Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2017 ]

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1150319 ΕΞ2017 Εφαρμογή του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γουνοδερμάτων και βοηθητικών υλικών για την κατασκευή ετοίμων ειδών

(Εφαρμογή του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γουνοδερμάτων και βοηθητικών υλικών για την κατασκευή ετοίμων ειδών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1150319 ΕΞ2017

(ΦΕΚ Β' 3747/24-10-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 180,

β) τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α΄/2016) και ειδικότερα τα άρθρα 2 παρ. 2 περ. δ και 41,

γ) τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/2013) (άρθρα 2230,46-48,51,79,85-86,89,90,92,188-199,201-202,205,211-223,255-258),

δ) τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/2015) (άρθρα 11,-18,7276,161-181,240),

ε) τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) (άρθρα 10,11,12,13,14,15,238245,264,265,266,267),

στ) τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016) και ειδικότερα τα άρθρα 55 παρ. 8,

ζ) την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β΄/2013 και 372/Β΄/2013).

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Ορισμοί

1) Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας: ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

2) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός: ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 952/13, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

3) Εκτελεστικός Κανονισμός: ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/13.

4) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας: ο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή: μη ενωσιακά εμπορεύματα που υποβάλλονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης σε μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, λοιπές επιβαρύνσεις και μέτρα εμπορικής πολιτικής.

6) Εργασίες τελειοποίησης: η κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα, η μεταποίηση εμπορευμάτων, η επισκευή εμπορευμάτων στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία.

7) Συντελεστής απόδοσης: η ποσότητα ή το ποσοστό των μεταποιημένων προϊόντων που λαμβάνεται από την επεξεργασία ορισμένης ποσότητας εμπορευμάτων που έχει υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης.

8) Πρωτόκολλο δειγματοληψίας: πράξη η οποία συντάσσεται σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

9) Πρωτόκολλο πραγματογνωμοσύνης: πράξη η οποία συντάσσεται σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών κατά τον έλεγχο, υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και τον Προϊστάμενο του Τελωνείου όπως επίσης από τον ορισθέντα από το εκάστοτε αρμόδιο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο πραγματογνώμονα.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Επιτρέπεται η εισαγωγή από βιοτέχνες-γουνοποιούς που οι επιχειρήσεις τους έχουν έδρα τους Νομούς Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Κοζάνης (με εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν στους Δήμους Κοζάνης και Πτολεμαΐδας) με το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων:

α. ολόκληρων κατεργασμένων ή ακατέργαστων γουνοδερμάτων, συραμμένων φύλλων γουνοδερμάτων και αποκομμάτων καθώς και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή έτοιμων ειδών από γουνοδέρματα και αποκόμματα καθώς και

β. έτοιμων και ημιέτοιμων ενδυμάτων από γουνοδέρματα και αποκόμματα, που εισάγονται προκειμένου να μεταποιηθούν (αναμοντελισμός).

Άρθρο 3
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση αδειών υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας ορίζεται το Τελωνείο Καστοριάς.

2. Ως αρμόδια αρχή για την υπαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ορίζονται ανάλογα με την έδρα της επιχείρηση αποκλειστικά:

α. Για τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών το Τελωνείο Καστοριάς.

β. Για το νομό Φλώρινας το τελωνείο Φλώρινας.

3. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του καθεστώτος ορίζεται η εκάστοτε τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

4. Ως αρμόδιο τελωνείο για την εκκαθάριση του καθεστώτος ορίζεται η τελωνειακή αρχή όπου αρχικά υπήχθησαν τα εμπορεύματα στο καθεστώς.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ορίζονται τα παρακάτω:

Α. Άδεια Επεξεργασίας εμπορευμάτων.

1. Η άδεια επεξεργασίας χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης του βιοτέχνη γουνοποιού κατόπιν αιτήσεώς του.

2. Στην αίτηση αναγράφεται αναλυτικά, εκτός των άλλων στοιχείων, η ακριβής διεύθυνση του εργαστηρίου καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης.

3. Η τελωνειακή αρχή όπου θεωρεί απαραίτητο και κατά την κρίση της, δύναται να πραγματοποιεί αυτοψία στο χώρο του εργαστηρίου τόσο πριν από την έκδοση της αδείας όσο και εκ των υστέρων μετά την έκδοση αυτής.

4. Για την χορήγηση άδειας επεξεργασίας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο από το οποίο προκύπτει ότι το δικαιούχο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μεταποιητικό τμήμα,

β. έναρξη εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ από την οποία προκύπτει η μεταποιητική δραστηριότητα.

5. Η χορήγηση της άδειας επεξεργασίας στους βιοτέχνες γουνοποιούς συνεπάγεται την τήρηση όλων των όρων της παρούσης απόφασης.

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσης, η χορηγηθείσα άδεια επεξεργασίας δύναται να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ακυρωθεί ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

7. Η αναστολή ή η ακύρωση της άδειας επεξεργασίας επιφέρει ταυτόχρονα αναστολή ή ακύρωση ή ανάκληση της άδειας χρήσης Ειδικού Καθεστώτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 23, παρ. 4, 27 και 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα άρθρα 16-18 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 15 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Β. Άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

1. Η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ατου κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού, κατάταοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας όπου η αρμόδια τελωνειακή αρχή κάνει αποδεκτή ή μη αποδεκτή την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 11 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 12 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Ομοίως αίτηση για άδεια υπαγωγής στο καθεστώς δύναται να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3 στοιχείο α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 163 του κατ’Εξουσιοδότηση Κανονισμού.

2. Η αίτηση για την έκδοση αδείας θα πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση έναρξης επιτηδευματία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.,

γ. άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης ή βεβαίωση απαλλαγής κατά τα οριζόμενα στον ν. 3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ. προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού,

ε. προκειμένου περί Ο.Ε το καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο,

στ. δελτίο απογραφής του συνόλου των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς.

3. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας εκδίδει την προβλεπόμενη από το Παράρτημα Α του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού άδεια, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 171 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού.

Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται ενώ παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 8 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

4. Έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Παραρτήματος Α του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού, για την υποβολή αίτησης και την έκδοση άδειας χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός διαμετακόμισης χρησιμοποιούνται τα έντυπα του Παραρτήματος 12 του Καν. (ΕΕ) 341/2016.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ

Άρθρο 5
Επαλήθευση και Παράδοση Εμπορευμάτων

1. Για την επαλήθευση των εισαγόμενων εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται συσχετισμός του εμπορεύματος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στη διασάφηση εισαγωγής από τον οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 188190 Ενωσιακού Τελωνιακού Κώδικα.

2. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εισαγόμενου εμπορεύματος και των επισυναπτόμενων εγγράφων κατά την εισαγωγή (άρθρο 191 του Καν.(ΕΕ) 952/2013), η αρμόδια τελωνειακή αρχή ζητά από το αρμόδιο Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο τον ορισμό πραγματογνώμονα.

3. Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, ορίζεται τριμελής επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακή αρχής, έναν ελεγκτή από το τελωνείο και τον ορισμένο πραγματογνώμονα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου πραγματογνωμοσύνης.

Άρθρο 6
Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων κατά την επανεξαγωγή

1. Κατά την επανεξαγωγή των έτοιμων ειδών, απαιτείται η αναγραφή στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία μεταξύ άλλων, το είδος και η ποσότητα (τεμάχια) της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των έτοιμων ειδών ανά συμπληρωματική μονάδα καθώς και το MRN της διασάφησης μεταποίησης με την οποία έχει εισαχθεί η πρώτη ύλη.

Η αναγραφή όλων των ανωτέρω επί του φορολογικού στοιχείου τιμολογίου επέχει θέση δήλωσης του μεταποιητή βιοτέχνη γουνοποιού και θα υποβάλλεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον μεταποιητή.

2. Κατά τη διάρκεια της επανεξαγωγής, για λόγους επιτήρησης του καθεστώτος, πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος για την επαλήθευση του είδους και της δήλωσης του βιοτέχνη γουνοποιού, αναφορικά με την ποσότητα της πρώτης ύλης που χρησιμοποίησε, προκειμένου να κατασκευάσει το έτοιμο προϊόν.

Μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας το οποίο υπογράφεται από τον ελεγκτή και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς η αρμόδια τελωνειακή αρχή ζητά από το Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο τον ορισμό πραγματογνώμονα.

4. Κατ’εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, ορίζεται τριμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον εκάστοτε προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, έναν ελεγκτή από το τελωνείο και τον ορισμένο πραγματογνώμονα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου πραγματογνωμοσύνης.

Άρθρο 7
Έλεγχος του καθεστώτος

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή παράδοσης και ελέγχου μπορεί να πραγματοποιεί οποιονδήποτε τελωνειακό έλεγχο θεωρεί απαραίτητο κατά την κρίση της, με σκοπό την επιτήρηση των εμπορευμάτων που βρίσκονται στο καθεστώς.

2. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων λόγω των ιδιαιτεροτήτων της πρώτης ύλης (γουνοδέρματα) και της δυσχέρειας ταυτοποίηση αυτής , θα πραγματοποιείται έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στα πλαίσια διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών διαφορών δύναται κατ’εκτίμηση της τελωνειακής αρχής ο έλεγχος να μετατραπεί σε καθολικό.

3. Προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, με ευθύνη του βιοτέχνη γουνοποιού, θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός της πρώτης ύλης ανά τελωνειακό παραστατικό, έτσι ώστε σε έκτακτο έλεγχο που τυχόν πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του να δύναται να επιδείξει ανά τελωνειακό παραστατικό τα παρακάτω:

α. την ποσότητα της πρώτης ύλης που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του (φυσικό απόθεμα)

β. την ποσότητα της πρώτης ύλης που ενδεχομένως βρίσκεται εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων του, για λόγους εκτέλεσης εργασιών φασόν ή κατεργασία, βαφή κ.α.

γ. την ποσότητα της πρώτης ύλης που ενδεχομένως βρίσκεται στην παραγωγική διαδικασία

δ. την ποσότητα της πρώτης ύλης που έχει επανεξαχθεί είτε αυτούσια είτε μεταποιημένη

ε. την ποσότητα της πρώτης ύλης που είναι υπό την μορφή έτοιμου προϊόντος και πρόκειται να επανεξαχθεί στ. σε περίπτωση εργασιών που καλύπτονται από συμβόλαιο ή συμφωνητικό (εργασίες φασόν) απαιτείται η καταχώρηση στα αρχεία του βιοτέχνη γουνοποιού της σχετικής αλληλογραφίας με τον οίκο του εξωτερικού, από την οποία θα προκύπτει ο αριθμός και το είδος των έτοιμων ειδών που πρόκειται να κατασκευαστούν στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας.

Άρθρο 8 Βοηθητικές ύλες

Βοηθητικές ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τεμαχίου από τα παρακάτω είδη καθορίζονται ως προς το Παράρτημα της παρούσης.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

Με την παρούσα καταργείται η αρίθμ. Δ.817/125/ Πολ.19/3.6.1983 Α.Υ.Ο..

Άρθρο 10 Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έσοδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο