Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2004 ]

ΠΟΛ.1101/5.10.2004 Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.(Σχετικά με. τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.O. 11003551/8475/Α0014 ΠΟΛ. 1262/2.8.93)

(Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.(Σχετικά με. τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.O. 11003551/8475/Α0014 ΠΟΛ. 1262/2.8.93))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1071968/5456/983/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.:1101

ΘΕΜΑ: Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.

(Σχετικά με. τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.O. 11003551/8475/Α0014 , η οποία αναφέρεται στις μετακινήσεις εμπορευσίμων αγαθών μίας επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Από το συνδυασμό των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 7 και της παραγρ. 1γ΄ του άρθρου 28 του Ν.2859/00 (κώδικας Φ.Π.Α.), προκύπτει ότι η αποστολή αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος για αποθήκευση και μεταγενέστερη
πώληση, θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση.

2) Σύμφωνα με την παραγρ.2 του άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. οι διατάξεις για την απαλλαγή «εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 7», χωρίς όμως να διευκρινίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - για τη χορήγηση του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής.

3) Με αφορμή σχετικά ερωτήματα οι αρμόδιες Διευθύνσεις (Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ.) έχουν δεχθεί ότι σε μετακινήσεις αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς μεταβίβαση κυριότητας, αντί τιμολογίου μπορεί να εκδίδεται μόνο Δελτίο Αποστολής, στο οποίο όμως θα αναγράφεται η αξία των αγαθών, η οποία θα καταχωρείται ως αξία Ενδοκοινοτικής παράδοσης στις δηλώσεις Φ.Π.Α., Listing και Intrastat.

4) Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρακτική εφαρμογή των περιπτώσεων, που προβλέπονται από την παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. , διευκρινίζουμε ότι και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικό με τις κανονικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εκτός του τιμολογίου πώλησης. Αντί των «τιμολογίων πώλησης» θα προσκομίζονται τα «Δελτία Αποστολής» που εκδόθηκαν για τη διακίνηση των αγαθών και στα οποία θα αναγράφεται και η αξία των αγαθών. Ως αξία θα αναγράφεται η μέση τιμή χονδρικής πώλησης, η οποία και θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής, που παρέχεται με το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Ελληνική επιχείρηση αποστέλλει κατά τη διάρκεια του 2003 εμπορεύσιμα αγαθά της για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση στη Γαλλία,. όπου έχει αποκτήσει Γαλλικό Α.Φ.Μ. (φορολογικός εκπρόσωπος).

Έστω ότι οι αποστολές των εμπορευμάτων (ενδοκοινοτικές παραδόσεις) έγιναν τμηματικό και πιο συγκεκριμένα τον Απρίλιο μεταφέρθηκαν για αποθήκευση εμπορεύματα αξίας 30.000 Ευρώ, τον Ιούνιο 40.000 Ευρώ και τον Σεπτέμβριο 50.000 Ευρώ.

Το όριο απαλλαγής που δικαιούται η εν λόγω επιχείρηση για το 2004 ανέρχεται στα 120.000 Ευρώ και προκειμένου να θεωρήσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής με ισόποση αξία, τριμηνιαίοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικής Παράδοσης, τα οικεία αποδεικτικά μεταφοράς όπως αναλυτικά ορίζονται στο (άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο