Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2017 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

(Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α'

Γενικό Μέρος

Το μέρος Α' του παρόντος σχεδίου νόμου αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση νομοσχεδίου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συγκεκριμένων υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Οι ως άνω δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα της ευρύτερης λειτουργίας του εμπορίου στην χώρα μας, καθώς περιλαμβάνουν σειρά δράσεων που σχετίζονται τόσο με τη διάθεση προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Οικονομίας, όσο και την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτά.

Η οργάνωση και διευθέτηση του πολυσχιδούς αντικειμένου του υπαίθριου εμπορίου αποσκοπεί στο να το καταστήσει σταθερό πυλώνα ανάπτυξης του οικοδομήματος της σύγχρονης οικονομίας και βασική προϋπόθεση κοινωνικής προόδου και ευημερίας.

Με την εξάλειψη στρεβλών πρακτικών και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών επιλύονται οριστικά μακροχρόνια προβλήματα που παρατηρούνται στον τομέα του υπαιθρίου εμπορίου.

Δίδεται έτσι, η ευκαιρία σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, με έμφαση στις ειδικές ομάδες, να καταστεί οικονομικά ενεργό, μέσω των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων που αναδεικνύονται σε ζωτικό κεφάλαιο της οικονομικής ζωής και πολύτιμο μέσο κοινωνικής οργάνωσης.

Το πλήθος των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και η ευρεία γεωγραφική διασπορά κατά την άσκησή τους απαιτούν την, εκ μέρους της Πολιτείας, ενδελεχή εξέταση και αναλυτική προσέγγιση του συνόλου των παραμέτρων που διέπουν την λειτουργία τους.

Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία και θεσμοθετείται η πλήρης και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπορικών δράσεων, κατά τρόπο διεξοδικό και λειτουργικό.

Καθίσταται έτσι, περισσότερο ευχερής η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης αδειών, που συνιστά βασική επιδίωξη του παρόντος νομοσχεδίου. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ενισχύεται η ισονομία και διασαφηνίζονται ζητήματα της αρμοδιότητας των Οργάνων της Διοίκησης, όσον αφορά στη ρύθμιση , την εποπτεία και τον έλεγχο των δράσεων του υπαίθριου εμπορίου, με στόχο την ασφάλεια δικαίου και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση.

Το νομοσχέδιο αυτό συνδράμει ουσιαστικά τον παραγωγό, παρέχοντας του τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται είτε σε οργανωμένη αγορά υπαίθριου εμπορίου, είτε ατομικά, είτε μέσω της συμμετοχής του σε συνεργατικά σχήματα. Παράλληλα, προνοεί για τον επαγγελματία πωλητή, μεριμνώντας για την πλήρη απασχόλησή του, και ταυτόχρονα διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα και ευρωστία των φορέων λειτουργίας.

Διενεργείται, επίσης, με αντικειμενικό τρόπο η τοποθέτηση των πωλητών, χάρη στη χορήγηση των θέσεων, κατά σειρά προτεραιότητας, με χρήση κριτηρίων κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και επαγγελματικής διαγωγής και ευσυνειδησίας.

Αποβλέποντας στη διατήρηση και διεύρυνση του υπαίθριου εμπορίου ως βασικού και απαραίτητου μέσου διάθεσης των προϊόντων του πρωτογενούς ιδίως τομέα, καθιερώνονται συλλογικά όργανα και διαδικασίες διαβούλευσης, συμμετοχικής δράσης και ευθύνης, με στόχο την καταγραφή προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων σε αρμόδιους φορείς.

Στρατηγική επιλογή που υπηρετείται στο παρόν νομοσχέδιο με την καθιέρωση των Αγορών των Καταναλωτών, είναι η καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης και η ανάπτυξη δεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσω εθελοντικών δράσεων για την ενίσχυση συμπολιτών με δυσχέρειες επιβίωσης, ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης.

Με το σύνολο των διατάξεων του μέρους Α' του παρόντος νομοσχεδίου, επιδιώκεται η εναρμόνιση των όρων άσκησης του υπαίθριου εμπορίου με τους σύγχρονους οικονομικούς κανόνες και τις απαιτήσεις της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε η ενίσχυση των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών, η επίτευξη του υγιούς ανταγωνισμού, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στην εποπτεία από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η αμερόληπτη δράση της Διοίκησης, η αποτελεσματικότητα του ρυθμιστικού ρόλου της Πολιτείας, η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η κοινωνική προσφορά και η προστασία του περιβάλλοντος, να καθορίζουν ορθές πρακτικές που θα διέπουν το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής, του εφοδιασμού, της πώλησης των προϊόντων που διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο, καθώς και της απρόσκοπτης πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτά.

Βασικά σημεία του μέρους Α' του ανά χείρας νομοθετήματος είναι:

α) Ενιαία Αναλυτική καταγραφή των μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου-

Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και ανανέωσης

Στο σχέδιο νόμου υπάρχει αναλυτική αποτύπωση και περιγραφή όλων των τύπων αδειών του υπαιθρίου εμπορίου και όλων των μορφών άσκησής του, πράγματα που σήμερα αναφέρονται άναρχα και αποσπασματικά. Προκειμένου για τις άδειες, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ενιαιοποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης, είτε ο αδειούχος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, είτε στις λαϊκές και κατά συνέπεια και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιότητα, ειδικά των παραγωγών. Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση μη παραγωγικών αδειών, τις λεγάμενες επαγγελματικές άδειες, διατηρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας και ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς η βασική προϋπόθεση της ανεργίας συνδυάζεται πλέον και με εισοδηματικά κριτήρια.

Επιπλέον, μέσω της μείωσης των δικαιολογητικών κατά τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών, επιχειρείται να μειωθεί το διοικητικό βάρος που υφίστανται οι διοικούμενοι, ειδικά οι παραγωγοί, χωρίς ταυτόχρονα να γίνεται καμιά έκπτωση στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη δραστηριοποίηση.

Επίσης, γίνεται σαφής αντιστοίχιση μεταξύ των οργάνων της Διοίκησης και των αποδιδόμενων σε αυτά αρμοδιοτήτων. Ο υφιστάμενος νόμος 4264/2014 (ΦΕΚ Α' 118) δεν ορίζει με σαφήνεια τις σχέσεις μεταξύ των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμων και Περιφερειών, και σε πολλές περιπτώσεις έχει αγνοήσει τη βασική αρχή του νόμου του Καλλικράτη (ν.3852/2010 ΦΕΚ Α' 87), ότι δηλ. μεταξύ τους δεν υφίστανται σχέσεις ιεραρχίας και ελέγχου, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται οι αποφάσεις των δήμων να τελούν υπό την έγκριση των Περιφερειών και να καταστρατηγείται με αυτόν τον τρόπο η αυτοτέλεια των ΟΤΑ α' βαθμού.

β) Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και κεντρική διασταύρωση αδειών και ελέγχων

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την καταγραφή όλων των οργανωμένων μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων σε αυτό σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ένα ολοκληρωμένο, εύχρηστο πληροφοριακό σύστημα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Πολιτεία να έχει την εποπτεία σε όλες τις πτυχές του υπαιθρίου εμπορίου και παράλληλα θα συμβάλλει στη διασταύρωση των στοιχείων και των ελένχων. Επίσης, μια βάση δεδομένων, στην οποία θα καταχωρίζονται οι έλεγχοι και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται, θα βοηθήσει να εξαχθούν συμπεράσματα για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

γ) Διεύρυνση της δυνατότητας των παραγωγών για διάθεση των προϊόντων τους Με το νέο νόμο αποκαθίσταται για τους παραγωγούς μια αδικία του προηγούμενου νόμου, που τους στερούσε τη δυνατότητα να εκδώσουν άδεια υπαιθρίου εμπορίου και συνεπώς να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτοτελώς εκτός λαϊκών αγορών. Συγχρόνως θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των παραγωγών μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών στο υπαίθριο εμπόριο.

δ) Διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών

Με τις νέες διατάξεις πριμοδοτείται, κατά την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές, ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται σε αγορές λιγότερες από έξι μέρες την εβδομάδα. Επιδιώκεται έτσι η πλήρης απασχόλησή του, με στόχο αφ' ενός τη βιωσιμότητα του ίδιου και αφ' ετέρου την αύξηση των εσόδων του φορέα λειτουργίας της λαϊκής λόγω καταβολής ημερήσιου τέλους για περισσότερες ημέρες.

ε) Διασφάλιση της νομιμότητας σε όλες τις μορφές και κατηγορίες άσκησης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας

Με τις υπό διαμόρφωση διατάξεις επιχειρείται να αντιμετωπιστούν τα θεσμικά κενά, να κατοχυρωθεί η νομιμότητα σε όλες τις πτυχές του υπαιθρίου εμπορίου και να τεθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (επαρκές θεσμικό πλαίσιο, έλεγχοι κτλ.) ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατό τα φαινόμενα παρανομίας.

Παράλληλα, με την καθιέρωση του βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων, ενισχύεται το σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης των πωλούμενων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών στις λαϊκές αγορές.

στ) Διαφάνεια, ισονομία και δικαιοσύνη στην αδειοδότηση και κατανομή των θέσεων

Ένα ζήτημα που επανέρχεται με συχνότητα όταν συζητούνται τα θέματα των λαϊκών αγορών είναι οι θέσεις στις εν λόγω αγορές και ο τρόπος απόδοσής τους στους πωλητές. Με το νέο νόμο τίθεται σύστημα μοριοδότησης, όπου ο κάθε πωλητής, βάσει κριτηρίων που συνδυάζουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, αλλά και παραβατικότητα (ο πωλητής με μειωμένη παραβατικότητα προκρίνεται έναντι των συνυποψήφιών του, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα) τοποθετείται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.

ζ) Εξορθολογισμός διοικητικών κυρώσεων

Επιδιώκεται επίσης να εξορθολογιστούν τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων, τα οποία επιβάλλεται να υπακούουν στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες στην αγορά και στην οικονομία της χώρας και παράλληλα διευρύνονται ως προς τη μορφή τους οι κυρώσεις, οι οποίες θα καταγράφονται σε Μητρώο Κυρώσεων. Οι ποινικές κυρώσεις περιορίζονται στα μέλη των τριμελών επιτροπών που είναι επιφορτισμένα με το έργο της αυτοψίας στις καλλιέργειες των παραγωγών και την εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων, καθώς και στους πωλητές που διαθέτουν βιομηχανικά προϊόντα.

η) Μηχανισμός διαβούλευσης και συνδιαχείρισης στα θέματα των λαϊκών αγορών από τη Διοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς

Για ορισμένα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των λαϊκών αγορών συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια Επιτροπές που αποτελούνται από όργανα της Διοίκησης και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, αποκεντρώνοντας την εφαρμογή ρυθμίσεων και συμβάλλοντας στην ανάληψη συνευθύνης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ακολουθεί η παρουσίαση και αιτιολόγηση της πρότασης του μέρους Α' του νομοσχεδίου κατ' άρθρο.

Ειδικό Μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ-ΟΡΙΣΜΟΙ -ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρα 1 έως 3

Στο άρθρο 1 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου, που έχει ως σκοπό τη ρύθμιση της ενιαίας άσκησης συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται σε ανοικτό χώρο, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την απλούστευση των διαδικασιών της αδειοδότησης και της ανανέωσης των σχετικών αδειών.

Στο άρθρο 2 παρατίθενται με σαφήνεια οι ορισμοί των βασικότερων εννοιών που απαντούν στο νόμο σχετικά με τις μορφές υπαίθριας δραστηριότητας, με τρόπο που τις καθιστά απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Δίνεται επίσης το περιεχόμενο βασικών όρων, όπως «επάγγελμάτίας πωλητής», «παραγωγός», «κατανομή-τοποθέτηση», «απόδοση θέσης», καθώς και λοιποί σχετικοί ορισμοί, που είναι απαραίτητοι, τόσο για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου από τα αρμόδια όργανα ,όσο και προς γνώση των ενδιαφερομένων που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο υπαίθριο εμπόριο.

Στο άρθρο 3 ορίζονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διάθεσης των διακινούμενων προϊόντων και αναφέρονται οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που θα πρέπει να τηρούνται από τους δραστηριοποιούμενους (Κανόνες Διακίνησης Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών-ΔΙΕΠΠΥ, υγειονομικές διατάξεις, διατάξεις φορολογίας, Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, διατάξεις για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη διάθεση πρωτότυπων, μη απομιμητικών προϊόντων όσον αφορά κυρίως βιομηχανικά είδη). Στην παρ.3, με σκοπό τη διευκόλυνση του ελέγχου αναφορικά με τις διακινούμενες ποσότητες αγροτικών προϊόντων στο υπαίθριο εμπόριο, καθιερώνεται τυποποιημένο έντυπο αναλυτικής καταγραφής των προϊόντων ανά είδος και ποικιλία, καθώς και στοιχείων των πωλούμενων, επιστρεφόμενων ή προς καταστροφή προϊόντων. Στην παρ.4 ορίζεται το ανώτατο μήκος των πάγκων που διαθέτει κάθε πωλητής. Η εν λόγω ρύθμιση είναι πολύ σημαντική ιδίως στις λαϊκές αγορές, επειδή σχετίζεται με την ικανοποίηση περισσότερων αιτημάτων για απόδοση θέσης εντός της αγοράς και την ορθολογική παραχώρηση του δημόσιου χώρου για τους σκοπούς του υπαιθρίου εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρα 4 έως 13

Σκοπός της έκδοσης παραγωγικών αδειών είναι να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να διαθέτουν απευθείας στο καταναλωτικό κοινό τα προϊόντα τους ενισχύοντας το εισόδημά τους και στηρίζοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Ταυτόχρονα το καταναλωτικό κοινό των αστικών περιοχών έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται ποιοτικά αγροτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.

Στο άρθρο 4 αναφέρονται οι δικαιούχοι των παραγωγικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου, οι οποίες δίνονται σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ειδικότερη κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης σχετική άδεια, μπορεί να χορηγηθεί σε συλλογικά σχήματα, όπως αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών. Στο άρθρο αυτό ορίζονται και οι μορφές δραστηριοποίησης των ως άνω δικαιούχων (είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη οργανωμένης υπαίθριας αγοράς), ο αριθμός των αδειών που δικαιούνται, οι όροι υποβοήθησης και αναπλήρωσης των κατόχων παραγωγικών αδειών.

Στο άρθρο 5 αναφέρεται η ονομασία, ο τύπος και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται επί της άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη δραστηριοποίηση και να διευκολύνεται η ελεγκτική διαδικασία. Με την πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπαιθρίου εμπορίου και για λόγους ενιαίας διαχείρισης, η άδεια θα εκτυπώνεται σε τυποποιημένη μορφή και θα λαμβάνει έναν αριθμό, μοναδικό για κάθε δικαιούχο.

Στο άρθρο 6 προβλέπεται η χωρική ισχύς των αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου ανάλογα με τη μορφή άσκησης αυτού. Με δεδομένο ότι για την άσκηση του υπαιθρίου εμπορίου γίνεται παραχώρηση δημόσιου χώρου, αντιστοιχίζεται κάθε μορφή άσκησης αυτού με συγκεκριμένη χωρική ζώνη, ώστε και οι παραγωγοί να βρίσκουν θέση και να δίνεται με ορθολογικό τρόπο ο χώρος χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι, για τις λαϊκές αγορές η άδεια έχει ισχύ για όλη η Επικράτεια, εφόσον ακολουθηθεί η ειδικότερη διαδικασία για τη χωροθέτηση της αγοράς και την απόδοση θέσης εντός αυτής, για δε το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο η χωρική ισχύς συμπίπτει με τα γεωγραφικά όρια του Δήμου, ο οποίος χορηγεί την άδεια. Ο παραγωγός που δραστηριοποιείται πλανοδίως, πέραν της Περιφέρειας στην οποία έχει τη γεωργική του εκμετάλλευση, μπορεί να αιτηθεί θέση σε δύο ακόμη Περιφέρειες. Η ρύθμιση του εν λόγω άρθρου περιλαμβάνει αυτοδικαίως και τις υφιστάμενες άδειες.

Στο άρθρο 7 ορίζονται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούν οι παραγωγοί πωλητές υπαιθρίου εμπορίου τηρουμένων πάντοτε όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που διέπουν τη διακίνησή τους. Υπάρχει πρόβλεψη για απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται προϊόντα και υποβαλλόμενα δικαιολογητικά απόδειξης παραγωγής αυτών.

Στο άρθρο 8 ως αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των παραγωγικών Αδειών ορίζεται ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Η εξαίρεση αφορά τη χορήγηση άδειας λαϊκών αγορών, όταν ο παραγωγός έχει τη μόνιμη κατοικία του σε Δήμο των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αρμόδια αρχή είναι οι αντίστοιχες Περιφέρειες. Η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι για τα θέματα των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο αρμόδιες είναι οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, ως διάδοχες δομές των καταργημένων με το ν.4264/2014 Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης της άδειας είναι επιφορτισμένες και με τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των αδειών στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής. Προς άρση συγχύσεων σχετικά με το «ποιος» κάνει «π», οι ίδιες αρχές θα είναι αρμόδιες για οποιοδήποτε θέμα αφορά την άδεια.

Στο άρθρο 9 ορίζονται τα δικαιολογητικά έκδοσης παραγωγικής άδειας, από τα οποία τεκμαίρεται η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» για τα φυσικά πρόσωπα, ιδιότητα που αποτελεί το βασικό κριτήριο χορήγησης των σχετικών αδειών. Ομοίως προβλέπονται τα δικαιολογητικά εκείνα που πιστοποιούν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών,
ενώ στο άρθρο 10 ορίζονται επιπροσθέτως τα ειδικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων (πρωτογενών και μεταποιημένων), όπως π.χ. αυγά ,μέλι, προϊόντα οικοτεχνίας, γαλακτοκομικά κ.λ.π. Με τις ειδικότερες αυτές προβλέψεις διασφαλίζονται οι ασφαλείς όροι παραγωγής, διακίνησης και διάθεσής τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, όσον αφορά τρόφιμα ζωικής προέλευσης, εν προκειμένω γαλακτοκομικά, στη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας και τη συμμόρφωση με το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια.

Στο άρθρο 11 ορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά ανανέωσης των παραγωγικών αδειών, η οποία γίνεται μόνο με μια υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού αναφορικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα παραγόμενα προϊόντα και ένα αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και Δήλωσης ΕΛΓΑ. Με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού βάρους, αλλά και για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης με τους επαγγελματίες πωλητές, των οποίων οι άδειες ανανεώνονται κάθε τρία έτη, η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη και η ασφαλιστική ενημερότητα υποβάλλονται ομοίως κάθε τριετία. Για τον υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιείται το αυτοματοποιημένο σύστημα υπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για την ασφάλιση του φυτικού κεφαλαίου (αποζημιώσεις), το οποίο με κριτήρια το προϊόν, την ποικιλία, την καλλιεργούμενη έκταση και την περιοχή της χώρας υπολογίζει τις εκτιμώμενες τελικές ποσότητες. Τα στοιχεία αυτά αντιπαραβάλλονται με την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού και υπόκεινται στον έλεγχο των τριμελών επιτροπών αυτοψίας του άρθρου 12.

Στο άρθρο 12 προβλέπεται η σύσταση Τριμελών Επιτροπών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για τη χορήγηση βεβαίωσης τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων παραγωγικών προϊόντων, το έργο αυτών και η διαδικασία διενέργειας ελέγχου. Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η βεβαίωση εκτίμησης παραγόμενων ποσοτήτων που χορηγούν οι επιτροπές αυτές είναι απαραίτητο δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας. Η διαφορά του ν/σ έγκειται στο ότι πλέον η διοίκηση για την ανανέωση της άδειας εμπιστεύεται το διοικούμενο με βάση την υπεύθυνη δήλωσή του και τη δήλωση ΟΣΔΕ και ο έλεγχος διεξάγεται εκ των υστέρων δειγματοληπτικά στο 30% των αιτήσεων. Σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης οι διοικητικές κυρώσεις φτάνουν και μέχρι ανάκληση της άδειας. Στις επιτροπές για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης συμμετέχουν γεωπόνοι ή τεχνολόγοι γεωπόνοι, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Στο άρθρο 13 ορίζονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών πωλητών που αφορούν σε: -πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων -προσωποπαγή χαρακτήρα της άδειας-μη παραχώρηση και εκμίσθωση αυτής - κατοχή μιας μόνο μορφής άδειας υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκή αγορά, πλανόδιο, στάσιμο) Επίσης, τίθενται προϋποθέσεις ως προς: -την αναπλήρωση και την υποβοήθηση των κάτοχων -την παραχώρηση των θέσεών τους λόγω συνταξιοδότησης -τη χωρική ισχύ δραστηριοποίησής τους -τη γεωγραφική τοποθεσία των μισθωμένων καλλιεργούμενων εκτάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρα 14 έως 25

Στο άρθρο 14 ορίζονται οι δικαιούχοι επαγγελματικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, οι οποίοι επιτρέπεται να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

Στο άρθρο 15 αναφέρεται η ονομασία, ο τύπος και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται επί της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου ανάλογα με τη μορφή της δραστηριότητας (λαϊκή αγορά, πλανόδιο, στάσιμο), ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στα έντυπα και τα αναγραφόμενα στοιχεία, να αποδεικνύεται η νόμιμη δράστηριοποίηση και να διευκολύνεται η ελεγκτική διαδικασία.


Στο άρθρο 16 ορίζεται η χωρική ισχύς των επαγγελματικών αδειών ανά κατηγορία υπαιθρίου εμπορίου ως εξής: Όσον αφορά τις λαϊκές αγορές, ο αδειούχος επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές ολόκληρης της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει γεωγραφικά ο δήμος, στην προκήρυξη του οποίου συμμετείχε. Η ρύθμιση αυτή διευρύνει κατά πολύ τη δυνατότητα δραστηριοποίησης των πωλητών, καθώς στο υφιστάμενο πλαίσιο οι πωλητές επιτρέπεται να συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές μόνο του δήμου που εξέδωσε τη σχετική προκήρυξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να μην είναι βιώσιμοι, καθώς απασχολούνται σε μερικές περιπτώσεις μόλις δύο ή τρεις μέρες τη βδομάδα. Με την επέκταση της χωρικής ισχύος της άδειας σε ολόκληρη την Περιφέρεια, ο πωλητής μπορεί να συμπληρώσει έως και έξι μέρες εργασίας τα βδομάδα αυξάνοντας το εισόδημά του. Στο στάσιμο εμπόριο ο πωλητής δραστηριοποιείται στο προκαθορισμένο σημείο που έχει ορίσει ο Δήμος που έχει χορηγήσει την άδεια, ενώ στο πλανόδιο εμπόριο η άδεια έχει ισχύ για όρια της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε ο ενδιαφερόμενος. Μια πολύ σημαντική ευνοϊκή ρύθμιση που εισάγεται με το παρόν ν/σ αφορά τις περιπτώσεις που ο πωλητής αποδεδειγμένα (εκκαθαριστικό ΔΟΥ) αλλάζει τόπο μόνιμης κατοικίας και κατά συνέπεια υπάρχει ανάγκη μεταφοράς της αδείας. Στις περιπτώσεις αυτές το αίτημα εξετάζεται σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες θέσεις στις λαϊκές αγορές από την οικεία Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας και ανάλογα γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται αιτιολογημένα.

Στο άρθρο 17 ορίζονται οι κατηγορίες προϊόντων που επιτρέπεται να πωλούν οι επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου εμπορίου, τα οποία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να τροποποιούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης, ήτοι λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο. Οι κατηγορίες, στη βάση των συστάσεων του ΟΟΣΑ-Εργαλειοθήκη 1, έχουν οριστεί ευρύτερα σε σχέση με τον ν. 4264/2014, ώστε ο πωλητής να έχει αυξημένες δυνατότητες πώλησης προϊόντων. Επίσης, υπάρχει ως πρόβλεψη ότι, ο πωλητής της κατηγορίας Α' (πρωτογενή διατροφικά προϊόντα) δύναται να επιλέξει και έως τρία προϊόντα της κατηγορίας Γ' (μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα) και αντίστροφα. Τα προϊόντα εντάσσονται σε κατηγορίες και υποχρεωτικά ο πωλητής ανήκει σε μια από αυτές για λόγους επάρκειας, πληρότητας και οργάνωσης της αγοράς, ώστε ο καταναλωτής να έχει επιλογές αγοράς.

Στο άρθρο 18 αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών ορίζεται ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του κατόχου, ενώ για άδειες που χορηγούνται κατόπιν προκήρυξης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, αρμόδιες αρχές είναι οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών.

Στο άρθρο 19 προβλέπεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της αδειοδότησης στο υπαίθριο εμπόριο και ορίζονται τα πρόσωπα που με κοινωνικά κριτήρια μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματική άδεια υπαιθρίου εμπορίου κατόπιν συμμετοχής τους σε προκήρυξη. Ο σκοπός που υπηρετείται είναι να διευκολύνονται στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας άτομα που συναντούν δυσχέρειες και χρήζουν κοινωνικής στήριξης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να είναι άνεργοι και από κει και έπειτα το 60% των αδειών δίνεται στις ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, τρίτεκνοι, γονείς - κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, Έλληνες Ρομά που έχουν εγγράφει στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, αποφυλακισϋέντες από μακρόχρονη ποινή) και το υπόλοιπο 40% σε ανέργους.

Στο άρθρο 20 περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης των επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου, η οποία πληροί τους όρους της αντικειμενικότητας και διαφάνειας (δημοσιότητα της προκήρυξης, ορισμός αρμόδιας επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κτλ). Η προκήρυξη εκδίδεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε αυτήν καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Με σκοπό την πρόληψη της άναρχης και μη υπολογισμένης έκδοσης αδειών, καθιερώνεται διαδικασία ενημέρωσης της Περιφέρειας από τους δήμους σχετικά με τα κενά και το είδος των αδειών σε ετήσια βάση. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές δε θα εκδίδεται νέα άδεια, εάν δεν προσφέρονται στον κάτοχο αυτής τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες εργασίας την εβδομάδα, ενώ η Περιφέρεια θα συνεκτιμά και την ανάπτυξη του στεγασμένου εμπορίου στην περιοχή.

Στο άρθρο 21 ορίζεται ο χαρακτήρας της επαγγελματικής άδειας, η οποία είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη και δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί και να εκμισθωθεί σε τρίτο. Επίσης, τίθενται περιορισμοί ως προς το ποσοστό του εισοδήματος από άλλη μισθωτή εργασία και την χονδρική πώληση, την χρονική ισχύ της άδειας, η οποία ορίζεται μέχρι τη συνταξιοδότηση του κατόχου αυτής, τη χωρική ισχύ δραστηριοποίησης, καθώς και την κατοχή ανάλονης άδειας από μέλη της οικογένειας.

Στο άρθρο 22 ορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου, η οποία γίνεται κάθε τριετία.

Στο άρθρο 23 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μεταβίβασης επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και οι αρμόδιες αρχές. Με σκοπό το βιοπορισμό της οικογένειας του κατόχου της άδειας σε περιπτώσεις θανάτου ή αναπηρίας προβλέπεται η μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας σε σύζυγο, ενήλικα τέκνα ή αδέλφια. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους κοινωνικής πολιτικής.

Στο άρθρο 24 εισάγεται η έννοια της αναπλήρωσης του πωλητή, η οποία δεν υπήρχε στο προηγούμενο νόμο και ορίζονται οι προϋποθέσεις αυτής, τα πρόσωπα που δύναται να αναπληρώσουν τούς κατόχους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Επιπλέον, δίνεται το δικαίωμα στους πωλητές να υποβοηθούνται από τη σύζυγο ή τα τέκνα, όντας και αυτοί στο χώρο εργασίας.

Στο άρθρο 25 διευκρινίζονται ορισμένα θέματα που αφορούν την πρόσληψη υπαλλήλων από κατόχους αδειών υπαιθρίου εμπορίου και προβλέπεται η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. Τα στοιχεία του προσώπου που προσλαμβάνεται ως υπάλληλος σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται, υποχρεωτικά αναγράφονται στην άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 26

Στο άρθρο 26 ορίζονται οι κατηγορίες των υπαίθριων αγορών, οι μέρες λειτουργίας, οι χώροι λειτουργίας τους και τα κριτήρια επιλογής αυτών (μη παρεμπόδιση της πρόσβασης σε σχολεία, νοσοκομεία κ.ά. , όσο το δυνατό λιγότερη όχληση στους κατοίκους). Για κάθε αγορά προβλέπεται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας, εναρμονισμένου με τις διατάξεις του νόμου. Για λόγους ασφάλειας των πολιτών, για τον καθορισμό του χώρου της υπαίθριας αγοράς προβλέπεται η γνώμη της Τροχαίας.


ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.Ι.

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρα 27-36

Στο άρθρο 27 ορίζονται οι υποχρεώσεις του αρμόδιου φορέα για την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, καθώς και τη διευθέτηση θεμάτων που τυχόν προκύπτουν. Πολύ σημαντική ρύθμιση που εισάγεται πρώτη φορά με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι η υποχρέωση των φορέων λειτουργίας να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τοπογραφικό διάγραμμα με τις θέσεις στη λαϊκή αγορά και τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Η ρύθμιση αυτή προωθείται για λόγους διαφάνειας και για να διευκολύνονται οι πωλητές στα αιτήματά τους για κατοχύρωση θέσης στη λαϊκή αγορά.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι τα βιομηχανικά προϊόντα τοποθετούνται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς, της οποίας η μεγαλύτερη έκταση καλύπτεται από αγροτοδιατροφικά κυρίως προϊόντα, καθώς η προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας είναι ο πρωταρχικός σκοπός των αγορών αυτών.

Στο άρθρο 28 θεσμοθετούνται σε όλη την Επικράτεια «Επιτροπές Λαϊκών Αγορών», με αντιπροσωπευτική σύνθεση από εκπροσώπους της Διοίκησης και των Σωματείων των πωλητών ως όργανα επίλυσης τοπικών θεμάτων που αναφύονται συχνά. Σκοπός των Επιτροπών αυτών, οι οποίες έχουν γνώση των τοπικών αναγκών και ιδιομορφιών είναι η καταγραφή δυσλειτουργιών στις λαϊκές αγορές, η γνωμοδότηση επί θεμάτων των πωλητών, η μέριμνα για καλύτερη εποπτεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, καθώς και η εξέταση τυχόν ενστάσεων. Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να παραπέμπουν θέματα στις Επιτροπές για παροχή γνώμης. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, λόγω του μεγάλου αριθμού των λαϊκών αγορών και κατά συνέπεια του όγκου των υποθέσεων, οι επιτροπές απαρτίζονται από δεκατρία (13) μέλη, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια που συγκροτούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα είναι θμελείς. Επίσης, οι Επιτροπές είναι αρμόδιες για την ενημέρωση των Υπηρεσιών των φορέων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, για τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία των αγορών και την εισήγηση προς τους φορείς σχετικά με την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

Στο άρθρο 29 ορίζεται το αρμόδιο όργανο για την ίδρυση, κατάργηση, μετακίνηση, επέκταση και εν γένει λειτουργίας των λαϊκών αγορών, καθώς και η διαδικασία ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς. Για τα ως άνω θέματα, αρμόδιο ορίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο 30 καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών και αποτυπώνεται ο χαρακτήρας της αγοράς, για τον οποίο πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα οι φορείς λειτουργίας. Αυτός συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα, οπότε και η αναλογία βιομηχανικών ειδών σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δε θα πρέπει να διαφοροποιεί την πρόβλεψη αυτή. Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προκήρυξη νέων αδειών και τον καθορισμό του είδους αυτών, έτσι ώστε στις λαϊκές αγορές να βρίσκει κανείς κυρίως διατροφικά προϊόντα και όχι τόσο πολύ βιομηχανικά είδη, για λόγους εκτός των άλλων και αρμονίας με το στεγασμένο εμπόριο.

Στο άρθρο 31 ορίζεται ότι οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, με κανονιστικές αποφάσεις με τίτλο «Κανονισμός Λειτουργίας λαϊκών αγορών», εναρμονισμένων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ρυθμίζουν θέματα για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ειδικότερα θέματα του άρθρου αφορούν στη διακριτότητα μεταξύ παραγωγού και επαγγελματία πωλητή με την καθιέρωση πινακίδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις διαστάσεις που πρέπει να καταλαμβάνουν οι πάγκοι των πωλητών. Η πρόβλεψη για το μήκος των έξι (6) μέτρων με δυνατότητα επέκτασης έως τα οκτώ (8), εάν υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου, είναι σημαντική ρύθμιση και για λόγους ορθολογικής χρήσης του δημόσιου χώρου και για λόγους δημιουργίας θέσεων στη λαϊκή αγορά, ώστε να ικανοποιούνται αιτήματα περισσότερων πωλητών. Τέλος, τονίζεται η υποχρέωση ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς των πωλητών και διευκόλυνσης των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο.

Σκοπός του άρθρου 32 είναι η περιγραφή της διαδικασίας απόδοσης προσωρινής θέσης σε παραγωγό εντός της λαϊκής αγοράς με δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στην Περιφέρεια, είτε στο δήμο μόνιμης κατοικίας για διευκόλυνση του διοικούμενου και τα αιτήματα παραπέμπονται στην οικεία Επιτροπή για παροχή γνώμης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, έχει προβλεφθεί αντικειμενικό σύστημα απόδοσης μορίων με κριτήρια, όπως παλαιότητα άδειας, ηλικία, εντοπιότητα, μη κατοχή άδειας κ.ά. Η διαδικασία προβλέπει τη συνεργασία των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α'(Δήμοι) και β'(Περιφέρειες), όπως άλλωστε ορίζει και ο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).

Στο άρθρο 33 ορίζεται αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση των Συνεταιρισμών και των παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές, το οποίο περιλαμβάνει κριτήρια, όπως π.χ. παλαιότητα άδειας, αριθμό μελών για τους Συνεταιρισμούς, ηλικία, παραβατικότητα κ.ά.

Στο άρθρο 34 ορίζεται σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών για λαϊκές αγορές και αποδίδονται μόρια για κάθε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία, άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, γονείς- κηδεμόνες ανήλικων τέκνων. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες του πληθυσμού δύνανται να συγκεντρώσουν και αθροιστικά μόρια (πολύτεκνος με αναπηρία) και διεκδικούν άδειες της Ομάδας α', του 60 %. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ως αντικειμενικό κριτήριο επιλογής τίθεται το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ. Το υπόλοιπο 40% των αδειών κατανέμεται σε όσους έχουν κάνει αίτηση και είναι άνεργοι. Η κατάταξη γίνεται με βάση μόνο το εισόδημα και οι έχοντες πιο χαμηλό εισόδημα δικαιούνται άδειας με βάση τον προς διάθεση αριθμό. Η χορήγηση των επαγγελματικών αδειών με τα παραπάνω εμπεδώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα στην αδειοδότηση του υπαιθρίου εμπορίου διαφυλάσσοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον.

Στο άρθρο 35 ορίζεται η διαδικασία απόδοσης, βελτίωσης θέσης και αμοιβαίας αλλαγής θέσης, μεταξύ πωλητών εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, με την εισαγωγή συστήματος μοριοδότησης στην ίδια ή σε διαφορετικές λαϊκές αγορές. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά και αναφέρονται στην ηλικία, την παλαιότητα της άδειας και την παραβατικότητα.

Στο άρθρο 36 ορίζεται η υποχρέωση καταβολής ημερήσιου τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς- επαγγελματίες), ο τρόπος καθορισμού του ύψους αυτού, τα αρμόδια προς τούτο όργανα, ο επιμερισμός των εσόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής. Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών των λαϊκών αγορών, τη διοικητική τους υποστήριξη, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Με σκοπό τη σχετική ομοιομορφία του ύψους του ημερήσιου τέλους και την αποφυγή κραυγαλέων ανισοτήτων ανά περιοχή, εισάγεται η εξής ρύθμιση: σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, το ύψος του μέγιστου εγκεκριμένου ημερήσιου τέλους δε θα πρέπει να υπερβαίνει κατά 50% του αντίστοιχου ελάχιστου εγκεκριμένου ημερήσιου τέλους. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ένα ποσοστό 25% επί του εισπραττόμενου τέλους μπορεί να διατίθεται για δράσεις προβολής των λαϊκών αγορών που θα έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και θα αφορούν τη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Μέσω του μηχανισμού είσπραξης του ημερήσιου τέλους, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, θα είναι δυνατό να συνεισπράττεται η συνδρομή υπέρ των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επίσης, τίθενται κριτήρια για το ύφος του ημερήσιου τέλους, τόσο των παραγωγών, όσο και των επαγγελματιών πωλητών. Ως προς τους παραγωγούς, καθορίζεται το ελάχιστο ύψος του ανά μήνα ημερήσιου τέλους, ενώ ορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης του φορέα λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας του. Επίσης, ορίζεται το ύψος του προστίμου στις περιπτώσεις που ο παραγωγός παρά την δήλωση απουσίας του, προσέρχεται στην λαϊκή αγορά. Σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής οφείλουν να ενημερώνουν τον φορέα λειτουργίας για την διάρκεια και το λόγο απουσίας τους και να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση του ημερήσιου τέλους. Για το σχετικό αίτημα γνωμοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών ενώ, στις περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός πωλητής δεν χάνει την θέση του.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ .2.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 37- 38

Τα εν λόγω άρθρα ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στις λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές πλην λαϊκών αγορών. Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 37 εισάγεται ο θεσμός των «Αγορών των Καταναλωτών» και ορίζονται οι φορείς λειτουργίας αυτών, οι συμμετέχοντες και ο τρόπος διεξαγωγής τους. Σκοπός των αγορών αυτών, όπως αναφέρεται στο νόμο, είναι «...η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς... Για το λόγο αυτό, οι αγορές αυτές διοργανώνονται, υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναφέρονται στην nap. 2 του παρόντος καί η λειτουργία τους εγκρίνεται τελικώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς...». Η διαφορά με τις λοιπές αγορές έγκειται στο ότι η συγκεκριμένη αγορά οργανώνεται μετά από πρωτοβουλία συλλογικών φορέων των πολιτών, όπως Ενώσεις Καταναλωτών του άρθρου 10 του ν.2251/1994, Συνεταιρισμούς Καταναλωτών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς πολιτών με νομική υπόσταση. Επιπλέον, το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που θα είναι απαιτητό από τους δήμους, δύναται εκτός από χρήματα να είναι και σε είδος προκειμένου αυτά να διατεθούν για κοινωνικούς σκοπούς των δήμων, όπως π.χ. κοινωνικά παντοπωλεία και στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Οι σκοποί των φορέων που υποβάλλουν τη σχετική πρόταση θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικοί, να στοχεύουν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης των πολιτών και την έμπρακτη αλληλεγγύη. Δικαίωμα συμμετοχής πέραν των επαγγελματιών αγροτών και Συνεταιρισμών έχουν και πολύ μικρές βιοτεχνικές υπηρεσίες τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Η αγορά, που θα διοργανώνεται με συχνότητα όχι παραπάνω της μιας φοράς ανά δίμηνο, πρέπει υποχρεωτικά να έχει τύχει της έγκρισης του δημοτικού συμβουλίου. Προβλέπεται υποχρεωτικά η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας μετά από πρόταση του φορέα, στον οποίο θα περιγράφονται όλοι οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ήτοι, κατ' έλαχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενών προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής-απόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητας,αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπο εξέτασης αυτών, πωλούμενα προϊόντα, χώρο λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής, σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας αυτής, όπως έχει προταθεί από τον φορέα ή με διορθώσεις- τροποποιήσεις - προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και συμφωνία με το συλλογικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι πωλητές θα υπόκεινται στον έλεγχο των οργάνων της πολιτείας, τόσο ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια των διατιθέμενων ειδών, όσο και ως προς τους αγορανομικούς ελέγχους.

Στο άρθρο 38 ρυθμίζονται θέματα εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, Πασχαλινών και Χριστουγεννιάτικων αγορών, Κυριακάτικων αγορών και λοιπών παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων καθώς και λοιπών αγορών που διοργανώνονται στο πλαίσιο κάποιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Ορίζεται η διάρκεια αυτών ανά κατηγορία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των πωλητών, θέματα κατανομής των προς διάθεση θέσεων, κανόνες δημοσιότητας. Ως αντικειμενικός τρόπος για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε πωλητής έχει τεθεί η κλήρωση. Οι βεβαιώσεις δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε καμία περίπτωση δε συνιστούν διοικητικές άδειες υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής (λαϊκών, πλανοδίου, στάσιμου εμπορίου), οι οποίες χορηγούνται με κοινωνικά κριτήρια κατόπιν προκήρυξης. Πέραν των προαναφερομένων, κατοχυρώνεται για πρώτη φορά νομοθετικά η δυνατότητα σε Πολιτιστικούς, Εξωραϊστικούς, Τοπικούς Συλλόγους που αποδεδειγμένα διοργανώνουν επί δεκαπέντε (15) συναπτά έτη υπαίθρια αγορά στο πλαίσιο κάποιας εκδήλωσης γενικότερου πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, να αναλάβουν οι ίδιοι τη διοργάνωση αυτής, εφόσον παρθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εισάγεται ειδική πρόβλεψη για τους Ρομά οι οποίοι μπορούν να συνδιοργανώνουν υπαίθριες αγορές με τους δήμους της χώρας στο πλαίσιο αποκλειστικούς κάποιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Η ρύθμιση στοχεύει στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ρομά και στην κοινωνική τους ένταξη.

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 (Υπαίθριες Δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα), διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν υπακούουν στους ποσοτικούς περιορισμούς του υπαίθριου εμπορίου και είναι ανεξάρτητες δραστηριότητες. Επίσης, στα πλαίσια του συστήματος αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που υπάγονται σ' αυτές, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικές με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια τόσο των μηχανημάτων όσο και των χώρων στους οποίους αυτά εγκαθίστανται, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι στους χώρους αυτούς συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών, στην περίπτωση δε των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, κυρίως παιδιών. Το εισαγόμενο σύστημα αδειοδότησης, στηριζόμενο στις αρχές της αναλογικότητας και της προσφορότητας, κρίθηκε επιβεβλημένο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενους με την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της εθνικής, ιστορικής, πολιτιστικής, οικιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρα 40-45

Στο άρθρο 40 ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα στάσιμου εμπορίου, όπως η οριοθέτηση των θέσεων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, η χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που αφορά την παροχή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων, καθώς και η χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου κατά την διοργάνωση εκθέσεων, αθλητικών ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Ορίζονται πληθυσμιακά όρια για την απόσταση μεταξύ των θέσεων του υπαιθρίου εμπορίου και προβλέπεται επίσης η έγκριση της Τροχαίας για τον καθορισμό των θέσεων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια για τη σωματική ακεραιότητα των διερχομένων και την εύκολη πρόσβαση του καταναλωτικού κοινού.

Στο άρθρο 41 ορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου, η οποία περιγράφεται σε στάδια και
στο άρθρο 42 προβλέπεται σύστημα μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου με αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια. Μεταξύ ισοβαθμούντων γίνεται κλήρωση.
Με ανάλογο τρόπο, στα άρθρα 43 και 44 ορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης επαγγελματιών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου και η χορήγηση των σχετικών αδειών στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Με το άρθρο 45 δίνεται η δυνατότητα (είχε καταργηθεί με το ν. 4264/2014) σε καλλιτέχνες και χειροτέχνες να εκδώσουν άδεια υπαιθρίου εμπορίου προκειμένου να διαθέτουν τα έργα τους απευθείας στους αποδέκτες αυτών. Με σκοπό την ύπαρξη εστιών καλλιτεχνών-χειροτεχνών στους δρόμους του αστικού ιστού, ώστε και οι ίδιοι να ενισχύσουν το εισόδημά τους και η πόλη να αποκτήσει αισθητικά μια διαφορετική κουλτούρα, το όριο της ελάχιστης απόστασης των εκατονπενήντα (150) μέτρων που ισχύει για την απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου, ειδικά για τους καλλιτέχνες-χειροτέχνες, δεν υφίσταται. Επιπλέον, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προβλέπονται οι φορείς πιστοποίησης της ιδίας δημιουργίας, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τις ΚΟΙΝΣΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΡΘΡΑ 46-50

Στο άρθρο 46 ορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου, τα πληθυσμιακά όρια των περιοχών, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση αυτού, οι αρχές χορήγησης των σχετικών αδειών, καθώς και η άσκηση του πλανοδίου εμπορίου από κατόχους σχετικής άδειας με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης. Ειδικά για την εν λόγω κατηγορία έχει προβλεφθεί η δίωρη στάση, ακριβώς γιατί απαιτείται ένας χρόνος που θα πρέπει να παρασκευαστούν τα πρόχειρα γεύματα και αυτό δε θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να γίνεται όταν το όχημα είναι εν κινήσει.

Στο άρθρο 47 ορίζεται σε στάδια η διαδικασία χορήγησης αδειών πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές και
στο άρθρο 48 ορίζεται αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης για την επιλογή αυτών.

Στο άρθρο 49 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης αδειών πλανοδίου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές με κοινωνικά και πάλι κριτήρια. Αρμόδια Αρχή για την εκτίμηση της ανάγκης για την έκδοση αδειών πλανοδίου εμπορίου είναι η Περιφέρεια και οι άδειες, προκειμένου να προκηρυχθούν, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η αδειοδότηση γίνεται με βάση μοριοδότηση που περιγράφεται στο άρθρο 50.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΑ 51-58

Στο άρθρο 51 αναφέρονται οι φορείς ελέγχου των διατάξεων του νόμου. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πρόστιμα είναι κατά κύριο λόγο διοικητικά και το ποινικό μέρος αφορά μόνο στην ψευδή βεβαίωση των τριμελών επιτροπών αυτοψίας στις καλλιέργειες των παραγωγών του άρθρου 12, και στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων. Τα πρόστιμα έχουν μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον 4264/2014, έχουν ορθολογικοποιηθεί και υπακούουν στις νέες οικονομικές συνθήκες της χώρας. Επιπλέον, υπάρχει διαβάθμιση αυτών με βάση κυρίως την έκταση της παρανομίας (πχ άλλο πρόστιμο ισχύει για πώληση χωρίς άδεια προϊόντων για τα οποία χρησιμοποιήθηκε μεγάλο όχημα και χαμηλότερο για πώληση δίχως τη χρήση οχήματος).

Στα άρθρο 52 και 53 ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ελεγκτών κατά τη διενέργεια σχετικών ελέγχων και οι υποχρεώσεις των ελεγχομένων αντίστοιχα.
Στο άρθρο 54 ορίζεται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται, καθώς και η διοικητική και δικαστική προστασία που παρέχεται στους διοικούμενους.

Στο άρθρο 55 ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα των κυρώσεων που έχουν προβλεφθεί στο νόμο, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Σε περίπτωση που ο διοικούμενος εντός είκοσι (20) ημερών από την σε αυτόν ημερομηνία κοινοποίησης προβεί στην καταβολή του χρηματικού προστίμου παραιτούμενος από την άσκηση ένδικων μέσων, τότε δικαιούται να πληρώσει το πρόστιμο κατά το ήμισυ.

Στο άρθρο 56 ορίζεται η διαδικασία είσπραξης των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων και ο επιμερισμός των εσόδων και
στο άρθρο 57 οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες αφορούν μόνο στην ψευδή βεβαίωση των τριμελών επιτροπών αυτοψίας στις καλλιέργειες των παραγωγών του άρθρου 12 και στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων.

Στο άρθρο 58 προβλέπεται η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, για την παρακολούθηση εν γένειτων αδειών υπαιθρίου εμπορίου, με τη σύσταση μητρώου αδειών, μητρώου ελέγχων -προστίμων και μητρώου λαϊκών αγορών. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα θα αποτελεί στην ουσία μια «χαρτογράφηση» της περιοχής του υπαιθρίου εμπορίου και θα δώσει στην Πολιτεία γνώση για όλες τις πτυχές και δραστηριότητες που ασκούνται στο υπαίθριο εμπόριο. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών θα περιγράφει επακριβώς η λειτουργία της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, οι έχοντες πρόσβαση σε αυτό και κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται. Η Υπουργική Απόφαση θα είναι κοινή για το λόγο ότι χειριστές του συστήματος θα είναι τα στελέχη των ΟΤΑ α'και β'βαθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΑ 59-60

Στα εν λόγω άρθρα ορίζονται οι μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις αντίστοιχα.

ΜΕΡΟΣ Β'

Α. Γενικό Μέρος

Το μέρος Β' του παρόντος σχεδίου νόμου επιχειρεί να θεραπεύσει μια σειρά δυσλειτουργιών και προβλημάτων τα οποία πλήττουν εδώ και αρκετά χρόνια τον επιμελητηριακό θεσμό, ώστε τα εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα οι οποίες τους έχουν ανατεθεί. Αυτές οι αρμοδιότητες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα μέλη τους (συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης διαδικασιών δημοσίου δικαίου), υποστήριξη του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού ως θεσμοθετημένοι σύμβουλοι της Πολιτείας και συμβολή στην κατάρτιση και την υλοποίηση δράσεων έργων και προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους, ως φορείς περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την αποτελεσματική άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων είναι ο κατακερματισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η έλλειψη πόρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από το 2007, σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύλλογος των Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Νήσων Αιγαίου και ΚΕΕΕ, με τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στα Επιμελητήρια, είχαν αναδειχθεί έξι βασικά προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία του θεσμού:

1. Αποδυνάμωση του ρόλου τους ως συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά όργανα

2. Υποστελέχωση

3. Ανεπαρκής οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών

4. Έλλειψη στρατηγικής και σχεδιασμού.

5. Χαμηλό ποσοστό διάθεσης πόρων για επιμελητηριακούς σκοπούς.

6. Κατακερματισμός υπηρεσιών με αρμοδιότητες για την στήριξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε σειρά δημόσιων φορέων εκτός Επιμελητηρίων.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν κατά τη μακρά περίοδο διαβούλευσης επί του παρόντος σχεδίου νόμου με τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ, την Ομοσπονδία του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Παρότι αυτές οι δυσχέρειες επιδρούν αρνητικά στο σύνολο του δημόσιου τομέα, ο επιμελητήριακός θεσμός, ευρισκόμενος στο σημείο τομής μεταξύ της δημόσιας πολιτικής και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διαθέτει ορισμένες ενδογενείς δυνατότητες, προκειμένου να τις υπερβεί. Ο στρατηγικός στόχος των προτεινόμενων διατάξεων είναι η πλήρης αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων.

Αναγκαία προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού είναι η αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιχειρείται η αναμόρφωση και συγκέντρωση του βασικού όγκου των σχετικών διατάξεων σε έναν νόμο. Επιπλέον:

- αποσαφηνίζεται η έννοια της εποπτείας που ασκείται από την Πολιτεία,

- ευθυγραμμίζεται πλήρως η οικονομική διαχείριση των Επιμελητηρίων με τις υφιστάμενες διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού και δημόσιων προμηθειών,

- θεσπίζεται ένα νέο όργανο, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ώστε οι αναπτυξιακές δράσεις των Επιμελητηρίων να βρίσκονται σε αρμονία με τον ευρύτερο περιφερειακό σχεδίασμά, όπως αυτός εκφράζεται από τη δεύτερη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης,

- εισάγεται ο θεσμός των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, προκειμένου η λογική της υπηρεσίας μίας στάσης να επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, κυρίως μέσω της αξιοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και της ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών,

- αποσαφηνίζεται η σχέση μεταξύ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των μητρώων που τηρούν τα Επιμελητήρια, ώστε να προκύπτει με ασφάλεια η ιδιότητα μιας επιχείρησης ή ατομικής εταιρίας ως μέλους του Επιμελητηρίου,

- θεσπίζονται για πρώτη φορά διατάξεις σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και

- ενισχύεται η αναλογικότητα του εκλογικού συστήματος, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη διοίκηση των Επιμελητηρίων.

Αναφορικά με την έλλειψη πόρων που πλήττει τα περισσότερα Επιμελητήρια της χώρας, παρέχονται αυξημένες θεσμικές δυνατότητες για την ανάπτυξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και μεταξύ τμημάτων. Επιπλέον, αυξάνεται η ευελιξία των διοικήσεων αναφορικά με τον καθορισμό διαφορετικών κατηγοριών ανταποδοτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αντιστοιχούν στην προαιρετική συνδρομή που καταβάλουν τα μέλη. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται αφενός η ενίσχυση των εσόδων των Επιμελητηρίων, αφετέρου η ανάδειξη των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε πόλο έλξης για τα μέλη τους.

Διακρίνονται, επίσης, με σαφήνεια οι συνδρομές των μελών από τα τέλη που συνδέονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Συγκεκριμένα, ορίζεται ρητά ότι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών ή τη χορήγηση εγγράφων από το ΓΕΜΗ.

Η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Επιμελητηρίων καθώς και ο σκοπός αυτών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων προϋποθέτουν ενιαία αντιμετώπιση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Η εισαγωγή πειθαρχικών κανόνων σχετικών με τη λειτουργία των διοικήσεων των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ συμβάλλει στην εδραίωση ομογενούς πλαισίου επιμελητηριακής δράσης.


Τέλος, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Διμερή Επιμελητήρια, προκειμένου να καταστούν ουσιαστικός παράγοντας εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και αποτελεσματικότητας της διμερούς διπλωματίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, αποδίδονται σχετικές αρμοδιότητες, όχι μόνο στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Β. Ειδικό Μέρος

Με τις διατάξεις του μέρους Β' του παρόντος προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 61 περιλαμβάνονται οι ορισμοί των όρων «Επιμελητήριο», «Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο» και «Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων». Σήμερα, ο όρος «Επιμελητήριο», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν σχέδιο νόμου, αναφέρεται στα παρακάτω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
13 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
14 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
15 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
16 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
17 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
18 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
19 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
20 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
21 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
22 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
23 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
24 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
25 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
26 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
27 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
29 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
30 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
32 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
33 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
34 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
35 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
36 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
37 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
38 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
39 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
40 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
41 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
42 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
43 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
44 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
45 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
46 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
47 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΗΣ
48 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
49 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
50 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
52 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
53 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
54 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
55 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
56 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
57 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
58 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
59 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥΩς Επιμελητήρια ορίζονται οι αυτοτελείς υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Η αυτοτέλεια των Επιμελητηρίων είναι οικονομική και διοικητική. Μέλη των Επιμελητηρίων είναι αυτοδίκαια όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούν εμπορική δραστηριότητα, έννοια η οποία σύμφωνα με την υπ' αρ. 774/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:

(α) την ριψοκίνδυνη διαμεσολάβηση ή άλλη παροχής υπηρεσιών κατά την παραγωγή και κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών.

(β) Την επιδίωξη του κέρδους.

(γ) Την απεύθυνση των υπηρεσιών από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός της αγοράς («προς το κοινό») και όχι σε ιδιωτική βάση.

Μέλη των Επιμελητηρίων δύνανται να είναι οικειοθελώς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην έννοια της εμπορικής δραστηριότητας.

Στο άρθρο 62 ορίζεται σαφώς ο σκοπός των Επιμελητηρίων. Τα Επιμελητήρια συμβάλλουν στην προστασία και την ανάπτυξη του συνόλου των τομέων της οικονομίας με στόχο της πρόοδο αυτής σε εθνικό επίπεδο. Περαιτέρω, προς επίρρωση του προαναφερόμενου στόχου, τα Επιμελητήρια αποτελούν συμβούλους της Πολιτείας για οικονομικά θέματα καταθέτοντας τεκμηριωμένες γνωμοδοτικές εισηγήσεις. Ως προς τα μέλη τους τα Επιμελητήρια οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για θέματα που άπτονταιτις επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στα μέλη τους και ασκούν κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου, όπως είναι η λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Στο άρθρο 63 ορίζεται η διαδικασία ίδρυσης Επιμελητηρίων και προσδιορίζεται σαφώς η χωρική αρμοδιότητα του κάθε Επιμελητηρίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη αυτής της περιφερειακής ενότητας. Παρέχεται η εξουσιοδότηση ίδρυσης και κατάργησης Επιμελητηρίων με προεδρικό διάταγμα, καθώς ως ΝΠΔΔ η ίδρυση και η σύστασή τους απαιτούν πράξη του νομοθετικού οργάνου ή πράξη κατά νομοθετική εξουσιοδότηση.

Το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης ή κατάργησης εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και απλή γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ).

Το ίδιο άρθρο εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να εκδίδει αποφάσεις συγχώνευσης των Επιμελητηρίων μετά από απλή γνώμη της ΚΕΕ ή κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

Τέτοιες αποφάσεις εκδίδονται ιδίως σε περιπτώσεις που τα μέλη Επιμελητηρίου είναι λιγότερα από 5.000 ή, από τις οικονομικές καταστάσεις Επιμελητηρίου, προκύπτει αδυναμία υλοποίησης των επιμελητηριακών σκοπών. Αυτή η δυνατότητα κρίνεται απαραίτητη, καθώς παρατηρείται ότι Επιμελητήρια λόγω της μείωσης των μελών τους δεν είναι σε θέση να καλύφουν ούτε τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις ρυθμίζουν όλα τα θέματα διαδοχής των συγχωνευόμενων προσώπων, ιδίως σε σχέση με τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία, τις εκκρεμείς δίκες, τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων του νομικού προσώπου το οποίο θα προκύφει από την συγχώνευση και την ίδρυση παραρτημάτων στη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς του (σε κάθε περίπτωση κάθε Επιμελητήριο δύναται να ιδρύει παραρτήματα με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την όποια διαδικασία συγχώνευσης).

Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, με το οποίο συστήνεται το νέο νομικό πρόσωπο και θα ρυθμίζεται η διάρθρωση των οργανικών μονάδων του, καθώς και η κατανομή του προσωπικού των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων σε αυτά.

Στο άρθρο 64 ορίζονται τα σχετικά με τα μέλη των Επιμελητηρίων. Ειδικότερα ορίζεται (παρ.1) ότι μέλη των Επιμελητηρίων είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και για όσο διάστημα παραμένουν υποχρεωτικά εγγεγραμμένα σε αυτό. Ωστόσο δυνατότητα για εγγραφή ως μέλη του Επιμελητηρίου έχουν και όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να εγγραφούν προαιρετικά στο ΓΕΜΗ. Εν προκειμένω, με δεδομένο ότι ειδικά τα πρόσωπα της περ. γ'της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 δύνανται να διαγραφούν με αίτησή τους από το ΓΕΜΗ, ανάλογα θα ισχύουν και για την διαγραφή τους από μέλη του Επιμελητηρίου. Η σχετική αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στο Επιμελητήριο στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οποίου εγράφησαν.

Με την παρ. 2 διατηρείται η ήδη υφιστάμενη δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύει. Άρα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του τελευταίου άρθρου από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί η άδεια αναστολής καταβολής ΦΠΑ, τα Επιμελητήρια οφείλουν να τα εγγράφουν ως μέλη τους.

Τέλος στην παρ. 3 ορίζονται ο τρόπος αυτόματης ενημέρωσης του μητρώου μελών του Επιμελητηρίου από το ΓΕΜΗ καθώς και η δυνατότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν και άλλα στοιχεία για τα μέλη τους είτε στο μητρώο μελών είτε σε άλλα δευτερεύοντα μητρώα, τηρώντας όμως σε κάθε περίπτωση όσα ορίζονται στο ν. 2472/1997.

Στο άρθρο 65 ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι τα Επιμελητήρια ασκούν και αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, οσάκις τους αποδίδονται με ειδικές διατάξεις.

Στην παράγραφο 2 απαριθμούνται οι αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων.

Στην περ. α' αναφέρονται οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες και ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους καθώς και οι λοιποί τρόποι συμμετοχής τους στον αναπτυξιακό σχεδίασμά.

Στην περ. β' εξειδικεύεται ένας από τους τρόπους άσκηση των ανωτέρω συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται ο θεσμός του επιμελητηριακού δημοψηφίσματος, μετά από πρόταση του 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών και με την συμμετοχή τουλάχιστον του 60% των ταμειακώς ενήμερων μελών. Με αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες άμεσης συμμετοχής των μελών κατά την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στα ίδια τα μέλη του Επιμελητηρίου να αποφασίζουν για τις υπηρεσίες που επιθυμούν να λαμβάνουν και εξειδικεύεται ο τρόπος λήψης της σχετικής απόφασης.

Στην περ. γ' καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής των Επιμελητηρίων σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής.

Στην περ. δ' αναφέρονται αρμοδιότητες καταγραφής εμπορικών ή επαγγελματικών εθίμων και πιστοποίησης καταγωγής προϊόντων, παρακολούθησης, μελέτης και παροχής πληροφόρησης τόσο προς τα μέλη τους όσο και προς την πολιτεία σχετικά με διεθνείς οικονομικές εξελίξεις καθώς και η αρμοδιότητα υποβολής τεκμηριωμένων προτάσεων στη βάση των σχετικών μελετών και των συμπερασμάτων τους, με έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της αρμοδιότητας εκπόνησης και έκδοσης μελετών - ιδίως κλαδικών - και την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, προβλέπεται συνεργασία των Επιμελητηρίων κάθε περιφέρειας με συντονισμό από το οικείο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Στην περ. ε' αναφέρονται οι αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ΓΕΜΗ οι οποίες εντάσσονται στις οργανικές μονάδες τους, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης αυτών.

Στην περ. στ' αναφέρονται οι αρμοδιότητες διενέργειας πραγματογνωμοσυνών και δειγματοληψιών, οι οποίες συνδέονται με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω διαιτησίας την οποία αναλαμβάνουν εξειδικευμένα πρόσωπα, έναντι αμοιβής την οποία καθορίζει η Διοικητικής Επιτροπής.

Στην περ. ζ' ορίζεται ρητά ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να επιδιώκουν τους σκοπούς τους μέσω της σύστασης ομάδων εργασίας ή της ανάθεσης σε πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις συγκεκριμένων εργασιών ή μελετών.

Στην περ. η' παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να αναθέτει με απόφασή του στα Επιμελητήρια κάθε άλλο έργο που συνδέεται με τον σκοπό τους.

Στην παράγραφο 3 απαριθμούνται οι δραστηριότητες που μπορούν να ασκούν τα Επιμελητήρια για την επίτευξη του σκοπού τους καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι η διαχείριση βιομηχανικών ζωνών, εμπορικών κέντρων, εκθέσεων κλπ (περ. α) καθώς και η σύσταση εταιριών ή η συμμετοχή τους στο κεφάλαιο εταιριών (περ. β', γ' και δ').

Η σύσταση των μη κερδοσκοπικών εταιριών της περίπτωσης β' γίνεται για τους σκοπούς που αναφέρονται περιοριστικά σε αυτήν και προϋποθέτει την γνωστοποίησή της στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω της υποβολή έκθεσης όπου περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που επιδιώκεται μέσω της σύσταση, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της η εταιρεία για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την αποστολή των Επιμελητηρίων. Στόχος είναι να επιβεβαιώνεται ότι συντρέχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία αυτών των εταιρειών: πρώτον, ότι η σύστασή τους δεν θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων. Δεύτερον, ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί που ορίζει ο νόμος. Τρίτον, ότι οι συσταθείσες εταιρείες και το προσωπικό τους δεν ασκούν αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου, οι οποίες έχουν ανατεθεί κατ' εξουσιοδότηση στα Επιμελητήρια, καθώς αυτές πρέπει να ασκούνται από οργανικές μονάδες και υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται και για την συμμετοχή των Επιμελητηρίων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού τους Συμβουλίου, σε κεφαλαιουχικές εταιρίες για σκοπούς που αναφέρονται περιοριστικά στην περίπτωση γ'. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έννοια του ειδικού σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος πρέπει να εξυπηρετείται από αυτή την ενέργεια. Ως τέτοιος σκοπός θα μπορούσε να νοηθεί, η εξειδίκευση ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη, η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και η ανάπτυξη συνεργειών με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο ευρύτερων αναπτυξιακών ή κοινωνικών δράσεων. Στην περίπτωση δ' ορίζεται ρητά ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο ή στις αυξήσεις αυτού αλλά απαγορεύεται η οικονομική ενίσχυση των εταιριών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Άλλες δραστηριότητες που μπορούν να αναλαμβάνουν είναι εκπαιδευτικής και ενημερωτικής φύσεως (περ. ε, στ και η) καθώς και δραστηριότητες περιορισμένης οικονομικής ενίσχυσης, ηθικής επιβράβευσης και συμβολής στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (περ. ζ', η' και ι'). Ειδικά ως προς την ενημέρωση των μελών για το έργο τους, αυτή πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μέσω ιστοσελίδας, στην οποία αναρτώνται υποχρεωτικά τουλάχιστον όσα στοιχεία αναφέρονται στην περίπτωση θ'.

Οι δαπάνες για την υλοποίηση αυτών των δράσεων δεν μπορούν να υπερβαίνουν ορισμένο ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων. Η εισαγωγή τέτοιων ορίων, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη της παραγράφου 4 περί ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αποφάσεις με τις οποίες η Διοικητικής Επιτροπής πραγματοποιεί δαπάνες για εκδόσεις και επιχορηγήσεις, αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διαφάνειας.

Τέλος, στην παράγραφο 5, ορίζεται η υποχρέωση δημόσιων φορέων και αρχών να παρέχουν στα Επιμελητήρια κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.

Στο άρθρο 66 αναφέρονται οι αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων για τη λειτουργία και τον συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.), τα οποία αποτελούν μια θεσμική καινοτομία του παρόντος σχεδίου νόμου. Μέσω των Κέντρων αφενός θα παρέχονται πληροφορίες για διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων της γνωστοποίησης και έγκρισης οικονομικών δραστηριοτήτων, κατόπιν πιστοποίησης αυτών των οργανικών μονάδων, αφετέρου θα υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις στην διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης. Το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα, συμπληρώνει το φάκελο εφόσον απαιτείται και εφόσον έχει προς τούτο εξουσιοδοτηθεί αναζητώντας τα ελλείποντα δικαιολογητικά και παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία. Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση για την εξειδίκευση των κατηγοριών των υποθέσεων και της κατά περίπτωσης ακολουθούμενης διαδικασίας ανά κατηγορία και τη ρύθμιση των λοιπών λεπτομερειών.

Στην παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα συστήνονται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. τα οποία θα λειτουργούν εντός Επιμελητηρίων. Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και Επιμελητηρίου και ορίζει την χωρική ενότητα όπου το κάθε Κ.Υ.ΕΠΙΧ. ασκεί τις αρμοδιότητές του, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας του.

Στην παράγραφο 4 περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, με την οποία θα ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου στα Κ.Υ.ΕΠΙΧ.

Στην παράγραφο 5 ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και λειτουργίας εκείνων των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. τα οποία θα ασκούν αρμοδιότητες βάσει του ν. 4442/2016 σχετικά με την γνωστοποίηση ή την έγκριση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα σχετικά θέματα ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο άρθρο 67 ρυθμίζεται η δομή και οργάνωση των Επιμελητηρίων. Η κατανομή των μελών γίνεται καταρχήν σε τρία τμήματα ανάλογα με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης: μεταποιητικό, εμπορικό και υπηρεσιών. Ειδικά τα αμιγή επαγγελματικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα επαγγελματιών και υπηρεσιών, ενώ τα αμιγή βιοτεχνικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα βιοτεχνών και υπηρεσιών.

Παρότι τα τμήματα δεν έχουν διοικητική ή οικονομική αυτοτέλεια, αποτελούν τον μηχανισμό μετάδοσης κλαδικών αιτημάτων, απόψεων και προτάσεων προς τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση του ρόλου τους ως συμβουλευτικά όργανα της Πολιτείας. Η προεδρεία των τμημάτων ασκείται από αιρετό πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

Η κατάταξη των μελών σε τμήματα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των κύριων δραστηριοτήτων στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων και τους αντίστοιχους τετραψήφιους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η κατάταξη μελών των οποίων η δραστηριότητα δεν περιγράφεται στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων λαμβάνει χώρα είτε σύμφωνα με δήλωση του εκάστοτε μέλους είτε βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της εταιρίας ή στα έγγραφα έναρξης επιτηδεύματος της ατομικής επιχειρήσεις.

Επιπλέον, παρέχονται δυνατότητες εθελούσιας αλλαγής τμήματος σε εκείνα τα μέλη, των οποίων βασική πηγή εσόδων αποτελεί δραστηριότητα διαφορετική από αυτής που περιγράφει ο κύριος ΚΑΔ. Συγκεκριμένα, όταν από τη φορολογική δήλωση του μέλους προκύπτει ότι περισσότερα από τα μισά του έσοδα επί τρία συναπτά έτη προκύπτουν από κάποια δευτερεύουσα δραστηριότητα, είναι δυνατή η μετακίνησή του σε άλλο τμήμα, κατόπιν σχετικής αίτησης και διαπιστωτικής πράξης που εκδίδει η Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου. Με αυτή την διάταξη ενισχύεται η αντιπρόσωπευτικότητα των τμημάτων.

Συμπληρωματικά προς την παραπάνω διάταξη λειτουργεί η δυνατότητα ίδρυσης, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, και άλλων τμημάτων, τα οποία θα αντιστοιχούν σε δραστηριότητες αυξημένου οικονομικού ενδιαφέροντος για την χωρική ενότητα όπου το οικείο Επιμελητήριο ασκεί τις αρμοδιότητές του. Με δεδομένο ότι η ανάπτυξη συνεργειών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μεταξύ διαφορετικών κλάδων και δραστηριοτήτων αποτελεί βασικό ζητούμενο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας, η συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στην ισορροπημένη εκπροσώπηση των μελών, σύμφωνα με τα κοινά τους συμφέροντα Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού επιχειρήσεων τα οποία θα συμμετέχουν στο συσταθέν τμήμα: διακόσιες για όσα Επιμελητήρια εδρεύουν στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας και εκατό για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της χώρας.

Το άρθρο 68 ορίζει ως όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων τη Διοικητικής Επιτροπής και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το άρθρο 69 ρυθμίζει τη συγκρότηση, τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου σύμφωνα με την παρ. 1 εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν κάθε τέσσερα χρόνια.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ο συγκεκριμένος αριθμός των αιρετών μελών του οργάνου συναρτάται με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της αντιπροσωπευτικότητας και της λειτουργικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εκλέγονται 51 μέλη. Αυτή η ρύθμιση αντανακλά την παρουσία μελών των συγκεκριμένων Επιμελητηρίων σε μενάλο αριθμό νησιών, ο οποίος καθιστά αναγκαία την πολυμελή σύνθεση των οργάνων διοίκησης.

Σύμφωνα με την παρ. 3, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τα τμήματα κάθε Επιμελητηρίου Ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε τμήματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στη βάση ποσοτικών και οικονομικών κριτηρίων (αριθμός μελών τμήματος, συνεισφορά των επιχειρήσεων κάθε τμήματος στο τοπικό εισόδημα και στην απασχόληση).

Η παρ. 4 ορίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα ημερών από την ανακήρυξη των εκλεγόμενων μελών με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής. Η υποβολή ενστάσεων κατά κύρους του αρχαιρεσιών ή εκλογής συγκεκριμένου μέλους δεν επηρεάζει την ανάληψη των καθηκόντων. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει ενεργό ως την ανάληψη καθηκόντων από το νέο.

Η παρ. 5 ορίζει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να παύει και να αντικαθιστά ορισμένα ή όλα τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής. Σε περίπτωση παύσης και αντικατάστασης του συνόλου της Διοικητικής Επιτροπής τα καθήκοντα της ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η παρ. 6 τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η παρ. 7 παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη της ΚΕΕ με το οποίο θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του οργάνου. Η ίδια παράγραφος εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να μεταβιβάζει με απόφασή κάποιες αρμοδιότητες στη Διοικητική Επιτροπή εκτός από εκείνες που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Επιμελητηρίου, στη σύσταση εταιριών ή στη συμμετοχή σε εταιρίες και στην πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε ευαίσθητα θέματα που συνδέονται με τη διαχείριση των πόρων του Επιμελητηρίου.

Στην παρ. 8 ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλη τοπικών και περιφερειακών φορέων, όπως είναι οι Εμπορικοί Σύλλογοι, οι Σύνδεσμοι Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων, οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών και οι Σύνδεσμοι Εξαγωγέων. Εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων δύνανται να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων που έχουν την έδρα τους εντός της χωρικής ενότητας στην οποία δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα του Επιμελητήριου και πρώην Πρόεδροι του Επιμελητηρίου.

Στην παράγραφο 9 αναφέρεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του οργάνου, χωρίς δικαίωμα ψήφου έχουν: ο διοικητικός προϊστάμενος του Επιμελητηρίου, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και, κατά περίπτωση, οι προϊστάμενοι άλλων οργανικών μονάδων, καθώς και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο. Στην παρ. 10 ορίζεται ότι την προεδρία του οργάνου ασκεί ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο οποίος δεν είναι αυτοτελές όργανο και αναπληρώνεται από τους Αντιπροέδρους κατά τη σειρά τους

Το άρθρο 70- ρυθμίζει τη συγκρότηση, τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής, το οποίο αποτελεί το βασικό εκτελεστικό όργανο διοίκησης του Επιμελητηρίου. Επιπλέον ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, προκειμένου να επιτευχθούν δύο στόχοι: αφενός να αναπτυχθούν λειτουργικοί σύνδεσμοι μεταξύ αυτού του οργάνου διοίκησης και των οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου, αφετέρου να εξειδικεύεται σε επιμέρους δράσεις η στρατηγική που χαράσσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται το εύρος των μελών της Διοικητικής Επιτροπής, που συναρτάται με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορεί να προσαρμόζεται ο αριθμός των μελών του οργάνου στις ανάγκες του κάθε Επιμελητηρίου. Ο τελικός προσδιορισμός εντός του εύρους θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής, η οποία είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου καθώς και με την σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού και την σύνταξη του απολογισμού.

Στην παράγραφο 3 ορίζονται τα καθήκοντα εποπτείας, παρακολούθησης και σχεδιασμού των εργασιών του Επιμελητηρίου, τα οποία ασκούνορισμένα εκ των μελών της Διοικητικής Επιτροπής : ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο οποίος είναι ταυτόχρονα πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, οι αντιπρόεδροι που αναπληρώνουν τον πρόεδρο κατά σειρά εκλογής τους, ο γενικός γραμματέας, ο οικονομικός επόπτης, ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

Ο γενικός γραμματέας εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής από τις οργανικές μονάδες του Επιμελητηρίου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει κατά περίπτωση, τον οικονομικό επόπτη, τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

Ο οικονομικός επόπτης εποπτεύει την είσπραξη των πόρων του Επιμελητηρίου για την πληρωμή δαπανών, παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική κατάσταση και περιουσία του Επιμελητηρίου, υπογράφει μαζί με τον οικονομικό προϊστάμενο όλα τα εντάλματα και τις επιταγές του Επιμελητηρίου, υπογράφει την έκθεση, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία και αναπληρώνει νόμιμα το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου.

Ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων κρίνεται πλέον απαραίτητος για την υποστήριξη και παρακολούθηση αυτής της τόσο κομβικής για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και του συνόλου της αγοράς δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα καθίσταται αρμόδιος για την διαβίβαση προτάσεων για την εφαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που εφαρμόζουν οι οργανικές μονάδες Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. & Κ.Υ.ΕΠΙΧ.. Μεριμνά επίσης για την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών από τις οργανικές μονάδες Γ.Ε.ΜΗ., ΥΜΣ & Κ.Υ.ΕΠΙΧ., την έγκαιρη και συστηματική εκπαίδευση των υπαλλήλων τους και για την επαρκή στελέχωση αυτών των οργανικών μονάδων, σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα και τον διοικητικό προϊστάμενο, ενώ αποτελεί και το σημείο επαφής με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για την απρόσκοπτη εφαρμογή των τεχνικών αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ..

Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με διεθνείς εκθέσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και συντονίζει τη συμμετοχή τους σε αυτές, επιμελείται της διοργάνωσης ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, ευκαιρίες ιδιωτικής ή δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες λειτουργικής αναβάθμισης μιας εταιρίας και έχει τη γενική εποπτεία των εκδόσεων του Επιμελητηρίου. Δεδομένου ότι, αφενός η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εκφράζεται κυρίως μέσω πολύ μικρών επιχειρήσεων, αφετέρου η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τα μέλη τους αποτελεί βασικό στοιχείο της αποστολής των Επιμελητηρίων, η ανάθεση αρμοδιοτήτων ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης των μελών σε μέλος της διοικητικής επιτροπής.

Η παράγραφος 4 παρέχει στην Διοικητική Επιτροπή την δυνατότητα να αναθέτει και άλλα καθήκοντα στα μέλη της.

Στην παράγραφο 5 ρυθμίζονται τα θέματα σύγκλησης, απαιτούμενης απαρτίας και πλειοφηφίας για τη νόμιμη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από τη Διοικητικής Επιτροπής.

Τέλος, στην παράγραφο 6 ορίζεται το δικαίωμα μεταβίβασης υπογραφής από τον πρόεδρο στον γενικό γραμματέα, στον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, στον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στον οικονομικό επόπτη, ή σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Επιμελητηρίων

Το άρθρο 71 αφορά την αναπλήρωση και την αυτοδίκαιη έκπτωση μελών των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων. Στην παράγραφο 1 προβλέπονται δύο διαδικασίες αναπλήρωσης: καταρχήν μέσω του πίνακα επιλαχόντων μελών του ίδιου συνδυασμού, σύμφωνα με το αποτέλεσμα των πλέον πρόσφατων εκλογών, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν επιλαχόντες, οι αναπληρωτές διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, βάσει καταλόγου τουλάχιστον πέντε και το πολύ δέκα μελών, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του συνδυασμού όπου συμμετείχε το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε.

Η παράγραφος 2 προβλέπει την αυτόματη διεξαγωγή εκλογών σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί κάτω από το μισό.

Στην παράγραφο 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αυτοδίκαιης έκπτωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας τους από συγκεκριμένο αριθμό συνεδριάσεων του αντίστοιχου οργάνου ή απολέσουν την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου.

Στην παράγραφο 4 εξειδικεύεται η διαδικασία συμπλήρωσης θέσης μέλους η οποία κενώθηκε.

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες εκλογές.

Στο άρθρο 72 ρυθμίζεται το δικαίωμα ψήφου των μελών του Επιμελητηρίου. Η παράγραφος 1 προσδιορίζει τον αριθμό ψήφων που δικαιούται κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία ψήφο, ενώ ο αριθμός ψήφων των νομικών προσώπων εξαρτάται από την νομική μορφή τους, η οποία συνιστά βασική ένδειξη για την οικονομική σημασία που έχουν οι δράστηριότητές τους. Η ίδια διάταξη ορίζει επίσης τη διαδικασία ορισμού εκπροσώπων νομικών προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου.

Στην παράγραφο 2 αναλύεται η έννοια της ταμειακής ενημερότητας των μελών, ως προϋπόθεση του δικαιώματος του εκλέγειν. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Επιμελητηρίου - νομικά και φυσικά πρόσωπα - που ενέχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ν. 3419/2005. Τα υπόλοιπα μέλη - φυσικά και νομικά πρόσωπα - θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει την ετήσια προαιρετική συνδρομή. Και στις δύο περιπτώσεις, η καταβολή των σχετικών ποσών αφορά μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών οικονομικό έτος.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται η προσωπική άσκηση του δικαιώματος ψήφου και περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους φυσικά πρόσωπα μπορεί να το στερηθούν.

Στην παράγραφο 4, ορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Τέλος, με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής θεωρούνται ότι έχουν απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος για τον οποίο είχαν οριστεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος μέλος διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας είχε οριστεί ως εκπρόσωπος της και αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της συγκεκριμένης εταιρίας, εκπίπτει αυτοδίκαια, καθώς εκλείπει ο σύνδεσμος του συγκεκριμένου με την εταιρία η οποία τον είχε ορίσει ως εκπρόσωπο. Επιπλέον, αν φυσικό πρόσωπο/ατομική επιχείρηση ή ομόρρυθμος εταίρος συνταξιοδοτηθούν λόγω της συγκεκριμένης δραστηριότητας εκπίπτουν αυτοδίκαια και δεν έχει σημασία αν εν τω μεταξύ προβούν στη συμμετοχή σε κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρία η οποία δυνητικά τους δίνει το δικαίωμα να είναι εκλογείς.

Στο άρθρο 73 ρυθμίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των αρχών της αναλογικότητας της ψήφου και της αντιπροσωπευτικότητας των τμημάτων. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις κατάρτισης του ψηφοδελτίου. Η υποχρέωση συμπερίληψης ενός τουλάχιστον υποψηφίου από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ διαφορετικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και στη σύνθεση των συμφερόντων τους στο πλαίσιο ενός βιώσιμου παραγωγικού προτύπου το οποίο θα χαρακτηρίζει το σύνολο των αλυσίδων αξίας της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα η εισαγωγή ποσόστωσης φύλου στα ψηφοδέλτια, ίσης με το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού του Διοικητικού Συμβουλίου, επιδιώκει την ενίσχυση της εκπροσώπησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον θεσμό. Όταν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων.

Οι παράγραφοι 3 και 4 ρυθμίζουν την κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη, σε δύο στάδια: αρχικά στο σύνολο του Επιμελητηρίου και στη συνέχεια στα επιμέρους τμήματα. Κάθε στάδιο βασίζεται σε διαφορετικό εκλογικό μέτρο, προκειμένου η προαναφερθείσα ανάπτυξη συνεργειών να συνδυάζεται με την αντιπροσωπευτικότητα τόσο στο Επιμελητήριο συνολικά, όσο και στο κάθε τμήμα χωριστά.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 3 ορίζει ως εκλογικό μέτρο για το σύνολο του Επιμελητηρίου το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι οι συνδυασμοί με τον συνολικό αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες συνολικά στο Επιμελητήριο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του, ενώ την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού καταλαμβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου, είτε στο τμήμα όπου ο συνδυασμός συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, είτε στο τμήμα από το οποίο προέρχεται ο επικεφαλής, όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός. Όσες έδρες παραμένουν αδιάθετες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμού που διαθέτουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα (δεκαδικοί αριθμοί), όπως αυτά προκύπτουν από το πηλίκο της ανωτέρω διαίρεσης.

Αφού οι συνδυασμοί έχουν λάβει το σύνολο των εδρών που δικαιούνται συνολικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, ακολουθεί η κατανομή αυτών των εδρών στα επιμέρους τμήματα σύμφωνα με την παράγραφο 4. Ως εκλογικό μέτρο κάθε τμήματος ορίζεται το πηλίκο της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι συνδυασμοί στο οικείο τμήμα με τον συνολικό αριθμό των εδρών του τμήματος. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο τμήμα όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε σε αυτό.

Η ίδια παράγραφος προβλέπει και μια διαδικασία εξομάλυνσης των εδρών μεταξύ του Επιμελητηρίου συνολικά και των επιμέρους τμημάτων. Πρόκειται για την περίπτωση όπου το άθροισμα των εδρών ενός συνδυασμού σε όλα τα τμήματα, με βάση το εκλογικό μέτρο καθενός από αυτά, είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των εδρών που δικαιούται ο συνδυασμός, με βάση το εκλογικό μέτρο που εφαρμόζεται στο Επιμελητήριο συνολικά. Οι έδρες που πλεονάζουν αφαιρούνται από τον συνδυασμό ανά μία, ξεκινώντας από το τμήμα όπου ο συνδυασμός έλαβε το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων του. Η επόμενη έδρα θα αφαιρεθεί από το τμήμα όπου ο συνδυασμός έλαβε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ψήφων του κ.ο.κ.

Αυτές οι έδρες κατανέμονται στη συνέχεια ανά μία στα τμήματα από τα οποία αφαιρέθηκαν και στους υπόλοιπους συνδυασμούς, οι οποίοι δικαιούνται επιπλέον έδρες, σύμφωνα με το ποσοστά ψήφων που έλαβαν στο οικείο τμήμα. Η πρώτη έδρα ανά τμήμα αποδίδεται στον συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό, η δεύτερη έδρα στο ίδιο τμήμα στον συνδυασμό με το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κ.ο.κ.

Οι έδρες των τμημάτων που παραμένουν αδιάθετες μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας κατανέμονται σύμφωνα με δύο κριτήρια: τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός στο Επιμελητήριο συνολικά και το μέγεθος των υπολοίπων του κάθε συνδυασμού στα επιμέρους τμήματα.

Έτσι, κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει όσες αδιάθετες έδρες χρειάζεται για να συμπληρώσει τον συνολικό αριθμό των εδρών που έλαβε σε εκείνα τα τμήματα όπου διαθέτει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Η σειρά συμμετοχής των συνδυασμών σε αυτή την κατανομή καθορίζεται σύμφωνα με την εκλογική δύναμη του καθενός.

Και σε αυτή την κατανομή εφαρμόζεται μια διαδικασία εξομάλυνσης. Πρόκειται για την περίπτωση όπου το άθροισμα των εδρών ενός συνδυασμού σε όλα τα τμήματα, με βάση το εκλογικό μέτρο καθενός από αυτά, είναι μικρότερο από τον αριθμό των εδρών που δικαιούται ο συνδυασμός, με βάση το εκλογικό μέτρο που εφαρμόζεται στο Επιμελητήριο συνολικά. Οι επιπλέον έδρες καταλαμβάνονται από τον συνδυασμό σε τμήματα όπου αφενός υπάρχουν αδιάθετες έδρες, αφετέρου ο συνδυασμός έχει συγκεντρώσει τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων. Στην ίδια παράγραφο ρυθμίζεται και η διαδικασία κατάληψης εδρών από συνδυασμό ο οποίος συνδυάζει δυο χαρακτηριστικά: πρώτον, έχει λάβει τουλάχιστον μία έδρα στην κατανομή η οποία αφορά το Επιμελητήριο συνολικά. Δεύτερον, ο αριθμός των ψήφων που έχει λάβει δεν χωράει ούτε μία φορά σε κανένα από τα εκλογικά μέτρα των επιμέρους τμημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συνδυασμός θα καταλάβει την έδρα σε εκείνο το τμήμα όπου διαθέτει το μεγαλύτερο υπόλοιπο, το οποίο θα είναι μικρότερο της μονάδας και θα προκόψει από την διαίρεση του αριθμού των ψήφων του σε κάθε τμήμα με το αντίστοιχο εκλογικό μέτρο.

Τέλος, συνδυασμός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός τμήματα, όπου υπάρχουν αδιάθετες έδρες, καταλαμβάνει τέτοια έδρα σε εκείνο το τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανομή.

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους των συνδυασμών που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Η παράγραφος 6 ορίζει τον μέγιστο αριθμό σταυρών προτίμησης ανά ψηφοδέλτιο, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν στις εκλογές συμμετέχει ένας συνδυασμός.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου δηλαδή συμμετέχουν παραπάνω από ένας συνδυασμοί, οι εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους στους υποψηφίους που επιλέγουν διά σταυροδοσίας, και ο συνολικός αριθμός των σταυρών, δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των εδρών του εκάστοτε τμήματος.

Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης είναι έγκυρα και προσμετρώνται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί.

Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται επίσης υπέρ του συνδυασμού.

Η παράγραφος 7 ορίζει τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου του Επιμελητηρίου, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις: αν ένας συνδυασμός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από τα μισά έγκυρα ψηφοδέλτια, ο επικεφαλής του ανακηρύσσεται πρόεδρος. Σε Επιμελητήρια όπου κανείς συνδυασμός δεν έχει υπερβεί αυτό το όριο ψήφων, ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που εκλέγονται σε αυτό.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να εκλεγεί. Αν κανείς δε συγκεντρώσει αυτή την πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση, με τη συμμετοχή των δύο υποψηφίων οι οποίοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία και Πρόεδρος ανακηρύσσεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία. Επιπλέον, τίθεται όριο δύο θητειών για κάθε Πρόεδρο.

Στην παράγραφο 8 ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ η παράγραφος 9 παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων των εκλογών. Τέλος η παράγραφος 10 εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης να ορίσουν το ύψος της αμοιβής των μελών των εκλογικών και εφορευτικών επιτροπών μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε.

Το άρθρο 74 ορίζει την διαδικασία εκλογής της διοικητικής επιτροπής, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση η οποία λαμβάνει χώρα δεκαπέντε μέρες το αργότερο από την εκλογή του Προέδρου και κατόπιν πρόσκλησης αυτού.

Προβλέπεται ότι οι θέσεις του β'Αντιπροέδρου σε Διοικητικής Επιτροπής με επτά μέλη και του β' και γ' Αντιπροέδρου σε Διοικητικής Επιτροπής με εννέα μέλη καταλαμβάνονται από υποψήφιους του δεύτερου και του δεύτερου και τρίτου σε ψήφους συνδυασμούς αντίστοιχα, αν υπάρχουν Προϋπόθεση για αυτή την κατανομή των συγκεκριμένων θέσεων είναι η συγκέντρωση συγκεκριμένων ποσοστών επί των έγκυρων ψηφοδελτίων. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των συνδυασμών που συγκέντρωσαν σημαντικό αριθμό ψήφων στην Διοικητικής Επιτροπής, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση των δυνατοτήτων συμμετοχής της μειοψηφίας.

Το ίδιο άρθρο ορίζει τη διαδικασία παράδοσης της απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής και εκλογής των μελών με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, μεταξύ των μελών της. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με την ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων της εκλογής.

Στο άρθρο 75 ρυθμίζονται τα θέματα χρηματοδότησης των Επιμελητηρίων, των προνομίων των μελών που συμβάλλουν στην χρηματοδότηση, της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που παρέχουν σε άλλους φορείς, καθώς και θέματα που αφορούν στην πρόσβαση σε υπηρεσίες από τα μέλη.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι πόροι των Επιμελητηρίων αποτελούν οι ετήσιες συνδρομές, ανταποδοτικού χαρακτήρα των μελών τους, οι κάθε μορφής επιχορηγήσεις και ενισχύσεις, τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους ή από κάθε μορφής δραστηριότητας, έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται σε μητρώα του κάθε Επιμελητηρίου (πχ. Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων), τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν κατ' εξουσιοδότηση ειδικότερων διατάξεων, όπως είναι τα τέλη ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Τα Επιμελητήρια για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες προς τα μέλη τους θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αυτούς τους πόρους, αφού δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι ετήσιες συνδρομές δεν είναι υποχρεωτικές για τα μέλη του Επιμελητηρίου, η καταβολή τους όμως είναι προϋπόθεση για να έχουν αυτόματη πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7. Επίσης, τα Επιμελητήρια μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και χωρίς την καταβολή συνδρομής με την καταβολή ανταποδοτικού τέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11. Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται στα μέλη τους, ανεξαρτήτως καταβολής ή μη συνδρομής, καθώς και σε μη μέλη. Επίσης ρητά ορίζεται στην παράγραφο 10 ότι οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., για τις οποίες προβλέπονται ειδικά τέλη στο ν. 3419/2005 δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου και η καταβολή συνδρομής δεν είναι προϋπόθεση για την παροχή τους ούτε μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες της παραγράφου 6.

Στην παράγραφο 2 προσδιορίζονται τα ποσοστά συνδρομών επί των ετήσιων εσόδων που τα Επιμελητήρια θα πρέπει να αποδίδουν προς τον Σ.Ε.Β. (1%), την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (4%), την Ε.Σ.Ε.Ε. (3%). Επίσης αν υπάρχουν στα Επιμελητήρια εξαγωγικά ή μεταποιητικά τμήματα και αν στις Περιφερειακές Ενότητες δραστηριοποιείται τοπικός ή περιφερειακός σύνδεσμος εξαγωγέων ή σύνδεσμος βιομηχανιών, το οικείο Επιμελητήριο αποδίδει 2% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών εξαγωγικών ή μεταποιητικών τμημάτων σε αυτούς. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι από τα έσοδα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται αυτά του ΓΕΜΗ.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι ο τρόπους κατανομής των ανωτέρω ποσοστών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια επί του θέματος, θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Επιμελητήριο, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, ένα ποσοστό επί των συνδρομών να διατίθεται προς την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, προς ενίσχυσή της.

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει έγκριση προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων αν τα τελευταία δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα που να αποδεικνύει την κατάθεση των ποσών αυτών, τα οποία προκύπτουν από τα ποσοστά επί των εσόδων της προηγούμενης κλεισμένης οικονομικής χρήσης και με σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.. Εξαίρεση από την παραπάνω προϋπόθεση έγκρισης του προϋπολογισμού, αποτελεί η μισθοδοσία του προσωπικού για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Επιμελητηρίων.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι απαγορεύεται η επιχορήγηση των Επιμελητηρίων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες .

Στην παράγραφο 7 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια συνδρομή και παρέχονται χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση, καθώς και ο τρόπος εξειδίκευσης και δημοσιοποίησής αυτών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η καταβολή συνδρομής από μέρους ενός μέλους του Επιμελητηρίου συνεπάγεται και αυτόματα πρόσβαση σε υπηρεσίες του, χωρίς επιπλέον κόστος. Ο κατάλογος των υπηρεσιών αυτών θα αποφασίζεται από το ΔΣ του Επιμελητηρίου και θα πρέπει να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα κάθε Επιμελητηρίου. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Επιμελητήριο να μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε διαφορετικό ύφος συνδρομών.

Στην παράγραφο 8 γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι του Ενιαίου Γραμμάτιου Κόστους Σύστασης και των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ., και των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι καταβολής της ετήσιας συνδρομής.

Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με απόφασή του και με σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε., η οποία πρέπει να διατυπωθεί εντός προθεσμίας 60 ημερών, (αλλιώς εκδίδεται χωρίς την άποψή της), καθορίζεται το ύψος της ετήσιας συνδρομής των αμιγών και μικτών Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθώς και το ύψος της οικονομικής συμμετοχής του συνόλου ή ορισμένων εκ των Επιμελητηρίων σε διεθνείς επιμελητηριακές πρωτοβουλίες ή αντίστοιχους οργανισμούς.

Στην παράγραφο 10 ορίζεται ότι ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με απόφασή του και σύμφωνη γνώμη της ΚΕΕ μπορεί να προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών που αφορούν μη καταβληθέντες συνδρομές μέχρι το οικονομικό έτος 2014. Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 11 ορίζεται ότι το Επιμελητήριο με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής μπορεί να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα την είσπραξη των οφειλών, η καταβολή των οποίων μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Στο άρθρο 76 ρυθμίζονται κατά ενιαίο τρόπο ζητήματα που αφορούν το ύψος και τη διαδικασία έγκρισης καταβολής οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης, εξόδων παράστασης και αμοιβών ομάδων εργασίας και επιτροπών.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι τα έξοδα κίνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της Υποπαραγράφου Δ9 του δεύτερου άρθρου του ν. 4336/2015 (Α' 94), των μετακινούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοικητικής επιτροπής, καθώς και των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων καταβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 και 19 της ίδιας Υποπαραγράφου. Η μόνη παρέκκλιση που εισάγεται σε σχέση με αυτές τις διατάξεις αφορά την καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης όταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται στα μέλη ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι μετακινήσεις δεν είναι διαδοχικές, όπως ορίζει ο ν. 4336/2015 (η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές). Ο λόγος για αυτή την παρέκκλιση είναι ότι, με δεδομένο ότι στις εργασίες των οργάνων της ΚΕΕΕ προστίθενται και οι εργασίες των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, οι ανάγκες για μετακινήσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά σε σχέση με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με αποτέλεσμα τα μέλη των οργάνων διοίκησης να χρειάζονται περισσότερη ευελιξία όταν μετακινούνται με ιδιωτικά μέσα.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Επιμελητηρίου ως αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό του ύψους των εξόδων παράστασης του προέδρου και των μελών της διοικητικής επιτροπής του κάθε Επιμελητηρίου, καθώς και των εκπροσώπων του στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ενώ προσδιορίζεται και το μέγιστο ύψος αυτών ως ποσοστό επί των ετησίων εσόδων του αντίστοιχου Επιμελητηρίου.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται η Διοικητικής Επιτροπής του κάθε Επιμελητηρίου ως το αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται σε αυτό, πάντοτε όμως εντός των πλαισίων που θέτει το άρθρο 21, παρ. 2 του ν. 4354/2015.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ως προϋπόθεση για την έγκριση των δαπανών των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου 15 η συμπερίληψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικείου Επιμελητηρίου.

Το άρθρο 77 ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εποπτεία τις οικονομικές καταστάσεις των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ, δηλαδή σχετικά με τους ισολογισμούς, τους προϋπολογισμούς και των τροποποιήσεων αυτών, τους οικονομικούς απολογισμούς, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και τους λογαριασμούς γενικής εκμετάλλευσης, καθώς επίσης ρυθμίζονται θέματα συμβάσεων προμηθειών. Οι σχετικές ρυθμίσεις της ειδικής νομοθεσίας που αφορά τα Επιμελητήρια περιλαμβάνουν και αναφορές σε νομοθεσία άλλων φορέων.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική εποπτεία επί των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ, ως προς την νομιμότητα των πράξεων που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν. Σύμφωνα με την υπ' αρ. 549/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η εποπτεία αποτελεί περιορισμό της αυτοδιοίκησης που επιδιώκεται με την ίδρυση του δημοσίου νομικού προσώπου.

Η εποπτεία ασκείται κατ' αρχάς στη δραστηριότητα του εποπτευόμενου νομικού προσώπου (λειτουργικός έλεγχος) και κατά δεύτερο λόγο επί των φυσικών προσώπων που ασκούν οργανικές λειτουργίες στο εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο. Κατά περίπτωση μπορεί να συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας, προληπτικό ή κατασταλτικό.

Αναφορικά με τα Επιμελητήρια, η εποπτεία εξειδικεύεται σε κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας πράξεων οικονομικής διαχείρισης.

Η κατασταλτική εποπτεία συνίσταται κυρίως στη εξουσία του εποπτεύοντος οργάνου - εν προκειμένω του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης - να ακυρώνει τις πράξεις του εποπτευόμενου φορέα μετά την έκδοσή τους. Η ακύρωση είναι δυνατή όταν δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για την εγκυρότητα της πράξης. Επομένως, ο κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας καταλήγει στην επικράτηση της θέλησης του νομοθέτη. Κατ' αυτό τον τρόπο η κατασταλτική εποπτεία νομιμότητας καθίσταται απόλυτα συμβατή με την έννοια της αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, αυτή η συμβατότητα δεν σημαίνει ότι η εποπτεία πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των πράξεων των διοικήσεων των Επιμελητηρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν αφορούν θέματα οικονομικής διαχείρισης. Μια τέτοια επέκταση δεν θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς της εποπτείας, καθώς αφενός το παρόν νομοσχέδιο ορίζει σαφώς την πειθαρχική ευθύνη των διοικήσεων, αφετέρου οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων οφείλουν ούτως ή άλλως να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο, μια οριζόντια επέκταση της εποπτείας θα ήταν προβληματική τόσο για την αυτοτέλεια του θεσμού όσο και για την αποτελεσματικότητα της εποπτείας που θα ασκούσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αντιθέτως, η κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία επί των πράξεων οικονομικής διαχείρισης είναι αναγκαία εκ του γεγονότος ότι σημαντικό μέρος των εσόδων των Επιμελητηρίων προέρχεται από την παραχώρηση εκ μέρους του νομοθέτη δημόσιας εξουσίας για την είσπραξη τελών που συνδέονται με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Επομένως, αυτή η μορφή εποπτείας διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.

Στην παράγραφο 2 καθορίζεται η διάρκεια του οικονομικού έτους, βάσει της οποίας θα γίνεται η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

Στην παράγραφο 3 γίνεται αναφορά στις αρχές που πρέπει να εφαρμόζουν τα Επιμελητήρια κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 33, 49, 62 και 64Α του ν. 4270/2014 (Α' 143).

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι η Διοικητικής Επιτροπής είναι το όργανο που συντάσσει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι ο προϋπολογισμός των Επιμελητηρίων θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση του οικονομικού επόπτη, η οποία θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη για κάθε υπέρβαση στους ΚΑΕ άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και έκθεση της Διοικητικής Επιτροπής, η οποία θα περιλαμβάνει τον προγραμματισμό δράσης των Επιμελητηρίων, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα υλοποίησης.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι μέχρι την τελική έγκριση του προϋπολογισμού τα Επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε δαπάνες έως του 40% των πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους

Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι οι τυχόν τροποποιήσεις του προϋπολογισμού μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους, με εξαίρεση τις αιτιολογημένα έκτακτες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου ποσού, οι οποίες μπορούν να κατατεθούν αργότερα.

Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να εγκριθούν αυξήσεις εσόδων που δεν είχαν προβλεφθεί σε περιπτώσεις είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους, καθώς και ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως, είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης και τέλος είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

Στην παράγραφο 9 ορίζεται η διαδικασία και το νομοθετικό πλαίσιο σύνταξης των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον οικονομικό επόπτη και τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους και υποβάλλονται για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτώνται στο σύστημα «Διαύγεια».

Στην παράγραφο 10 ορίζεται ότι σε περίπτωση σύστασης ή και συμμετοχής άνω του 50% των Επιμελητηρίων σε εταιρίες όπως αυτές ορίζονται στο κατά το άρθρο 5 παρ. 3 περίπτ. β' και γ' του παρόντος, έχουν την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το φύλλο ελέγχου εντός μηνός από την υποβολή του, και το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτάται στο σύστημα «Διαύγεια». , ενώ η παράγραφος 11 το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ασκήσει κατασταλτικό έλεγχο στις δαπάνες των Επιμελητηρίων. Τέλος, η παράγραφος 12 ορίζει ότι το άρθρο αυτό εφαρμόζεται και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.


Το άρθρο 78 θέτει το πλαίσιο σύναψης συμβάσεων από τα Επιμελητήρια και την ΚΕΕ, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α' 147). Για την σύναψη συμβάσεων αξίας άνω των 2.500 ευρώ από τα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συστήσει Επιμελητήρια ή η ΚΕΕ και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, απαιτείται η ανάρτηση τους σε διακριτή ιστοσελίδα της ΚΕΕ ή του οικείου Επιμελητηρίου.

Επίσης καθιερώνεται ασυμβίβαστο σχετικά με τις αναθέσεις από νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί από Επιμελητήριο ή την ΚΕΕ σε εταιρείες συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενών τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι τέταρτου βαθμού. Στόχος αυτής της ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου, χωρίς να περιοριστεί η ευελιξία των εν λόγω νομικών προσώπων. Αντίστοιχο ασυμβίβαστο για τις προμήθειες των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ ισχύει βάσει του άρθρου 262 του ν. 4412/2016.

Τέλος τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανάθεσης συμβάσεων έργου ή υπηρεσιών σε εταιρείες τις οποίες έχουν συστήσει ή στις οποίες συμμετέχουν Επιμελητήρια, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και οι εν λόγω εταιρείες να υποστηρίζουν ουσιαστικά το έργο των Επιμελητηρίων.

Το άρθρο 79 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τον απολογισμό δράσεων των Επιμελητηρίων καθώς και τον ετήσιο προγραμματισμό αυτών

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο απολογισμός δράσεων θα πρέπει να έχει συνταχθεί μέχρι τις 30 Απριλίου με κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και δημοσίευση στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου.

Στην παράγραφο 2 περιγράφονται οι δραστηριότητες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον απολογισμό, στην παράγραφο 3 περιγράφεται ο τρόπος σύνταξης, έγκρισης και γνωστοποίησης αυτού και στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι αρμόδια αρχή για την τήρηση και εφαρμογή τόσο του παρόντος όσο και του προηγούμενου άρθρο είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το άρθρο 80 ρυθμίζει θέματα του προσωπικού των Επιμελητηρίων, σε αναφορά με τον οργανισμό των Επιμελητηρίων, σχετικά με προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, κ.α.

Στην παράγραφο 1 καθορίζεται το προσωπικό και η σχέση εργασίας αυτού με το Επιμελητήριο καθώς και η διαδικασία πρόσληψης αυτού.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι στις καθαρίστριες των Επιμελητηρίων χορηγείται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής κάθε χρόνο στολή εργασίας.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ο τρόπος μετάταξης και απόσπασης υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί καταγράφονται στο μητρώο που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία προς Επιμελητήρια. Επίσης, εισάγεται απαγόρευση μετάταξης υπαλλήλων από τα Επιμελητήρια προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να αποτραπεί η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού των Επιμελητηρίων , ο οποίος διεξάγεται από τον ΑΣΕΠ καθώς ο αριθμός και οι κατηγορίες υπαλλήλων.

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι με απόφαση ΔΣ γίνεται η πρόσληψη ειδικών συνεργατών, και καθορίζονται οι όροι εργασίας, η αμοιβή τους, η θητεία, ο αριθμός και η διαδικασία πρόσληψής του, η οποία διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο , αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της αμοιβής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις απολαβές των ειδικών συνεργατών των αιρετών οργάνων διοίκησης των Περιφερειών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση της σχετικής διάταξης με τον ν. 4354/2015 και τις ρυθμίσεις για το ενιαίο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η Διοικητική Επιτροπή ορίζει διοικητικό προϊστάμενο με τον αναπληρωτή του, όταν δεν υπάρχει οργανική θέση Γενικού Διευθυντή, μεταξύ των μόνιμων υπαλλήλων. Επίσης καθορίζονται και οι αρμοδιότητες του διοικητικού προϊσταμένου.

Η παράγραφος 7 παρέχει στην Διοικητικής Επιτροπής τη δυνατότητα να χορηγεί στο προσωπικό των Επιμελητηρίων προκαταβολές μέχρι έξι μηνιαίων μισθών, οι οποίες αποδίδονται μέχρι και σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαυξημένες με επιτόκιο που ισχύει κάθε φορά για καταθέσεις ταμιευτηρίου.

Το άρθρο 81 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή των Επιμελητηρίων.

Στην παράγραφο 1 ορίζονται θέματα σχετικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις, τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κ.α. Ο οργανισμός εγκρίνεται με την έκδοση ΠΔ, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αφού πρώτα έχει συνταχθεί από το ΔΣ.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι σε κάθε Επιμελητήριο θα πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδο τουλάχιστον τμήματος, οργανική μονάδα με αρμοδιότητες Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Για πρώτη φορά δημιουργείται Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων σε επίπεδο τουλάχιστον διεύθυνσης με αρμοδιότητες τέτοιες ώστε να αυξάνεται η πληροφόρηση και κατά συνέπεια η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.


Το άρθρο 82 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται η έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία είναι η έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αρμοδιότητές του και η σύστασή του (τρεις υπάλληλοι των Επιμελητηρίων, προϊσταμένους Διεύθυνσης και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων των Επιμελητηρίων).

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι συστήνεται πειθαρχικό συμβούλιο με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται επίσης και η σύσταση του πειθαρχικού συμβουλίου.

Το άρθρο 83 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα όργανα διοίκησης της Κ.ΕΕ.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων και η Διοικητικής Επιτροπής αποτελούν τα όργανα διοίκησης της ΚΕΕ.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται η σύσταση της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε. (Πρόεδροι και ένα μέλος ΔΣ όλων των Επιμελητηρίων της χώρας).

Στην παράγραφο 3 ορίζονται θέματα σχετικά με το πότε είναι νόμιμη η τακτική και η επαναληπτική συνεδρίαση της ΓΣ., καθορίζεται η έδρα της συνεδρίασης καθώς και ο χρόνος της τακτικής συνέλευσης. Σε περίπτωση έκτακτης συνέλευσης, λόγω σοβαρού και τεκμηριωμένου λόγου συγκαλείται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής μετά από πρόταση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.. Τέλος καθορίζονται και οι αρμοδιότητές της.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται η σύσταση της Διοικητικής Επιτροπήςς

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η Διοικητικής Επιτροπής μπορεί επίσης να προσκαλέσει οποιονδήποτε κρίνει ότι απαιτείται.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται η θητεία της Διοικητικής Επιτροπής, καθώς και ο χρόνος νόμιμης συνεδρίασής της.

Το άρθρο 84 ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εκλογή της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ποιοι μπορούν να εκλεγούν στην Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε. και ο χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι μέχρι τρεις υποψήφιους μπορούν να επιλέξουν οι εκλογείς, ενώ υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι υποψήφιοι για την προεδρία διακρίνονται από τους υπόλοιπους υποψήφιους.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων για την Διοικητικής Επιτροπής.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ποιος, μετά την εκλογική διαδικασία, ανακηρύσσεται πρόεδρος και ε' αντιπρόεδρος.

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του ανωτέρω ποσοστού (40%) και πρόεδρος επιλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο επικρατέστερων της πρώτης ψηφοφορίας.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ο τρόπος εκλογής των α', β', γ' και δ' Αντιπροέδρων, του Υπευθύνου Έρευνας και Ανάπτυξης, του Οικονομικό Επόπτη, του Επόπτη ΓΕΜΗ και Υποστήριξης Επιχειρήσεων, του Επόπτη Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων και του Γενικού Γραμματέα καθώς επίσης καθορίζονται και οι αρμοδιότητές τους.

Οι παράγραφοι 7 έως 10 ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα σχετικά με την προέλευση συγκεκριμένων μελών της Διοικητικής Επιτροπής από τμήματα, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες Αντιπροέδρων και την εξουσιοδότηση για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με διαδικαστικά ζητήματα της εκλογής.

Το άρθρο 85 ρυθμίζει θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Κ.Ε.Ε.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι τα θέματα λειτουργίας των οργάνων διοίκησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται επίσης, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε., το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων προς την Κ.Ε.Ε., η οποία με τη σειρά της μπορεί να επιχορηγήσει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης, αναγνωρισμένα ελληνικά Επιμελητήρια στην αλλοδαπή και αναγνωρισμένα διεθνή δίκτυα Επιμελητηρίων.

Η παράγραφος 2 ρυθμίζει το ποσοστό επί των συνδρομών, το οποίο εισπράττουν τα Επιμελητήρια και αποδίδεται στην Κ.Ε.Ε.. Από αυτό το ποσοστό, η Κ.Ε.Ε. έχει συγκεκριμένες δυνατότητες επιχορήγησης φορέων οι οποίοι συνδέονται με τους σκοπούς των Επιμελητηρίων, εντός πλαισίου που ορίζει απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην Κ.Ε.Ε. Επίσης, με εξαίρεση τη μισθοδοσία των Επιμελητηρίων, δεν μπορεί να γίνει καμία έγκριση προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων αν δεν καταθέσουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την καταβολή συνδρομής προς την Κ.Ε.Ε. ή τον διακανονισμό της.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι με ΠΔ, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθορίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι οργανικές θέσεις, οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια. Όλα αυτά συντάσσονται από το ΔΣ του Επιμελητηρίου. Στην παρούσα παράγραφο ορίζεται επίσης ότι η Κ.Ε.Ε. μπορεί να ιδρύσει γραφεία στο εξωτερικό, στα οποία μπορεί να εργάζεται ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.

Το άρθρο 86 εισάγει τον θεσμό των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων.

Πρόκειται για ένα συντονιστικό και γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συγκροτείται από εκπροσώπους των οργάνων διοίκησης όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και εξυπηρετεί δύο βασικές ανάγκες σχετικά με την αποστολή του θεσμού: πρώτον, την οργανωμένη συμμετοχή των Επιμελητηρίων στον αναπτυξιακό σχεδίασμά των Περιφερειών και ιδίως στην κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Δεύτερον την ανάπτυξη συνεργειών, οικονομιών κλίμακας και συντονισμένων δράσεων των Επιμελητηρίων, εντός του πλαισίου που ορίζει ο ν. 3852/2010 (Α' 87).

Σήμερα είναι εμφανές ότι αρκετά Επιμελητήρια που δρουν σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση της αποστολής τους εξαιτίας έλλειψης πόρων και υποστελέχωσης. Αυτά τα προβλήματα αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας της χώρας για την επέκτασή τους σε ευρύτερες αναπτυξιακές χωρικές ενότητες, προκειμένου να υπερβούν προβλήματα που συνδέονται με το μέγεθος τους. Τα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια συστήνονται προκειμένου να λειτουργήσουν ως αρωγός σε αυτή την προσπάθεια επέκτασης και να υποστηρίξουν τις διαδικασίες συγχωνεύσεων των Επιμελητηρίων.

Τέτοιες συγχωνεύσεις μπορούν να καταστήσουν αρκετά Επιμελητήρια της χώρας αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα σε ζητήματα αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ο θεσμός των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων θα βοηθήσει τα Επιμελητήρια να μεταβούν οικειοθελώς προς τέτοιες οργανωτικές δομές, ακόμα και όταν δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα βιωσιμότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει τις αρμοδιότητες του οργάνου, που είναι συντονιστικές, επιτελικές και γνωμοδοτικές. Επίσης, καθορίζεται η διάρθρωση και συγκρότηση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, με βάση των αριθμών μελών κάθε Επιμελητηρίου που συμμετέχει σε αυτό.

Στο άρθρο 87 ορίζεται η συγκρότηση και διαδικασία ορισμού των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, εκτός των Προέδρων των Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι αποκτούν αυτοδίκαια την συγκεκριμένη ιδιότητα. Τα υπόλοιπα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίζονται μεταξύ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, βάσει δύο κριτηρίων: πρώτον, των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ψήφων που έλαβαν όσοι συνδυασμοί συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εδρών που δικαιούται το Επιμελητήριο στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο.

Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο όσες φορές χωράει το πηλίκο της διαίρεσης στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αδιάθετες έδρες του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου διατίθενται στους συνδυασμούς κατά σειρά μεγέθους υπολοίπων.

Το δεύτερο κριτήριο είναι η σειρά υποψηφιότητας στην οποία έχει δηλώσει κάθε συνδυασμός τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από αυτόν. Αν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου προέρχεται από συνδυασμό στον οποίο δεν αντιστοιχεί έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, η αντίστοιχη έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβουλίου αφαιρείται από το συνδυασμό που κατέχει τις λιγότερες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη σύσταση του οργάνου βασίζεται στον ορισμό των εκπροσώπων από τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων.

Το άρθρο 88 ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας του οργάνου: διάρκεια θητείας, μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, διαδικασία λήψης αποφάσεων, κανονισμός λειτουργίας, συχνότητα συνεδριάσεων, διοικητική υποστήριξη του έργου του και πειθαρχική ευθύνη.

Το άρθρο 89 ορίζει τον τρόπο άσκησης της προεδρίας του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να είναι εκ περιτροπής ή αιρετή, με αντίστοιχες διάρκειες θητείας. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος προέρχεται υποχρεωτικά από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι Επιμελητηρίων καταλαμβάνουν θέσεις Αντιπροέδρων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι συγκροτούν το Συντονιστικό Όργανο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου με αρμοδιότητα την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων του οργάνου, καθώς και την παρακολούθηση της λυσιτελούς εφαρμογής των αποφάσεων του.

Το άρθρο 90 ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με το είδος των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται σε Προέδρους Επιμελητηρίων, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, το Πρόεδρο και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τα παραπτώματα για τα οποία επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές αυτές, το όργανο που έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή τους και το χρόνο παραγραφής των παραπτωμάτων.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι είναι δυνατόν να επιβληθούν οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών, της έκπτωσης και της παύσης στους Προέδρους Επιμελητηρίων, στα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, στο Πρόεδρο και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Στην παράγραφο 2 θεσπίζεται η αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την επιβολή των παραπάνω πειθαρχικών ποινών και προσδιορίζονται ως λόγοι επιβολής τους η διάπραξη σοβαρής παράβασης των καθηκόντων τους ή υπέρβασης της αρμοδιότητάς τους ως και οι παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ως χρόνος παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 η πενταετία.

Το άρθρο 91 ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών ποινών που αναφέρονται στο άρθρο 90, επιβάλλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας και της έκπτωσης τη σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, ορίζει τη σύνθεση και τη διαδικασία συγκρότησης του πειθαρχικού συμβουλίου, ρυθμίζει σημεία του τρόπου λειτουργίας του και αναφέρει τα ένδικα μέσα που δύναται να ασκήσει ο ενδιαφερόμενος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας, και της έκπτωσης για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ως προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας και τη διάρκειά της, καθώς και της έκπτωσης. Επίσης, ορίζεται ότι το όργανο αυτό συγκροτείται από έναν πρόεδρο πρωτοδικών και δύο πρωτόδικες του Πρωτοδικείου Αθηνών ή τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με έναν Διευθυντή από το ίδιο Υπουργείο ως αναπληρωτή του και έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Γραμματέας του συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στην παράγραφο 3 ορίζονται τα αρμόδια όργανα για το διορισμό των μελλών του πειθαρχικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, τα τακτικά, και τα αναπληρωματικά δικαστικά μέλη του συμβουλίου ορίζονται, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με απόφαση του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο, ο αιρετός εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τη Διοικητικής Επιτροπής της Ένωσης και τα μέλη του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του παρόντος καθώς και ο γραμματέας, ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι το κατά τα ανωτέρω πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται κάθε τέσσερα χρόνια με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στην παράγραφο 5 θεσπίζεται το δικαίωμα του εγκαλούμενου να εμφανίζεται ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου αυτοπροσώπως, μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο ή και να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι το συμβούλιο συνεδριάζει δημοσίως, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο και ότι συντάσσονται πρακτικά για τις συνεδριάσεις του ενώ, προκειμένου να παράσχει σύμφωνη γνώμη, διασκέπτεται μυστικά εντός δύο μηνών από την διαβίβαση της σχετικής απόφασης του υπουργού. Τέλος, στην ίδια παράγραφο θεσπίζεται αναλογία της πειθαρχικής ποινής προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, στο οποίο έχει υποπέσει ο εγκαλούμενος.

Το άρθρο 92 ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στην έκπτωση εξαιτίας καταδίκης και στη θέση σε αργία των Προέδρων Επιμελητηρίων, των μελών των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, του Προέδρου και των μελών της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για φοροδιαφυγή, παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη μετακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και την εμπορία όπλων, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

Στην τιαράγραφο 2 ορίζεται ότι τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου τίθενται σε κατάσταση αργίας από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία διατηρείται σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου, όταν γίνεται παραπομπή για πλημμέλημα της προηγούμενης παραγράφου ή κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής και ότι, σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, η αργία αίρεται αυτοδικαίως και θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθείσα.

Το άρθρο 93 ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην παύση για λόγους δημοσίου συμφέροντος των Προέδρων Επιμελητηρίων, των μελών των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, του Προέδρου και των μελών της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και στη διάλυση, για τους ίδιους λόγους, Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου και ορίζει το ένδικο βοήθημα, στο οποίο μπορούν να προσφύγουν οι ενδιαφερόμενοι ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας κατά της σχετικής απόφασης.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι επιτρέπεται να εκπέσουν για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 90 οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι είναι δυνατή για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και η διάλυση, με τη διαδικασία της παραγράφου 1, Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου. Η διάλυση συνεπιφέρει και τη διάλυση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου και γίνεται νέα εκλογή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος και για το υπόλοιπο της θητείας των διαλυθέντων οργάνων.

Το άρθρο 94 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη σύσταση και κατάργηση διμερών Επιμελητηρίων.

Στην παράγραφο 1 δίνεται ο ορισμός των διμερών Επιμελητηρίων.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι επιτρέπεται να ιδρύονται, να λειτουργούν και να καταργούνται στην Ελλάδα με τον όρο της αμοιβαιότητας, διμερή Επιμελητήρια με έκδοση ΠΔ, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς επίσης ορίζονται και τα μέλη που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά.

Το άρθρο 95 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από σωματεία και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων.

Καθιερώνεται για πρώτη φορά η ρύθμιση σχετικών θεμάτων για κοινή αντιμετώπιση, ήτοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι για να μπορέσουν τα σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων να χρησιμοποιούν τη λέξη «Επιμελητήριο», θα πρέπει να εκδοθεί ΠΔ κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών. Κάθε άλλη χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» απαγορεύεται απολύτως.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται η υποχρέωση υποβολής έκθεσης πεπραγμένων για τα ανωτέρω Επιμελητήρια και σωματεία στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, ώστε οι υπηρεσίες να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες και το έργο τους. Αν δεν υποβληθεί η εν λόγω έκθεση για δύο συναπτά έτη, είναι δυνατή η ανάκληση του όρου «Επιμελητήριο» με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το άρθρο 96 περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις, σχετικά με την διεξαγωγή των πρώτων μετά την δημοσίευση του νόμου εκλογών - συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όπου συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι νησιωτικότητας-(παρ. 1,2, 3 και 11), την εφαρμογή των ορίων θητειών για πρόσωπα που έχουν ήδη διατελέσει Πρόεδροι Επιμελητηρίων (παρ. 4), την απαγόρευση ίδρυσης αμιγών Επιμελητηρίων -βιοτεχνικών, επαγγελματικών, ή άλλων στα οποία εκπροσωπείται μόνο ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας- προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ κλάδων (παρ. 5), καθώς και την ρύθμιση θεμάτων εταιριών και οικονομικής διαχείρισης (παρ. 6, 7 και 9), μοριοδότησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το οποίο έχει αποδεδειγμένα παράσχει υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε Επιμελητήρια ή στην Κ.Ε.Ε, άμεσα ή κατόπιν διάθεσης από άλλη επαγγελματική οργάνωση (παρ. 8),. Τέλος, με την παρ. 10 διασφαλίζεται ευθυγράμμιση των διατάξεων περί προσωπικού με την πρόσφατη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και με τις νέες διατάξεις περί απαγόρευσης επιχορηγήσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων κάλυπταν μέχρι σήμερα δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, από Επιμελητήρια προς εταιρίες που έχουν συστήσει.


Το άρθρο 97 τροποποιείτο Π.Δ. 372/1992 (Α' 187), ώστε η προθεσμία συγκρότησης εκλογικών επιτροπών να συντμηθεί κατά δύο μήνες (τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί των έξι που ισχύουν σήμερα) και να ευθυγραμμιστεί η αποζημίωση των μελών της εκλογικής επιτροπής με όσα ισχύουν για τις εθνικές εκλογές.

Το άρθρο 98 τροποποιεί το άρθρο 99 του ν. 4314/2014 (Α' 265), προκειμένου να υπάρξει εξορθολογισμός των κυρώσεων για παράνομη χρήση του όρου «Επιμελητήριο».

Το άρθρο 99 περιλαμβάνει τις καταργούμενες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ

Επί του άρθρου 100:

Η παρούσα ρύθμιση αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργιάς του Συντονιστικού Κέντρου και αποτελεί υλοποίηση της εξαγγελθέντος σχεδίου για την εποπτεία της αγοράς, το οποίο θα συμβάλλει στον υγιή ανταγωνισμό και θα προστατεύσει τον καταναλωτή από την κατανάλωση ακατάλληλων ή και επικίνδυνων προϊόντων.

Το Συντονιστικό Κέντρο θα ονομάζεται πλέον Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), σηματοδοτώντας και την αλλαγή προς τα εμπρός, με όρους ποιοτικών χαρακτηριστικών, αλλά και την επέκτασή του στην συνείδηση όλων των παραγόντων των ελεγκτικών Υπηρεσιών για την Εποπτεία της αγοράς.

Για την επίτευξη του στόχου της εποπτείας της αγοράς, απαιτείται κυρίως ευέλικτη μορφή διοίκησης, κάθετη εντολή σε όλη την Χώρα ανεξάρτητα από γραφειοκρατικές δομές και υπηρεσιακές αγκυλώσεις, κύρος του οργάνου που εκδίδει εντολές και συντονίζει τους ελέγχους, τόσο για τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όσο και των συναρμόδιων Υπουργείων, πρόσβαση στην πληροφορία που προκύπτει από τους ελέγχους και ετοιμότητα επέμβασης, όπου αυτό χρειασθεί.

Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ελεγκτικές Υπηρεσίες υφίστανται διατάξεις για συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, πλην όμως έχουν διαπιστωθεί κενά τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν με σκοπό όχι την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από κάποια ελεγκτική Υπηρεσία, ούτε τη μείωση των καθημερινών ανεξάρτητων ελέγχων των ελεγκτικών αρχών, αλλά την ενίσχυση του ρόλου του Συντονιστικού Κέντρου και την κατάρτιση ενιαίου σχεδίου κοινής επιχειρησιακής δράσης μεικτών συνεργείων για την πιο σφαιρική αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των μεγάλων επιχειρησιακών στόχων, ώστε να υπάρξει ουσιαστική αποτελεσματικότητα.

Μέχρι σήμερα τα μεικτά κλιμάκια ελέγχων δεν ήταν πλήρως καλυμμένα για την άσκηση του έργου τους, καθότι η πολυνομοθεσία, τα πολλαπλά και πολυεπίπεδα εποπτικά κέντρα, η έλλειψη εξειδικευμένης εμπειρίας, και η γενικευμένη ασάφεια ρόλων, αρμοδιοτήτων και τρόπων δράσης δημιούργησαν τεράστια προβλήματα τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στη νομιμότητα των επιβαλλόμενων ποινών- προστίμων.

Τα στοιχεία που τηρούν οι υπηρεσίες στα ιιητρώα επιχειρήσεων ή ευπορών θα πρέπει, να μπορούν να αξιοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα. Οι ελεγκτές τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν ποιον ελέγχουν, από την άποψη ότι μπορεί να είναι κάποιος επιχειρηματίας ιδιάζουσας παραβατικής συμπεριφοράς, ή ακόμη να μην έχει συμμορφωθεί από προηγούμενο έλεγχο (υποτροπή παράβασης). Η αναζήτηση στοιχείων, η μεταφορά αρχείων, το φιλτράρισμα με την χρήση παραμέτρων, αλλά και η διασταύρωση των στοιχείων με δεδομένα άλλων βάσεων αποτελούν σύγχρονα εργαλεία που πρέπει επιτακτικά να χρησιμοποιηθούν.

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει τα μέλη του Συντονιστικού Κέντρου να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους.

Έτσι, προκύπτει η ανάγκη αύξησης των μελών του Συντονιστικού Κέντρου καλύπτοντας μεγαλύτερο φάσμα ελεγκτικών Υπηρεσιών. Επιπλέον με Απόφαση του Προέδρου και του κατά τόπους αρμόδιου Περιφερειάρχη δύναται να ορίζεται, από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης που υπάγονται στις Περιφέρειες της Χώρας, αρμόδιος σύνδεσμος μεταξύ του ΣΥΚΕΑΑΠ και των τοπικών Υπηρεσιών για την συγκρότηση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, ή συνδρομή σε δράσεις άλλων ελεγκτικών Υπηρεσιών, υπό τον συντονισμό του ΣΥΚΕΑΑΠ.

Συνεπώς, οι υπηρετούντες στο ΣΥΚΕΑΑΠ θα πρέπει να μπορούν κατόπιν ειδικής εντολής του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του να προβαίνουν σε κατ' αρμοδιότητα ελέγχους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του φορέα που ανήκουν οργανικά, καθώς και να συνδράμουν στους ελέγχους που πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου σε όλη την Επικράτεια, μόνον κατά το μέρος που αφορά την καθ' ύλην αρμοδιότητα του φορέα που ανήκουν οργανικά. Οι επιβληθείσες κυρώσεις, καθώς και η περαιτέρω διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών, θα υλοποιούνται διαμέσου των αρμόδιων Υπηρεσιών στην οποία ανήκει οργανικά ο ελεγκτής.

Επιπλέον, η απόσπαση στο ΣΥΚΕΑΑΠ με διετή θητεία δύο ελεγκτών της Δ/νσης Θεσμικών ρυθμίσεων και Εποπτείας αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και δύο ελεγκτών της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γ.Γ. Βιομηχανίας οι οποίοι θα εντέλλονται για κατ' αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο, θα συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συγκρότηση μικτών κλιμακίων.

Το οικονομικό κίνητρο προς το προσωπικό του ΣΥΚΕΑΑΠ, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ορθή λειτουργία του Κέντρου κυρίως μέσω της αποζημίωσης για πέραν του ωραρίου πραγματικής εργασίας και οδοιπορικών εξόδων.

Με την παρούσα ρύθμιση υλοποιείται η αναβάθμιση και επέκταση του Συντονιστικού Κέντρου όπου θα λειτουργεί αφενός κατά ένα μέρος σε επιτελικό επίπεδο, θα συγκεντρώνει και θα αναλύει στοιχεία, θα συντάσσει Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια, αλλά θα έχει και επιχειρησιακό βραχίονα που η αουοδιότητά του θα επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια για να μπορεί να επιτυγχάνει στο μέγιστο βαθμό την υλοποίηση των προγραμμάτων εποπτείας της αγοράς, με άμεση ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα, με ευελιξία δράσης και αρτιότερο συντονισμό των λοιπών ελεγκτικών, εξειδικευμένων ανά τομέα Υπηρεσιών.

Επί του άρθρου 101

Με το παρόν άρθρο προσδιορίζεται επακριβώς η διαδικασία επιλογής του προσωπικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

Η περιγραφή των ελάχιστων στοιχείων της διακήρυξης, η ουσιαστικότερη εμπλοκή του ΑΣΕΠ στη διαδικασία και η αποτύπωση των σταδίων αυτής διασφαλίζουν την αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων και τη στελέχωση της εταιρείας με το κατάλληλο προσωπικό.

Επί του άρθρου 102

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρούνται τροποποιήσεις στα άρθρα 74-94 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικότερα τις αρμοδιότητές της.

Με την πρώτη παράγραφο επέρχονται τροποποιήσεις στις οργανωτικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και συγκεκριμένα προστίθεται η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης σε Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού με τρία Τμήματα, προστίθεται νέο Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών στη Διεύθυνση Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, ενώ τα λοιπά Τμήματα της ΕΓΔΙΧ οργανώνονται κάτω από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης.

Με τη δεύτερη παράγραφο ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης και η διάρθρωση αυτής στα Τμήματα Στρατηγικής και Συντονισμού, Οικονομικής Υποστήριξης και Συμβουλών και Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών.

Με την τρίτη παράγραφο ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και η διάρθρωση αυτής στα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Οικονομικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών.

Με την τέταρτη παράγραφο ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών και η διάρθρωση αυτής στα Τμήματα Τηλεφωνικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών και Παρακολούθησης - Υποστήριξης ΚΕΥΔ.

Με την πέμπτη παράγραφο καταργούνται τα άρθρα του νόμου που προέβλεπαν οργανωτικές δομές της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι οποίες έχουν τεθεί υπό τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης

Με την έκτη παράγραφο αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Με την έβδομη τροποποιούνται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων, ώστε να προβλέπονται και αρμοδιότητες αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που τελούν υπό την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Με την όγδοη παράγραφο επιχειρείται αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, από εβδομήντα εννέα σε εκατόν δέκα τρεις, προκειμένου αυτή να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ιδίως μετά την ψήφιση του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 62), οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικούς με αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί ήδη στο δημόσιο τομέα.

Με την ένατη παράγραφο προστίθεται πρόβλεψη σχετικά με τη δημιουργία λίστας επιλαχόντων εμμίσθων δικηγόρων, ώστε σε περίπτωση αποποίησης διορισμού των επιτυχόντων, να δύνανται να διοριστούν επιλαχόντες από τη λίστα κατάταξης επιτυχόντων.

Με τη δέκατη παράγραφο αποσαφηνίζεται ο επιχειρησιακός στόχος των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες.

Με την ενδέκατη παράγραφο θεσπίζεται η δυνατότητα χρηματικής συνδρομής σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να λαμβάνουν από τους εμπειρογνώμονες που διορίζονται με βάση την εν λόγω ρύθμιση, εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από τα Κέντρα Υποστήριξης και Ενημέρωσης Δανειοληπτών, κατά την εξωδικαστική επίλυση διαφορών ή τη διαμεσολάβηση του ν. 3869/2010 προκειμένου για την αναδιάρθρωση ιδιωτικών χρεών φυσικών προσώπων.

Με τη δωδέκατη παράγραφο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα Κ.Ε.Υ.Δ. και συγκεκριμένα ότι οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι που θα απασχοληθούν θα τελούν σε αναστολή του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.

Με τη δέκατη τρίτη παράγραφο αποσαφηνίζεται ότι οι αρμοδιότητες αναφορικά με τα ζητήματα του προϋπολογισμού και εκτέλεσης των πληρωμών εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με τη δέκατη τέταρτη παράγραφο συμπληρώνεται η παροχή της εξουσιοδοτικής διάταξης προς το ΚΥΣΔΙΧ, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αναφορικά με τον καθορισμό των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Ε.Υ.Δ.

Επί του άρθρου 103

Κατά την εφαρμογή του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α' 118) και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά καιρούς από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του εν λόγω νόμου για έλλειψη αδείας υπαιθρίου εμπορίου, έχουν παρατηρηθεί τα εξής: Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4264/2014 το πρόστιμο που επιβάλλεται στο διοικούμενο για δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο (λαϊκές αγορές, πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο) δίχως να έχει εκδοθεί η απαιτούμενη διοικητική άδεια, ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Το πρόστιμο αυτό έχει κατά καιρούς επιβληθεί σε μικροπωλητές που κατά τεκμήριο βρίσκονται στο κατώφλι του κινδύνου της φτώχειας ή είναι παντελώς άποροι. Κατά κοινή ομολογία το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου θεωρείται ιδιαίτερα δυσανάλογο σε σχέση με την αξιόποινη πράξη, παραβιάζοντας έτσι κατάφωρα τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Σε πολλές από τις περιπτώσεις οι παραβάσεις αφορούν πώληση αντικειμένων ευτελούς αξίας, όπως καλλιτεχνικές δημιουργίες (πχ αυτοσχέδια βραχιολάκια) ή τρόφιμα ( κάστανα, καλαμπόκια κ.ά.). Με δεδομένο ότι σκοπός άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας από τους ευάλωτους πολίτες στους οποίους επεβλήθησαν τα πρόστιμα δεν ήταν ο παράνομος πλουτισμός, αλλά ο βιοπορισμός, κρίνεται αναγκαία για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης η παρούσα νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αρθούν γι' αυτούς οι δυσμενείς συνέπειες από την επιβολή προστίμων. Επιπροσθέτως, πρόκειται για πρόστιμα τα οποία, με δεδομένη την αδυναμία του διοικούμενου να ανταποκριθεί στο ύφος του, είναι απίθανο να εισπραχθούν. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό δίδεται ένα κίνητρο στο διοικούμενο να διευθετήσει την παραπάνω οφειλή του, καταβάλλοντας ένα αναλογικότερο πρόστιμο.

Επί του άρθρου 104

Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπληρώνεται το άρθρο 5 της παρ. 1 του ν. 3297/2004 (Α' 259), για τις ανάγκες της εφαρμογής του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόσληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις' (Α' 224), προς άρση ερμηνευτικών ζητημάτων. Η ρύθμιση δε συνεπάγεται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Επί του άρθρου 105

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να αποδίδει στους δικαιούχους αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ιδίως στις περιπτώσεις που η αρχικά προϋπολογισθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν πραγματοποιήθηκε ή η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε μόνο εν μέρει.

Η ρύθμιση αυτή είναι επιβεβλημένη, διότι, αν δεν καταστεί εφικτό να καλυφθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, για το οποίο έχει προκαταβληθεί από τις υπόχρεες ανώνυμες εταιρίες το τέλος του 1%ο του άρθρου 17 του 3959/2011, παραμένει στα χέρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αχρεωστήτως το ποσό εκείνο του τέλους που αντιστοιχεί στο ποσό της αύξησης του κεφαλαίου που δεν καλύφθηκε ή στο ιδρυτικό κεφάλαιο που δεν καταβλήθηκε ή το υπερβάλλον ποσό του τέλους που από τυχόν λάθος υπολογισμούς καλύφθηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιχείρηση, για να δικαιωθεί, πρέπει να κινηθεί δικαστικά, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω νομοθετικού κενού, δεν εγκρίνει τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (βλ. π.χ. την υπ' αριθ. 223/2015 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών).

Αυτό ακριβώς το νομοθετικό κενό επιδιώκει να καλύψει η προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς ο εξαναγκασμός των επιχειρήσεων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη προσκρούει στις αρχές της χρηστής διοίκησης και εν τελεί αποβαίνει σε βάρος και της ίδιας της Επιτροπής, αφού η εκκίνηση δικαστικής διαδικασίας σε βάρος της, την επιβαρύνει με διαχειριστικό κόστος χειρισμού της υπόθεσης (αποστολή απόψεων) και ενδεχομένως με τόκους υπερημερίας, καθώς και με τη δικαστική δαπάνη της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Επί του άρθρου 106

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι επιχειρήσεις των οποίων οι εξαγωγές καταλαμβά- νουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών τους θεωρούνται κατά τεκμήριο εξωστρεφείς, έτσι ώστε να μην υποχρεούνται να τεκμηριώσουν αύξηση της εξωστρέφειάς τους, ήτοι του λόγου αξίας των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών τους, προκειμένου να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες αυξημένων ενισχύσεων που παρέχει το άρθρο 12 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (Α' 117).

Με την παράγραφο 2 τροποποιούνται επί το ευνοϊκότερο για τους επενδυτές ρυθμίσεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 (Α' 117) σχετικά με την τμηματική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους ν. 4399/2004 και 3908/2011. Ειδικότερα: (α) αυξάνεται δραστικά από 20.000 σε 300.000 ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης ή τελευταίας δόσης που καταβάλλεται άπαξ ή προστιθέμενο στην προηγούμενη δόση, (β) δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης να συγχωνεύονται οι δόσεις που καταβάλλονται με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (ήτοι από την 3η μέχρι και την 7η δόση), ενώ ακόμη (γ) ορίζεται ότι καταβάλλεται πλέον άπαξ μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές και περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, καθώς και σε περιοχές που τεκμηριωμένα έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα σε επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 (Α' 261) και ν.3908/2011 (Α' 8), τα οποία βάσει των προβλέψεων του συναφούς θεσμικού πλαισίου έκαναν χρήση της δυνατότητας εκχώρησης του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού με σκοπό την υλοποίηση της επένδυσης, να μετατρέπουν τον βραχυπρόθεσμο αυτόν δανεισμό σε μακροπρόθεσμο δάνειο.

Με το άρθρο 14 του ν. 4399/2016 (Α' 117) συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων επιφορτισμένη με το έργο του ελέγχου των εκθέσεων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου, ενώ με το άρθρο 15 του ν. 4399/2016 συστήνεται Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων / ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται από τους επενδυτικούς φορείς κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων. Με την παράγραφο 4 ρυθμίζεται το θέμα της αποζημίωσης των επιτροπών αυτών, κατ' αναλογία με τα όσα προβλέπονται για τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 του ν. 4399/2016 και όπως εξειδικεύθηκαν στην υπ' αριθμ. 26226/3-3-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4399/2016». Αντίστοιχα, ρυθμίζεται το θέμα της αποζημίωσης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), κατ' αναλογία με όσα προβλέπονται στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 27 του ν. 4399/2016. Επίσης, ορίζεται ότι η προβλεπόμενη στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση αμοιβή για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ν. 4399/2016 επιμερίζεται ποσοστιαία σε 20% για τον έλεγχο πληρότητας, 40% για τον έλεγχο νομιμότητας και 40% για την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας

Με την παράγραφο 5 επικαιροποιείται η σύνθεση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που έχει θεσπιστεί με την περ. ε της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Α' 261), προκειμένου να εξετάζει ζητήματα που συνδέονται και συναρτώνται με το έργο της, όπως επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 που αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, επενδυτικά σχέδια άλλων θεσμικών πλαισίων (ν.3220/2004) που παραπέμπουν για γνωμοδότηση στην Επιτροπή αυτή κ.λπ. Επιπλέον αντικείμενο της Επιτροπής είναι η έκδοση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων για το χαρακτηρισμό υπηρεσιών ή προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, το χαρακτηρισμό προϊόντων ή υπηρεσιών ως νέων κ.λπ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α' 117) ρυθμίστηκε το ζήτημα της υποχρεωτικής υποβολής στοιχείων για την τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων επενδυτικών σχεδίων των ν.3299/2004 (Α' 261) και ν.3908/2011 (Α' 8). Με τη ρύθμιση των παραγράφων 6 και 7 εναρμονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσον αφορά στον έλεγχο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτών, με το χρόνο υλοποίησης των απαιτούμενων προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Ταυτόχρονα, για τις επενδύσεις που καταλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης, οι επενδυτικοί φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων των δηλώσεων τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων εφόσον η εμπρόθεσμη υποβολή τους ανάγεται σε ημερομηνία προγενέστερη της 1/1/2013, διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Με την παράγραφο 8 διορθώνεται επί το ορθό ο αριθμός της ΚΥΑ που διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 80.

Με την παράγραφο 9 διευκρινίζεται ότι στη σύνθεση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του άρθρου 27 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (Α' 117) συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου Φορέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επί του άρθρου 107

Με το άρθρο 107 επέρχονται βελτιώσεις στο ν. 4412/2016.

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η φράση «κατά την έννοια της nap. 6», λόγω νομοτεχνικής βελτίωσης, καθώς κη φράση του εδαφίου β' της παρ. 5 του άρθρου 18 για λόγους εναρμόνισης με τα οριζόμενα στην περίπτ. γ'της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 37 λόγω κατάργησης της Οδηγίας 99/93/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 50/2001 (Α'84), με το νεότερο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014.

Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 67 προκειμένου οι διατάξεις του άρθρου να καταλαμβάνουν και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων οι οποίες, κατά τις διατάξεις του νόμου ν. 4412/2016, διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 με την παράγραφο 4, σκοπό έχει το διαχωρισμό του χρόνου επιστροφής της εγγυητικής επιστολής στους προσφέροντες/υποψήφιους των οποίων η προσφορά/ αίτηση συμμετοχής έχει απορριφθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής από τον χρόνο στον οποίο επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στους λοιπούς προσφέροντες/ υποψήφιους.

Η αντικατάσταση, με την παράγραφο 5, της φράσης της περίπτ. η' της παρ. 4 του άρθρου 72 στοχεύει στην αποσαφήνιση του σχετικού όρου ο οποίος προέρχεται από προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς και δημιουργούσε ερμηνευτικές ασάφειες.

Με την παράγραφο 6, αντικαθίσταται η λέξη «τελεσίδικη» της παραγράφου 1 του άρθρου 73, καθώς είναι αντίθετη με τις προβλέψεις της ποινικής δικονομίας για τα εγκλήματα που καταγράφονται στο δελτίο ποινικού μητρώου, που είναι μονο τα αμετάκλητα για αυτό και αντικαθίσταται στο άρθρο 73 η λέξη «τελεσίδικη» από τη λέξη «αμετάκλητη».

Με την παράγραφο 7, αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73, προκειμένου να εναρμονιστεί με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου και να αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν εκδίδεται αμετάκλητη καταδίκη απόφαση εις βάρος προσώπου που το εκπροσωπεί, λαμβάνει αποφάσεις ή έχει εξουσία ελέγχου. Επίσης τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73, ώστε να συμπεριλαμβάνει, για λόγους εναρμόνισης με το ισχύον εταιρικό δίκαιο, στα λοιπά νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη και την περίπτωση υποβολής προσφοράς από ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, επιπλέον και η περίπτωση των συνεταιρισμών.

Με την παράγραφο 8, η αντικατάσταση του εδαφίου α'της παρ. 7 του άρθρου 73, πραγματοποιείται προκειμένου να περιλαμβάνει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίζει στοιχεία για να αποδείξει την αξιοπιστία του και την κατάσταση που περιγράφεται στην περ. γ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Η παράγραφος 9 προσθέτει παρ. 10 στο άρθρο 73, προκειμένου οι διατάξεις του άρθρου να μην εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού των 2.500 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στις παραγράφους 10, 11 και 12, η τροποποίηση των διατάξεων των παρ. 1,2 , και 5 του άρθρου 74 εισάγει πλέον τον υποχρεωτικό αποκλεισμό οικονομικού φορέα, αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 λόγους αποκλεισμού και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για την απόδειξη της αξιοπιστίας του και τον δυνητικό αποκλεισμό του στις περιπτώσεις που στο πρόσωπό του συντρέχει ένας από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 73..

Με την παράγραφο 13 προστίθεται νέο άρθρο 79Α προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υπογραφής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης/Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης και εισάγεται πλέον η δυνατότητα υπογραφής του μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

Στην παράγραφο 14, προστίθεται εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 80 και με την παράγραφο 17 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 92 προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μετάφρασης των αποδεικτικών εγγράφων με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει εκτός της επίσημης μετάφρασης που διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και τις μεταφράσεις που διενεργούνται από άλλα αρμόδια κατά νόμο πρόσωπα και φορείς.

Η προσθήκη νέας παραγράφου 11 στο άρθρο 80 με την παράγραφο 15, αποσκοπεί στον προσδιορισμό των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου.

Με την παράγραφο 16, η τροποποιούμενη διάταξη του άρθρου 91 πραγματοποιείται για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης.

Με την παράγραφο 18 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 100 και ορίζεται πλέον ότι το αποτέλεσμα κάθε διακριτού σταδίου, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου, επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά της οποίας χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 127 ή προδικαστική προσφυγή κατά το άρθρο 360, κατά περίπτωση, καθώς επίσης προσδιορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα αποτελέσματα όλων των σταδίων μπορούν να επικυρώνονται με μια μόνο απόφαση.

Η αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 103 με την παράγραφο 19, πραγματοποιείται προκειμένου να συμπεριλάβει στα στοιχεία που προσκομίζει ο «προσωρινός ανάδοχος» κατόπιν έγγραφης κοινοποίησης της αναθέτουσας αρχής και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

Στις παραγράφους 20, 21, 22 και 23, η διαγραφή των φράσεων από τις παραγράφους 3, 4 , 5 και 6του άρθρου 103 πραγματοποιείται για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης δεδομένου ότι η έκπτωση του αναδόχου προβλέπεται κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και όχι κατά το στάδιο της ανάθεσης.

Η απαλοιφή διατάξεων του άρθρου 104 και η ενσωμάτωσή τους στο άρθρο 105 με την παράγραφο 24 και 25, πραγματοποιείται για λόγους συνάφειας των διατάξεων των αναφερόμενων άρθρων.

Στην παράγραφο 26, η τροποποίηση της φράσης της παρ. 3 του άρθρου 105 πραγματοποιείται προκειμένου να περιορίσει την ανάγκη για επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του αναδόχου μόνο στις περιπτώσεις προσυμβατικού ελέγχου ή άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης.. Με την αντικατάσταση της φράσης της παρ. 4 του ίδιου άρθρου με την παράγραφο 27, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν προθεσμία μικρότερη των είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Στην παράγραφο 28, με την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 6 του άρθρου 119 προσδιορίζεται ότι αρμόδιος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού όπου απαιτείται, είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.

Στην παράγραφο 29, η προσθήκη της διάταξης στο άρθρο 121 στοχεύει στην ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων επείγουσας κατάστασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27, και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων.

Στις παραγράφους 30,31 και 32, με τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 127 και την τροποποίηση της διάταξης της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ορισμού της εκτιμώμενης αξίας προκειμένου να συμπεριλαμβάνει και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση με το ποσό των 60.000,00 ευρώ και κατά συνέπεια να προκύπτουν με σαφήνεια οι εφαρμοστέες διατάξεις και επανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα για την υποβολή της ένστασης.

Με την παράγραφο 33, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 127 αντικαθίσταται ώστε να ρυθμίζεται ο χρόνος εντός του οποίου η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει επί υποβληθείσας ένστασης και το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.

Οι τροποποιήσεις των διατάξεων του άρθρου 200 με τις παραγράφους 34, 35 και 36, πραγματοποιείται για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης και για λόγους αποφυγής ερμηνευτικών δυσχερειών.

Με την αντικατάσταση της διάταξης του άρθρου του 205 με την παράγραφο 37, καθορίζεται για λόγους σαφήνειας, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο το προβλεπόμενο στην περίπτ. β' και δ' του άρθρου 221 του νόμου.

Η τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 221 με τις παραγράφους 38 και 39, αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, κατά περίπτωση.

Με την τροποποίηση της παραγράφου 40, η διάταξη του άρθρου 258, ορίζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως αρμόδια Υπηρεσία για την επαλήθευση της συνδρομής των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο, βάσει των οποίων είναι δυνατή η εξαίρεση από την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ κατά την επικοινωνία των μερών, των αναθετόντων φορέων που λειτουργούν δικά τους ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Στην παράγραφο 41, το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 259, αντικαθίσταται κατ' αναλογία με την τροποποίηση του άρθρου 37.

Ομοίως, με την παράγραφο 42, και η παρ. 3 του άρθρου 297, αντικαθίσταται κατ' αναλογία με την τροποποίηση του άρθρου 67.

Κατ' αναλογία με τις τροποποιήσεις του άρθρου 72, τροποποιούνται με τις παραγράφους 43 και 44, και οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 302..

Με την παράγραφο 45, στο άρθρο 305 προστίθεται και η διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Με την παράγραφο 46, η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 306 αφορά εναρμόνιση με την τροποποίηση του άρθρου 74, όπου αφαιρούνται οι δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού ως λόγοι αποκλεισμού από τις εν εξελίξει και μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Με την παράγραφο 47, η πρόσθεση εδαφίου στο άρθρο 331 πραγματοποιείται για λόγους συνάφειας με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του Βιβλίου I που αφορά στις προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων.

Με την παράγραφο 48, με την προσθήκη μέσω της ιστοσελίδας εξειδικεύεται ο τρόπος επικοινωνίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της ιστοσελίδας της.

Η αντικατάσταση της φράσης της παρ. 1 του άρθρου 346 με την παράγραφο 49, πραγματοποιείται προκειμένου να αποσαφηνιστεί το είδος των συμβάσεων στα πλαίσια των οποίων παρέχεται έννομη προστασία σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Βιβλίου IV.

Με τις παραγράφους 50 και 51 πραγματοποιούνται νομοτεχνικές βελτιώσεις

Η θέσπιση της διάταξης με την παράγραφο 52 κρίνεται απαραίτητη για να καλυφθεί το προηγούμενο κενό που είχε δημιουργηθεί στις διαγωνιστικές διαδικασίες μέχρι 2500 €, όταν για την συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία απαιτούνταν από το πρώτο ευρώ η προσκόμιση πλήρως όλων των δικαιολογητικών ενώ για την πληρωμή των αναδοχών βάσει του δημοσίου λογιστικού δεν απαιτείτο φορολογική ενημερότητα και βάσει του ισχύοντα ασφαλιστικού νόμου δεν απαιτείτο ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτή η αντίφαση του νόμου των δημοσίων συμβάσεων με το δημόσιο λογιστικό και τον ασφαλιστικό νόμο, δημιουργούσε σύγχυση και πλέον αυτή αίρεται με σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου ενώ με την παρούσα παρέχεται και μια αναδρομική ισχύ για την διόρθωση προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί.

Επί του άρθρου 108

Με τις παρ. 1 και 2 τροποποιείται η περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, ώστε οι κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν θέματα δημόσιων συμβάσεων να απαιτούν απλή και όχι σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η τροποποίηση αυτή είναι επιβεβλημένη, καθώς η απαίτηση σύμφωνης γνώμης θα μπορούσε να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων, ιδίως υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Με την παρ. 3 καταργείται η προθεσμία, κατά την οποία τα πρώην μέλη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσία σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων που οι ίδιοι χειρίστηκαν. Με δεδομένο ότι η σχετική απαγόρευση αφορά μόνο τις ίδιες υποθέσεις που τα πρώην μέλη χειρίστηκαν, ή που συμμετείχαν στη λήψη απόφασης, και όχι εν γένει την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, των οποίων οι υποθέσεις εξετάστηκαν από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και προκειμένου να θωρακιστεί η ανεξαρτησία της Αρχής, είναι επιβεβλημένο η σχετική απαγόρευση να είναι χρονικά απεριόριστη.

Επί του άρθρου 109

Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 8 του ν. 4441/2016 σχετικά με το είδος της «ηλεκτρονικής» υπογραφής η οποία πρέπει να τίθεται από τους εταίρους στα καταστατικά των υπό σύσταση εταιρειών που συντάσσονται και καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ). Στην ελληνική έννομη τάξη υπάρχουν σήμερα δύο είδη ηλεκτρονικών υπογραφών: η «προηγμένη ψηφιακή» υπογραφή, όπως ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 αυτού και η απλή «ηλεκτρονική» υπογραφή, όπως ορίζεται στην περίπτωση 10 του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.

Δεδομένου ότι στο κλειστό πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ η δήλωση βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων (ιδρυτών εταιρείας) εισάγεται, χαρτογραφείται, ταυτοποιείται, πιστοποιείται ηλεκτρονικά και κρατείται σε ηλεκτρονική βάση που θα λειτουργήσει ειδικά για αυτόν το σκοπό, εξασφαλίζεται και στην απλή «ηλεκτρονική» υπογραφή αξιοπιστία ανάλογη της «προηγμένης ψηφιακής». Για το λόγο αυτό κρίθηκε ορθό η προτεινόμενη διάταξη να διευκρινίσει ρητά πλέον ότι για τη σύνταξη συστατικού εγγράφου (καταστατικού) εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της e-ΥΜΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε π «προηγμένη ψηφιακή» υπογραφή, όπως ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, είτε η απλή «ηλεκτρονική» υπογραφή, όπως ορίζεται στην περίπτωση 10 του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.

Επί του άρθρου 110

Με το άρθρο 110 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του εισαγόμενου νομοσχεδίου.


__________________

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΜΕΡΟΣ Α’

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Αρθρο 1. Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής.

Αντικείμενο του παρόντος μέρους είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο.

Αρθρο 2. Ορισμοί.

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.

2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.

3. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.

4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.

5. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, εξώθηση ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.

6. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

7. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.

8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

9. «Λαϊκή αγορά»·, η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.

10. «Εμποροπανήγυρις»·. η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
11. «Κυριακάτικες αγορές»: οι υπαίθριες αγορές που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και στις οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες.

12. «Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές»: οι αγορές που λειτουργούν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται είδη που δικαιολογούνται από το χαρακτήρα των ημερών κατά τις οποίες διεξάγονται.

13. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α' 32),όπως ισχύει..

14. «Κινητές καντίνες» : οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με την υποπερίπτ. 3 της περίπτ. A του άρθρου 14 της Υ1 γ/Γ.Π/οικ.96967/8.10.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2718), κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

15. «Κατανομή - τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών με πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.

16. «Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριμένης, οριοθετημένης και αριθμημένης θέση σε δικαιούχο πωλητή μίας συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.

17. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.

18. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα.

19. «Λοιπές οργανωμένες αγορές»: υπαίθριες αγορές που διοργανώνονται στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης.
20. «Αγορές Καταναλωτών»: οι αγορές που διοργανώνονται με πρωτοβουλία πολιτών-καταναλωτών για την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης και της αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών, μετά από έγκριση των δήμων, οι οποίοι παραχωρούν και τους χώρους διεξαγωγής των αγορών αυτών.

21. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Άρθρο 3. Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων

1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, Β' 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. υπ'αριθμ.91354/24-8-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β'2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829- ΦΕΚ 2161/Β/23-6-17) και τις υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 (L 157). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1187/2006) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν.2969/2011 ( Α'281).

2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαρ. Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281).

3. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις καθώς και τα Δελτία Αποστολής τηρούνται από τους πωλητές μέχρι την επόμενη ανανέωση της άδειάς τους.

4. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματος του, όχι, όμως, άνω των 8 μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του κεφ. Ill του Παραρτήματος II του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αρθρο 4. Δικαιούχοι

1. Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α' 151),

β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α' 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.

2. Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Οι αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισμοί, καθώς και οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο σε οργανωμένες αγορές, όπως οι λαϊκές αγορές και οι αγορές καταναλωτών. Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται μία άδεια λαϊκής αγοράς ανά 20 μέλη και όχι περισσότερες από 10 άδειες και κάθε γυναικείος συνεταιρισμός μία άδεια ανά 10 μέλη και όχι περισσότερες από δύο άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισμούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισμούς, η πρώτη ύλη των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των μελών του. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της μίας θέσης.

3. Οι παραγωγοί πωλητές μπορούν να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από το σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, χωρίς επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης των προσώπων αυτών στην αρμόδια αρχή, της υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και της καταχώρισης των στοιχείων τους στο έντυπο της άδειας του παραγωγού πωλητή.

Στην περίπτωση συνεταιρισμού, ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών, όταν ο δηλωμένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των πωλήσεων, αντικαθίσταται με άλλον δηλωμένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήμο της έδρας του συνεταιρισμού. Τις πωλήσεις μπορεί επίσης να διενεργεί συνεταιριζόμενος παραγωγός.

4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων-μη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 3438), εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης.

Άρθρο 5. Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

1. Η άσκηση της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς μετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η εν λόγω άδεια φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. Την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την αρχική ημερομηνία έκδοσής της και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της.

β. Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας του παραγωγού ή της άδειας διαμονής, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό δημοτολογίου. Όταν πρόκειται για συνεταιρισμό, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών, η άδεια εκδίδεται στο όνομα του συνεταιρισμού, της ομάδας ή της οργάνωσης παραγωγών και επ’ αυτής αναγράφονται και τα στοιχεία του δηλωμένου υπαλλήλου που διενεργεί τις πωλήσεις.

γ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής και, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τον ασφαλιστικό φορέα, τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. και τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών του ν. 3874/2010. Για τους αλιείς, αναγράφεται και ο αριθμός του αλιευτικού σκάφους στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 1224/2009 (L 343) και (ΕΕ) 404/2011 (L 112).

δ. Αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες θέσεις εντός αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης και, αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται πλανοδίως.

ε. Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά τα χρονικά διαστήματα, για τα οποία ανανεώνεται η άδεια, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις τους.

ζ. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) των προσώπων που υποβοηθούν ή αναπληρώνουν το δικαιούχο πωλητή παραγωγό πωλητή.

η. Τον αριθμό του παραγωγού στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών του π.δ. 326/1998 (Α' 221), για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

2. Ο δικαιούχος ή το άτομο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοσή του. Για την επανέκδοσή ή επανεκτύπωση άδειας, λόγω απώλειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, απαιτείται η καταβολή παράβολου υπέρ της αρχής έκδοσης της άδειας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας, το ποσό του παράβολου που απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση επανέκδοσή της ή επανεκτύπωσή της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 6. Χωρική ισχύς άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

1. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 32 για την κατανομή - τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 13.

2. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια στάσιμου εμπορίου, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του στο προκαθορισμένο από το δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια. Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέση στάσιμου εμπορίου σε δήμο που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση καθορίζονται από το δήμο.

3. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3.

Άρθρο 7. Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών

1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι:

α. οπωροκηπευτικά,

β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,

δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Καν 29/2012 και την 323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2026),

ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή (Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Καν. (ΕΚ) 606/2009, Καν. (ΕΚ) 607/2009, Καν. 436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία (υπ. αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 ΚΥΑ (Β' 3324) όπως ισχύει, υπ. αριθμ. 285870/01.09.2004 ΚΥΑ (Β1 1372), υπ. αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 ΥΑ (Β' 2904), υπ. αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 ΚΥΑ (Β' 2323) όπως ισχύει, υπ. αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 ΥΑ (Β' 2323).

στ. μέλι τυποποιημένο,

ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (ΥΑ 2379/82701/2016 - ΦΕΚ Β’ 2330),

η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,

θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),

ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α' 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του,

ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα,

ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη μονάδα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 10 για τα τυροκομικά προϊόντα.

ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα.

2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαιθρίου εμπορίου που παράγουν προϊόντα της παρ. 1(α), μπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων.

Άρθρο 8. Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών.

1. Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες και για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

2. Για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, καθώς και τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Άρθρο 9. Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή

1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαιθρίου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτ. β του άρθρου 11.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας,

ε Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS,

η. Πιστοποιητικό υγείας.

2. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις παραγωγών, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τους συνεταιρισμούς:

αα. βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016,

ββ. πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ. κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και το ΑΦΜ κάθε παραγωγού,

δδ. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

β. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και το ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’ και β’ προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους. Το μητρώο μελών, για τους συνεταιρισμούς, και οι αποφάσεις αναγνώρισης από τις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 2 της 397/18235/16.2.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 601), για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αδειοδοτούσα αρχή.

3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν άδεια υπαιθρίου εμπορίου στο όνομα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωμένες αγορές του παρόντος και στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενημερώνουν αμελλητί το πληροφοριακό σύστημα και τα σχετικά μητρώα και διεκπεραιώνουν εξ αρχής κάθε θέμα σχετικό με την άδεια.

Άρθρο 10. Ειδικά δικαιολογητικά ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας

1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τη διάθεση αβγών, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το ν.4056/2012 (Α' 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.

β. Για τη διάθεση μελιού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου νομίμως θεωρημένου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 370910/14.05.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β' 642).

γ. Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με το ν.4056/2012 (Α' 52). Ειδικά οι παραγωγοί, που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

δ. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

ε. Για τη διάθεση αλιευμάτων υδατοκαλλιεργειών, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

στ. Γ ια τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παρ. Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α1 281).

ζ. Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Β' 2468) βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.

η. Για την διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 2078/80743/25-07-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2679), εκτός των περιπτώσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών ειδών που καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1564/1985.

θ. Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου, δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών, δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (Β'2785) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

ι. Για τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε.

κ. Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων: αα. για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

ααα. βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας,

βββ. βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την 4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ββ. για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:

ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ),

βββ. αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση, μισθωτήριο καταχωρημένο στο taxis.

γγ. για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν:

ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ,

βββ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος.

δδ. Για τους ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων - μη κτηνοτρόφους:

ααα. βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης,

βββ. έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της,

γγγ. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν διαθέτει εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.

κα. Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκομίζει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189) , 889/2008 (L 250) και την 245090/2006 (ΕΓ 157) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Οικονομίας και Οικονομικών- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν, Στην περίπτωση αυτή και μόνο επιτρέπεται να προσθέσει την ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του. Τα εν λόγω προϊόντα τοποθετούνται στον πάγκο εμφανώς διακριτά από τα υπόλοιπα, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή. Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόμενες ποσότητες, η οποία θεωρείται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως προς τη συσχέτιση της δηλούμενης ποσότητας με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης ή των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας, κατά περίπτωση.

2. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

Άρθρο 11. Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών

1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 μέχρι και δύο μήνες πριν τη συγκομιδή:

α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ,

β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης, μπορεί να δηλώσει στην αρμόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα για την αναγραφή αυτών στην άδειά του.

2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παρ. 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να υποβάλλει τη βεβαίωση της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελματία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα.

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, με βάση τη δήλωση του παραγωγού, αναγράφει στο έντυπο της αδείας το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άδεια, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, τα πωλούμενα προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. Για τον υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιείται το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων, ανά νομό, του ΕΛΓΑ. Κατάλογος των αδειών που έχουν ανανεωθεί αποστέλλεται εβδομαδιαίως από τις αρμόδιες αρχές ανανέωσης της άδειας στα Τμήματα Εμπορίου των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση αμελλητί οι τριμελείς επιτροπές του άρθρου 12.

4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε λαϊκή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32.

5. Για την ανανέωση των αδειών τους, οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών υποχρεούνται επιπλέον να αποδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής τους δραστηριότητας με την υποβολή των ετήσιων φορολογικών τους δηλώσεων και στοιχείων.


Άρθρο 12. Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων

1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή θητεία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω αυτοψίας, των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και ΕΛΓΑ, καθώς και των αποθηκευτικών χώρων, των ψυγείων και των παραστατικών που έχει εκδώσει κατά τη διάρκεια διάθεσης των προϊόντων του. Αντικείμενο του ελέγχου των τριμελών επιτροπών είναι η διαπίστωση ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, κατά τη δήλωσή του και τα λοιπά δικαιολογητικά, είναι δικής του παραγωγής. Οι αποφάσεις συγκρότησης των τριμελών επιτροπών κοινοποιούνται αμελλητί στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:

α. Έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή έναν κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρο. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι της Περιφέρειας με την ανωτέρω ειδικότητα, ως πρόεδροι των επιτροπών μπορεί να οριστούν υπάλληλοι των δήμων με την ίδιες ειδικότητες. Οι επιτροπές με προεδρεύοντα γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο και εκείνες με προεδρεύοντα κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής διενεργούν αυτοψίες αναλόγως του εάν το αντικείμενο της εμπορίας είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης αντίστοιχα.

β. Έναν υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και, κατά προτεραιότητα, στα Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

γ. Τους προέδρους η εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των οικείων αγροτικών συλλόγων. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται τόσες επιτροπές όσες οι υφιστάμενοι σύλλογοι και οι αυτοψίες διενεργούνται, κατά περίπτωση, από την επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο πρόεδρος του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός. Αν στην περιοχή δεν υπάρχει αγροτικός σύλλογος, ως μέλος της επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της Περιφερειακής Ενότητας.

Όλα τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

2. Οι τριμελείς επιτροπές υποχρεούνται να διεξάγουν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται από τους παραγωγούς στην αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης και τους έχουν γνωστοποιηθεί, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 11.

3. Με μέριμνα του προέδρου της τριμελούς επιτροπής οι έλεγχοι στο ποσοστό της παρ. 2 διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την περίοδο διάθεσης των προϊόντων. Σε περίπτωση επαλήθευσης των καλλιεργειών και της μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου διατεθείσας ποσότητας, συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται απ’ όλα τα μέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στην αρχή ανανέωσης προκειμένου να αρχειοθετηθεί. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δηλούμενων και καλλιεργούμενων ειδών ή των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί, συντάσσεται έκθεση και αποστέλλεται ως ανωτέρω. Η διαπίστωση απόκλισης των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% γνωστοποιείται αμελλητί στην αρμόδια αρχή ανανέωσης για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 55.

4. Έλεγχος διεξάγεται και ανεξάρτητα από τη διαδικασία των τακτικής δειγματοληψίας και: α) αν υπάρχει υπόνοια ότι τα πωλούμενα είδη δεν προέρχονται από καλλιέργεια του παραγωγού και β) σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας. Για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου της η επιτροπή εφοδιάζεται από την αρχή ανανέωσης με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού και όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.

5. Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο είναι η επιτροπή εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας βρίσκεται η καλλιέργεια.

6. Τα μέλη των επιτροπών δικαιούνται έξοδα μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) και υπερωριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176), τα οποία καλύπτονται από τα έσοδα που προέρχονται από τα ημερήσια ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 36.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εξειδικεύεται η μέθοδος επιλογής του δείγματος και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις παραγωγών πωλητών

1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα για την αναπλήρωση.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 25, κάθε παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του.

3. Οι παραγωγοί πωλητές, οι οποίοι συμμετέχουν ως πρόεδροι ή γραμματείς σε αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες μπορούν να αναπληρώνονται από νόμιμα ορισμένο εκπρόσωπό τους μια μέρα την εβδομάδα. Αν ο παραγωγός πωλητής συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, μπορεί επίσης να αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παραγωγοί πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν στο φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.

4. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο παραγωγός μπορεί να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε έναν από τα τέκνα ή το σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Ο αποχωρών παραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει νέα άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιουδήποτε είδους και μορφής.

5. Οι κάτοχοι των αδειών παραγωγών πωλητών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32.

6. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκαλλιέργειας, δικαιούνται άδειας παραγωγού πωλητή όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι γραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίες αγρότες, και να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.


7. Η άδεια χορηγείται μόνον αν οι μισθωμένες από τον παραγωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται για την εμπορία οσπρίων, ρυζιού, ξηρών καρπών και προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

8. Οι παραγωγοί πωλητές υπαιθρίου εμπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν μέλη συνεταιρισμών, ομάδων και οργανώσεων παραγωγών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγουν, πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος ότι εμπορεύονται μόνο το 20% των παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο συνεταιρισμό, την ομάδα ή την οργάνωση παραγωγών, όπως προβλέπεται στην περ. β της παρ,1 του άρθρου 11.

9. Ο παραγωγός οίνων ή και γλευκών πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης ύλης που παρέδωσε στη μονάδα και αντίστοιχα οι ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος.

10. Ο κτηνοτρόφος πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Άρθρο 14. Δικαιούχοι

Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου, μετά την έκδοση σχετικής άδειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Άρθρο 15. Στοιχεία άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

1. Η άδεια του άρθρου 14 φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την ημερομηνία έκδοσής της και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της.

β. κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό δημοτολογίου του πωλητή.

γ. τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό της ταμειακής μηχανής. Για την αναγραφή των στοιχείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

δ. αν ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες θέσεις εντός αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης, και αν δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται πλανοδίως.

ε. τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων.

στ. στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης, τα στοιχεία του ατόμου που κατά περίπτωση υποβοηθά, εργάζεται ή αναπληρώνει τον πωλητή, όπως αυτά προβλέπονται και για τον κάτοχο της άδειας.

η. τον αριθμό του πωλητή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

2. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοσή του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας, το ποσό του παράβολου που απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση ή επανέκδοσή ή επανεκτύπωσή της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 16. Χωρική ισχύς των αδειών επαγγελματιών ττωλητών

1. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στους δήμους της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε.

2. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια στάσιμου εμπορίου, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του στο προκαθορισμένο από το δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια.

3. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε.

4. Αν ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας και η νέα κατοικία του, όπως αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ, βρίσκεται σε διαφορετική Περιφέρεια, μπορεί να ζητήσει τη δραστηριοποίησή του σε λαϊκές αγορές της νέας Περιφέρειας. Η αίτησή του εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 28, η οποία εισηγείται στον οικείο Περιφερειάρχη για την τοποθέτησή του σε λαϊκές αγορές.

Άρθρο 17. Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών

1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελματία πωλητή, είναι τα εξής:

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια

β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας (α)

γ. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα

Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.

Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι.

β. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα

γ. Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.

Δ. Είδη Κηπουρικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

Ε. Βιομηχανικά είδη.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

2. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας η προσκόμιση Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 2078/80743/25-07-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2679), εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 3 της αριθμ. 303206/26.5.1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β' 461). Για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία η διάταξη τηςπερίπτ. κα’ της παρ. 1 του άρθρου 10.

3. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α' έως και ΣΤ, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα στην άδειά τους από την αρμόδια για την έκδοση και ανανέωση της άδειας αρχή. Ειδικά, κάθε πωλητής της κατηγορίας Α’ μπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως τρία (3) προϊόντα της κατηγορίας Γ και αντίστροφα. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου μπορούν να πωλούν προϊόντα συνδυαστικά των κατηγοριών Α’, Γ’, Δ’.

4. Ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών μπορεί να αλλάξει κατηγορία πωλούμενων ειδών ύστερα από αίτησή του στην αρχή ανανέωσης της άδειας. Με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών του άρθρου 28, εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η εν λόγω αίτηση για λόγους πληρότητας και ποικιλίας της αγοράς, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 για την αναλογία πρωτογενών και βιομηχανικών ειδών. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση εντός εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται σιωπηρή αποδοχή του αιτήματος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούμενα είδη, πέραν των προαναφερομένων, , σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο).

Αρθρο 18. Αρμόδια Αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών

Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Ειδικά για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής παράβολο.


Άρθρο 19: Δικαιούχοι αδειών ετταγγελματιών ττωλητών υπαίθριου εμπορίου

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής:

α. Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 2,

β. Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσομένων θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά.

2. Στην Ομάδα 1 της παρ. 1 περιλαμβάνονται:

α. τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 50% ,

β. οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών,

γ. οι τρίτεκνοι,

δ. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

ε. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού όπως οι Ρομά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση.

στ. άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,

ζ. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών,

η. οι αποφυλακισθέντες μετά την έκτιση μακρόχρονης ποινής.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν, βάσει επιπλέον κοινωνικών κριτηρίων, να προστίθενται στην παρ. 2 κατηγορίες προσώπων, τα οποία, λόγω ιδιαίτερων προσωπικών ή κοινωνικών συνθηκών, συναντούν δυσχέρειες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας, ή για τα οποία υφίσταται κοινωνική ανάγκη γρήγορης και μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά κατανομής των θέσεων μεταξύ των Ομάδων 1 και 2 κατά δεκαπέντε (15) το πολύ ποσοστιαίες μονάδες.

4. Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν. Η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 18 και το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα μετά από γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. Η ανωτέρω άδεια δεν ανανεώνεται και σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπεται σε άδεια υπαίθριου εμπορίου οιασδήποτε μορφής.

5. Στις περιπτώσεις πωλητών υπαιθρίου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235, ν. 4389/2016 (Α’ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί:

α. Τα προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (ανταποδοτικά, δημοτικά κλπ) μειώνονται κατά το ήμισυ.

β. Ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές πλανοδίου εμπορίου, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σε δύο ακόμη Περιφέρειες, εκτός αυτής που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 16.

Με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου πωλητή προς τους αρμόδιους φορείς, στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, ο αριθμός της άδειας υπαιθρίου εμπορίου και ο αριθμός της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, ενεργοποιούνται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ειδικά στην περ. β', οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος πωλητής, χορηγούν στον τελευταίο σχετική βεβαίωση προκειμένου να επιδεικνύεται στους φορείς ελέγχου του παρόντος.

Άρθρο 20: Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

1. Οι άδειες που αφορούν τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών χορηγούνται ύστερα από προκήρυξη, που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών επαγγελματιών πωλητών και οι λαϊκές αγορές στις οποίες αντιστοιχεί κάθε άδεια ανά ημέρα, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής, η κατανομή των προς διάθεση αδειών στις Ομάδες 1 και 2 του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία έναρξης και κατάθεσης των αιτήσεων η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο αϊτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες της Ομάδας 2, καθώς και κάθε σχετικό με τη διαδικασία θέμα. Στην προκήρυξη ενσωματώνεται επίσης υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία, στο οποίο αναγράφεται και η σειρά προτίμησης για το είδος της επαγγελματικής άδειας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από το οποίο και διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας για την αξιολόγησή τους. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι αιτήσεις κατατίθενται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.

2. Για την εκτίμηση της ανάγκης έκδοσης προκήρυξης για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών, οι δήμοι της επικράτειας, πλην εκείνων που γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και Μητροπολιτική Ενότητας Θεσσαλονίκης, γνωστοποιούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην Περιφέρεια τις κενές θέσεις, το είδος επαγγελματικών αδειών, τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στις οποίες υπάρχουν οι κενές θέσεις, καθώς και των αριθμό των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

3. Δεν προκηρύσσονται νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, όταν εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για την απόδοση θέσης του άρθρου 35, εκτός και αν, με υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.

4. Η Περιφέρεια προκηρύσσει τόσες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή σε δύο όμορες Περιφερειακές Ενότητες, ο αδειοδοτούμενος μπορεί να δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές. Ο ανωτέρω περιορισμός, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εκτιμάται σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Άλλα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των προκηρυσσόμενων αδειών είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών. Οι θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται οι νέοι αδειούχοι, λογίζονται ως προσωρινές και υποχρεωτικά υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης και απόδοσης θέσεων του άρθρου 35.

5. Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτείται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας.

6. Η προκήρυξη, για τη στελέχωση λαϊκών αγορών, μπορεί να αφορά, είτε μία, είτε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Η επιτροπή συντάσσει πίνακες αποκλεισμένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλεισμένων έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον της ανωτέρω επιτροπής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας.

7. Από τους πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει, σύμφωνα με το άρθρο 34, πίνακα επιλεγέντων, κατά του οποίου χωρεί ένσταση ενώπιον της επιτροπής. Η προθεσμία ένστασης λήγει δεκάπεντε (15) ημέρες μετά την ανάρτηση των σχετικών πινάκων.

8. Αρμόδιες αρχές για την έκδοση των αδειών είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 18. Για το σκοπό αυτό, οι Περιφέρειες, πλην εκείνων της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της αρμοδιότητάς τους, κοινοποιούν στις αρχές του άρθρου 18 τις πίνακες επιλεγέντων, για την έκδοση των αδειών και την καταχώρησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.

9. Για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, η προκήρυξη εκδίδεται από την Περιφέρεια, και για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Στην τελευταία περίπτωση, η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων συγκροτείται από το δήμαρχο και αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου. Κατά τα λοιπά, για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 έως 8.

10. Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιοσδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου,

β. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,

γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους,

δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ζητούνται από την προκήρυξη για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου 19.

Άρθρο 21. Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 23. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιονδήποτε τρίτο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια.

2. Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά τους που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους, ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή που να υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλιού της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου.

3. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας, ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του αδειούχου πωλητού δεν επιτρέπεται να κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Κάθε επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο ή πλανόδιο εμπόριο. Επιτρέπεται, ωστόσο, να δραστηριοποιείται στις λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές του άρθρου 38.


Άρθρο 22. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών ττωλητών υπαίθριου εμπορίου

1. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση της άδειός του, οι πωλητής υποβάλλει:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιοσδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αϊτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα θεώρησης. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της προηγούμενης αίτησής του και, εάν τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η άδεια θεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη υποβολής νέου αιτήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και αυτοδικαίως.

Άρθρο 23. Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου


1. Η μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνον: α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή β) σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας.

2. Για τις άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα και για τους λοιπούς αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ο δήμος μόνιμης κατοικίας τους. Για άδεια επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η οικεία Περιφέρεια και για άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Δεν δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής που μεταβιβάζει την άδειά του.

3. Τα πρόσωπα, στα οποία μπορεί να μεταβιβαστεί η άδεια, είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα ενήλικα τέκνα, ο σύζυγος και οι αδελφοί του κατόχου αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά είναι άνεργα.

4. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου λόγω αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών την πιστοποίηση της αναπηρίας, υποβάλλει στις αρχές της παρ. 2 αίτηση με συνημμένα: α) βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

5. Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στις αρχές της παρ. 2, εντός της προθεσμίας της παρ. 4: α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, β) δελτίο ανεργίας σε ισχύ και γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.

6. Για τη μεταβίβαση της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στις αρχές της παρ. 2, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου της άδειας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παρ. 5, καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου, β) δελτίο ανεργίας σε ισχύ, γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και δ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Αν η αίτηση μεταβίβασης της άδειας δεν υποβληθεί εντός των προθεσμιών των παρ. 4 και 6, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.

8. Η άδεια που έχει μεταβιβασθεί φέρει με έντονη γραφή την ονομασία «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ή ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (κατά περίπτωση).

Άρθρο 24. Αναττλήρωση επαγγελματιών πουλητών

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, όπως η συγγένεια προκύπτει από βεβαίωση του οικείου δήμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση,

β. πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας,

γ. για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο αδειούχος κάθε φορά,

δ. συνδικαλιστικών υποχρεώσεων μια μέρα την εβδομάδα για τους προέδρους και γραμματείς αναγνωρισμένων πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών. Αν ο αδειούχος συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, μπορεί να αναπληρώνεται και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επαγγελματίες πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν στο φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.

2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση μόνο από το σύζυγο και από συγγενείς, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, αν ο κάτοχος της άδειας καταστεί, μετά την έκδοσή της, προσωρινά ανίκανος για εργασία και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50 %, βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.

3. Αν ο κάτοχος επαγγελματικής άδειας στερείται των συγγενικών προσώπων των παρ. 1 και 2 ή αν τα εν λόγω πρόσωπα δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.

4. Για την έγκριση της προσωρινής αναπλήρωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας στους αρχές του άρθρου 18 αίτηση με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2, κατά περίπτωση. Το πρόσωπο που πρόκειται να αναπληρώσει τον αδειούχο καταθέτει επίσης αίτηση, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα.

5. Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ.4 και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της αναπλήρωσης, η υπηρεσία εκδίδει τη βεβαίωση αναπλήρωσης σε δύο πρωτότυπα, ένα για την ίδια και ένα για τον αναπληρωτή, για την οποία ο τελευταίος προσκομίζει δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Η βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει:

α. τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αναπληρωτή με σφραγίδα της αρχής του άρθρου 18, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.,

β. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, όπως αναγράφονται σε αυτή, και τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας,

γ. στην περίπτωση συγγενικού προσώπου, το βαθμό συγγένειας μεταξύ του κατόχου της άδειας και του αναπληρωτή,

δ. το λόγο της αναπλήρωσης,

ε. το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

6. Η βεβαίωση της παρ. 5 είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον επαγγελματία πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση της άδειας.

7. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση του επαγγελματία πωλητή, με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της άδειας, από το σύζυγο και τα τέκνα του με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. .

Αρθρο 25.

Πρόσληψη υπαλλήλων από τους κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου

1. Για την υποβοήθηση στην άσκηση της δραστηριότητάς τους, οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Ο πωλητής, ο οποίος προσλαμβάνει υπάλληλο, υποχρεούται να ενημερώσει αυθημερόν για την πρόσληψη στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των άρθρων 8 και 18, υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ο πωλητής ενημερώνει κάθε φορά αμελλητί και για την τυχόν ανανέωσή της. Στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των άρθρων 8 και 18, υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου, και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρχή αναγράφει στο έντυπο της αδείας τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου με σφραγίδα και εκδίδει έντυπο που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Πρόσληψης υπαλλήλου από επαγγελματία/παραγωγό (κατά περίπτωση) πωλητή υπαίθριου εμπορίου». Η βεβαίωση αυτή φέρει τα εξής στοιχεία:

α. την αρχή έκδοσης της βεβαίωσης πρόσληψης και την ημερομηνία πρόσληψης,

β. κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής και τον αριθμό δημοτολογίου του υπαλλήλου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του υπαλλήλου,

γ. τα στοιχεία της του πωλητή-εργοδότη, όπως αναγράφονται στην άδειά του,

δ. φωτογραφία του υπαλλήλου και σφραγίδα της αρχής που εκδίδει τη βεβαίωση πάνω σε αυτή.

2. Στην περίπτωση των αγρεργατών που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παράλληλα εργάζονται ως λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.12 του άρθρου 7 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α'48), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παρ, 1α του άρθρου 52 του ν.3518/2006 (Α'272).

3. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει εντός τριών (3) ημερών την αρμόδια αρχή των άρθρων 8 και 18, για τη διαγραφή του υπαλλήλου από την άδεια και την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 58.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των πωλητών ως εργοδοτών, που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, ιδίως τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες αναγγελίας της πρόσληψης, της απόλυσης ή της με οποιοδήποτε τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αρθρο 26. Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων αγορών - Κατηγορίες αυτών

1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι. Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.

2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.

3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 28, αν πρόκειται για λαϊκή αγορά.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1: ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 27. Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών

1. Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς φροντίζει για:

α. την ττροσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και καταναλωτών,

β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής,

γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,

δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς, που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.

2. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

3. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του φορέα λειτουργίας, τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος ή ο Διευθυντής Λαϊκών Αγορών για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) μηνών και μετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από άλλον. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία.

4. Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής τομείς:

αΑ. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων,

β. Τομέας Βιομηχανικών ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς.

Άρθρο 28. Επιτροπές Λαϊκών Αγορών

1. Στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και η «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με 13 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία. Γραμματειακή υποστήριξη στις εν λόγω Επιτροπές παρέχουν υπάλληλοι των οικείων Περιφερειών.

2. Η συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών έχει ως εξής:

Α. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής:

α. τον αποκλειστικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου, εφόσον υφίσταται, ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,

γ. ένα μέλος που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ),

δ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,

ε. τέσσερις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:

αα. δύο παραγωγούς πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας.

ββ. δύο επαγγελματίες πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας.

Β. Για τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

α. τον αποκλειστικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου, εφόσον υφίσταται, ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,

γ. ένα μέλος που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ),

δ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας,

ε. τέσσερις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:

αα. δύο παραγωγούς πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

ββ. δύο επαγγελματίες πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

3. Τα μέλη των περιπτ. γ' και ε’ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τις οικείες ΠΕΔ και Ομοσπονδίες, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης αναπληρώνει ένας από τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

4. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορεί να παρίστανται εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να διατυπώσουν απόψεις επί ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που τους αφορούν.

5. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σε κάθε μία από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες συγκροτείται «Επιτροπή Λαϊκών αγορών Περιφερειακής Ενότητας» με εννέα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και τριετή θητεία. Η Επιτροπή συγκροτείται από:

α. ένα θεματικό Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή έναν Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. τρεις εκπροσώπους που ορίζει η οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων, και προέρχονται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα

γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης,

δ. έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.,

ε. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, στα όρια του οποίου λειτουργούν οι περισσότερες λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας,

στ. έναν εκπρόσωπο παραγωγών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας,

ζ. έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας.

Η οικεία Περιφερειακή Ενότητα παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη των ανωτέρω Επιτροπών.

Τα στελέχη των ΟΤΑ, που είναι μέλη των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται ως παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.

6. Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών είναι αρμόδιες για :

α. την καταγραφή δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους,

β. την εισήγηση στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπως πραγματοποίηση σχετικών ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας των αγορών για την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας,

γ. τη συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) και τις άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εμπορικής δραστηριότητας και την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές,

δ. τη μέριμνα και την εισήγηση μέτρων για την ομαλή ένταξη και λειτουργία των λαϊκών αγορών στον αστικό ιστό,

ε. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη χωρική τους αρμοδιότητα,

στ. τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση των αγορών και την εισήγηση στις υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας των αγορών για τη μετακίνηση και τη χωροθέτηση αυτών,

ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών κατ’ εφαρμογή του νόμου ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών,

η. την απόφαση για τις μεταβιβάσεις παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών,

θ. την έγκριση των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς και αλλαγής λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 35,

ι. την απόφαση επί ενστάσεων των πωλητών σε θέματα που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους, όπως κατανομή-τοποθέτηση, απόδοση μορίων και απόδοση θέσης σε λαϊκή αγορά.

κ. την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η ίδρυση, η επέκταση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, οι τοποθετήσεις παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές, οι μεταβιβάσεις αδειών ή θέσεων, η αναστολή ισχύος αδειών για οποιοδήποτε λόγο πέραν της μη καταβολής του ημερήσιου τέλους, αναπληρώσεις πωλητών πέραν αυτής για λόγους υγείας και μέχρι ένα (1) μήνα.

κα. Την ενημέρωση των υπηρεσιών των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των αγορών και την εισήγηση προς τους φορείς σχετικά με την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

κβ. την εισήγηση στον φορέα λειτουργίας για την επιβολή κύρωσης για παράβαση που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο η’ του άρθρου 31.

7. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί πριν από την έκδοση των ανωτέρω διοικητικών πράξεων (ατομικών και κανονιστικών) των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών.

Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής για τις κατωτέρω διοικητικές πράξεις, τις οποίες εκδίδουν οι αρχές του άρθρου 8, εκτός αν οι φορείς την ζητήσουν:

α. για την πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή,

β. τη διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή,

γ. την ανανέωση της άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών πωλητών- παραγωγών),

δ. την προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή για λόγους υγείας και μέχρι ένα (1) μήνα,

ε. τη διαγραφή ημερών προσέλευσης παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές,

στ. την αναστολή ισχύος αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, καθώς και την έκδοση απόφασης άρσης αναστολής αδείας σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών.

8. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), η σχετική δαπάνη προέρχεται από τα έσοδα που εισπράττει η Περιφέρεια από την καταβολή του ημερήσιου τέλους.

Άρθρο 29. Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών

1. Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, αποφασίζει για την ίδρυση, την επέκταση και την κατάργηση λαϊκής αγοράς. Για τη μετακίνηση, τη χωροθέτηση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών αποφασίζουν οι υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. Αν οι γνωμοδοτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν παρασχεθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, η σχετική απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτές. Την πρωτοβουλία ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς έχει είτε το Δημοτικό, είτε το Περιφερειακό Συμβούλιο.


2. Η ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς συνοδεύεται από αίτημα για κάλυψη των νέων θέσεων, οι οποίες χορηγούνται με τη διαδικασία της πρόσκλησης για κάλυψη αυτών, είτε για έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών ανά κατηγορία προϊόντων για τη στελέχωση της αγοράς. Στη σχετική απόφαση οριοθετείται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της, ο αριθμός των θέσεων αυτής για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, οι κατηγορίες των αδειών ανά αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σε κάθε νέα λαϊκή αγορά η αναλογία των θέσεων παραγωγών προς επαγγελματίες πωλητές θα είναι 1 προς 1.

3. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλοι οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών συντάσσουν Κανονισμό Λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραμμα για κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στα διοικητικά τους όρια, στο οποίο απεικονίζονται τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, οι θέσεις που καλύπτουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες με αρίθμηση και συνακόλουθα το αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου και οι κενές θέσεις. Τα εν λόγω διαγράμματα, εκτός της υποχρέωσης της παρ. 1 του άρθρου 27, τα αποστέλλουν στις Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών.

Άρθρο 30. Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών-Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος.

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στον διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου Δήμου.


2. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε' σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Οι φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών μεριμνούν για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της αγοράς. Τα αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προκήρυξη νέων αδειών και τον καθορισμό του είδους αυτών.

Άρθρο 31. Κανονισμός λειτουργίας

Για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών κάθε φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών», που δημοσιοποιείται και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου και της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

α. η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών (Α' έως Ε' της παρ. 1 του άρθρου 17), δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα. Ωστόσο, αν οι Επιτροπές του άρθρου 28 υποβάλλουν στο φορέα λειτουργίας πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη των πάγκων έως οκτώ (8) μέτρα ανά κατηγορία πωλουμένων ειδών και για συγκεκριμένες λαϊκές αγορές, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου, ο φορέας λειτουργίας μπορεί να συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Λειτουργίας. Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.

β. οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ειδικότερα καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, οι ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές, η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

γ. η υποχρέωση των πωλητών να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα των αλιευμάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από την λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και δεν αποχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.

δ. η μορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

ε. οι παραγωγοί πωλητές, αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 χ 0,40 m, στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον Νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 χ 0,40 m, στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

στ. Η υποχρέωση ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς των πωλητών και διευκόλυνσης των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο.

ζ. Τα καθήκοντα των εποπτών. Ειδικότερα οι επόπτες ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τα κενά και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,

η. η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών του. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι: αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Με σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28 καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του φορέα λειτουργίας, είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο φορέας παραπέμψει το θέμα σ’ αυτήν, είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές μπορούν να εισηγούνται στο φορέα λειτουργίας την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 δεν είναι αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.

Άρθρο 32. Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές.

1. Ο παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλει αίτηση στην Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές αγορές που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και δηλώνει τις λαϊκές αγορές ανά ημέρα που επιθυμεί, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Ο παραγωγός μπορεί να δηλώσει προτίμηση μέχρι και για τρεις (3) λαϊκές αγορές ανά ημέρα. Για λαϊκές αγορές πλην Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια ή στις Περιφέρειες που απευθύνεται ο παραγωγός. Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτή αιτήσεις, στις οικείες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η Επιτροπή αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό σε σχέση με τα αιτήματα αυτά με κριτήριο τη διαθεσιμότητα θέσεων στις συγκεκριμένες λαϊκές αγορές που ζητεί ο παραγωγός, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού υπερκάλυψης 20% της παρ. 4. Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν θέση στην ίδια λαϊκή αγορά και δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, τότε προκρίνεται αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης. Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στους οικείους δήμους.

2. Ο φορέας λειτουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι λαϊκές αγορές που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του εντύπου της άδειας, του Πληροφοριακού Συστήματος και ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.

3. Οι θέσεις που αποδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στους παραγωγούς -πωλητές είναι προσωρινές. Συγκεκριμένη και αριθμημένη θέση εντός της λαϊκής, για την οποία έχει εγκριθεί η δραστηριοποίηση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί οι ενδιαφερόμενοι, αποδίδεται μόνο με τη διαδικασία του άρθρου 35. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία.

4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο φορέας λειτουργίας επιτρέπεται να ικανοποιεί αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτή. Η έγκριση προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση. Ο παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή.

5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του,

β. αν δε πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για δύο συνεχόμενους μήνες,

γ. αν ανακληθεί, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η άδειά του.

Άρθρο 33. Σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές.

1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά:

α. Προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων έχουν οι συνεταιρισμοί / ομάδες παραγωγών έναντι των μεμονωμένων παραγωγών φυσικών προσώπων.

Μεταξύ των συνεταιρισμών / ομάδων παραγωγών προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια Παραρτήματος Β’.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ συνεταιρισμών\ομάδων παραγωγών προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

αα. Έλλειψη παραβατικότητας

ββ. Αριθμός Μελών

γγ. Παλαιότητα άδειας

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

β. Μεταξύ των παραγωγών φυσικών προσώπων προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος Ρ.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών - φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

αα. Έλλειψη παραβατικότητας

ββ. Εντοπιότητα

γγ) Ηλικία δικαιούχου

δδ. Παλαιότητα άδειας

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

2. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση (ηλικία, παλαιότητα άδειας κλπ).

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος, και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων, κατά μήνα και έτος. Αν η άδεια μεταβιβάσθηκε στον δικαιούχο, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία μεταβίβασης. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Όσον αφορά το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης προσφυγή λαμβάνεται υπόψη μόνο αν έχει εκδοθεί απόφαση επί της υποβληθείσας προσφυγής.

3. Οι αιτούντες με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη βαθμολογία τους και συνυποβάλλουν απλή φωτοτυπία της άδειας. Δηλώνουν, επίσης υπεύθυνα ότι μπορούν να βεβαιώσουν με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα αναφέρουν στην αίτησή τους. Οι φορείς λειτουργίας, εφόσον περιέλθουν σε γνώση τους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στοιχεία που πιθανολογούν ψευδή δήλωση στοιχείων που διαμορφώνουν πλασματικά τη βαθμολογία συγκεκριμένου παραγωγού πωλητή, τότε τον καλούν ενώπιον της Επιτροπής με βάση το Πρακτικό της οποίας διαμορφώθηκε η βαθμολογία του, να προσκομίσει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μοριοδότησή του. Αν προκύψει ότι ο παραγωγός έχει υποβάλει ψευδή δήλωση, τότε η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την ανάκληση της άδειάς του και την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων. Αν ο πωλητής δεν παρουσιάσει τα έγγραφα στοιχεία του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που κλήθηκε, τεκμαίρεται ότι έχει υποβάλει ψευδή δήλωση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται κριτήρια στα παραρτήματα Β' και Π. Στα προστιθέμενα κριτήρια στο παράρτημα Β' μπορούν να αντιστοιχούν συνολικά έως 10 μόρια και στα προστιθέμενα κριτήρια στο παράρτημα Π μπορούν να αντιστοιχούν συνολικά έως 20 μόρια.

Αρθρο 34. Σύστημα μοριοδότησης για την επιλογή των επαγγελματιών πουλητών ύστερα από προκήρυξη - κατανομή και τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές.

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης των αδειών διεξάγεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του Παραρτήματος Δ’. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Αν ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπόλοιπες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους, δεν τους χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.

β. Στο δεύτερο στάδιο διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι υπόλοιπες άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τους, όπως εμφανίζονται στη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. Ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιλέγεται το είδος της επαγγελματικής άδειας που λαμβάνει κάθε δικαιούχος, οι θέσεις στις οποίες αυτή αντιστοιχεί, οι οποίες λογίζονται ως προσωρινές και υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης- του άρθρου 35.

2. Από το σύνολο των αδειών που χορηγούνται κατά το δεύτερο στάδιο, ποσοστό 10% λαμβάνουν άνεργα φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία έχει διανυθεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη από την έκδοση της προκήρυξης. Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας αποδίδεται 1 μόριο και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο υποψήφιος με το χαμηλότερο εισόδημα του προηγούμενου έτους προηγείται.

Άρθρο 35. Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή Θέσης-Αλλαγή λαϊκής αγοράς

1. Ως «βελτίωση θέσης» εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία κατά την οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδια λαϊκής αγοράς, που είναι κατά την άποψή τους και για οποιοδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση. Η όλη διαδικασία διενεργείται από τους φορείς λειτουργίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και αφορά μόνο τις κενές θέσεις μίας λαϊκής αγοράς καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Ως «κενές θέσεις» λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34.

2. Οι φορείς λειτουργίας είτε ύστερα από πρόταση των ομοσπονδιών ή πρωτοβάθμιων οργανώσεων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την κρίση τους μπορούν να εκκινούν διαδικασία βελτίωσης θέσεων εντός συγκεκριμένης λαϊκής της αρμοδιότητάς τους. Οι θέσεις που ανακατανέμονται είναι μόνο οι κενές και αυτές τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν θέση. Οι πωλητές ανάλογα με την ιδιότητά τους διεκδικούν και την ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή επαγγελματία). Οι ανωτέρω φορείς απευθύνουν πρόσκληση προς τους πωλητές της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Απαραιτήτως πρέπει στην αίτηση να επισυνάπτεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Ε’ και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ. Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 34. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις πωλητών μίας ιδιότητας, παραγωγού ή επαγγελματία, αυτές μπορούν να δοθούν προσωρινά σε πωλητές της άλλης ιδιότητας, τα αιτήματα των οποίων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, αν οι κενές θέσεις αφορούν θέσεις επαγγελματιών και παραμένουν αδιάθετες σε επαγγελματίες πωλητές μετά το πέρας των διαδικασιών της πρώτης επερχόμενης προκήρυξης νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, τότε οι θέσεις αυτές κατοχυρώνονται ως μόνιμες στους παραγωγούς που τις κατείχαν προσωρινά. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

3. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην ίδια λαϊκή αγορά, μπορούν να ζητήσουν από κοινού αμοιβαία αλλαγή θέσης στους φορείς λειτουργίας αρκεί να μη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.

4. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές λαϊκές αγορές της ίδιας Περιφέρειας, μπορούν να ζητήσουν στην τελευταία, αμοιβαία αλλαγή θέσης σε διαφορετικές λαϊκές αγορές με τις εξής προϋποθέσεις: α) η αλλαγή να αφορά πωλητές με την ίδια ιδιότητα, παραγωγός ή επαγγελματίας, β) το είδος της άδειας ως προς το πωλούμενο είδος να είναι παρόμοιο γ) να μην ανατρέπεται η αναλογία ως προς τα είδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων και δ) να μη δημιουργείται πρόβλημα στην επάρκεια της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών αποφασίζει αν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και συντάσσει πρακτικό. Για τις περιπτώσεις της παρούσας και της παρ. 3, η αμοιβαία αλλαγή θέσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ο ένας ή και οι δύο πωλητές είναι άνω των 60 ετών.

5. Αν, με οττοιονδήττοτε τρόπο, επέρχεται αλλαγή στα στοιχεία της άδειας, ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα και ενημερώνεται η άδεια.

6. Ο πωλητής μπορεί να αλλάξει τη λαϊκή αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται, ύστερα από αίτησή του, την οποία εξετάζει η οικεία επιτροπή λαϊκών αγορών και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία, Δήμος ή Περιφέρεια κατά περίπτωση, εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφασή της. Η θέση, στην οποία τοποθετείται στη νέα αγορά, είναι προσωρινή και υπόκειται στη διαδικασία βελτίωσης θέσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

Άρθρο 36. Ημερήσιο Τέλος

1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό, είτε στο ταμείο του φορέα λειτουργίας.

2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται:

α. για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.

β. για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας, των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ύψος ημερήσιου τέλους για κάθε φορέα λειτουργίας (δήμο), πρέπει όμως να εξασφαλίζεται μία σχετική ομοιομορφία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για το λόγο αυτό σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας το ύψος του μέγιστου εγκεκριμένου ημερήσιου τέλους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά 50% του αντίστοιχου ελάχιστου εγκεκριμένου ημερήσιου τέλους. Οι προτάσεις των περ. α’ και β’ πρέπει, να είναι επαρκώς αιτιολογημένες σε κοστολογική βάση και συσχετισμένες με την ανταποδοτική λειτουργία που επιτελείται από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, όπως καθαριότητα, διαγράμμιση, συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, διοικητικό κόστος.

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία καταβολής και είσπραξης ρυθμίζεται στον Κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

3. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24- 9/20.10.1958 (Α' 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

4. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο φορέας λειτουργίας της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς διαπιστώνει την αναστολή με απόφασή του που κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου φορέα λειτουργίας.

5. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής:

α. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα αα) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και ββ) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη κατά το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Αν ο παραγωγός πωλητής απουσιάζει περιστασιακά για οποιοδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον φορέα λειτουργίας για την απουσία του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με το 20-πλάσιο του αντίστοιχου ημερησίου δικαιώματος. Σε περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής τους, οι παραγωγοί πωλητές οφείλουν να ενημερώσουν το φορέα λειτουργίας για τη διάρκεια και το λόγο της απουσίας τους από τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση του ημερήσιου τέλους. Για το αίτημα αυτό του παραγωγού - πωλητή γνωμοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός πωλητής δεν χάνει τη θέση του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32.

β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με αα) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους, και ββ) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.

6. Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ημερήσιου τέλους γίνεται ως εξής:

α. Για έσοδα που εισπράττονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας από λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς τους, ποσοστό 60% περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες και ποσοστό 40% στους δήμους, στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές, με εγγραφή στους προϋπολογισμούς τους για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η απόδοση του ποσού που περιέρχεται στους δήμους γίνεται το αργότερο κάθε εξάμηνο με συντελεστές κατανομής που με τη σειρά τους υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των πωλητών που δραστηριοποιήθηκαν στις λαϊκές αγορές κάθε δήμου κατά το προηγούμενο έτος. Οι συντελεστές κατανομής ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μέχρι το τέλος Ιανουάριου κάθε έτους. Το εν λόγω ποσό είναι το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσημο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα,

β. Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους δήμους της λοιπής επικράτειας, ποσοστό 75% περιέρχεται σε αυτούς και ποσοστό 25% στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται το αργότερο κάθε εξάμηνο, με απόφαση του οικείου δήμου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών.

7. Με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ή του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη λοιπή επικράτεια, ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας μπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και αφορούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

8. Προς διευκόλυνση των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων (ομοσπονδίες) των πωλητών λαϊκών αγορών, πέραν του ημερήσιου τέλους, συν- εισπράττεται και συνδρομή υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδρομής δεν αποτελεί δημόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας, δεν αποτελεί κλάσμα και εισπράττεται πέραν του ημερήσιου τέλους. Η απόδοση του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται με σεβασμό στην ανεξαρτησία τους από τους φορείς λειτουργίας. Έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, με ισχύ το επόμενο έτος, οι ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυμούν, καταθέτουν στους φορείς λειτουργίας αίτηση για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία περιλαμβάνεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσης για το ύψος της συνδρομής, ο κατάλογος των πρωτοβάθμιων φορέων - μελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθμια αυτά όργανα. Το ποσό της συνδρομής, που εισπράττεται με τη διαδικασία της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους.

Οι πωλητές που δεν είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών των ομοσπονδιών με αίτησή τους στο φορέα λειτουργίας απαλλάσσονται από την καταβολή της συνδρομής αυτής.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2: ΑΛΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 37. Αγορές των καταναλωτών

1. Σκοπός των αγορών των καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται, μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναφέρονται στην παρ. 2 και η λειτουργία τους εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών - πολιτών, η οποία παραπέμπει ευθέως στους ανωτέρω σκοπούς των αγορών αυτών.


2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, σε συνεταιρισμούς καταναλωτών, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ), καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών - καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα:

α. ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,

β. ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και

γ. ότι έχουν σκοπό που προάγει σαφώς την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και τις αλληλέγγυες δράσεις που ωφελούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.

Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλλουν στο δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η παράλειψη υποβολής απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στη δωρεά προϊόντων για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:

α. οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος,

β. οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί,

γ. οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μάίου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (L 124). Για τη διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4235/2014 και της 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'2468).

Απαγορεύεται τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές να είναι ταυτόχρονα μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.

4. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα καταναλωτών - πολιτών που έχει την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο το πολύ μια φορά το δίμηνο.

Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα μπορεί να διενεργείται μία αγορά των καταναλωτών. Ο συλλογικός φορέας πολιτών - καταναλωτών πρέπει να έχει την έδρα του εντός δήμου ή του δημοτικού διαμερίσματος, όπου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά. Ο δήμος από την πλευρά του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και γενικότερα την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό αυτό ο δήμος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του, είτε μέλος του δημοτικού συμβουλίου είτε υπάλληλο στο συλλογικό φορέα, προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.

5. Ο συλλογικός φορέας καταναλωτών - πολιτών υποβάλλει πρόταση στο δήμο, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του, στην οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο το καταστατικό του, τα στοιχεία επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων και των εξουσιοδοτημένων μελών του που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της αγοράς, τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής- απόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητας, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπο εξέτασης αυτών, πωλούμενα προϊόντα, χώρο λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας αυτής, όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα. Η απορριπτική απόφαση του δήμου αιτιολογείται ειδικά. Η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου μαζί με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.

6. Ο συλλογικός φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς να γνωστοποιήσει στο δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα που διαθέτουν και τις τιμές πώλησης αυτών. Τα προϊόντα που διατίθενται πρέπει να είναι προ-συσκευασμένα και η ποσότητα ανά συσκευασία πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή\και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντα πωλητή. Τέλος, πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

7. Ο δήμος τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διενέργεια της αγοράς, ανακοινώνει την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών. Η ημέρα λειτουργίας δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική αγορά, φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το δήμο κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας καθώς και έγγραφο ταυτοποίησής τους. Ως προς τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο παρόντα για τις λοιπές μορφές υπαίθριου εμπορίου.

8. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο δήμοι μπορούν να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους, όπως προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς.

9. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, αγορές καταναλωτών μπορεί να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της.

Άρθρο 38. Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες Αγορές, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές.

1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις των παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μια φορά το χρόνο και δύναται να διαρκούν επτά (7) ημέρες, των πασχαλινών αγορών τις δέκα (10) ημέρες και των χριστουγεννιάτικων αγορών τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε εκκλησιαστικό χώρο, η αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο βάσει συμφωνητικού. Τα πωλούμενα είδη των πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων αγορών πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ). Οι κυριακάτικες αγορές διεξάγονται τις Κυριακές.

Στις περιπτώσεις εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο μετακίνησης των παραγωγικών ζώων, καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτηνίατρο της ΔΑΟΚ.

2. Ειδικά στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών. Επίσης διατίθενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης. Οι αγορές αυτές ανάλογα με το αντικείμενο πώλησης διακρίνονται σε: (α) κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισμών, λευκών ειδών, καλλιτεχνημάτων -χειροτεχνημάτων, δερμάτινων ειδών, βιομηχανικών ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών, καλλωπιστικών φυτών, ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής, όπως πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χώμα, (β) κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, αγορές συλλεκτών και (γ) κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση βιβλίων. Επιτρέπεται η λειτουργία μίας (1) κυριακάτικης αγοράς, εντός των ορίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ή το πολύ (2) δύο, εφόσον η κάθε μία εξ' αυτών αφορά διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του οικείου δήμου και γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα είδη.

3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων πωλητών.

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

4. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών, γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περιπτ. α. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45.


5. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παρ. 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παρ. 3 κατά περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία διενεργείται κλήρωση.

6. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας.

7. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

8. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Τοπικοί Σύλλογοι διοργανώνουν παραδοσιακά για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διοργάνωσης της αγοράς αυτής σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 7. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του ύστερα από αίτηση του Συλλόγου. Η αίτηση αναφέρει το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. του Συλλόγου και επισυνάπτονται το Καταστατικό του Συλλόγου, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως τα στοιχεία της παρ. 1, και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ισχύει για πέντε έτη από την έκδοσή της και κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

9. Μετά την έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της παρ. 8 ο Σύλλογος και ο οικείος δήμος υπογράφουν Έγγραφο Δεσμεύσεων, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι συνεργασίας και λειτουργίας της αγοράς σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την καθαριότητα του χώρου. Στο ίδιο Σύμφωνο καθορίζονται τα τέλη υπέρ του δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή, δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Το Σύμφωνο και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

10. Οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες Ρομά που έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν νόμιμα μπορούν, κατόπιν αιτήσεως τους, να συνδιοργανώνουν με τους δήμους της χώρας αγορές του παρόντος άρθρου, σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο, εφόσον στους καταστατικούς τους σκοπούς προβλέπεται τουλάχιστον ότι : α) είναι μη κερδοσκοπικοί και β) προάγουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά ιδίως σε θέματα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας . Στις αγορές αυτές συμμετέχουν πωλητές Ρομά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παρ. 1 και 3 έως 7 του παρόντος άρθρου. Οι αγορές αυτές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας των Ρομά. μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των μελών της. Για τη λειτουργία των αγορών αυτών λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος καθώς και οι πολιτιστικές δράσεις που πρόκειται να οργανώσει ο φορέας όπως αυτές περιγράφονται στην αίτησή του.


ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ3: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρθρο 39.

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

2. Αρμόδια αρχή για την χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι Δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στην δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περ. α', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α' 10).

4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αρθρο 40. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλη, ελάχιστες αποστάσεις

1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος.

2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

3. Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

4. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κτλ.

5. Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.

6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α' 285).

7. Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται: α) μία φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν, β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

Για τη διάθεση των αδειών της περίπτ. (α) προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός και λεπτομέρειες της διαδικασίας. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Για τις εγκρίσεις της περίπτ. (β) εκδίδεται από το δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Κατ’ εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήμου καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.

Οι ημέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο ώρες πριν την έναρξη και δύο ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

9. Για τη χορήγηση των αδειών των παρ. 7 και 8 λαμβάνεται απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.3463/2006, στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούμενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέλη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής αν δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

10. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις - προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθενται σε διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι. Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα αυτού που αφορά.

11. Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέσεις στάσιμου εμπορίου, σε δήμους που υπάγονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

12. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 17, μπορεί να αδειοδοτούνται για την πώληση πρόχειρων γευμάτων, όπως κουλούρια, λουκουμάδες, κάστανα, καλαμπόκια.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί

Αρθρο 41. Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου

1. Ο παραγωγός που έχει λάβει άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλει αίτηση στο δήμο, στα όρια του οποίου, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.

Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης κατ’ έτος καθώς και οι ημέρες δραστηριοποίησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στο δήμο που απευθύνεται ο παραγωγός. Ο δήμος, αφού εξετάσει τη διαθεσιμότητα των θέσεων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή ολικώς, το αίτημα του τελευταίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Εναλλακτικά ο δήμος μπορεί να διενεργεί μία ή περισσότερες φορές το χρόνο διαδικασία για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε προκαθορισμένες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή η κατανομή γίνεται με βάση το Σύστημα Μοριοδότησης και ο παραγωγός με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος θέση κ.ο.κ. Όταν εγκριθεί το αίτημα του παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα, η σχετική ιστοσελίδα του δήμου, το έντυπο της άδειός του, ως προς το σημείο, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης και επανεκτυπώνεται.

2. Οι παραγωγοί πωλητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κατοχυρώνουν τη θέση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί. Οι παραγωγοί πωλητές, που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν, πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία. Οι δήμοι υποχρεούνται να καθορίζουν και να εισπράττουν το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με βάση το χρόνο που καθορίζεται στην άδεια, ανεξάρτητα από την παρουσία του παραγωγού ή όχι.

3. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιοδήποτε λόγο,

β. αν δεν πληρώσει το αναλογούν τέλος για δύο συνεχόμενους μήνες

γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.


Άρθρο 42. Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου.

1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος ΣΤ’ με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών - φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

α. έλλειψη παραβατικότητας,

β. εντοπιότητα,

γ. ηλικία δικαιούχου,

δ. παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

2. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων στο στάσιμο εμπόριο (ηλικία, παλαιότητα άδειας κλπ).

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος, και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των θέσεων προς πλήρωση κατά μήνα και έτος. Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Μπορεί για το κριτήριο αυτό τα μόρια να είναι σε δεκαδικό αριθμό, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος, που κατά τα ανωτέρω έχει συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας του, δικαιούται 15 μόρια.

Άρθρο 43. Τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου.

Οι άδειες επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων δήμων και προκηρύσσονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 20. Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα είδη των αδειών ανά κατηγορία, οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, από όπου θα διενεργούνται οι πωλήσεις, τα καταβαλλόμενα υπέρ του δήμου τέλη και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο Δήμαρχος ορίζει πενταμελή επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων και υπάλληλο του δήμου για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Για την εκτίμηση της ανάγκης για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, οι λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο, η πυκνότητα του πληθυσμού, η ανάγκη για προμήθεια του πληθυσμού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Οι επιλεγέντες αδειούχοι επιλέγουν κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύστημα μοριοδότησης το είδος της άδειας που θα λάβουν.

Άρθρο 44. Σύστημα μοριοδότησης για την τοποθέτηση των επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο εμπόριο

Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων διεξάγεται σε δύο στάδια:


α. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 25. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του Παραρτήματος Ζ’. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται οι συμμετέχοντες με το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Αν ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπόλοιπες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.

β. Στο δεύτερο στάδιο διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι υπόλοιπες άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και των μεταφερομένων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.

Άρθρο 45. Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια. Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.

Αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας ορίζεται ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη δραστηριοποίησή του. Οι άδειες είναι ετήσιας διάρκειας και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει ανανέωση της αδείας του για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του. Για την καταχώριση της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα και την αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων επ’ αυτής ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται στον παρόντα για τις παραγωγικές άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.

2. Η εν λόγω άδεια είναι αυστηρά προσωποπαγής και ισχύει εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, ο οποίος έχει εκδώσει την άδεια και έχει παραχωρήσει χώρο ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου. Δραστηριοποίηση σε άλλο δήμο προτίμησης του αδειούχου, πέραν αυτού που έχει εκδώσει την άδεια, μπορεί να επιτραπεί, υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος εγκρίνει το αίτημα για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο χώρο και χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου έκδοσης της άδειας. Οι δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν χώρους, στους οποίους επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών συνεισφέροντας στην πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου. Οι δήμοι ορίζουν προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για συγκεκριμένους χώρους και χρονικό διάστημα. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των θέσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος και η μη ανάρτηση αποτελεί λόγο μη εγκυρότητας της διαδικασίας. Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση.

3. Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα:

αα. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιοσδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

ββ. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,

ααα. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερομένου προσώπου,

βββ. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερομένου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,

γγ. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

Β. Για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του ν. 4430/2016 (Α' 205):

αα. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ,

ββ. καταστατικό του Φορέα ΚΑΛΟ, από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,

γγ. έναρξη επιτηδεύματος με ΚΑΔ που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,

δδ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της ΚΟΙΝΣΕΠ και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ, ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ, τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

Το όριο της ελάχιστης απόστασης των 150 μέτρων μεταξύ των θέσεων του στάσιμου εμπορίου δεν ισχύει για τους ενδιαφερομένους του παρόντος. Για τη δραστηριοποίηση σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και εκκλησίες σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών μπορούν να δραστηριοποιούνται, είτε μόνο στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο έχει εγκριθεί από το δήμο, είτε σε κάθε μορφής οργανωμένη αγορά πλην λαϊκών αγορών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα. Στις εν λόγω αγορές οι φορείς λειτουργίας μπορούν να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που θα διατίθενται στους κατόχους αδειών του παρόντος. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτημάτων διενεργείται κλήρωση.

Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

Οι αδειούχοι του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρθρο 46. Γενικά θέματα

1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα και β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να αναρτούν στο κεντρικό τους κατάστημα και στον οικείο διαδικτυακό τόπο, εφόσον υπάρχει, κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες όλης της χώρας στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

3. Για τη δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η έγκριση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στο γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθορίζεται το, καταβαλλόμενο από τους πωλητές πλανόδιου εμπορίου, ετήσιο τέλος ανά άδεια, το οποίο αποτελεί έσοδο της αντίστοιχης Περιφέρειας.

4. Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών εγκαταστάσεων έψησης μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο μέσα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παρ. 2 για μια μόνο φορά μέσα στην ίδια ημέρα και το πολύ για δύο ώρες. Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα όρια του οποίου παραμένουν στάσιμοι, καθώς και από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του ΑΦΜ, του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου πωλητή, της ημερομηνίας και του σημείου στάθμευσης, καθώς και της ώρας προσέλευσης σ’ αυτό, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Η’. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης απαγορεύεται να παραμένουν στάσιμοι σε σημεία όπου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 150 μέτρα από καταστήματα και επιχειρήσεις που εμπορεύονται ομοειδή προϊόντα, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.

5. Τα αναφερόμενα στην παρ. 4 σχετικά με τη δίωρη παραμονή ισχύουν αναλογικά και για τους κατόχους αδειών πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης την πώληση πτηνών (ζώντων οικόσιτων).

Άρθρο 47. Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζεται για κάθε Περιφέρεια ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

2. Κάθε παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 6.

3. Η άδεια πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 13. Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται επιπρόσθετα να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί στο σχετικό αίτημά του. Η αίτηση για έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού μπορεί να γίνει δεκτή και εν μέρει. Σε κάθε περίπτωση μη έγκρισης δραστηριοποίησης απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Αν εγκριθεί το αίτημα του παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το έντυπο της άδειάς του, ως προς τα γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα και επανεκτυπώνεται αφού ενημερωθεί το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.

4. Οι παραγωγοί πωλητές, η δραστηριοποίηση των οποίων έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, κατοχυρώνουν την δυνατότητα της δραστηριοποίησης αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που ορίζεται στην έγκριση. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση της αλλαγής ή επέκτασης του χρονικού διαστήματος δραστηριοποίησης του αδειούχου παραγωγού.

5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει την έγκριση δραστηριοποίησης, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιοδήποτε λόγο

β. αν δεν πληρώσει το σχετικό τέλος για δύο συνεχόμενους μήνες

γ. αν ανακληθεί, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η άδειά του.

Άρθρο 48. Σύστημα Μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο

1. Για την έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχων παραγωγών στο πλανόδιο εμπόριο λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος Θ’ με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών - φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

α. έλλειψη παραβατικότητας,

β. ηλικία δικαιούχου,

γ. παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

2. Όλα τα κρίσιμα για τη μοριοδότηση του ενδιαφερομένων στοιχεία λαμβάνονται υπ’ όψη ως έχουν κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης του αριθμού και των λοιπών στοιχείων των εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα χορηγηθούν από την οικεία Περιφέρεια.

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος, και της ημερομηνίας ανακοίνωσης του προηγουμένου εδαφίου, κατά μήνα και έτος. Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων.

Άρθρο 49. Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές

1. Οι επαγγελματικές άδειες για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα ύστερα από συμμετοχή σε διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται βάσει σχετικής προκήρυξης. Η προκήρυξη του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

2. Με την προκήρυξη της παρ. 1 καθορίζονται ο αριθμός των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και η κατανομή στις Ομάδες του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα και από τα οποία προκύπτει ότι ο αϊτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες, η αρμόδια επιτροπή εξέτασης και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση.

3. Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία εκτιμά η Περιφέρεια την ανάγκη έκδοσης αδειών πλανόδιου εμπορίου, είναι ο αριθμός των ήδη χορηγηθεισών αδειών πλανόδιου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών.

4. Η Περιφέρεια καταρτίζει πίνακες αποκλεισμένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλεισμένων έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της επιτροπής εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας.

5. Μετά την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 4, καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας. Κατά των πινάκων επιλεγέντων χωρεί ένσταση ενώπιον του Περιφερειάρχη, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του προηγουμένου εδαφίου.

6. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών του παρόντος άρθρου στους δικαιούχους είναι ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια αποστέλλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων.

Άρθρο 50. Σύστημα Μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές

Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων διεξάγεται σε δύο στάδια, ως εξής:

α. Κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Αν ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους, δεν τους χορηγείται άδεια, προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.

β. Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται κατανομή των υπολοίπων αδειών. Κατά το στάδιο αυτό διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και τυχόν μεταφερόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 51. Φορείς ελέγχου

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:

α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,

β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,

γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους,

δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,

ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,

στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περ. α' έως δ' επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Στο ΣΥΚΕΑΑΠ ανατίθεται η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

3. Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών στα όρια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της οφείλει να συνεπικουρεί τους λοιπούς φορείς ελέγχου, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες και τους δήμους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως να θέτει στη διάθεσή τους πρότυπα φύλλα ελέγχου, να διοργανώνει ή να συμμετέχει ως εισηγητής σε ημερίδες, σεμινάρια και άλλες ανάλογες δραστηριότητες πάνω σε θέματα ελέγχου, να διενεργεί ελέγχους από κοινού με τους ανωτέρω φορείς.

4. Οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όταν διενεργούν ελέγχους στους χώρους των λαϊκών αγορών ευθύνης τους και διαπιστώνουν παραβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4177/2013 (ΦΕΚ ΑΊ73) και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4177/2013, εξαιρουμένων των παραβάσεων σχετικά με τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στις οποίες εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου 17, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. κατόπιν των σχετικών ελέγχων που αυτές διενεργούν, οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις από τον εν λόγω ν. 4177/2013 και τον ν. 2969/2001.

5. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 52. Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών

1. Τα δημόσια όργανα που διενεργούν ελέγχους κατ’ εφαρμογή του παρόντος οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, ήτοι δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνομικής ταυτότητας, εκτός αν από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα όργανα αυτά προβλέπεται κάτι διαφορετικό.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν από κοινού με άλλη υπηρεσία, συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων.

4. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο 53. Υποχρεώσεις ελεγχομένου

Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται:

α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και

β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία

Άρθρο 54. Διαδικασία ελέγχων - διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η υπηρεσία ελέγχου είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΑ’, στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής.

2. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΒ’, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, κατατίθεται στο φορέα ελέγχου από τους ελεγκτές, μαζί με έκθεση ελέγχου στην οποία βεβαιώνεται ότι με βάση το Πληροφοριακό Σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 58 ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος πωλητής έχει ή δεν έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση, κατά περίπτωση, και ο συνολικός αριθμός παραβάσεων του συγκεκριμένου πωλητή. Κατά περίπτωση ο φορέας ελέγχου ελέγχει τα αναφερόμενα και, όπου απαιτείται, επιβάλει συμπληρωματική κύρωση με βάση τα αναφερόμενα σε επόμενο άρθρο. Σε περίπτωση που ο φορέας ελέγχου που επιβάλλει την κύρωση δεν έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18, προκειμένου να ενημερώσουν το εν λόγω σύστημα.

3. Αν προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας, υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου από τους διενεργούντες τον έλεγχο ελεγκτές, προς τον άμεσα Προϊστάμενό τους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί και στον πωλητή που τον αφορά με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλεται από το ανώτερο ιεραρχικά όργανο του φορέα Ελέγχου, δηλαδή Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση επιβολής της συγκεκριμένης κύρωσης κοινοποιείται αμελλητί στον αρμόδιο φορέα προκειμένου να ενημερώσει το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.

4. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο.

Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα ελέγχου.

5. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειάς σύμφωνα με την παρ. 3, καθώς και κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 4, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 55. Κυρώσεις

1. Για τις παραβάσεις του παρόντος που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ’.

2. To ύψος του εττιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

3. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης.

4. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως το δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.

δ.Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση έλλειψης αδείας για όλες τις κατηγορίες υπαίθριου εμπορίου μειώνονται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην ελεγκτική υπηρεσία έντυπο αδείας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης.

1. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου.

2. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α'90) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως εξής:

α. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο ΟΤΑ, αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό 100% στον ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο,

β. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού,

γ. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ΚΕΛΑΥΕ, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στο φορέα συγκρότησης των εν λόγω κλιμακίων,

δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Τα ανωτέρω έσοδα μπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όπως έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κλπ.

Άρθρο 57. Ποινικές κυρώσεις


1. Μέλη των επιτροπών του άρθρου 12 που με οποιονδήποτε τρόπο βεβαιώνουν εν γνώσει τους ψευδώς ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, όπως αυτά αναφέρονται στη δήλωση ή τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά που αυτός υποβάλλει για τη χορήγηση ή την ανανέωση σχετικής άδειας, είναι δικής του παραγωγής ή με οποιονδήποτε τρόπο συμπράττουν στην έκδοση ή τη χορήγηση σε παραγωγό βεβαίωσης με το ανωτέρω ψευδές περιεχόμενο, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα σύμφωνα με άλλη ποινική διάταξη.

2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Άρθρο 58. Πληροφοριακό Σύστημα

1. Για την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ως ηλεκτρονική βάση, που θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).

2. Κάθε ισχύουσα, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου και κάθε νέα άδεια που εκδίδεται καταχωρίζεται στο ΟΠΣΠΑ. Για το λόγο αυτό οι αδειούχοι υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) υποχρεούνται να προσέρχονται στους δήμους μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο άδειας. Για αδειούχους λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αδειούχοι προσέρχονται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.

3. Οι Εκθέσεις Ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιμα καταχωρίζονται αμελλητί από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους στο ΟΠΣΠΑ.


4. Οι φορείς λειτουργίας καταχωρίζουν τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

5. Τα στοιχεία που τηρούνται υποχρεωτικά, οι έχοντες δικαίωμα πρόσβασης στο ΟΠΣΠΑ, τα στοιχεία που πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραμμα απογραφής και οι σχετικές προθεσμίες ανά περιφέρεια, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών. Μετά το πέρας των προθεσμιών που θα τεθούν με την ανωτέρω απόφαση, οι άδειες που δεν έχουν καταχωρισθεί στο ΟΠΣΠΑ, παύουν να ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους και δεν παρέχουν δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης επιβάλλεται από την αρχή που προβαίνει στην καταγραφή πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 59. Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για τις άδειες επαγγελματία πωλητή, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) διατηρείται σε ισχύ.

Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου που επήλθε εντός του έτους 2016, τα σχετικά αιτήματα μπορεί να εξεταστούν με τις διατάξεις του άρθρου 23, εφόσον αυτά υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 6, της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 19 και της παρ. 2 του άρθρου 46, όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή.

3. Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή, μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

4. Η έκδοση νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου οποιοσδήποτε μορφής, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να επιτραπεί η έκδοση νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών και πριν την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων, σε μαρίνες του Ε.Ο.Τ, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 (Α’ 145) γίνεται λόγος για το έργο των ΚΕΛΑΥΕ, νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.


7. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων του άρθρου 36, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις των κατά τόπους φορέων λειτουργίας.

8. Οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών, που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με το άρθρο 83 του ν. 4314/2014 (Α' 265), εντάσσονται στους αντίστοιχους εσωτερικούς Οργανισμούς λειτουργίας των ανωτέρω Περιφερειών και μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010 (Α' 87).

9. Η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε δύο ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 6, ισχύει και για όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ήδη κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου.

10. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούνται, εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ενημερώσουν τους δήμους μόνιμης κατοικίας των παραγωγών, για τους οποίους έχουν εκδώσει άδεια παραγωγού πωλητή, που δεν έχει ανακληθεί, αποστέλλοντας σχετικές καταστάσεις αδειούχων.

11. Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου εξομοιώνονται ως προς την χωρική ισχύ των αδειών στα οριζόμενα στο άρθρο 6.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και η ένταξη στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 κατηγορίες.

13. Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του v.4264/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

14. Οι κάτοχοι αδειών για κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με προγενέστερες διατάξεις του παρόντος υποχρεούνται σε θεώρηση της άδειας τους ανά έτος προσκομίζοντας πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτοδικαίως.

15. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 καταλαμβάνουν και τους ήδη υφιστάμενους αδειούχους, ανεξαρτήτως του χρόνου και του νομικού καθεστώτος χορήγησής τους.

16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87). Ειδικότερα, οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος με βάση Κανονισμό Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Άρθρο 60. Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 59, καταργούνται:

α. τα άρθρα 1 έως 20 και 22 έως 35 του ν. 4264/2014 (ΑΊ18),

β. τα άρθρα 85 και 92 του ν. 4314/2014 (Α'265),

γ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του ν. 4314/2014,

δ. κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 61: Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος μέρους, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α. ως Επιμελητήρια νοούνται οι αυτοτελείς, υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές τους επί ορισμένης χωρικής ενότητας.

β. ως Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια νοούνται τα συλλογικά όργανα σε επίπεδο περιφέρειας και στα οποία συμμετέχει το σύνολο των Επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας. Συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ’.

γ. ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), με έδρα την Αθήνα ς και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.

Αρθρο 62: Σκοπός Επιμελητηρίων


Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι:

α. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής,

β. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητάς όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,

γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,

δ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Άρθρο 63: Ίδρυση - κατάργηση Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια ιδρύονται και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η πρόταση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.

2. Το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης Επιμελητηρίου:

α. Ορίζει την έδρα και την χωρική ενότητα δραστηριότητας του Επιμελητηρίου.

β. Ρυθμίζει θέματα διάρθρωσης των οργανικών μονάδων και κατανομής προσωπικού του Επιμελητηρίου.

γ. Ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό με την ίδρυση θέμα.


3. To Προεδρικό Διάταγμα κατάργησης Επιμελητηρίου Ανάπτυξης ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες και ιδίως:

α. τα θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων, τις υποχρεώσεις και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων.

β. τα θέματα που αφορούν σε εκκρεμείς δικές.

γ. τα θέματα του προσωπικού του καταργούμενου Επιμελητηρίου.3. Η χωρική ενότητα δραστηριότητας κάθε Επιμελητηρίου αντιστοιχεί τουλάχιστον σε εκείνη μιας Περιφερειακής Ενότητας και δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη μιας Περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3852/2010 (Α’ 87). Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα Επιμελητηρίου εντός της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων όπου λειτουργεί.

3. Δύο ή περισσότερα όμορα Επιμελητήρια ή αμιγή Επιμελητήρια της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να συγχωνεύονται, με χωροταξικά κριτήρια εντός της ίδιας Περιφέρειας, με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η πρόταση υποβάλεται:

(α) μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.,

(β) εναλλακτικά, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

4. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης προτείνει την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος ιδίως σε περιπτώσεις που τα μέλη Επιμελητηρίου είναι λιγότερα από πέντε χιλιάδες (5.000) και από τις οικονομικές καταστάσεις Επιμελητηρίου, προκύπτει αδυναμία του να συνεχίσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Η διαπιστούμενη μείωση των μελών πρέπει να προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, όπως υποβλήθηκαν από το εν λόγω Επιμελητήριο.


5. Το προεδρικό διάταγμα συγχώνευσης ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες και ιδίως:

α. τα θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων, τις υποχρεώσεις και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων.

β. τα θέματα που αφορούν σε εκκρεμείς δικές.

γ. την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

δ. την ίδρυση του Επιμελητηρίου, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που θα προκύψει μετά την συγχώνευση,

ε. τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων του,

στ. τα θέματα του προσωπικού των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων

6. Το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα μπορεί να προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων του Επιμελητηρίου, το οποίο θα προκύψει από συγχώνευση και σε άλλους δήμους, εκτός της έδρας του, της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων όπου λειτουργεί.

Άρθρο 64: Μέλη

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, μέλη του Επιμελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τον ν. 3419/2005 (Α’ 297) από τη στιγμή εγγραφής τους σε αυτό και μέχρι τη διαγραφή τους από αυτό. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα δικαιούνται να εγγράφονται στα Επιμελητήρια.


2. Ως μέλη του Επιμελητηρίου δικαιούνται να εγγράφονται μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α' 265). Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών.

3. Το μητρώο μελών που τηρεί κάθε Επιμελητήριο ενημερώνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη. Εκτός των μητρώων που τηρούνται βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων, τα Επιμελητήρια μπορούν να τηρούν και άλλα στοιχεία για τα μέλη τους σε δευτερεύοντα μητρώα, ή να τηρούν μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 65: Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με το σκοπό τους, καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες δημόσιου δικαίου οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Επίσης συμβάλλουν στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς και προώθησης νέων παραγωγικών διαδικασιών.

2. Τα Επιμελητήρια έχουν ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού ή γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Τα Επιμελητήρια διατυπώνουν τη γνώμη τους μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτά του θέματος.

β. μετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακώς ενήμερων μελών του Επιμελητηρίου, διεξάγουν δημοψήφισμα μεταξύ των ταμειακώς ενήμερων μελών του, για κάθε θέμα της τοπικής ή εθνικής οικονομίας που εμπίπτει στις γνωμοδοτικές ή συμβουλευτικές αρμοδιότητές του . Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, εφόσον συμμετέχει το 60% των ταμειακώς ενήμερων μελών, και κοινοποιούνται ως γνωμοδότηση ή εισήγηση συμβουλευτικού χαρακτήρα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος που αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο κοινοποιείται ως εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Επιμελητηρίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών ορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, η οποία μπορεί να είναι ηλεκτρονική.

γ. μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγικότητας των μελών τους.

δ. χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/428 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2015 και της παρ. Δ’ του άρθρου 109 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα.

Ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία και υποβάλλουν σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης εκπονούν μελέτες για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εκδίδουν δε κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλαδικές μελέτες, ανάλογα με τον ειδικότερο προσανατολισμό του κάθε Επιμελητηρίου και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το οικείο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο.

ε. λειτουργούν και υποστηρίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρα στη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τον ν. 3419/2005 (Α’ 297) και τον ν. 4441/2016 (Α’ 227).

στ. διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και επιλύουν, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις εργασίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζονται με απόφαση της οικείας Διοικητικής Επιτροπής.

ζ. συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους, υπαλλήλους τους ή τρίτους, και αναθέτουν σε εξειδικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους.

η. αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ’ εξουσιοδότηση και κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

3. Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού τους:

α. Μπορούν, να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση:

αα. επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον ν. 3892/2011 (Α’ 143),

ββ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν, είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) με σκοπούς:

αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,

ββ τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών τους ή και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α' 171) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α' 163),

γγ την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και

δδ την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιριών διακρίνονται σαφώς από τις αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών μηνών από την ίδρυσή τους και με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με την υποβολή έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρία, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την αποστολή των Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής η ποινή της αργίας έως δύο μηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το κεφάλαιο Ζ’.

γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α'75).

δ. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιριών των περ. β' και γ', καθώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιριών, ούτε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή τεχνικού έργου με αυτές.

ε. Διεξάγουν σεμινάρια, υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγούν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α' 171) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α' 163), οργανώνουν συνέδρια, και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις, και παρέχουν ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιοσδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.

ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν την χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της.

4. Η πραγματοποίηση των δαπανών, που αφορούν στις δραστηριότητες των εδαφίων στ', ζ' και η' της παρ. 3, υλοποιούνται με απόφαση της διοικούσας επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με αναλυτικό πίνακα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κάθε δημόσια αρχή και φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται, αν αυτό δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, να παρέχει στα Επιμελητήρια κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών τους και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 66: Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων

1. Τα Επιμελητήρια αναλαμβάνουν τη λειτουργία και το συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης. Προς αυτό τον σκοπό συνεργάζονται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), των Υπηρεσιών μιας Στάσης και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

2. Το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α. ενημερώνει και πληροφορεί τις επιχειρήσεις για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων,

β. παραλαμβάνει αιτήσεις επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά την παρ. 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

γ. ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των επιχειρήσεων και, αν για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των επιχειρήσεων,

δ. διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των επιχειρήσεων, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Υ.ΕΠΙΧ. όπου είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση, από το οποίο το παραλαμβάνει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή αποστέλλεται στην επιχείρηση από το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.

ε. διεκπεραιώνει τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 4442/2016 (Α' 230) για την άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας το Κ.Υ.ΕΠΙΧ πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του αρμόδιου οργάνου χορήγησης έγκρισης ή ελέγχου δραστηριότητας, η οποία υπάγεται στη διαδικασία της γνωστοποίησης, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας ή είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως το δεύτερο βαθμό, με άλλο πρόσωπο που έχει τέτοιο συμφέρον.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, συστήνονται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στην έδρα, ή σε παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίου και ορίζεται η χωρική αρμοδιότητα, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ορίζονται οι κατηγορίες υποθέσεων που διεκπεραιώνονται από τα Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και εξειδικεύεται η διαδικασία διεκπεραίωσής τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης και λειτουργίας των ΚΥ.ΕΠΙΧ. για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και γνωστοποίησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 67: Δομή - Οργάνωση Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους στα εξής τμήματα ανάλογα με την δραστηριότητα των μελών τους: α) μεταποιητικό, β) εμπορικό και γ) υπηρεσιών. Ειδικά τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα επαγγελματιών και υπηρεσιών, ενώ τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα βιοτεχνών και υπηρεσιών.

2. Τα Τμήματα δεν έχουν αυτοτέλεια. Την προεδρία τους ασκεί ο αιρετός πρόεδρός τους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα Τμήματα εισηγούνται προς τη διοίκηση του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους.

3. Το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων για την κατάταξη τους κατά τις διατάξεις του μέρους Β’ του παρόντος, κρίνεται σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα τους όπως αυτή προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, που ορίζεται με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (Β' 2149) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι κύριοι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα. Όταν το αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν περιλαμβάνεται στις διακρίσεις αυτές, τότε οι οικείες επιχειρήσεις ταξινομούνται στα κατά περίπτωση τμήματα αυτών σύμφωνα με το αντικείμενο που δηλώνουν ή που προκύπτει από τα προσαγόμενα έγγραφα (καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος), και το οποίο ευρίσκεται εγγύτερα προς δραστηριότητα που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Μέρους Β'του παρόντος.

4. Μέλος μπορεί να ζητήσει την μετακίνησή του σε διαφορετικό τμήμα όταν περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων του επί τρία τουλάχιστον οικονομικά έτη προέρχεται από δευτερεύουσα δραστηριότητα, η οποία αντιστοιχεί σε άλλο τμήμα του ίδιου Επιμελητηρίου. Η σχετική πράξη εκδίδεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμήματα.. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται η Διοικητική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.

6. Για τη δημιουργία Τμήματος σε Επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) επιχειρήσεις και για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώρας απαιτούνται τουλάχιστον εκατό (100) επιχειρήσεις. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαιτείται κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να μειώνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Επιμελητηρίου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 68: Όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικητική Επιτροπή.

Άρθρο 69: Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 72, με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου.

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση τα εγγεγραμμένα στο Επιμελητήριο μέλη ως εξής:

α. μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), εικοσιένα (21) μέλη,

β. από δεκαπέντε χιλιάδες και ένα (15.001) έως εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000), τριανταένα (31) μέλη,

γ. από εικοσιπέντε χιλιάδες και ένα (25.001) έως τριανταπέντε χιλιάδες (35.000) σαράντα ένα (41) μέλη,

δ. από τριανταπέντε χιλιάδες και ένα (35.001) πενήντα ένα (51) μέλη,

ε. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 51 μέλη και

στ. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με αριθμό εγγεγραμμένων μελών μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), 31 μέλη.

3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα εξής κριτήρια:

α. τον αριθμό των μελών του κάθε Τμήματος,

β. τη συνεισφορά αυτών στην τοπική οικονομία και

γ. τις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.

4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν εμποδίζεται από την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής συγκεκριμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ίσχυει ως την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό, τον ισολογισμό τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου, παύει ή αντικαθιστά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής , με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα. Σε περίπτωση παύσης ή αντικατάστασης του συνόλου των μελών της Διοικητικής Επιτροπής και μέχρι τον ορισμό νέων, τα καθήκοντα αυτής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από σχετικήαιτιολόγηση, κεκλεισμένων των θυρών, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και, αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

7. Με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, θεσπίζεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Επιμελητηρίου, στη σύσταση εταιριών ή στη συμμετοχή σε εταιρίες και στην πρόσληψη προσωπικού. Η μεταβίβαση των λοιπών αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α. ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της έδρας του Επιμελητηρίου και της οικείας ομοσπονδίας επαγγελματιών και βιοτεχνών,

β. ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου,

γ. οι πρόεδροι του οικείου Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και του οικείου Συνδέσμου Βιομηχανιών και του οικείου Συνδέσμου Εξαγωγέων

δ. ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας.

ε. ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα του Επιμελητήριου,

στ. πρώην Πρόεδροι του Επιμελητηρίου.

9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο διοικητικός προϊστάμενος του Επιμελητηρίου, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και, κατά περίπτωση, οι προϊστάμενοι άλλων οργανικών μονάδων, καθώς και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο,.

10. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους κατά τη σειρά της παρ. 3 του άρθρου 70, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προσκαλεί τα μέλη στις συνεδριάσεις.

Άρθρο 70: Διοικητική Επιτροπή

1. Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου αποτελείται από επτά (7) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εικοσιένα (21), ή τριανταένα (31), ή σαράντα ένα (41) μέλη και εννέα (9) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη. Ειδικά οι διοικητικές επιτροπές των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αποτελούνται από επτά (7) μέλη.

2. Η Διοικητική Επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού, εγκρίνει και διενεργεί τις δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ. Ειδικότερα, είναι αρμόδια:

α. για την εκπροσώπηση του επιμελητηρίου σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής,

β. για τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων,

γ. για πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και διαιτησίες,

δ. για την σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας,

ε. για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 77, καθώς και την έκδοση περιοδικών και βιβλίων,

στ. για την επιμέλεια της σύνταξης, την υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και τη σύνταξη του απολογισμού και του προγραμματισμού του Επιμελητηρίου.

3. Η Διοικητική Επιτροπή αναθέτει στα μέλη της καθήκοντα εποπτείας, παρακολούθησης και σχεδιασμού των εργασιών του Επιμελητηρίου ως εξής:

α. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειές της, την ενημερώνει για κάθε επείγον ζήτημα και συμβάλλει στην επίλυσή του. Επίσης, εκπροσωπεί το Επιμελητήριο ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου, με τα οποία υλοποιούνται οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρούνται τα έγγραφα, που υπογράφονται από τον οικονομικό επόπτη, σύμφωνα με την περ. δ’ του παρόντος, καθώς και τα έγγραφα, που υπογράφονται από το διοικητικό προϊστάμενο, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 80.

β. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο κατά τη σειρά εκλογής τους. Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει επτά μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι δύο. Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει εννέα μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι τρεις.

γ. Ο γενικός γραμματέας εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής από τις οργανικές μονάδες του Επιμελητηρίου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει κατά περίπτωση, τον οικονομικό επόπτη, τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

δ. Ο οικονομικός επόπτης:

αα. εποπτεύει την είσπραξη των πόρων του Επιμελητηρίου για την πληρωμή δαπανών,

ββ. παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική κατάσταση και περιουσία του Επιμελητηρίου,

γγ. υπογράφει μαζί με τον οικονομικό προϊστάμενο όλα τα εντάλματα και τις επιταγές του Επιμελητηρίου,

δδ. υπογράφει την έκθεση, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία,

εε. αναπληρώνει νόμιμα το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου.

ε. Ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ και Κ.Υ.ΕΠΙΧ. του Επιμελητηρίου. Ειδικότερα:

αα. διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα προτάσεις για την βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αυτού και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ., σε συνεργασία με τους προϊστάμενους των οικείων οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου,

ββ. παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος σχετικά με την καταχώρηση και τη δημοσίευση πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γγ. μεριμνά για την συμμετοχή των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και την επαρκή στελέχωση αυτής, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων,

δδ. εποπτεύει την απρόσκοπτη εφαρμογή των τεχνικών αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ. από τις οργανικές μονάδες Γ.Ε.ΜΗ., ΥΜΣ και Κ.Υ.ΕΠΙΧ.

στ. Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση δράσεων του Επιμελητηρίου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα:

αα. μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με διεθνείς εκθέσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και συντονίζει τη συμμετοχή τους σε αυτές,

ββ. επιμελείται, σε συνεργασία με τους προϊστάμενους των αρμόδιων οργανικών μονάδων, της διοργάνωσης ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, ευκαιρίες ιδιωτικής ή δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες λειτουργικής αναβάθμισης μιας εταιρίας,

γγ. έχει τη γενική εποπτεία των εκδόσεων του Επιμελητηρίου.

4. Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει και άλλα καθήκοντα στα υπόλοιπα μέλη.

5. Η Διοικητική Επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή ύστερα από αίτημα δύο τουλάχιστον μελών της, λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και συνεδριάζει νόμιμα, αν είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

6. Με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής συγκεκριμένων εγγράφων στον γενικό γραμματέα, στον επόπτη Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, στον επόπτη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στον οικονομικό επόπτη, ή σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Επιμελητηρίων.


Άρθρο 71: Αναττλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικής Επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών

1. Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έμεινε κενή συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης διορίζει τα ελλείποντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλέγοντας αυτά, μεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο από προτεινόμενο κατάλογο του οικείου συνδυασμού.

2. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω από το μισό, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου, για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 71. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και, αν δεν εκδοθεί η πράξη αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Θέση μέλους της Διοικητικής Επιτροπής που κενώθηκε συμπληρώνεται κατόπιν ψηφοφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκει στον ίδιο συνδυασμό.

5. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες εκλογές.


Άρθρο 72: Δικαίωμα ψήφου

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, ως εξής:

α. κάθε φυσικό πρόσωπο διαθέτει μία ψήφο.

β. κάθε προσωπική εταιρεία διαθέτει δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται ως έξης:

αα. για τις ομόρρυθμες εταιρείες, από δύο ομόρρυθμους εταίρους της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών,

ββ. για τις ετερόρρυθμες εταιρείες, είτε από δύο ομόρρυθμους εταίρους, είτε από τον ομόρρυθμο και έναν ετερόρρυθμο εταίρο, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διαθέτει δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται είτε από δύο διαχειριστές είτε από ένα διαχειριστή και έναν εταίρο, οι οποίοι υποδεικνύονται από την εταιρία.

δ. κάθε μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διαθέτει μία ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από το διαχειριστή της.

ε. κάθε Ανώνυμη Εταιρεία διαθέτει τρεις ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τρεις εκπροσώπους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατα διοικητικά στελέχη και υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. στ. κάθε μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία διαθέτει μία ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον διαχειριστή της.

ζ. οι υπόλοιπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες διαθέτουν δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται είτε από δύο διαχειριστές, είτε από ένα διαχειριστή και έναν εταίρο που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

η. κάθε υποκατάστημα ημεδαπής επιχείρησης διαθέτει μία ψήφο ανά Επιμελητήριο. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ημεδαπής επιχείρησης είναι εγγεγραμμένα στο ίδιο Επιμελητήριο, δικαίωμα ψήφου έχει μόνο ένα υποκατάστημα, που υποδεικνύεται από τη διοίκηση της έδρας. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από το διευθυντή του υποκαταστήματος ή τον αναπληρωτή αυτού.

θ. κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διαθέτει μία ψήφο, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από το νόμιμο εκπρόσωπο.

ι. κάθε συνεταιρισμός διαθέτει δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΑΣ.

2. Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου:

α. όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

β. όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

γ. όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348Α, 349, 350, 351, 351Α και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

δ. όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους.

ε. όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή αυτοί που οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

4. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον για δυο έτη, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιριών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα.

Άρθρο 73 : Διεξαγωγή εκλογών και κατανομή εδρών

1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν υποψήφιο από κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.


3. Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ κάθε Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως εξής:

α. το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια του συνολικού αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

β. κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.

γ. την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού στο Τμήμα, στο οποίο ο συνδυασμός έχει λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό, καταλαμβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Όταν στις εκλογές συμμετέχει ένας συνδυασμός, ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου καταλαμβάνει την πρώτη έδρα του Τμήματος από το οποίο προέρχεται.

δ. οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους.

4. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

α. το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά Τμήμα διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εδρών του οικείου Τμήματος, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 69. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο του Τμήματος.

β. κάθε συνδυασμός λαμβάνει ανά Τμήμα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο του Τμήματος στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο οικείο Τμήμα.

γ. αν ο συνολικός αριθμός εδρών που καταλαμβάνει ένας συνδυασμός από όλα τα Τμήματα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των εδρών που δικαιούται σύμφωνα με την παρ. 3, οι πλεονάζουσες έδρες ανακατανέμονται ως εξής:

αα. οι πλεονάζουσες έδρες του συνδυασμού αφαιρούνται ανά μία από εκείνα τα τμήματα στα οποία ο συνδυασμός συγκέντρωσε τα χαμηλότερα ποσοστά ψήφων κατά αύξουσα σειρά.

ββ. στη συνέχεια, αυτές οι έδρες κατανέμονται ανά μία και κατά φθίνουσα σειρά σε εκείνους τους συνδυασμούς οι οποίοι δικαιούνται επιπλέον έδρες και έχουν συγκεντρώσει τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων σε αυτά τα τμήματα.

δ.οι έδρες των επιμέρους Τμημάτων που παραμένουν αδιάθετες κατανέμονται ως εξής:

αα. ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός καταλαμβάνει αδιάθετες έδρες κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων στα επιμέρους Τμήματα μέχρι να συμπληρώσει τον συνολικό αριθμό των εδρών που δικαιούται. Αν ο συνολικός αριθμός εδρών που καταλαμβάνει ο συνδυασμός από όλα τα Τμήματα εξακολουθεί να είναι μικρότερος του αριθμού των εδρών που δικαιούται σύμφωνα με την παρ. 3, καταλαμβάνει διαδοχικά τις επιπλέον έδρες σε εκείνα τα τμήματα όπου υπάρχουν αδιάθετες έδρες και ο συνδυασμός συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων κατά φθίνουσα σειρά.

ββ. η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού αριθμού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασμούς οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.

ε. συνδυασμός που δικαιούται έδρες σύμφωνα με την κατανομή της παρ. 3 και έχει λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι μικρότερος από τα εκλογικά μέτρα όλων των Τμημάτων, καταλαμβάνει τις έδρες στα Τμήματα όπου διαθέτει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

στ. συνδυασμός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός Τμήματος καταλαμβάνει αδιάθετη έδρα στο Τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανομή.

5. Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

6. Όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς αριθμό υποψηφίων, ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών κάθε Τμήματος. Στις άλλες περιπτώσεις, ο αριθμός των σταυρών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των εδρών του Τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

7. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν πρόσκλησης της απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, του διοικητικού προϊσταμένου του Επιμελητηρίου. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και ως πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει την σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου επιτρέπεται μία φορά.

8. Οι εκλογές διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη της Κ.Ε.Ε., ρυθμίζονται τα λοιπά διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής των εκλογών και ιδίως:

α. η συγκρότηση και λειτουργία των εκλογικών επιτρόπων, η σύνταξη εκλογικών καταλογών, ο τύπος του ψηφοδελτίου, η ανακήρυξη υποψηφίων, η εποπτεία και προπαρασκευή των εκλογών, καθώς και η έναρξη, διεξαγωγή και λήξη της ψηφοφορίας, μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων υποψηφίων .

β. η διαδικασία και το πληροφοριακό σύστημα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η μέθοδος ταυτοποίησης των εκλογέων, η συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής η οποία θα έχει την ευθύνη διενέργειας της ψηφοφορίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Ε. καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών των εκλογικών και εφορευτικών επιτροπών.

Άρθρο 74: Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής

1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του Προέδρου του Επιμελητηρίου και με πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής αυτού με την διαδικασία που ορίζουν τα μέρη Β’ και Ρ του π.δ. 95/2006 (Α' 96). Αν δεν έχει εκλεγεί Πρόεδρος, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 73, η πρόσκληση αποστέλλεται από την απερχόμενη Διοικητική Επιτροπή.

2. Στα Επιμελητήρια, όπου η Διοικητική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, η θέση του δεύτερου Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο, ο οποίος προέρχεται από τον δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 30% των έγκυρων ψηφοδελτίων.

3. Στα Επιμελητήρια όπου η Διοικητική Επιτροπή απαρτίζεται από εννιά (9) μέλη, η θέση του δεύτερου Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο, ο οποίος προέρχεται από τον δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 30% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Η θέση του τρίτου Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο, ο οποίος προέρχεται από τον τρίτο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων.

4. Όταν ο δεύτερος συνδυασμός έχει συγκεντρώσει ποσοστό μικρότερο του 30% αλλά μεγαλύτερο ή ίσο του 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων, υποψήφιός του καταλαμβάνει τη θέση του τρίτουΑντιπροέδρου σε εννεαμελή Διοικητική Επιτροπή.

5. Η παράδοση της απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής γίνεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της νέας Διοικητικής Επιτροπής. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής, τα μέλη της, συγκαλούμενα από τον πρόεδρο της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Επόπτη, τον υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσιών Μιας Στάσης και τους Αντιπροέδρους οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις παρ. 2, 3, 4, 5 και 6.

6. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα της εκλογής της Διοικητικής Επιτροπής και ιδίως:

α. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και η συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής.

β. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων

γ. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Κεφάλαιο Γ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 75: Πόροι των Επιμελητηρίων

1. Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:

α. οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, οι οποίες καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Ως συνδρομές νοούνται οι ανταποδοτικές εισφορές εκείνων των μελών που επιθυμούν προαιρετικά να απολαμβάνουν των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τα Επιμελητήρια.

β. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προγραμμάτων διεθνών οργανισμών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.

γ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε μορφής.

δ. Έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται σε Μητρώα εκτός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που τηρεί το οικείο Επιμελητήριο.

ε. Τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν κατ’ εξουσιοδότηση ειδικότερων διατάξεων.

στ. Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόμου.

2. Ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών διατίθεται για την ενίσχυση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως εξής:

α. ποσοστό 1% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών μεταποιητικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται στο Σ.Ε.Β.

β. Ποσοστό 4% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών, διατίθεται στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

γ. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών διατίθεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.

δ. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημάτων Επιμελητηρίων στους συνδέσμους Βιομηχανιών και συνδέσμους Εξαγωγέων.


3. Τα έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο εξαιρούνται από την υποχρέωση της παρ. 2.

4. Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται στην περ. δ' της παρ. 2, τα αποδεικτικά στοιχεία για την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από γνώμη του Σ.Ε.Β. και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

5. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 77, παρ. 4, αν αυτά προσκομίσουν απόδειξη από πιστωτικό ίδρυμα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση των ποσών, που αντιστοιχούν στα ποσοστά των περ. β' και γ' της παρ. 2 για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

6. Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες.

7. Η καταβολή της συνδρομής διασφαλίζει σε κάθε μέλος αυτόματη πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Κάθε Επιμελητήριο ορίζει, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, την κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του έναντι συνδρομής. Η διοίκηση κάθε Επιμελητηρίου οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του αναλυτικό κατάλογο των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της ετήσιας συνδρομής. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε διαφορετικό ύψος συνδρομών.

8. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι του Ενιαίου Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 3 του ν. 4441/2016), καθώς και η χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

9. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των αμιγών και μικτών Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται και χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.

Με όμοια απόφαση ορίζεται και το ύψος της οικονομικής συμμετοχής του συνόλου ή ορισμένων εκ των Επιμελητηρίων σε διεθνείς επιμελητηριακές πρωτοβουλίες ή αντίστοιχους οργανισμούς.

10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών συνδρομών μελών Επιμελητηρίων μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 .

11. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτό συνδρομών σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη των συνδρομών μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 76: Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών

1. Για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των μετακινούμενων υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, καθώς και των μετακινούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής εφαρμόζονται τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 και 19 της Υποπ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94). Η πραγματοποίηση διαδοχικών μετακινήσεων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολής της χιλιομετρικής αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής για μετακινήσεις με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο εκτός των ορίων του νομού, εφόσον αυτές αφορούν δραστηριότητες της ΚΕΕΕ ή του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης:

(α) Έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο και έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής αυτού, όταν τα τακτικά έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αποτυπώνονται στον απολογισμό, υπερβαίνουν τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

(β) Έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα μέλη Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, τα οποία εκπροσωπούν το οικείο Επιμελητήριο.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Ε., μπορεί να μειώνεται το μέγιστο ποσό των εξόδων παράστασης.

3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος αυτών των αμοιβών δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικείου Επιμελητηρίου.


Άρθρο 77: Εττοτττεία και Οικονομικές Καταστάσεις Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ

1. O Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί επί των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων τους που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν.

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

3. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους ακολουθεί τις γενικές αρχές κατάρτισης των προϋπολογισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49 , 62 και 64Α του ν. 4270/2014.

4. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

5. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται:

α. από την έκθεση του Οικονομικού Επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου διαρθρώνεται κατά προγράμματα που περιλαμβάνουν στοιχεία δαπανών τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο μέτρων που συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο, στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στόχων και αφορούν την αποστολή των Επιμελητηρίων και

β. από έκθεση που συντάσσεται από την Διοικητική Επιτροπή και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Στον ετήσιο προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο εντός του έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα υλοποίησης αυτών.

6. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού, το Επιμελητήριο μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο. 6. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία έως την 30η Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για έκτακτες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου ποσού και είναι επαρκώς αιτιολογημένες.

7. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 να εγκρίνει με αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση, πιστώσεων του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:

α. είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους

β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως,

γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης,

δ. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

8. Τα Επιμελητήρια της χώρας οφείλουν να συντάσσουν έως την 30η Απριλίου ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 205/1998 (Α' 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό και υποβάλλονται για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτώνται στη «Διαύγεια». Ο ισολογισμός χρήσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

9. Τα Επιμελητήρια, που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιριών κατά τις περ. β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 65, οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 205/1998, οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α' 7 ). Το σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του, υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτάται στο σύστημα «Διαύγεια».

10. Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

11. Οι παρ. 2 έως 10 εφαρμόζονται και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων (Κ.Ε.Ε.).

Άρθρο 78: Προμήθειες Επιμελητηρίων

1. Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Κ.Ε.Ε. και των Επιμελητηρίων, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147).

2. Όταν οι εταιρίες των ττερίττ. Β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 65 συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, υποχρεούνται να τις αναρτούν με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου. Απαγορεύεται η ανάθεση προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων από τις εταιρίες αυτές προς επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούν έλεγχο μέλη των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., του οικείου επιμελητηρίου ή των εταιριών αυτών ή συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού.

3. Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων από τα Επιμελητήρια ή την Κ.Ε.Ε. με τις εταιρείες των περίπ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 65 συνάπτονται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. το έργο ή η υπηρεσία δεν ταυτίζονται με την άσκηση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου.

β. η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου ή της Κ.Ε.Ε. έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει την αντικειμενική αδυναμία των οικείων οργανικών μονάδων σχετικά με την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα μέλη του.

γ. η σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για την σύναψη σύμβασης έχει κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ή στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.

Άρθρο 79: Απολογισμός δράσεων Επιμελητηρίου - Ετήσιος προγραμματισμός

1. Τα Επιμελητήρια οφείλουν να συντάσσουν έως τις 30 Απριλίου απολογισμό δράσεων για το προηγούμενο έτος, ο οποίος κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Επιμελητηρίου.

2. Στον απολογισμό δράσεων περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες κάθε Επιμελητηρίου σε σχέση με εκπαιδευτικά, ερευνητικά, κοινωνικά ζητήματα, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τοπικής και της εθνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Συγκεκριμένα περιγράφονται συνοπτικά οι ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.

3. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κεφάλαιο Δ'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Αρθρο 80 : Προσωπικό Επιμελητηρίων

1. Το προσωπικό των Επιμελητηρίων αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και από προσωπικό με έμμισθη εντολή . Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28).

2. Στις καθαρίστριες που εργάζονται σε Επιμελητήριο, μπορεί να χορηγείται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας.

3. Μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε Επιμελητήρια και αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης γίνονται σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α' 224). Απαγορεύονται οι μετατάξεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπαλλήλων των Επιμελητηρίων διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο.

4. Για την κάλυψη των αναγκών των Επιμελητηρίων σε προσωπικό, εφαρμόζεται διαγωνιστική διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ή προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ή προσωπικού με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε., αναφορικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες υπαλλήλων που απαιτούνται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την εύρυθμη λειτουργία των Επιμελητηρίων.

5. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσλαμβάνουν ειδικούς συνεργάτες και να καθορίζουν τους όρους εργασίας, καθώς και τις μηνιαίες απολαβές τους, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες για τους ειδικούς συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΑΊ78). Η θητεία ειδικών συνεργατών λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που τους προσέλαβε. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά το προηγούμενο εδάφιο ειδικών συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) σε όσα Επιμελητήρια έχουν μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη και τους δύο (2) σε όσα Επιμελητήρια έχουν περισσότερα από τριάντα χιλιάδες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη. Η σχετική διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται και διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

6. Σε κάθε Επιμελητήριο όπου δεν υπάρχει οργανική θέση Γενικού Διευθυντή, ορίζεται διοικητικός προϊστάμενος με τον αναπληρωτή του από την Διοικητική Επιτροπή, μεταξύ των υπαλλήλων, επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης και αν δεν υπάρχουν, επιπέδου προϊσταμένου Τμήματος. Ο διοικητικός προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.

Ειδικότερα:

α. είναι υπεύθυνος για τον σχεδίασμά της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Επιμελητηρίου,

β. καταγράφει τις ανάγκες στελέχωσης των οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου,

γ συντονίζει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου σε εκπαιδευτικά προγράμματα,

δ. είναι αρμόδιος για την ορθή εφαρμογή του οργανισμού του Επιμελητηρίου,

ε. είναι αρμόδιος για τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού, μεταξύ των οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου,

στ. μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Επιμελητηρίου και παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους,

ζ. εισηγείται στη Διοικητική Επιτροπή κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης,

η. υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού χαρακτήρα,

θ. χορηγεί στους υπαλλήλους τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες. Για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων ο διοικητικός προϊστάμενος συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 81 : Οργανισμοί Επιμελητηρίων

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174)..

2. Ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου πρέπει να περιλαμβάνει οργανική μονάδα επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσιών Μιας Στάσης). Ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου εντός του οποίου λειτουργεί Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός του ανωτέρω τμήματος, οργανικές μονάδες επιπέδου τουλάχιστον τμήματος με σκοπό:

α. την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναφέρονται στην περίπτ. η' της παρ. 2 του άρθρου 65

β. τη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και την υποστήριξη με συμβουλές νομικού και οικονομικού χαρακτήρα των μελών καθώς και του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων του οικείου Επιμελητηρίου.

Αρθρο 82: Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων

1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν. 3528/2007 (Α' 26) σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. Κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις υπαλλήλους των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προϊσταμένους Διεύθυνσης και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν πρωτόδικη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

β. Έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ. Έναν μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

δ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων στα Επιμελητήρια ή την Κ.Ε.Ε. με τους αναπληρωτές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (Κ.Ε.Ε.)

Άρθρο 83 : Όργανα διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων είναι η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων και η Διοικητική Επιτροπή.

2. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τους Προέδρους και από ένα μέλος κάθε Επιμελητηρίου της χώρας. Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε Επιμελητήριο υποδεικνύει το μέλος του, πέραν του Προέδρου του, που το εκπροσωπεί στη Γ ενική συνέλευση της Κ.Ε.Ε.

3. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση, εφόσον είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της ή σε άλλον τόπο και συνέρχεται τακτικά το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και εκτάκτως, για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο, όταν συγκαλείται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής μετά από πρόταση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσεων, τα πεπραγμένα, το πρόγραμμα δράσης, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Ε.

4. Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, 5 αντιπροέδρους και πέντε (5) μέλη.

5. Στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων παρίσταται εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων. Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει ειδικά και κατά την κρίση της και εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, υπηρεσιακούς παράγοντες και κάθε τρίτο.

6. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής έχουν θητεία ίση με τη θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η Διοικητική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία έξι τουλάχιστον μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα ή και νωρίτερα, κατά την κρίση του Προέδρου της, και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση ή όταν υπάρχει ανάγκη λήψης άμεσης απόφασης, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Κ.Ε.Ε.

Άρθρο 84: Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής

1. O πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. και τα λοιπά μέλη εκλέγονται μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη αυτών γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους και μετά τις επί μέρους επιμελητηριακές Εκλογές.

2. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου διακρίνονται από τους λοιπούς υποψήφιους. Οι εκλογείς δεν μπορούν να μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς περισσότερους από τρεις υποψηφίους.

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι πρέπει να είναι Πρόεδροι Επιμελητηρίου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας υποψηφιοτήτων από μέλη του ίδιου Επιμελητηρίου.


4. Ως Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Ο υποψήφιος για την προεδρία που συγκέντρωσε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε ποσοστό τουλάχιστον 30% καταλαμβάνει τη θέση του ε’ αντιπρόεδρου.

5. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει την σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς στην πρώτη ψηφοφορία.

6. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συγκαλούμενα από τον πρόεδρο της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τους α’, β’, γ’ και δ’ και ε’ αντιπρόεδρους, τον Υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Οικονομικό Επόπτη, τον Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, τον Υπεύθυνο Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων και τον Γ ενικό Γ ραμματέα. Ο Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Μελετών της ΚΕΕΕ. Ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Υποστήριξης Επιχειρήσεων ασκεί κατ’ αναλογία τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 69. Ο Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων σχεδιάζει και εποπτεύει την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της εξωστρέφειας επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα οικεία Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια και επικουρεί τον Πρόεδρο στην εκπροσώπηση της ΚΕΕ στο εξωτερικό.

7. Οι α’, β’, γ’ και δ’ και ε’ Αντιπρόεδροι προέρχονται ανά ένας αντίστοιχα από τα αμιγή Εμποροβιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά και Μικτά/ Περιφερειακά Επιμελητήρια. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμος υποψήφιος προερχόμενος από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιμελητήρια, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχόμενο από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια.

8. Ο ε' Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής όταν το ποσοστό του δεύτερου σε ψήφους υποψήφιου πρόεδρου είναι μικρότερο του 30%.

9. Ένας Αντιπρόεδρος μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα Οικονομικού Επόπτη.

10. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα της εκλογής της Διοικητικής Επιτροπής και ιδίως:

α. Την διαδικασία σύγκλησης της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

β. Τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής.

γ. Την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

δ. Την διαδικασία της ψηφοφορίας.

ε. Την εποπτεία των εκλογών.

στ. Την διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Άρθρο 85 : Οργάνωση και Λειτουργία

1. Με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμης της Διοικητικής Επιτροπής, καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κ.Ε.Ε. Από τον πόρο αυτόν η Κ.Ε.Ε. μπορεί να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια στην αλλοδαπή και αναγνωρισμένα διεθνή δίκτυα επιμελητηρίων, καθώς και την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και για την Κ.Ε.Ε. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από πιστωτικό ίδρυμα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής συντάσσεται ο οργανισμός της Κ.Ε.Ε. που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις, τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια.

5. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ιδρύει με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου σε αυτά τα γραφεία, καταρτίζοντας σχετική σύμβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνεται επί τόπου και πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ε.Ε. και τόπο διαμονής την περιφέρεια όπου εδρεύει το γραφείο.

Κεφάλαιο ΣΤ'

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


Άρθρο 86: Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α’ 187), ένα Περιφερειακό Επιμελητηριακά Συμβούλιο. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται βάσει του ορισμού εκπροσώπων των Επιμελητηρίων σύμφωνα με το άρθρο 87.

2. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακά Συμβούλιο έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

3. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακά Συμβούλιο ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α. υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας. Οι συγκεκριμένες προτάσεις συζητούνται σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πριν την ολοκλήρωση της κατάρτισης των εν λόγω προγραμμάτων, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

β. συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η υποβολή της τεκμηριωμένης εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί προϋπόθεση για την κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

γ. εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στην Περιφέρεια σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α' 187) όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

δ. υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ε. αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων Επιμελητηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο Περιφέρειας.

στ. σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους.

ζ. μπορεί να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την σύσταση Κ.Υ.ΕΠΙΧ στην οικεία Περιφέρεια.

η. μπορεί να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την συγχώνευση Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 87: Συγκρότηση Περιφερειακών Ετπμελητηριακών Συμβουλίων

1. Τα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 69, κοινοποιούν στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης τα ονόματα των εκπροσώπων τους στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ώστε να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 86. Η εκπροσώπηση των Επιμελητηρίων ορίζεται ως εξής:

α. Τα Επιμελητήρια που έχουν ως πέντε χιλιάδες (5.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον πρόεδρό τους.

β. Τα Επιμελητήρια που έχουν από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) έως δέκα χιλιάδες (10.0) μέλη από τον πρόεδρό τους και έναν εκπρόσωπο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.0) μέλη εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο τους και δύο εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον πρόεδρό τους και τρεις εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Τα Επιμελητήρια που έχουν περισσότερα από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον πρόεδρό τους και τέσσερις εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Αν προκύπτει άρτιος αριθμός εκπροσώπων σε Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4, το Επιμελητήριο με τον μικρότερο αριθμό μελών καταλαμβάνει μία ακόμα έδρα.

3. Ο ορισμός των εκπροσώπων κάθε Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

α. κάθε συνδυασμός που εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο που αποτελείται από το σύνολο των εκλεγέντων στο Διοικητικό Συμβούλιο μελών του.

β. ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συνέλεξαν οι συνδυασμοί οι οποίοι κατέλαβαν τουλάχιστον μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις πλέον πρόσφατες εκλογές διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

γ. κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες εκπροσώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

δ. οι έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. οι εκπρόσωποι στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ορίζονται με την ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά που είχαν δηλωθεί στη λίστα της περίπτ. α’.

4. Αν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου προέρχεται από συνδυασμό στον οποίο δεν αντιστοιχεί έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, η αντίστοιχη έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβουλίου αφαιρείται από το συνδυασμό που κατέχει τις λιγότερες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

Άρθρο 88 : Λειτουργία

1. Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Περιφέρειας, εκπρόσωποι περιφερειακών επαγγελματικών οργανώσεων, οι διοικητικοί προϊστάμενοι όλων των Επιμελητηρίων και εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος εργάζεται σε Επιμελητήριο της οικείας Περιφέρειας και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.

2. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου για θέματα προγραμματισμού δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα ή προτάσεων που απευθύνονται σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς, καθώς και οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την συγχώνευση Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 63, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

3. Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ίση με την θητεία των διοικήσεων των Επιμελητηρίων που συμμετέχουν σε αυτό. Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ορισμού των εκπροσώπων όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και μετά από πρόσκληση του προέδρου του Επιμελητηρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών στην Περιφέρεια.

4. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές κάθε έτος και εκτάκτως όποτε το αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην έδρα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, ή σε άλλη πόλη της οικείας Περιφέρειας. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Η πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων λαμβάνει χώρα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 86 μετά από πρόσκληση του προέδρου του Επιμελητηρίου όπου έχει την έδρα του το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο.

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΚΕΕ, ορίζεται ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του. Με απόφαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου συγκροτείται ομάδα εργασίας από υπαλλήλους των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου του.

6. Με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου μπορεί να αλλάξει η έδρα του.


Άρθρο 89: Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου

1. Η προεδρεία του Περιφερειακού Συμβουλίου ασκείται είτε από αιρετό Πρόεδρο είτε εκ περιτροπής από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν με πλειοψηφία δύο τρίτων των (2/3) τα μέλη του οργάνου κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή του.

2. Ο αιρετός πρόεδρος εκλέγεται, μεταξύ των Προέδρων των Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του οργάνου, από τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3). Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.

3. Οι Πρόεδροι των υπόλοιπων Επιμελητηρίων καταλαμβάνουν έδρες Αντιπροέδρων του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Η σειρά κατάταξής τους προκύπτει από τον αριθμό των μελών κάθε Επιμελητηρίου.

4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, με αρμοδιότητα την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων του οργάνου, καθώς και την παρακολούθηση της λυσιτελούς εφαρμογής των αποφάσεων του.

5. Η θητεία του αιρετού προέδρου είναι τετραετής. Η θητεία των εκ περιτροπής προέδρων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους.


6. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκπέσει του αξιώματος μετά από πρόταση μομφής που υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κεφάλαιο Ζ'

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Ε.

Άρθρο 90 : Πειθαρχικές ποινές

1. Στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε., στα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, στο Πρόεδρο, στους Προέδρους και τα μέλη Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, καθώς και στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε., επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών και της έκπτωσης.

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές της παρ. 1 στα πρόσωπα, που αναφέρονται σε αυτή:

α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους,

β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παρ. 2 υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την ημέρα που διαπράχθηκαν.

Άρθρο 91 : Πειθαρχική διαδικασία

1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης καλεί τον εγκαλούμενο με γραπτή κλήση σε απολογία, τάσσοντάς του προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. Στη συνέχεια διαβιβάζει τον φάκελο στο Συμβούλιο της παρ. 2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο αποτελείται:

α. από πρόεδρο πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

β. δύο πρωτόδικες του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους αναπληρωτές τους,

γ. έναν γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με έναν Διευθυντή από το ίδιο Υπουργείο ως αναπληρωτή του και

δ. έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Γραμματέας του συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί ορίζονται με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο αιρετός εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τη Διοικητική Επιτροπή της Ένωσης.

Τα μέλη της περίπτ. γ' της παρ. 2, καθώς και ο γραμματέας, ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συγκροτείται το συμβούλιο της παρ. 2 και συμπληρώνεται κάθε θέση μέλους που μένει κενή για οποιονδήποτε λόγο πριν από την λήξη της θητείας του μέλους αυτού. Η θητεία των μελών του είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί.


5. Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συμβούλιο και να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία συντάσσονται πρακτικά, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται ύστερα από μυστική διάσκεψη, μέσα σε δύο (2) μήνες το αργότερο, αφότου το συμβούλιο έλαβε το σχετικό αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος, στο οποίο έχει υποπέσει ο εγκαλούμενος.

Άρθρο 92 : Έκπτωση εξαιτίσς καταδίκης

1. Οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους αν:

α. στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

β. στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

γ. καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για φοροδιαφυγή, παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη μετακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και την εμπορία όπλων, καθώς και για παράβαση καθήκοντος. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Όταν γίνεται παραπομπή για τα πλημμελήματα της πρώτης παραγράφου ή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, θέτει τον κατηγορούμενο σε κατάσταση αργίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως.

Αρθρο 93 : Έκπτωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος

1. Οι πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επιτρέπεται να εκπέσουν για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 90.

2. Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου. Η διάλυση αυτή συνεπιφέρει και τη διάλυση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος και για το υπόλοιπο της θητείας των διαλυθέντων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΜΕΡΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Αρθρο 94 : Ορισμός, σύσταση και κατάργηση


1. Ως διμερή επιμελητήρια νοούνται τα σωματεία, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και οι ενώσεις προσώπων Ελλήνων και αλλοδαπών με έδρα σε ελληνική πόλη και σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και της χώρας ή των χωρών από τις οποίες προέρχονται ορισμένα μέλη του Επιμελητηρίου.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, επιτρέπεται να ιδρύονται, να λειτουργούν και να καταργούνται στην Ελλάδα με τον όρο της αμοιβαιότητας, διμερή Επιμελητήρια, ως σωματεία διεπόμενα από το ελληνικό δίκαιο, στα οποία συμμετέχουν είκοσι (20) τουλάχιστον αλλοδαποί, υπήκοοι της ενδιαφερόμενης χώρας ή χωρών, που είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα, δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν από την ίδρυση του Επιμελητηρίου και έχουν την εμπορική ιδιότητα. Επιτρέπεται η ίδρυση ενός διμερούς Επιμελητηρίου ανά ενδιαφερόμενη χώρα ή ομάδα χωρών.

Άρθρο 95 : Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο»

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, επιτρέπεται η χρήση της λέξης "Επιμελητήριο" ή η απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης αυτής από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξης "Επιμελητήριο" απαγορεύεται απολύτως.

2. Τα Επιμελητήρια και τα Σωματεία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών έκθεση πεπραγμένων. Αν δεν υποβληθεί έκθεση πεπραγμένων επί δύο συναπτά έτη, είναι δυνατή η ανάκληση του όρου «Επιμελητήριο» με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 96 : Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι πρώτες εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. και η συγκρότηση των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται με την υφιστάμενη διάρθρωση των Επιμελητηρίων, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως και την υφιστάμενη κατανομή των μελών τους σε Τμήματα μεταξύ της 1ης και της 17ης Δεκεμβρίου 2017. Ως καταληκτική ημερομηνία συγκρότησης των εκλογικών επιτροπών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2017. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 372/1992 (Α' 187), πλην των παρ. 5 έως 9 του άρθρου 11 και όπως το διάταγμα τροποποιείται με το άρθρο 96, καθώς και οι διατάξεις των π.δ 95/2006 (Α' 96) και 168/2006 (Α' 180).

2. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται τέσσερις (4) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος.

3. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται πέντε (5) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος.

4. Όσοι έχουν ήδη διατελέσει πρόεδροι Επιμελητηρίου τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωμα μόνο μία φορά.


5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η ίδρυση αμιγών Επιμελητηρίων.

6. Οι εταιρίες της περιπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 65 υποχρεούνται από το οικονομικό έτος 2019 να τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Για το οικονομικό έτος 2018 τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, οικονομικούς απολογισμούς του οικονομικού έτους 2017 των εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συστήσει, όπως ορίζει το ανωτέρω άρθρο.

7. Η επιχορήγηση των εταιριών της περιπτ. β' της παρ. 6 του άρθρου 65 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και ιδίως της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, επιτρέπεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2019.

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία και στα καθήκοντα, σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, του προσωπικού, που έχει απασχοληθεί επί τουλάχιστον τέσσερα έτη με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

α. σε Επιμελητήριο,

β. στην Κ.Ε.Ε.

γ. στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν συσταθεί από Επιμελητήριο ή από την Κ.Ε.Ε, στην οικεία θέση εργασίας

δ. Σε εμπορικούς ή βιοτεχνικούς συλλόγους ή Ομοσπονδίες αυτών, που διαθέτουν αυτό το προσωπικό σε Επιμελητήριο. Οι ανωτέρω ομοσπονδίες είναι μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε. ή της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε

Αυτά τα μόρια λαμβάνονται υπόψη για την κατάληψη προσωποπαγών ή οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο οικείο Επιμελητήριο ή την Κ.Ε.Ε. κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Οι προσωποπαγείς θέσεις συστήνονται με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

9. Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κοινοποιούν με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το καταστατικό αυτών των εταιρειών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την εναρμόνισή του με τις προϋποθέσεις που θέτει η περίπτ. β' της παρ. 3 του αρ. 65. Οι εκθέσεις υποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

10. Η παρ. 8 του παρόντος και η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α' 154), δεν εφαρμόζονται σε προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το οποίο προσλαμβάνεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Κ.Ε.Ε., σε Επιμελητήριο και σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από την Κ.Ε.Ε. ή από Επιμελητήριο.

11. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παρ. 9 του άρθρου 73, οι εκλογές στα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μπορούν να διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕ. Η παραπάνω εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», υπό την ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Προς αυτό τον σκοπό το οικείο Επιμελητήριο συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την ΕΔΕΤ Α.Ε. τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για τα λοιπά διαδικαστικά και τεχνικά θέματα εφαρμόζεται αναλογικά η 11089/26.6.2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β1 2335)».

Άρθρο 97: Τροποποίηση άρθρων του π.δ. 372/1992 (Α’ 187)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:».

2. Τα δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 του π.δ. 372/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στις εκλογικές επιτροπές και στο βοηθητικό προσωπικό αυτών απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57). Αναφορικά με το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248).»

Αρθρο 98: Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4314/2014

Η παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κάθε χρήση του όρου «Επιμελητήριο» χωρίς την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων απαγορεύεται απολύτως. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών οντοτήτων που κάνουν παρανόμως χρήση του όρου αυτού, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έκαστος.».

Αρθρο 99: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α. τα άρθρα 1,2, 3, 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ, 3ζ, 3η, 3Θ, 4 παρ. 1 έως 5 και 7 έως 9, 5 παρ. 2 έως 6, 6, 7, του ν. 2081/1992 (Α' 154),

β. οι παρ.1 έως 3 και 5 του άρθρου 99 του ν. 4314/2014 (Α' 265),

γ. οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 11 και παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 372/1992 (Α’ 187) και

δ. η περίπτ. 3 του άρθρου 1 της 78030/2014 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (Β' 3586).

ε. οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 58 του ν. 4484/2017 (Α’ 110)

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 100: Συντονιστικό Κέντρο Εποτττείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Το ΣΥΚΕΑΑΠ εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Σκοπός του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου, όπως διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών, στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή σημάνσεων, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν απομίμηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της Κοινοτικής Τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού το ΣΥΚΕΕΑΠ συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από ελέγχους που διενεργούν οι επιμέρους αρμόδιες αρχές.


3. α. η αρμοδιότητα του ΣΥΚΕΑΑΠ εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια και με απόφαση του προέδρου του ή του αναπληρωτή του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται, εκδίδονται εντολές ελέγχου και κίνησης Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Με κοινή απόφαση του προέδρου του ΣΥΚΕΑΑΠ και του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη ορίζεται, μεταξύ των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφέρειων της Χώρας, σύνδεσμος μεταξύ του ΣΥΚΕΑΑΠ και των τοπικών Υπηρεσιών για την συγκρότηση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου ή συνδρομή σε δράσεις άλλων ελεγκτικών Υπηρεσιών, υπό τον συντονισμό του ΣΥΚΕΑΑΠ. Με όμοια απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με κάθε επιμέρους Περιφέρεια.

β. οι υπηρετούντες στο ΣΥΚΕΑΑΠ μπορούν κατόπιν ειδικής εντολής του προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του να προβαίνουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά καθώς και να συνδράμουν στους ελέγχους που πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου σε όλη την Επικράτεια, μόνον κατά το μέρος που αφορά την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων διενεργείται και οι κυρώσεις επιβάλλονται και εκτελούνται από τις υπηρεσίες στις οποίες ανήκει ο ελεγκτής.

4. Αρμοδιότητες του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι:

α. ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, του ΕΦΕΤ, του Σ.ΕΠ.Ε., των Υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται με το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία.

Οι υπηρετούντες στο Κέντρο ύστερα από σχετική εντολή του Προέδρου, ή του αναπληρωτή του, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζωται με την άσκηση του έργου τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου.

β. η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση των μικτών κλιμακίων.

γ. ο έλεγχος καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο.

δ. η πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

ε) οι έλεγχοι από τους αποσπασμένους στο ΣΥΚΕΑΑΠ πραγματοποιούνται μόνο κατά το μέρος που αφορά την αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά, όπως ειδικά αναφέρεται στην περ. α'.

5. Το ΣΥΚΕΑΑΠ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζεται ως εκτελεστικός υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ στέλεχος του δημόσιου τομέα, εν ενεργεία ή μη, με επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, το συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και εφόσον το επιλεγέν πρόσωπο δεν είναι στέλεχος εν ενεργεία του δημόσιου τομέα, μηνιαία αμοιβή του ίση, κατ’ ανώτατο όριο, με το 60% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

6. Το ΣΥΚΕΑΑΠ αποτελείται από:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο εκτελεστικός υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ, κατόπιν εξουσιοδότησής του.

β. Τον εκτελεστικό υπεύθυνο.

γ. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

δ. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

ε. Έναν εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος.

στ. Έναν εκπρόσωπο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

ζ. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

η. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

θ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).

ι. Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

ια. Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

ιβ. Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ιγ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Τα μέλη του ΣΥΚΕΑΑΠ με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται, για μεν την περίπτ. γ' από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για δε τις περίπτ. δ' έως ιγ' από τους αντίστοιχους φορείς.

Στο ΣΥΚΕΑΑΠ αποσπώνται με διετή θητεία δύο ελεγκτές της Διεύθυνσης Θεσμικών ρυθμίσεων και Εποπτείας αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και δύο ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γ.Γ. Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ’ αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.


7. Η θητεία των μελών του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί για άλλη μια διετία. Το ΣΥΚΕΑΑΠ υποστηρίζεται γραμματειακά από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και Διοικητικά και Οικονομικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του ΣΥΚΕΑΑΠ ώστε να μετέχουν σ’ αυτό εκπρόσωποι των αναφερομένων στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α'65) φορέων.

Στους ελεγκτές καταβάλλονται, εκτός από τις αποδοχές του οικείου φορέα που ανήκουν οργανικά, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, και αποζημίωση για πέραν του ωραρίου εργασίας και οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΚΕΑΑΠ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες διασύνδεσης του ΣΥΚΕΑΑΠ με τα πληροφοριακά συστήματα των συναρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών.

10. Το άρθρο 40 του ν. 4155/2013 (Α' 120) καταργείται.

Άρθρο 101: Θέματα προσωπικού της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

1. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, Α’ 29) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στην εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 12.

Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη από την εταιρεία, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία της συνέντευξης, καθώς και κάθε επιμέρους σχετικό ζήτημα της διαδικασίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σε σχέση με τη διαδικασία πρόσληψης του παρόντος άρθρου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εταιρεία, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) Αποκλεισμένων και (β) Κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντάς τους ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται αποκλειστικά στο Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς τους και εξετάζονται από το Α.Σ.Ε.Π., το οποίο αποφασίζει επ’ αυτών και κοινοποιεί την απόφασή του στην εταιρεία προκειμένου η τελευταία, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, να καταρτίσει τους τελικούς πίνακες (α) Αποκλεισμένων και (β) Κατάταξης.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης, και υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων της προκήρυξης, για την οποία εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (Α' 151).

Προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας προσληπτέων, διενεργείται συνέντευξη κατά την οποία αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση την οποία ενδιαφέρεται να καταλάβει. Η συνέντευξη διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή Συνεντεύξεων, η οποία αποτελείται από δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος, δύο ανώτατα στελέχη ή ειδικούς συμβούλους της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» και ένα μέλος ΔΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η Επιτροπή Συνεντεύξεων συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες Επιτροπές. Η Επιτροπή Συνεντεύξεων καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που έχουν συμπεριληφθεί στον τελικό πίνακα κατάταξης κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων ανά ειδικότητα, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν τις τυπικές προς τούτο προϋποθέσεις. Η συνέντευξη βαθμολογείται με αυξητικό συντελεστή που κυμαίνεται από 0,70 έως 1,40 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων κατάταξης στην εν λόγω διαδικασία. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Συνεντεύξεων συντάσσει και αποστέλλει στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο αποτυπώνεται με ευσύνοπτη αιτιολογία η αξιολόγηση της επίδοσής του κατά τη συνέντευξη, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει με απόφασή του τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και, επί τη βάσει αυτών, τον πίνακα προσληπτέων. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, επικυρώνει τον πίνακα προσληπτέων και ορίζει τα σχετικά με τη διενέργεια της πρόσληψης αυτών. Ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.»

2. Η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/212/25870 της 15ης.12.2014 απόφαση της Επιτροπής, που εκδόθηκε βάσει της παρ. 1 του άρθρου 2 της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280), παραμένει σε ισχύ.

Άρθρο 102: Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των Κ.Ε.Υ.Δ.

1. Το άρθρο 81 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποτελείται από το Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, την Κεντρική Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αυτοτελή Τμήματα καθώς και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

2. Τα αυτοτελή τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα, είναι τα ακόλουθα:

α) Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

β) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου-Εσωτερικών Υποθέσεων

3. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, περιλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

αα) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

ββ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

γγ) Τμήμα Πληροφορικής

β) Διεύθυνση Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

αα) Τμήμα Τηλεφωνικής Υποστήριξης

ββ) Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών

γγ) Τμήμα Παρακολούθησης- Υποστήριξης Κ.Ε.Υ.Δ.

γ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

αα) Τμήμα Στρατηγικής και Συντονισμού

ββ) Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και Συμβουλών

γγ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών

4. Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τμήματος, υπαγόμενες στη Διεύθυνση Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών ορίζονται τριάντα (30) Κέντρα Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

2. Το άρθρο 83 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 83: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι η εκπόνηση και παρακολούθηση Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η παροχή ουσιαστικής πληροφόρησης νομικής και οικονομικής φύσεως στους δανειολήπτες.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:

α. Τμήμα Στρατηγικής και Συντονισμού

αα. η συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των διαθέσιμων πληροφοριών και κάθε πρόσφορου στοιχείου, που αφορούν σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της υπερχρέωσης.

ββ. η δημιουργία βάσης στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών, η οποία αξιοποιείται για το σχεδίασμά της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

γγ. η διεξαγωγή μελετών και ερευνών για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της υπερχρέωσης.

δδ. η ανάπτυξη καινοτομικών εργαλείων ή υπηρεσιών για την πρόληψη ή την καταπολέμηση της υπερχρέωσης.

εε. η προετοιμασία του επικαιροποιημένου κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, καθώς και των τριμηνιαίων αναφορών και της ετήσιας έκθεσης κατά την περίπτωση ιστ' της παραγράφου 2 του άρθρου 79.

στστ. ο συντονισμός του έργου των κρατικών φορέων και υπηρεσιών για το σχεδίασμά και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, συνδράμοντας στον διυπουργικό συντονισμό και την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων.

ζζ. η γραμματειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτηση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και της Συντονιστικής Επιτροπής.

ηη. η διοικητική υποστήριξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 96 συνεργασίας με την Τράπεζα της Ελλάδος.

β. Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και Συμβουλών: η παροχή οικονομικών συμβουλών στις μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

γ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών: η παροχή συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης στις υπόλοιπες μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.»

3. Το άρθρο 84 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 84: Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι ο σχεδιασμός και η υποστήριξη εφαρμογής των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και για την ηλεκτρονική και τεχνολογική της υποστήριξη, ενώ συμμετέχει στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η ΕΓΔΙΧ στο ΚΥΣΔΙΧ, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτ. Γ του άρθρου 79.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού είναι οι ακόλουθες:

α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης:

αα. την οργάνωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου και του Αρχείου πρωτοτύπων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

ββ. την αρχειοθέτηση, ταξινόμηση και λειτουργία, κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο, του Γενικού Αρχείου της ΕΓΔΙΧ., την ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο καταγραφή, καθώς και την εκκαθάρισή του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γγ. τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και τη λειτουργία των λοιπών μέσων επικοινωνίας των οργανικών μονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

δδ. τη βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων, εγγράφων και δικαιολογητικών, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

εε. την επισκευή, ανακύκλωση, εκποίηση ή καταστροφή υλικού και εξοπλισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

στστ. την εφαρμογή των προβλεπομένων στο ν. 3850/2010 (Α' 84) μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Ε.ΓΔΙΧ. σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών.

ζζ. την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης με εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σχετικές με την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ιδιωτικού Χρέους και τα αντικείμενα εργασιών των επιμέρους οργανικών μονάδων, ομάδων εργασίας, επιτροπών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., καθώς και με οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που υποβοηθά το έργο της.

ηη. την παρακολούθηση της κάλυψης των οργανικών θέσεων και τη σύνταξη εισηγήσεων για το πρόγραμμα αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής. Τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και γενικά το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού.

θθ. το χειρισμό των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., με κάθε σχέση εργασίας, όπως η ένταξη και κατάταξη σε βαθμούς και κλιμάκια, οι τοποθετήσεις, μετακινήσεις, προαγωγές, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού.

II. την τήρηση του προσωπικού μητρώου και των ατομικών φακέλων των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποιηση των στοιχείων αυτών και την ενημέρωση των συναρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν την εργασία και τη μισθοδοσία κάθε εργαζομένου.

ιαια. κάθε θέμα που αφορά το διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ειδικού Γραμματέα κατά τη θητεία του στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

ιβιβ. τη μέριμνα για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων του προσωπικού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. ιγιγ. τη μέριμνα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

ιδιδ. το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των, κατά περίπτωση, αρμόδιων οργάνων και την έκδοση των σχετικών πράξεων.

ιειε. την κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες και φορείς.

ιστιστ. τη μέριμνα για τη συγκρότηση των απαιτούμενων εκ της νομοθεσίας επιτροπών.

β. Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης:

αα. τη σύνταξη, υποβολή προς έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

ββ. τη σύνταξη και αποστολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης της ετήσιας στοχοθεσίας δαπανών καθώς και τις τριμηνιαίες ενημερώσεις σε περιπτώσεις αποκλίσεων.

γγ. τη σύνταξη και αποστολή αιτημάτων δεσμεύσεων στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνοδευόμενα με αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα στο διατάκτη

δδ. την τήρηση του Αρχείου προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών.

εε. τη διατύπωση γνώμης για την έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων που αφορούν οικονομικά θέματα του προσωπικού της ΕΓΔΙΧ. στστ. τη σύνταξη των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων για αμοιβές ειδικών και εμπειρογνωμόνων

ζζ. τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή παρακολούθηση σεμιναρίων ή και συνεδρίων, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

ηη. την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και των συμβάσεων αυτών,

θθ. τη διενέργεια προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και μελετών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και αποστολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης των φακέλων των υποθέσεων προς εκκαθάριση και πληρωμή.

ιι. την παραλαβή, τον έλεγχο και την καταγραφή των υλικών που προμηθεύεται η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. καθώς και την ελεγχόμενη διάθεσή τους.

ιαια. τη λειτουργία αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών, την παρακολούθηση των αποθεμάτων και τη μέριμνα για την έγκαιρη διενέργεια των προμηθειών.

ιβιβ. την καταγραφή, σήμανση και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών.

ιγιγ. κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικονομική διαχείριση της ΕΓΔΙΧ.

γ. Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών:

αα. τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και του τηλεφωνικού κέντρου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και τα δίκτυα σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

ββ. την ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση του ιστότοπου (website) και της ενδοδικτυακής πύλης (intranet) της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

γγ. την επίβλεψη και τον έλεγχο των λογισμικών εφαρμογών που εκπονούνται από τρίτους, για λογαριασμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., αναφορικά με την ηλεκτρονική υποστήριξη των υπαλλήλων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) και των Γραφείων Εξυπηρέτησης-Υποστήριξης Δανειοληπτών(ΓΕΥΔ).

δδ. την υποστήριξη και ενημέρωση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. και την εκπαίδευσή τους σε θέματα χειρισμού και αξιοποίησης των συστημάτων αυτών.

εε. την αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. στστ. τη βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με από κοινού επιμέλεια με την Γ.Γ.Π.Σ.

ζζ. τη μέριμνα για την ένταξη της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε αναπτυξιακά, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ψηφιακής σύγκλισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. καθώς και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

ηη. το σχεδίασμά λογισμικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. καθώς και τις αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων.

θθ. τη διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και την εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

ιι. τη διερεύνηση και σύνταξη εισηγήσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, την επέκταση, τη βελτίωση των Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων καθώς και των Συστημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Ελέγχου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και την παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών.

4. Το άρθρο 85 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 85: Διεύθυνση Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών· της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο συντονισμός για τη συγκέντρωση και τη διάχυση του πληροφοριακού υλικού για το προσωπικό των περιφερειακών υπηρεσιών και των δανειοληπτών, καθώς και η εξασφάλιση της εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΓΔΙΧ

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών είναι οι ακόλουθες:

α. Τμήμα Τηλεφωνικής Υποστήριξης:

Η ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου για : αα. την καθοδήγηση του προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών (ΚΕΥΔ και ΓΕΥΔ) και των δανειοληπτών για την επίλυση πολύπλοκων και εξειδικευμένων ζητημάτων και των εν γένει ενδιαφερομένων για λήψη δανείου σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

ββ. την καθοδήγηση των πολιτών για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων/αιτημάτων στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΓΔΙΧ.

β. Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών

αα. η ευθύνη διαχείρισης του Μητρώου Συντονιστών για την υποστήριξη του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

ββ. η ευθύνη παρακολούθησης της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΓΔΙΧ όπως Π.Σ εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, Π.Σ. επιδότησης στεγαστικού δανείου από το δημόσιο, Π.Σ. των περιφερειακών υπηρεσιών (ΚΕΥΔ και ΓΕΥΔ) κ.λ.π.

γγ. η παραγωγή στατιστικών αναφορών για την ενημέρωση του Ειδικού Γραμματέα και για τον εντοπισμό προβλημάτων στη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων

δδ. η εκπόνηση πληροφοριακού υλικού, προκειμένου αυτό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περίπτωσης ιε' της παραγράφου 2 του άρθρου 79.

εε. η εκπόνηση έντυπου πληροφοριακού υλικού, το οποίο θα παρέχει συνοπτικά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω ιστοσελίδα και θα διανέμεται, ιδίως μέσω των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών και των υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

γ. Τμήμα Παρακολούθησης- Υποστήριξης ΚΕΥΔ

αα. ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η επίβλεψη και ο συντονισμός των διαδικασιών για τη σύσταση των περιφερειακών Υπηρεσιών του άρθρου 92

ββ. ο σχεδιασμός, και υλοποίηση της εκπαίδευσης του προσωπικού που θα στελεχώνουν τις περιφερειακές υπηρεσίες.

γγ. η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας και εν γένει υποστήριξης των περιφερειακών υπηρεσιών

δδ. η ενημέρωση του Γραμματέα για προβλήματα που παρατηρούνται αναφορικά με την αποδοτική λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ..

εε. η κατάρτιση προτάσεων προς τον Γραμματέα για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών, ή για διεύρυνση των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.

5. Τα άρθρα 86 και 87 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) καταργούνται.

6. Η περ. δ’ του άρθρου 88 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής :

«δ) Η επιμέλεια του περιεχομένου της ιστοσελίδας κατά την περίπτωση ιε' της παραγράφου 2 του άρθρου 79».

7. Το άρθρο 89 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 89: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων

Οι Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες:

α. Η διενέργεια ελέγχων στις μονάδες, όπου υπάρχουν περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης.

β. Η διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας από τους υπαλλήλους της ΕΓΔΙΧ.

γ. Η εξέταση παραπόνων για τη συμπεριφορά υπαλλήλων της ΕΓΔΙΧ

δ. Η ενημέρωση, η καθοδήγηση και η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ορθή εφαρμογή και τήρηση του πλαισίου και της πολιτικής ασφαλείας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και του Υπουργείου Οικονομικών που εφαρμόζονται στις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

ε. Ο καθορισμός των κανόνων ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και τα οποία αφορούν στα δεδομένα και στο λογισμικό των εφαρμογών, καθώς και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες αυτής που τα χρησιμοποιούν.

στ. Η μέριμνα για:

αα. την προαγωγή της ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση των στελεχών και της Διοίκησης σε θέματα ασφαλείας των εφαρμογών, την περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, καθώς και για την επεξεργασία και τη διάθεση των δεδομένων (έντυπων ή μηχανογραφικών) αρμοδιότητας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα.

ββ. την αρχική και την περιοδική εκπαίδευση, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., υπαλλήλων αυτής σχετικά με την επεξεργασία και την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και για την παροχή επαρκούς και κατάλληλης εκπαίδευσής τους σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα ασφαλείας, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό και τις κυρώσεις, σε περιπτώσεις μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης αυτού.

ζ. Η λήψη των απαιτούμενων διοικητικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, σύμφωνα με τους κανόνες του Πλαισίου Ασφαλείας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και του Υπουργείου Οικονομικών.

η. Η μέριμνα:

αα. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για την περιοδική ανασκόπηση των αρχείων καταγραφής που προκύπτουν από το λογισμικό των εφαρμογών και των αρχείων προσβάσεων χρηστών εφαρμογών,

ββ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., για την ορθή απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων σε εφαρμογές ή σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων αποκλειστικής διαχείρισης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. και η περιοδική ανασκόπησή τους,

γγ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε υφιστάμενο και νέο λογισμικό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

θ. Η μέριμνα για:

αα. τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας που επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

ββ. τη χορήγηση σχετικών πληροφοριών και δεδομένων από το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, είτε στα πλαίσια διερεύνησης περιστατικών παραβίασης κανόνων ασφαλείας, είτε στα πλαίσια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

γγ. την έγκριση αιτημάτων για εξ’ αποστάσεως, εκτός χώρου εργασίας, πρόσβαση και την προώθησή τους αρμοδίως.

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνιστώνται εκατόν δέκα πέντε (115) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α. δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδικότητας νομικών

β. πενήντα οκτώ (58) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:

αα. πενήντα δύο (52) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού - οικονομικού

ββ. τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών

γγ. τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής

γ. τριάντα δύο (32) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:

αα. τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού - λογιστικού

ββ. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ πληροφορικής

δ. δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), εκ των οποίων:

αα. εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΔΕ διοικητικών γραμματέων

ββ. μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ πληροφορικής γγ δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ οδηγών

ε. δύο (2) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) επιμελητών

στ. οκτώ (8) θέσεις νομικών συνεργατών με σχέση έμμισθης εντολής.»

ζ. μία (1) θέση γενικού διευθυντή.»

9. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 90 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Από τη σειρά αξιολόγησης των νομικών συνεργατών που θα προκύψει κατόπιν της ατομικής συνέντευξης σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. (ζ) της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) δύνανται όπως διοριστούν επιλαχόντες νομικοί συνεργάτες, μετά την τυχόν μη αποδοχή διορισμού υποψηφίων που έχουν καταλάβει τις, ισάριθμες με τους διορισθέντες, θέσεις στη σειρά αξιολόγησης.

10. Το άρθρο 93 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αρμοδιότητες των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιριών του Ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

2. Προς τούτο τα Κ.ΕΎ.Δ. παρέχουν στους ενδιαφερομένους πολίτες τις κατωτέρω υπηρεσίες:

α. ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη.

β. διάθεση τυποποιημένων υποδειγμάτων των ν. 3869/2010, ν. 4307/2014, του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, ν. 4224/2013, καθώς και άλλων συναφών εντύπων, και παροχή συνδρομής ως προς τη συμπλήρωσή τους.

γ. συνδρομή σε υποψήφιους δανειολήπτες ή σε οφειλέτες για την κατανόηση των προταθέντων προς αυτούς όρων δανειακών συμβάσεων ή συμφωνιών ρύθμισης οφειλών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις ιδιαίτερες ατομικές τους ιδιότητες.

δ. παροχή συνδρομής προς ενδιαφερομένους δανειολήπτες αναφορικά με την κατάρτιση οικογενειακών, ατομικών ή και επιχειρηματικών προϋπολογισμών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών.

ε. ενημέρωση για τις παρεχόμενες δυνατότητες διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την ρύθμιση οφειλών, και τυχόν παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής σύμφωνα με την παρ. 93 Α του παρόντος.

στ. παραλαβή των καταγγελιών της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, και διαβίβασή τους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης ή και άλλων καταγγελιών, αναφορών ως προς τις πρακτικές πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή άλλων φορέων έναντι των δανειοληπτών και διαβίβασή τους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε κάθε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή, υπηρεσία.

3. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. υποστηρίζονται στο έργο τους από τα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

4. Ο Γραμματέας εκδίδει οδηγίες προς τα Κ.Ε.Υ.Δ. για τον ειδικότερο τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων.»

11. Μετά το άρθρο 93 προστίθεται άρθρο 93Α ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) ως εξής:

«Άρθρο 93 A : Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

1. Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε εξωδικαστικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών με σκοπό την ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, όπως ο κατά το ν. 3869/2010 προδικαστικός συμβιβασμός ή η προβλεπόμενη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 προς δικαιούχους οφειλέτες πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών του ν. 4354/2015, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης από ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους και οικονομολόγους, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

3. Πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών της παραγράφου 1 είναι, ως προς τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικηγόροι, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και ως προς τις οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστές Α’ και Β’ τάξης.

4. Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι πάροχοι της παραγράφου 3 από την υποβολή σχετικής αίτησης ορίζονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες σε συγκεκριμένη υπόθεση με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από το «Ειδικό Μητρώο Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που τηρείται για τον σκοπό αυτό στην ΕΓΔΙΧ και καταρτίζεται ανά κατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανά περιφερειακή ενότητα, μετά από έκδοση ετήσιας προσκλήσεως του ΕΓΔΙΧ η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια). Δεν επιτρέπεται οι πάροχοι της παραγράφου 3 να χρεωθούν πάνω από μία αίτηση δικαιούχου, αν προηγουμένως δεν εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των υπολοίπων εγγεγραμμένων του ανωτέρω μητρώου. Όσοι δε, πάροχοι αρνηθούν να αναλάβουν ή εγκαταλείψουν το έργο τους χωρίς σπουδαίο λόγο διαγράφονται κατά την κρίση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από το τηρούμενο μητρώο.

5. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των δικαιούχων, καθώς και για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών είναι το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των παροχών της παραγράφου 3 βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στον οποίον και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος ειδική πίστωση.

6. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα σχετικά δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι διορισμού των παροχών, συμπεριλαμβανομένης της παύσης ή ανάκλησης των δικηγόρων και των οικονομολόγων, το περιεχόμενο της εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας και το ύψος του ποσού της αποζημίωσης των παροχών ανάλογα με τη διαδικασία για την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή με άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποθέσεων, το πλαίσιο και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των διοριζόμενων παροχών, η κατάρτιση και λειτουργία του «Ειδικού Μητρώου Ειδικό Μητρώο Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου για τη συνδρομή στην παροχή εξειδικευμένης νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»

12. Η παρ. 3 του άρθρου 94 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) τροποποιείται ως εξής:

«3. Οι θέσεις που δεν καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις της παρ. 2, καταλαμβάνονται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα από πτυχιούχους νομικών ή οικονομικών επιστημών. Η άσκηση καθηκόντων εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και συνεπάγεται αναστολή της άσκησής του».

13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 95 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια για τη διαχείριση και τις αναμορφώσεις των πιστώσεων του προϋπολογισμού, την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης του προϋπολογισμού, την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΓΔΙΧ, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 14 του π.δ. 116/2014)»

14. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου. 97 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Με απόφασή του ΚΥΣΔΙΧ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να συνιστώνται, να μετακινούνται, να καταργούνται και να συγχωνεύονται Κ.Ε.Υ.Δ., ή και να ορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητά τους. Με όμοια απόφαση μπορούν να συνιστώνται σε επίπεδο γραφείου ως περιφερειακές υποστηρικτικές των Κ.Ε.Υ.Δ. υπηρεσιακές δομές με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 93 του παρόντος, τα Γραφεία Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών. Με την ανωτέρω απόφαση προβλέπονται οι θέσεις του προσωπικού των Γ.Ε.Υ.Δ., οι οποίες και κατανέμονται ανά Γ.Ε.Υ.Δ. με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τα Γ.Ε.Υ.Δ. στεγάζονται αποκλειστικά σε δημόσια ή μισθωμένα από το δημόσιο κτίρια και η πλήρωση των θέσεών τους γίνεται αποκλειστικά με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού, κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 94. Η παρ. 2, 6 και 7 του άρθρου 90 και η παρ. 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για το προσωπικό των Γ.Ε.Υ.Δ..

4. Με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μπορεί να καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και των Κ.Ε.Υ.Δ., εντός του πλαισίου του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 299), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 1981 (Α1 126) και ισχύει, καθώς και τις ημέρες και τις ώρες εισόδου του κοινού στα Κ.Ε.Υ.Δ..»

Άρθρο 103: Μεταρρύθμιση προστίμων του άρθρου 32 του ν. 4264/2014

1. Πράξεις επιβολής του διοικητικού προστίμου της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014 (Α' 118), που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος της 7264/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΓ 125), μεταρρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, εφόσον το πρόσωπο, κατά του οποίου επιβλήθηκε το πρόστιμο, ανήκει σε νοικοκυριό, το οποίο εντάχθηκε ή εντάσσεται έως τις 31-12-2017 στο Πρόγραμμα με τον τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016.

2. Τα πρόστιμα της παρ. 1 περιορίζονται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Αν η δραστηριότητα του ν. 4264/2014 ασκήθηκε με άδεια, η οποία δεν είχε ανανεωθεί κατά το χρόνο του ελέγχου, το πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4264/2014 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Αρμόδιες για τη μεταρρύθμιση των πράξεων της παρ. 1 είναι οι αρχές που τις εξέδωσαν. Η μεταρρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση του προσώπου, κατά του οποίου επιβλήθηκε το πρόστιμο, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της μη ανανεωθείσας άδειας, εφόσον ο αϊτών ζητεί τον περιορισμό του προστίμου στο ποσό του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2. Οι αρμόδιες για τη μεταρρύθμιση αρχές ενημερώνονται από τον οικείο Δήμο ή από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ένταξη του αιτούντος στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

4. Αν ασκήθηκε προσφυγή κατά της μεταρρυθμιζόμενης απόφασης, η έκδοση μεταρρυθμιστικής απόφασης συνεπάγεται την κατάργηση της εκκρεμούς δίκης. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της μεταρρυθμιστικής απόφασης δεν επιτρέπεται.

5. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση μεταρρυθμιζόμενων αποφάσεων, δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 104: Θέματα προσωπικού του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α' 259) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικών επιστημόνων και πέντε (5) θέσεις βοηθών ειδικών επιστημόνων, μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δέκα (10) τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής, τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού για τη διοικητική υποστήριξη της Γραμματείας της Αρχής, μία (1) θέση ΥΕ κλητήρα και μια (1) θέση ΔΕ οδηγού.»

Άρθρο 105: Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

1. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α' 93) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδίδει στους δικαιούχους ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ της αχρεωστήτως. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ιδίως το ποσό της παρ. 1, που αντιστοιχεί στο ιδρυτικό κεφάλαιο που δεν καταβλήθηκε ή στο ποσό της αύξησης του κεφαλαίου που δεν καλύφθηκε ή στο υπερβάλλον ποσό του τέλους που καλύφθηκε από εσφαλμένο υπολογισμό.»

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα ποσά έχουν ήδη επιστραφεί στους δικαιούχους μετά από έγκριση του οικείου Επιτρόπου.

Άρθρο 106: Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων

1. Στο τέλος της περίπτ. α' του άρθρου 12 του ν. 4399/2016 (Α' 117) προστίθεται η εξής φράση: «είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.»

2. α. Η περίπτ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «4.δ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση κατ' εξαίρεση του όρου της παρ. 1.»

β. Η περίπτ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση σε μία ή περισσότερες δόσεις με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.»

γ. Η περίπτ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται αα) στις περιοχές των περιπτώσεων θ' και Γ του άρθρου 12 του παρόντος, ββ) σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του Ν. 2576/1998 (Α ' 25) και με την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης του άμεσου επηρεασμού τους από τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης και έβδομης δόσης.»

3. Στο τέλος του άρθρου 78 του ν. 4399/2016 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011 (Α' 8) και έχει γίνει χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011, μπορεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο δάνειο.»

4. Στο άρθρο 80 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Για τις αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 15 ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26. Για τις αποζημιώσεις του Προέδρου, των Μελών, Γραμματέων και αξιολογητών - εισηγητών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 27. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 26226/3-3-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΥΟΔΔ 117) αμοιβή για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιμερίζεται ως εξής: 20% για τον έλεγχο πληρότητας, 40% για τον έλεγχο νομιμότητας και 40% για την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να αναμορφώνονται οι ποσοστώσεις αυτές. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4399/2016».

5. Η περίπτ. ε' της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Α' 261) αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που γνωμοδοτεί για το χαρακτηρισμό: (α) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων, (β) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων, (γ) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισμικού, (δ) επενδύσεων ως εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας, (ε) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών, (στ) επενδύσεων ως επενδύσεων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ως πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ένα (1) εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογίας στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εξειδικευμένος σε θέματα τεχνολογίας, ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που προέρχεται από πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ή εργαστήρια και ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που ορίζεται από το Σ.Ε.Β. Στην απόφαση συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το έργο της Επιτροπής.»

6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου έχουν εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2017 για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017 το διάστημα των δύο (2) μηνών του πρώτου εδαφίου αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2017 και σε κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.»

7. Στο τέλος της περίπτ. α' της παρ. 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 1/1/2013, δεν απαιτείται η υποβολή της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων».

8. Η παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: «17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 80, καθώς και των παρ. 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ' αρ. 2/88585/0022/21-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592).».

9. Στο τέλος της τταρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις Επιτροπές συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου Φορέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου».

Άρθρο 107: Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147).

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α' 147), αντικαθίσταται ως εξής «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της κατά την έννοια της περ. θ' της παρ. 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωση2 γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115).»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «β) να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, του άρθρου 121 οι οποίες διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

4. Μετά την περ. γγ) και πριν την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.»

5. Στην περίπτ. η' της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, η φράση «ημερομηνία διενέργειας» αντικαθίσταται από τη φράση «καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών».

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73 η λέξη «τελεσίδικη» αντικαθίσταται από τη λέξη «αμετάκλητη».

7. Τα δύο τελευταία εδάφια_της παραγράφου 1 του άρθρου 73 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

«αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού»

9. Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 που έχει ως εξής:

«10. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).»

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 κι ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.»

11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 74 αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.2γ και 4 του άρθρου 73.»

12. Η παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος Βιβλίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α' 148) για ίσο χρονικό διάστημα.»

13. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:

«Άρθρο 79Α

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. .

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).»

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και είναι στο στάδιο πριν την κατακύρωση.

14. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.»

15. Στο τέλος του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 προστίθεται παρ. 11 ως εξής: «Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)».

16. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016 η φράση «υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73» αντικαθίσταται από τη φράση «υπό τους όρους της περ. (γ) της παρ. 4 του άρθρου 73».

17. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.»

18. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά στις ανοικτές διαδικασίες για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού, ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.

19. Η παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.»

20. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 διαγράφεται η φράση «ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος» και αντικαθίσταται από το «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου».

21. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 διαγράφεται η φράση «κηρύσσεται έκπτωτος » και αντικαθίσταται από το «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου».

22. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 διαγράφεται η φράση «ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος » και αντικαθίσταται από το «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου».

23. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρο 103 διαγράφεται η φράση «είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου»

24. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, ήτοι από τη φράση «Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά...» έως και τη φράση «... της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.» διαγράφονται.

25. Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.»

26. Η περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 τροποποιείται ως εξής: «». «γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης , έπειτα από σχετική πρόσκληση.»

27. Στην παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 η φράση «εντός είκοσι (20) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «θέτοντας του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες».

28. Στην παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Το σχετικό συμφωνητικό όπου απαιτείται υπογράφεται από αυτόν.»

29. Στο τέλος της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.»

30. Στον τίτλο του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 η φράση «με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».

31. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 η φράση με «εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000)».

32. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.»

33. Η παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφο 11 . Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.»

34. Στην περίπτ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 διαγράφεται η φράση «που να αναφέρει την ένδειξη “Εξοφλήθηκε”».

35. Η περίπτ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

36. Η περίπτ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

37. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτ. β’ και δ' της παρ. 11 του άρθρου 221 οργάνου.»

38. Η περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.»

39. Προστίθεται περίπτ. ζ' στην παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ως εξής:

«ζ) Οι Επιτροπές των περιπτώσεων β' και δ' εισηγούνται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 132.»

40. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τη συνδρομή των ανωτέρω απαιτήσεων εισηγείται η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

41. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «β) να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014.»

42. Η παρ. 3 του άρθρου 297 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, οι οποίες διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

43. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 προστίθεται φράση εδάφιο ως εξής: «Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.»

44. Στην παρ. 4 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, η φράση «ημερομηνία διενέργειας» αντικαθίσταται από τη φράση «καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών».

45. Η παρ. 1 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι αντικειμενικοί κανόνες, οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια για την επιλογή των οικονομικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί κανόνες, οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων σε ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο, σε σύμπραξη καινοτομίας, σε συνοπτικό διαγωνισμό ή σε απευθείας ανάθεση, μπορούν να περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.»

46. Η παρ. 1 του άρθρου 306 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αν οι κανόνες και οι λόγοι αποκλεισμού περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 73 και διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1,2γ και 4 του άρθρου 73, και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73, δύναται να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.»

47. Στο τέλος της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν επείγουσα κατάσταση, δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτοντα φορέα, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμία