Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2004 ]

Εγκ.ΙΚΑ Αρ 103/02.09.04 Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Αποζημίωση πολιτών για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης

(Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Αποζημίωση πολιτών για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης)

Κατηγορία: Λοιπά

   Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Αποζημίωση πολιτών για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης


Σχετ. Εγκύκλιες : 71/91, 96/91, 98/91, 67/99, 99/99, 31/02 & 39/02

Σας κοινοποιούμε:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1, 2, 3) και 7 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102 Α΄/24.5.04) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» με τις οποίες ορίζονται εκ νέου οι προθεσμίες μέσα στις οποίες είναι υποχρεωμένες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών καθώς και η καταβολή αποζημίωσης στους πολίτες για την μη τήρηση των προθεσμιών.

β) Την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ./13097/11.6.04 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τα θέματα αυτά.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζονται:

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

α) Ο γενικός κανόνας προθεσμιών που θέτουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις είναι:

· 50 ημέρες (αντί των 60 που ίσχυε) για την διεκπεραίωση - απάντηση αιτημάτων πολιτών. Η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά 10 ημέρες (αντί των 15 που ίσχυε) όταν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες.

· 3 ημέρες (αντί των 5 που ίσχυε) για την διαβίβαση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.

· 5 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την γνωστοποίηση στον αιτούντα πολίτη όταν δεν είναι δυνατό για αντικειμενικούς λόγους να διεκπεραιωθεί η υπόθεσή του εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην γνωστοποίηση αναφέρονται:

- Οι λόγοι καθυστέρησης

- Ο υπάλληλος που έχει την υπόθεση και ο αριθμός τηλεφώνου του

- Κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία

Η προθεσμία των 10 ημερών για την παροχή πληροφοριών, την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων παραμένει σε ισχύ.

β) Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/02 έχουμε ήδη ζητήσει να ορισθούν μεγαλύτερες προθεσμίες για την διεκπεραίωση ορισμένων κατηγοριών αιτημάτων πολιτών που αφορούν την απονομή κύριας ή επικουρικής σύνταξης καθώς και την χορήγηση φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και εισάγονται από το εξωτερικό. Όταν εκδοθεί η προβλεπόμενη από την προαναφερόμενη διάταξη Κ.Υ. Απόφαση θα σας την κοινοποιήσουμε.

γ) Οι προθεσμίες δεν ισχύουν για τις αιτήσεις απονομής σύνταξης λόγω αναπηρίας και για τις αιτήσεις θεραπείας αφού για την διεκπεραίωσή τους απαιτείται η εμφάνιση των ενδιαφερομένων ενώπιον συλλογικών οργάνων (Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας και Τοπική Διοικητική Επιτροπή αντίστοιχα) σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 6.

δ) Ως γνωστό η προθεσμία αρχίζει από την καταβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Εάν, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή όλων των απαιτούμενων για την διεκπεραίωση της υπόθεσης δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Ο αρμόδιος υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο όταν δεν έχει προσκομίσει κάποιο από αυτά ή το έχει προσκομίσει, αλλά είναι ελλιπές με αποτέλεσμα να μη μπορεί να προωθηθεί η υπόθεσή του. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσμία διακόπτεται από την ημέρα της ειδοποίησης και αρχίζει πάλι από την ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι για την κατηγορία διεκπεραίωσης των Δηλώσεων Απασχόλησης - Καταγγελιών των εργαζομένων σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ δεν έχει ζητηθεί μεγαλύτερος χρόνος διεκπεραίωσής τους και κατά συνέπεια ισχύει ο γενικός κανόνας των 50 ημερών.

Στις περιπτώσεις όμως που το καταγγελλόμενο χρονικό διάστημα αναφέρεται σε χρονική περίοδο για την οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, η προθεσμία των 50 ημερών αρχίζει την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των Α.Π.Δ. από τους υπόχρεους εργοδότες όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 της αριθ. Φ.11321/30819/1997/04 Υ.Α. (σχετ. το εγγ. Ε40/358/25.8.04 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων).

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί επίσης ότι, προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των καταγγελιών, θα πρέπει οι υπηρεσίες μας αμέσως μετά την υποβολή τους να αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση στον εργοδότη, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα, για τον έλεγχο της καταγγελίας, στοιχεία.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ως γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) η προθεσμία για την χορήγηση των αναφερομένων στις παρ. 1 και 2 του ιδίου άρθρου εγγράφων (πρόσβαση στα έγγραφα) ή την αιτιολογημένη απόρριψη του σχετικού αιτήματος ήταν ένας (1) μήνας από την υποβολή της αίτησης.

Με την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3230/04 (ΦΕΚ 44 Α΄/11.2.04) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Το θέμα της αποζημίωσης των πολιτών (καταβολή χρηματικού ποσού) όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες, έχει αντιμετωπισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/91 του άρθρου δεύτερου παρ. 2 του Ν. 2690/1999 και έχουν δοθεί οδηγίες με τις εγκύκλιες 98/91 και 99/99.

Η κοινοποιούμενη διάταξη (άρθρο 7) επαναφέρει το θέμα της καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην κοινοποιούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

Καθιερώνεται η καταβολή της πλήρους αποζημίωσης από τον οικείο φορέα και καταργείται η έννοια της καταβολής χρηματικού ποσού, καθώς και το όριο του ύψους αυτού. Το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης καθορίζεται από τις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 5 παρ. 13 του Ν. 1943/91 από τις οποίες εκδίδεται απόφαση η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια για την καταβολή της αποζημίωσης υπηρεσία η οποία οφείλει να καταβάλλει αυτήν σ΄ ένα μήνα από την κοινοποίηση.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αναφερόμενη στην εγκύκλιο 99/99 διαδικασία για το θέμα αυτό.

Επισημαίνουμε την σημασία που έχει για την διαπίστωση της τήρησης των προθεσμιών η υποχρέωση των υπηρεσιών για την χορήγηση βεβαίωσης - απόδειξης παραλαβής στον αιτούντα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 6.

Υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που έχουν δοθεί για το θέμα αυτό με την εγκύκλιο 99/99 αλλά και το Γεν. Έγγραφο Γ99/91/13.5.03 σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99).

Για διευκόλυνση των πολιτών επισυνάπτεται έντυπο - αίτησης (του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) για την καταβολή χρηματικού ποσού λόγω μη τήρησης προθεσμίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο