Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2016 ]

Αριθμ. 32635/ΕΥΘΥ 345/2017 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή

(Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 32635/ΕΥΘΥ 345/23-03-2017

(ΦΕΚ Β' 921/05-04-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005).

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 2 αυτού.

3. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/03.09.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.09.2015) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23.09.2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ’ αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/τ.Β΄/15.10.2015) Απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

7. Την αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα (α) την επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Ειδικού Γραμματέα ΕΚΤ προς τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3/6/2015 με αρ. πρωτ. 5.15303/οικ.3.409 και (β) την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 12/6/2015 Ref. Ares(2015)2475998 − 12/06/2015

8. Τη με αριθ. Πρωτ. 2100/16.7.2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς φορείς/δομές και ωφελούμενους για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

9. Τη με αρ. πρωτ. 13118/7.8.2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015−2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014−2020», όπως ισχύει

10. Τις αποφάσεις ένταξης πράξεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015−2016» στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

11. Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που βαρύνουν τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 προστίθεται και η ακόλουθη:
«ζ. Οι εθνικοί πόροι που απαιτούνται, πέραν της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2015−2016.
Ειδικότερα οι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση δαπάνες που περιλαμβάνονται στις οικείες αποφάσεις ένταξης των πράξεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015−2016» που εκδίδονται, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014−2020» και των ΠΕΠ, θα καλυφθούν με αύξηση της εθνικής συμμετοχής».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο