Σχόλια

Το ερώτημα του συναδέλφου:

Επειδή εκτιμώ ότι προφανώς λόγω και του μεγέθους των δεδομένων του ερωτήματος κάπου χάθηκε το νόημα της ερώτησης, επεξηγώ ότι το ερώτημα δεν αφορά καταχώρηση στο ΓΕΜΗ περιουσιακών στοιχείων, αλλά των ζητουμένων με την περίπτωση (ια) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει, δηλαδή α) του ποσού που αναφέρεται στο ισολογισμό ως σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού), δηλαδή το σύνολο της αξίας των μη κυκλοφορούντων και των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, β) το ύψος του κύκλου εργασιών και γ) τον μέσο όρο απασχολουμένων.
Και πιο συγκεκριμένα ερωτάται να επεξηγηθεί ποιοι ακριβώς είναι οι υπόχρεοι (;) ήτοι σε κάθε περίπτωση όλοι οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 6 όπως λένε οι διατάξεις του νόμου και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 (φυσικά πρόσωπα, εμπορικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων κλπ.), ή μόνο εταιρείες (καθόσον μόνο αυτός ο όρος, πιθανώς από λάθος, αναγράφεται στην περίπτωση (ια) της παραγράφου 2 του άρθρου 6);
Και τέλος αφού επεξηγηθεί ποιοι ακριβώς είναι οι υπόχρεοι που πρέπει να καταχωρούν στην μερίδα τους στο ΓΕΜΗ τα στοιχεία της περίπτωσης (ια), θα πρέπει να διευκρινιστεί και το εάν παίζει ρόλο και το είδος των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) που κρατούν οι υπόχρεοι καθόσον δεν το διευκρινίζουν ούτε ρητά ούτε άρρητα οι διατάξεις του νόμου.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-2018 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αριθμ. πρωτ.: 108344/2017 Ερώτηση για περίπτωση (ια) παρ. 2 άρθρου 6 του ν. 3419/2005

(Ερώτηση για περίπτωση (ια) παρ. 2 άρθρου 6 του ν. 3419/2005)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 6/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 108344 - 9/10/2017ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ Γ' ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας:10181
Πληροφορίες:Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο:210 58 93 461
Fax:210 38 38 981
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση για περίπτωση (ια) παρ. 2 άρθρου 6 του ν. 3419/2005»

ΣΧΕΤ.: το από 6-9-2017 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου του .................. με ΑΠ εισερχόμενου 95684/6-9-2017

Σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α' 125).

2. Με το ν. 4403/2016 ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη εκείνες οι διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί με τον προηγούμενο ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251), καθώς και οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ.

3. Υπόχρεοι υποβολής οικονομικών καταστάσεων κατά τα οριζόμενα στους νόμους 4308/2014 και 4403/2016 είναι οι εξής;

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.


4. Το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι κατηγοριοποιήθηκε τόσο από τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2014/95/ΕΕ όσο και από τους σχετικούς νόμους 4308/2014 και 4403/2016 βάσει του μεγέθους τους. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο τα σχετικά κριτήρια να συμπεριληφθούν στα υποχρεωτικά καταχωριστέα στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία, όπως και έγινε με την εν θέματι διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005.

5. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στη σχετική αιτιολογική έκθεση, σκοπός της εισαγωγής της συγκεκριμένης διάταξης είναι να «διευκολύνεται τόσο η εποπτεία όσο και, πρακτικά, οι Υπηρεσίες προκειμένου να αναπτύξουν πληροφοριακά συστήματα που θα επιτρέπουν την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., εξειδικευμένων ανά κατηγορία υπόχρεου».

Επειδή όμως, με εξαίρεση την περίπτωση 3.α) ανωτέρω, οι υπόλοιπες περιπτώσεις υπόχρεων δεν μπορούν να προδιαγραφούν τεχνικά ώστε το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. να τις αναγνωρίζει και να αναζητά ή όχι τα συγκεκριμένα στοιχεία από τους τυχόν υπόχρεους, έγινε και η νομοτεχνική επιλογή η συγκεκριμένη διάταξη να αφορά σε όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ανεξαρτήτως του είδους των βιβλίων που τηρούν.

6. Για τις περιπτώσεις υπόχρεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία τίθεται το ερώτημα από που θα προκύπτουν τα ζητούμενα στοιχεία και ιδίως το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού), δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να εξαχθεί από τα τηρούμενα στις περιπτώσεις αυτές βιβλία, συνεπώς δεν μπορεί και να καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. παρά τη σχετική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005. Προκειμένου λοιπόν και να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του νομοθέτη για τη διευκόλυνση της εποπτείας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων αλλά και να μην απαιτούνται από τους υπόχρεους πληροφορίες που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να παράσχουν (χρηστή διοίκηση) θα πρέπει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 να ερμηνευτεί κατά τρόπο εξειδικευμένο για τις περιπτώσεις υπόχρεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για τις οποίες και δεν μπορεί να είναι απαιτητή η καταχώριση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων τους αλλά μόνο η καταχώριση του καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών και του μέσου όρου απασχολουμένων κατά τη διάρκεια του έτους.
 
7. Κατά συνέπεια, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. παρακαλείται να τροποποιήσει το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων 3.β) και 3.γ) ανωτέρω ως προς την καταχώριση του συγκεκριμένου στοιχείου προκειμένου ο υπόχρεος κατ' αρχήν να δηλώνει το είδος των βιβλίων που τηρεί και στη συνέχεια να κατευθύνεται στην καταχώριση των στοιχείων που αντιστοιχούν στα βιβλία του (δηλαδή σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων να καταχωρίζει υποχρεωτικά μόνο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτής και τον μέσο όρο απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους ενώ στην περίπτωση διπλογραφικών να καταχωρίζει και το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) της εταιρείας).Ο Διευθυντής
Σ. ΜασγανάςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο