Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1103776 ΕΞ 2019 και την Δ.ΟΡΓ.Β 1123627 ΕΞ 2019/10-09-2019.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1157701 ΕΞ 2017 Σύσταση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), συγκρότηση και ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύει, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

(Σύσταση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), συγκρότηση και ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύει, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β1157701ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail:[email protected]
Url: www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), συγκρότηση και ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύει, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 3763/2009 (Α' 80) και της παραγράφου 5, όπως ισχύει, του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265), της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 (Α' 94), καθώς και της παραγράφου 13 του ως άνω άρθρου 59 .
β) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).
δ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ε) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων », όπως ισχύουν.

2. Το αριθμ. ΔΕΦΚΦ Δ 1128428ΕΞ2017/29-8-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016 (Α' 94).

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265) για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Β. Συγκροτούμε την ως άνω Ειδική Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:
1. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
2. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
3. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' - Φορολογίας Αυτοκινήτων Οχημάτων και Λοιπών Φορολογιών της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο Τμήμα.
4. Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου.

5. Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τον Β' Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου.

Γ. Εισηγητής στην ως άνω Ειδική Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δ' - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο Τμήμα.

Δ. Χρέη Γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής θα εκτελεί υπάλληλος του Τμήματος Δ' - Φορολογίας Αυτοκινήτων και Λοιπών Φορολογιών της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., που θα ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και Πρόεδρο της παρούσας Επιτροπής.

Ε. Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι:
α) ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) ο υπολογισμός του ιστορικού τέλους ταξινόμησης της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο του έργου της, η Ειδική Επιτροπή διατυπώνει την απόφασή της σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτής, τα μέλη και τον γραμματέα και με έγγραφο του Προέδρου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και στην Τελωνειακή Περιφέρεια.

ΣΤ. Η Ειδική Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., στον τρίτο (3) όροφο, επί της οδού Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, στην Αθήνα.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο