Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1254 ΕΞ 19.6.2017 Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων

(Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 19.06.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1254 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1254/2017

ΘΕΜΑ : Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία Ψ, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) κατά ESA 2010, αποφάσισε την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με ημερομηνία μετάβασης την 01.01.2015.

Βασικός σκοπός της εταιρείας, βάσει του Ιδρυτικού της Νόμου, είναι η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση, και ανάπτυξη του δικτύου υπόγειου σιδηροδρόμου του Νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης, του δικτύου τραμ σε όλη την Επικράτεια καθώς και η σύμπραξη και η συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς συγκοινωνιών του Νομού Αττικής.
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εταιρείας, όντας εταιρεία κοινής ωφέλειας και λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερη ανακοίνωση της ΕΛΤΕ 0005/09 της 28.01.2010 αναφορικά με τις «Οδηγίες για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στις Μονάδες Υγείας», καθώς και πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε παρόμοιες εταιρείες στο εξωτερικό, η Εταιρεία προτείνει τα παρακάτω:

1. Ως πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας Ψ θα αναφέρονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκταση που αυτά μπορούν να εφαρμοσθούν όπως αναλυτικά θα περιγράφονται στη σχετική σημείωση X των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

2. Στη σημείωση X των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των παρακάτω:

Α. Μη εφαρμογή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36, Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς ασκώντας την κρίσης της Διοίκησης αναφορικά με την εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών, κρίνει ότι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο του Δημοσίου Τομέα 21 «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δε δημιουργούν ταμειακές εισροές» είναι πιο σχετικό και έχει εφαρμογή για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, από τη στιγμή που πληρούν το σχετικό κριτήριο για την κατηγοριοποίηση τους σαν «περιουσιακά στοιχεία που δεν δημιουργούν ταμειακές εισροές» όπως αυτό καθορίζεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Δημοσίου Τομέα 21.

B. Μη εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13, «Εύλογες Αξίες», καθώς η εν λόγω γνωστοποίηση δεν προσδίδει ιδιαίτερη αξία στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών δεν είναι αξιόπιστα προσδιορίσιμος από τη στιγμή που αφορά δάνεια εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνουμε ότι η παλαιότερη ανακοίνωση της ΕΛΤΕ 0005/09 της 28.01.2010 αναφέρει σχετικά:

«4. Μεταβατικά και μέχρι την ολοκλήρωση ενσωμάτωσης των IPSAS στην κοινοτική και εθνική μας νομοθεσία, οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που προσδιορίζονται από το π.δ.146/2003, όπως αυτό ισχύει, θα εφαρμόζουν τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην έκταση που αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από φορείς του δημοσίου, με κατάλληλη αναφορά στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.»
«5. Όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ορκωτός ελεγκτής που θα ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχουν εφαρμοστεί όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είδος του πιστοποιητικού που θα εκδώσει δεν θα διαφέρει από το πιστοποιητικό που θα εξέδιδε εάν ο φορέας ήταν επιχείρηση.»
Επιπλέον αναφέρουμε ότι, παρόμοια πρακτική έχει εφαρμοστεί από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου γίνεται αναφορά σε κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει σχετικού Κώδικα Πρακτικής, για Δημοτικές Αρχές, ο οποίος βασίζεται σε αρχές ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξαίρεση συγκεκριμένων προτύπων, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2(α) και 4 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, η οντότητα του ερωτήματος υποχρεούται από 01.01.2015 να εφαρμόζει είτε τα Ε.Λ.Π. είτε τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Και τα δύο λογιστικά πλαίσια, ως πλαίσια εύλογης διασφάλισης, παρέχουν τη δυνατότητα για παρεκκλίσεις, καθιέρωση πολιτικών και αναζήτηση καθοδήγησης σε άλλα λογιστικά πλαίσια, σε περιπτώσεις που συναλλαγές ή γεγονότα δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες προβλέψεις.

3. Συγκεκριμένα, σχετικές είναι οι παράγραφοι:
(α) Παράγραφος 9 του άρθρου 17 των ΕΛΠ, αν εφαρμόζονται τα ΕΛΠ.
(β) Παράγραφοι 10, 11 και 12 του ΔΛΠ 8 και παράγραφοι 29, 30 και 31 του ΔΛΠ 1, αν εφαρμόζονται τα ΔΠΧΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διοίκηση ασκεί κρίση για την εφαρμογή του επιλεγέντος λογιστικού πλαισίου στα συγκεκριμένα γεγονότα και συνθήκες και παρέχει τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο