Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2004 ]

ΠΟΛ.1102/11.10.2004 Τροποποίηση διατάξεων των Α. Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της απαλλαγής αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(Τροποποίηση διατάξεων των Α. Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της απαλλαγής αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1080714/5976/712/B0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Ε΄

ΠΟΛ.: 1102

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της απαλλαγής αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α):

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27

β) των παραγράφων 9 και 13 του άρθρου 39

γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 40

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 1145339/6602/140/E0014/ ΠOΛ.1320/30.12.1998 (ΦΕΚ Β 5/13.1.1999) και Π.8271/4879/ (ΦΕΚ Β 3/8.1.1988).

3. Σχετικά αιτήματα συνεταιριστικών οργανώσεων των παράκτιων αλιέων για εφαρμογή της απαλλαγής Φ.Π.Α., που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.  και στους εκμεταλλευτές ενός μόνο σκάφους παράκτιας αλιείας, μήκους 6 μέτρων μεταξύ καθέτων ή μικρότερου.

4. Την ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των παράκτιων αλιέων και σπογγαλιέων όσον αφορά την πρoαναφερόμενη απαλλαγή Φ.Π.Α.

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔI.Ο.Ε. 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/8) με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς του ίδιου Υπουργείου.

6. Ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτουν επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι η απώλεια εσόδων από την επέκταση της ανωτέρω απαλλαγής, που συνεπάγεται η εφαρμογή τους, αναπληρώνεται από παράλληλη είσπραξη κατ΄ αποκοπή Φ.Π.Α. αλιέων.

Αποφασίζουμε
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 της απόφασης Π. 8271/4879/ (ΦΕΚ Β 3/8.1.1988). όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τα αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας από την αρμόδια αρχή, δεν ισχύουν τα ανωτέρω κριτήρια της χωρητικότητας, του μήκους και της ιπποδύναμης της μηχανής, με την προϋπόθεση ότι οι εκμεταλλευτές των σκαφών αυτών εντάσσονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου, υποχρεωτικά ή προαιρετικά».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της απόφασης 1145339/6602/140/E0014/ (ΦΕΚ Β 5/13.1.1999) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Εντούτοις οι επιχειρήσεις της παραγράφου αυτής μπορούν να επιλέξουν την καταβολή του οφειλόμενου ετησίως ποσού Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατηγορία του σκάφους τους, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1.

Η επιλογή αυτή γίνεται με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή μεταβολής - μετάταξης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α., η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας.)

3. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1.11.2004 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο