Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-1989 ]

ΠΟΛ.1056/20.2.1989 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.- Μη οφειλή φόρου συγκέντρω­σης κεφαλαίων σε περίπτωση αύξησης κε­φαλαίου εμπορικών εταιρειών με κεφα­λαιοποίηση κερδών ή μερισμάτων, τα ο­ποία έχουν αχθεί σε πίστωση των λογα­ριασμών των εταίρων ή των μετόχων, κατά περίπτωση.

(ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.- Μη οφειλή φόρου συγκέντρω­σης κεφαλαίων σε περίπτωση αύξησης κε­φαλαίου εμπορικών εταιρειών με κεφα­λαιοποίηση κερδών ή μερισμάτων, τα ο­ποία έχουν αχθεί σε πίστωση των λογα­ριασμών των εταίρων ή των μετόχων, κατά περίπτωση.)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1056/20.02.1989 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.- Μη οφειλή φόρου συγκέντρω­σης κεφαλαίων σε περίπτωση αύξησης κε­φαλαίου εμπορικών εταιρειών με κεφα­λαιοποίηση κερδών ή μερισμάτων, τα ο­ποία έχουν αχθεί σε πίστωση των λογα­ριασμών των εταίρων ή των μετόχων, κατά περίπτωση.

( Ν. 2522/20.2.1989)

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετι­κά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α), εξαιρείται από το φό­ρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η αύξηση του κε­φαλαίου των προσώπων του άρθρου 17 του νό­μου αυτού, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση κερδών, αποθεματικών ή προβλέψεων.

2. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλα­κτικής διάταξης δημιουργήθηκε αμφισβήτηση ­εάν στη διάταξη αυτή εμπίπτει ή όχι:

α) η αύξηση του κεφαλαίου ομόρρυθμης ή ε­τερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμέ­νης ευθύνης, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση των μη αναληφθέντων από τους εταίρους κερδών, τα οποία έχουν αχθεί σε πίστωση των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων,

β) η αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας,

που γίνεται με κεφαλαιοποίηση των μερι­σμάτων, το οποία δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, αλλά έχουν αχθεί σε πίστωση των προσωπικών λογαριασμών των μετόχων.

3. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η Συνέλευση των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, με τη γνωμοδότηση της 768/1988 , που έγι­νε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών, γνωμοδότησε, ότι η αύξηση κεφαλαίου των εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) στις προαναφερόμενες περιπτώσεις εμπίπτει στην έννοια της παρα­πάνω απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 22 παρ. 2β' του Ν. 1676/1986 και επομένως για την κεφα­λαιοποίηση αυτή δεν οφείλεται φόρος συγκέν­τρωσης κεφαλαίων. Και τούτο γιατί, σκοπός της απαλλακτικής αυτής διάταξης είναι τα χρηματι­κά ποσά, που προκύπτουν από τη δραστηριότη­τα των εταιρειών, να μην περιέλθουν τελικά σε ρευστό χρήμα στις ιδιωτικές οικονομίες των ε­ταίρων ή των μετόχων, στους οποίους αυτά είναι διανεμητέα και ανήκουν κατά νόμο, αλλά να πα­ραμείνουν υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου στις εταιρείες αυτές, για να ενισχύσουν την περαιτέ­ρω δράση τους. Δηλαδή, για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής διάταξης σημασία έχει το γεγονός, ότι τα ποσά των κερδών δεν έχουν αναληφθεί προηγουμένως από τους εταίρους ή μετόχους, αλλά κατά το χρόνο, που άγονται σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, αυτά βρί­σκονται ακόμη στα χέρια αυτής. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο