Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2017 ]

Αριθ. 108745/ΕΥΘΥ 783/2017 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή

(Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. 108745/ΕΥΘΥ 783/09-10-2017

(ΦΕΚ Β' 3663/18-10-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 2 αυτού.

3. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/03.09.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την αριθ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, όπως ισχύει (Β΄ 3722).

7. Το αριθ. πρωτ. 13443/17.7.2017 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ.

8. Το γεγονός ότι η παρούσα αφορά σε έργα βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας.

9. Το γεγονός ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα προσδιορισθεί από τις σχετικές αποφάσεις ένταξης σε προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τηρουμένων των εκάστοτε ετησίων ορίων του ΠΔΕ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που δύνανται να αυξάνουν την εθνική συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, προστίθεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου και η ακόλουθη:
«ιε. Τα ποσά πέραν της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Ειδικότερα οι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση δαπάνες που περιλαμβάνονται στις οικείες αποφάσεις ένταξης των πράξεων που εκδίδονται για τη δράση «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» για την ΠΠ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», θα καλυφθούν με αύξηση της εθνικής συμμετοχής».

Άρθρο 2

Η περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Οι δαπάνες μεγάλων έργων, κατά την έννοια του Κανονισμού, που υπερβαίνουν το ποσό που έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, ή υπερβαίνουν τους διαθέσιμους από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 πόρους και κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργική τους ολοκλήρωση».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο