Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΦΠ 0001606 ΕΞ 2017 Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017

(Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΔΦΠ 0001606 ΕΞ2017/19-10-2017
 
(ΦΕΚ Β' 3812/30-10-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 18 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),
ε) του ν. 4444/2016 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (Α΄ 234).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα 3.4 της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» (σελ. 60) και οι οποίοι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) για την είσπραξη και την επιστροφή των εσόδων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ. Αναλυτικά οι στόχοι είναι οι εξής:

Πίνακας 1
Ποσοτικοί Στόχοι Εσόδων Προϋπολογισμού


  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Ετήσιοι Στόχοι 2017 (εκ.ευρώ)
Ι ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 20.415
1 Φόρος εισοδήματος 13.659
  Φυσικών προσώπων 9.172
  Νομικών προσώπων 3.236
  Ειδικών κατηγοριών 1.251
2 Φόροι στην περιουσία 3.132
3 Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.291
4 Λοιποί άμεσοι φόροι 2.333
ΙΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 26.443
1 Φόροι συναλλαγών 15.985
1 Φ.Π.Α. 15.476
  πετρελαιοειδών 1.879
  καπνού 663
  λοιπών 12.934
1 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 509
  Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 225
  Χαρτόσημο 281
2 Φόροι κατανάλωσης 9.547
2 Φόρος ασφαλίστρων 384
2 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 165
2 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 4.510
2 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 3.013
3 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.106
3 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 369
3 Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 549
4 Λοιποί έμμεσοι 362
  ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II) 46.858


Πέραν των ανωτέρω εσόδων, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποτελεί και η 100% πλήρωση των προϋπολογισθεισών επιστροφών εσόδων από την κανονική ροή και όχι από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων.

  Περιγραφή (Ποσά Σε Εκατομμύρια Ευρώ)     Ποσό Στόχου (εκ.ευρώ)
  Ε. Επιστροφές Εσόδων 3.289


2. Ως βάση υπολογισμού επί του οποίου θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι το καθαρό ποσό που προκύπτει με βάση τον παρακάτω τύπο (ποσά σε εκ. ευρώ):
Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού Προ Επιστροφών 53.663 - Επιστροφές Εσόδων 3.289 = Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού μετά επιστροφών 50.374 - Μη τακτικά έσοδα 618 - Έσοδα Αποκρατικοποιήσεων 2,044+Επιστροφές φόρων 3.289- Απολήψεις από ΕΕ 523- Λοιπά μη φορολογικά Έσοδα 3.620 = Βάση υπολογισμού Στόχου (46.858)
Τυχόν υπέρβαση του στόχου για τις επιστροφές δεν επηρεάζει το καθαρό ποσό του στόχου, καθώς αυτό θα υπολογίζεται με βάση το ποσό των επιστροφών που αναγράφεται στον προϋπολογισμό.

3. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ποσά τα οποία προήλθαν από την λήψη παρεμβάσεων που δεν έχουν συνυπολογισθεί στον ανωτέρω Πίνακα 1 και θα υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εντός του έτους 2017. Ως ποσό εσόδων των εν λόγω παρεμβάσεων, το οποίο αφαιρείται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων), θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό των ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα: (α) σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων από τα εισπραχθέντα έσοδα θα αφαιρείται κατά περίπτωση το χαμηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν υπεραπόδοση αυτών οφείλεται σε ενέργειες και δράσεις της ΑΑΔΕ, ενώ τυχόν αστοχίες και υποεκτέλεση της πραγματικής απόδοσης έναντι των αρχικών εκτιμήσεων δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ, (β) σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα θα προστίθεται κατά περίπτωση το υψηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

4. Μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των παραπάνω συμφωνείται ότι αποτελούν τα μεγέθη που θα περιληφθούν στο Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού που εκδίδεται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από την Eurostat, τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Oκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο