με αριθ. .................................... σε νόμισμα ......................... που τηρείται στο πιστωτικό σας ίδρυμα.

Εξουσιοδοτώ το πιστωτικό σας ίδρυμα να παρακρατήσει και να αποδώσει από το ανωτέρω κεφάλαιο τον προβλεπόμενο από τον πιο πάνω νόμο φόρο με συντελεστή 3% επί της αξίας του.

Είδος μεταφερομένων χρηματοπιστωτικών μέσων ** : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................................................

(πόλη και ημερομηνία)

* Διαγράφεται μία λέξη, αναλόγως

** Συμπληρώνεται μόνο επί επενδυτικών λογαριασμών

Για το νομικό πρόσωπο
Ο/Η Δηλών/ούσα και Εξουσιοδοτών/ούσα
...................................................
Υπογραφή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο