Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2850/2017 Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας

(Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2850/03-10-2017

(ΦΕΚ Β' 3532/09-10-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1) Του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 4, παρ. 2, περ. κ, 12, εδ. μστ' και 75, παρ. 6, όπως ισχύουν.

2) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

3) Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 279 αυτού.

4) Του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 31, όπως ισχύει.

5) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6) Του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α/50/1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

7) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

8) Του π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/5.11.2016) «Αποδοχή Παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10) Τα Άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005), όπως ισχύει.

11) Του π.δ. 82/2017 (ΦΕΚ 117/Α/2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης», όπως ισχύει.

12) Του π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

13) Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η δαπάνη των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000 €) χρηματοδοτείται κατά αρχήν στο σύνολό της σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014), όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Α) Την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα κάτωθι άρθρα της παρούσας.

Άρθρο 1
Αντικείμενο


1. Η δράση «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» αφορά στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας καθώς και στους υπαλλήλους του εν γένει Δημόσιου Τομέα και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά, για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

2. Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κινητή (mobile) ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Σκοπός


1. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές.

2. Μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:
• Η μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής.
• Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου στην απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
• Η σημαντική αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Επικράτεια.
• Η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές.
• Η ισότιμη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών της χώρας καθώς και των υπαλλήλων του εν γένει Δημόσιου Τομέα και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση, μέσω της πρόσβασής τους σε πληθώρα ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο, μεταφορά αρχείων, χρήση υπηρεσιών social media, e-mail, video/audio streaming κ.α.).

Άρθρο 3
Φορείς της Δράσης και Αρμοδιότητες


1. Οι Φορείς της δράσης είναι οι ακόλουθοι:
α) Φορέας Πρότασης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε).
β) Φορείς Υλοποίησης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε) και οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
γ) Φορέας Συνδρομής της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε) στην υλοποίηση της δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
δ) Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της δράσης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ).
ε) Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης είναι κατά αρχήν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

2. Οι αρμοδιότητες των Φορέων της δράσης είναι οι ακόλουθοι:
α) Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε), ως Φορέας Πρότασης και Υλοποίησης της δράσης:
- Παρέχει στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής της δράσης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της για την επιτυχή εκτέλεση της δράσης.
- Χορηγεί κάθε απαραίτητη πληροφορία και διευκόλυνση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ως Φορέα Συνδρομής στην υλοποίηση της δράσης, για την οποία η Αρχή θα συστήσει Ομάδες Εργασίας ή/και θα απευθυνθεί με ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη.
- Χορηγεί στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής της δράσης τις απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης.
- Προβαίνει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παρόχων και των δικαιούχων πολιτών.
- Συντάσσει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.
- Διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) της δράσης.
- Ελέγχει τα πακέτα υπηρεσιών που διατίθενται από τους Παρόχους, ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές τους και ως προς τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που τα διέπουν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα και στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
- Εγκρίνει τα πακέτα υπηρεσιών που διατίθενται από τους Παρόχους, μετά τον έλεγχο των ελάχιστων προδιαγραφών τους και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που τα διέπουν.
- Παρακολουθεί τη δράση κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και μετά το πέρας αυτής, με στόχο την ομαλή και σύννομη υλοποίησή της.
- Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης.
- Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της δράσης μετά τη λήξη της.
β) οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος ΙΙ, ως Φορείς Υλοποίησης της δράσης:
- Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ ως δικαιούχων της δράσης, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
- Εκδίδουν τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ στη δράση.
- Ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με τις λεπτομέρειες της δράσης και διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διαδικασία υλοποίησής της.
- Ενημερώνουν τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την πορεία υλοποίησης της δράσης και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
γ) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως Φορέας Συνδρομής της ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) στην υλοποίηση της δράσης και ως Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης:
- Συστήνει Ομάδες Εργασίας ή/και αναθέτει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος εποπτεύεται από αυτήν, την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής από τους Παρόχους, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
- Είναι υπεύθυνη για τη Λογιστική Εκκαθάριση και την Πληρωμή των Παρόχων της επιλογής των δικαιούχων.
δ) Tο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), ως Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της δράσης:
- Ενημερώνει επαρκώς τους αρμόδιους Δήμους σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ ως δικαιούχων της δράσης, τους επιμέρους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και τις λεπτομέρειες που τη διέπουν.
- Παρέχει στους αρμόδιους Δήμους κάθε απαραίτητη και σχετική με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, πληροφορία και προβαίνει στις αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή της υποδείξεις.
- Προβαίνει, σε συνεργασία με τη ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παρόχων και των δικαιούχων πολιτών.
- Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων κατά την υλοποίηση της δράσης αλλά και μετά το πέρας αυτής, τη διαδικασία πιστοποίησης των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ ως δικαιούχων της δράσης από τους αρμόδιους Δήμους.
- Συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση της δράσης και μετά τη λήξη αυτής.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι


1. Δικαιούχοι της δράσης είναι:
α) Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2.
β) Οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ
• υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ο οποίος βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ
• διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ, για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος
• πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2.
γ) Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), εφόσον οι υπηρετούντες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ
• υπηρετούν σε Μονάδα/Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ
• διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ, για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος
• δεν αποτελούν στρατεύσιμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
• πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2

2. Το εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στη δράση διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (άγαμος/έγγαμος) στα ακόλουθα ποσά:
α) προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000 €).
β) προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €).

3. Οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έχουν, στο πλαίσιο της δράσης, την ακόλουθη έννοια:
α) Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 του εκάστοτε δικαιούχου πολίτη
β) Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των μελών της εκάστοτε οικογένειας.

4. Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό δύναται να είναι μονοπρόσωπο, εάν αποτελείται από ένα μόνο άτομο, ή πολυπρόσωπο, εάν αποτελείται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.

5. Στην περίπτωση του πολυπρόσωπου νοικοκυριού μόνο ένας δικαιούχος, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης για την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.

6. Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο ίδιο νοικοκυριό δεν είναι δυνατή. Το ίδιο ισχύει και για την ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο δικαιούχο σε άλλο νοικοκυριό.

7. Ο εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων νοικοκυριών της δράσης παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 5
Πάροχοι


1. Πάροχοι της δράσης είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν:
α) Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
β) Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
γ) Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι διαθέτουν δικαίωμα σύναψης συμβολαίων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

3. Στη δράση συμμετέχουν μόνο οι Πάροχοι που:
α) διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή/και εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και τη σύννομη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών του άρθρου 7.
β) διαθέτουν τη δυνατότητα παροχής προς τους δικαιούχους πολίτες των, προβλεπόμενων στο άρθρο 7, υπηρεσιών κινητής (mobile) ή/και δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

Άρθρο 6
Δημόσια Επιχορήγηση


1. Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με την παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους πολίτες της δράσης.

2. Οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, δύνανται να κάνουν χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης, εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής είτε από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους, στην περίπτωση του άρθρου 4, παρ, 1, εδ. α', είτε από την Υπηρεσία/Φορέα στην οποία υπηρετούν, στην περίπτωση του άρθρου 4, παρ. 1, εδ. β' και γ'.

3. Η δημόσια επιχορήγηση:
• Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν είκοσι ευρώ ανά δικαιούχο το έτος (120,00 €/έτος), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και των τυχόν επιβαλλόμενων τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τελών συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.
• Χορηγείται για δύο έτη.
• Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
• Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο νοικοκυριό του δικαιούχου.

4. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέτων υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο ή μέρος του ετήσιου παγίου της κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει.

5. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο ή μέρος του ετήσιου παγίου της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας του άρθρου 55 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Παρεχόμενες Υπηρεσίες


1. Οι Πάροχοι, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, δύνανται να διαμορφώσουν πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ή/και κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τα οποία απευθύνονται στους δικαιούχους της δράσης και εκπληρώνουν τους σκοπούς της.

2. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο):
• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου πολίτη.
• Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
• Παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.) του δικαιούχου στο διαδίκτυο.
• Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.).
• Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.
• Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.

3. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο):
• Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
• Ταχύτητα download, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 18 Mbps.
• Ταχύτητα upload, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 4 Mbps.
• Παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό modem) του δικαιούχου στο διαδίκτυο.
• Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (TRIA και δορυφορικό modem), στην περίπτωση αγοράς του από τον δικαιούχο.
• Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.
• Αυτόματη Εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης μετά την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, χωρίς επιπλέον χρέωση του δικαιούχου ή διακοπή της υπηρεσίας του.
• Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.

4. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των Παρόχων, πέραν των ως άνω ελάχιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών, δύνανται να παρέχουν στους δικαιούχους επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.α.) ή/ και επιπλέον τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες φωνής, υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων, υπηρεσίες τηλεόρασης κ.α.).

5. Στη δράση δύνανται να υπαχθούν και τα υφιστάμενα συμβόλαια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των Παρόχων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο υφιστάμενος συνδρομητής είναι πιστοποιημένος δικαιούχος της δράσης,
β) τα υφιστάμενα συμβόλαια πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και
γ) ο Πάροχος δηλώσει εγγράφως στην ΓΓΤΤ ότι επιθυμεί την υπαγωγή τους στη δράση.

6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Παρόχων ως προς τη διαμόρφωση και τη διάθεση των υπηρεσιών της δράσης, το σύνολο των επιμέρους όρων και των προϋποθέσεων που τις διέπουν, καθώς και κάθε άλλη σχετική με αυτές λεπτομέρεια, καθορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

Άρθρο 8
Προϋπολογισμός


Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000 €) και χρηματοδοτείται κατά αρχήν στο σύνολό του σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το κόστος της διετούς (2 έτη) παρεχόμενης δημόσιας επιχορήγησης προς τα δικαιούχα νοικοκυριά και ο ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Άρθρο 9
Χρόνοι Υλοποίησης της Δράσης
Προθεσμία Υπαγωγής στη Δράση:


Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 28η/02/2018. Η προθεσμία υπαγωγής των δικαιούχων στη δράση δύναται να παραταθεί μέχρι και έξι (6) μήνες με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.).

Άρθρο 10
Οδηγός Υλοποίησης της Δράσης


1. Για τις ανάγκες υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) συντάσσει και εκδίδει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.

2. Ο Οδηγός Υλοποίησης της Δράσης εξειδικεύει και συμπληρώνει τις ρυθμίσεις της παρούσας, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Στον Οδηγό Υλοποίησης της δράσης παρατίθεται αναλυτικά το σύνολο των επιμέρους όρων, προϋποθέσεων και λεπτομερειών που διέπουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δράσης. Η συμμόρφωση στις ρυθμίσεις του είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της δράση, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων και των δικαιούχων πολιτών.

4. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) δύναται, με απόφασή της, να τροποποιεί ή/και να συμπληρώνει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίησής της.

Β) Την ανάκληση της υπ' αριθ. 1858/10.7.2017 (ΦΕΚ Β/2442/2017) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Α) Πιστοποίηση των Δικαιούχων

1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ, οι υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, δύνανται να υπαχθούν στη δράση μόνο μετά την πιστοποίησή τους ως δικαιούχοι αυτής.

2. Η πιστοποίηση των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ ως δικαιούχων της δράσης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων, στους οποίους εντάσσονται τα εν λόγω νησιά. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίησή τους είναι:
α) η απόδειξη της μόνιμης και πραγματικής εγκατάστασής τους σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και
β) η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου της παρ. 2 του άρθρου 4.

3. Για την απόδειξη της μόνιμης και πραγματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου πολίτη σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ, εφαρμόζεται η ισχύουσα, περί χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, νομοθεσία και ιδίως τα άρθρα 58 και 207 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) και 279 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α/114/2006).

4. Για την πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου της παρ. 2 του άρθρου 4, ο μόνιμος κάτοικος του νησιού καταθέτει ενώπιον των αρμόδιων δημοτικών αρχών σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο.

5. Η διαδικασία πιστοποίησης των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ εκκινείται με πρωτοβουλία τους, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια δημοτική αρχή σχετικής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσής τους για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή τους στη δράση και ολοκληρώνεται με την έκδοση της ως άνω Βεβαίωσης και τη χορήγησή της σε αυτούς.

6. Η πιστοποίηση των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στα νησιά του Παραρτήματος ΙΙ ως δικαιούχων της δράσης πραγματοποιείται από την Υπηρεσία/Φορέα στην οποία υπηρετούν. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίησή τους είναι:
• να μην αποτελούν μόνιμους κατοίκους των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ
• να υπηρετούν σε Υπηρεσία/Φορέα, η οποία βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ
• να διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ, για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος
• να μην αποτελούν στρατεύσιμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
• να πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

7. Η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 6, εξαιρουμένης της προϋπόθεσης του εισοδηματικού κριτηρίου, αποδεικνύεται από την Υπηρεσιακή Βεβαίωση που εκδίδει η Υπηρεσία/Φορέας στον οποίο υπηρετούν οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης κατηγορίας.

8. Για την πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου της παρ. 2 του άρθρου 4, οι υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καταθέτουν στον Πάροχο της επιλογής τους σχετική Υπεύθυνη Δήλωσή τους, με την οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή τους στη δράση.

9. Η διαδικασία πιστοποίησης των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εκκινείται με πρωτοβουλία τους, κατόπιν υποβολής στην Υπηρεσία/ Φορέα που υπηρετούν σχετικής Αίτησης για τη χορήγηση Υπηρεσιακής Βεβαίωσης για την υπαγωγή τους στη δράση και ολοκληρώνεται με την έκδοση αυτής και τη χορήγησή της στους δικαιούχους.

10. Η ακριβής διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης και το σύνολο των επιμέρους λεπτομερειών που την διέπουν καθορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

Β) Χρήση της Δημόσιας Επιχορήγησης

1. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης που πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος της δράσης, μπορεί να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 28η/02/2018.

2. Ο δικαιούχος επιλέγει ελεύθερα τον Πάροχο της προτίμησής του.

3. Η ομαλή υλοποίηση της δράσης και η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης διασφαλίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.

4. Κατά τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης, ο δικαιούχος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να κοινοποιήσει στον Πάροχο της επιλογής του, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και τον αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης της κατοικίας του. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, οι Πάροχοι ελέγχουν εάν ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του έχουν ήδη υπαχθεί στη δράση.

5. Εφόσον ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του δεν έχουν υπαχθεί στη δράση, η διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης προχωρά κανονικά. Ο δικαιούχος επιλέγει το πακέτο υπηρεσιών της αρεσκείας του και συνάπτει με τον Πάροχο την οικεία Σύμβαση.

6. Η παραγγελία του δικαιούχου ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών της επιλογής του.

7. Η ακριβής διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης και το σύνολο των επιμέρους λεπτομέρειών που την διέπουν καθορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

Γ) Πληρωμή των Παρόχων

1. Οι πληρωμές των Παρόχων διενεργούνται κατά αρχήν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των πληρωμών στους Παρόχους είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους πολίτες.

3. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής εξετάζεται εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν στους δικαιούχους πολίτες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας καθώς και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

4. Η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής, διασφαλίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.

5. Η ακριβής διαδικασία πληρωμής, οι επιμέρους χρόνοι της καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική με αυτήν λεπτομέρεια καθορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Στην περίπτωση της δορυφορικής ευρυζωνικότητας, η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, εφόσον πρόκειται για δικαιούχο του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4, ή στη διεύθυνση της προσωρινής κατοικίας του, εφόσον πρόκειται για δικαιούχο των εδ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 4, όπως αυτές προκύπτουν από τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή την Υπηρεσιακή Βεβαίωση και εξατομικεύονται από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησής τους.

2. Οι Πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν επαρκώς τους δικαιούχους σχετικά με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών της δράσης καθώς και να τους πληροφορούν πλήρως για τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους.

3. Οι προσφορές των Παρόχων πρέπει να είναι αναλυτικές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τιμή των διαθέσιμων προσφορών θα πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στην Παρούσα είναι τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

5. Στην περίπτωση που οι Φορείς της δράσης διαπιστώσουν παραβάσεις ή πλημμέλειες ως προς τη διαδικασία υλοποίησης και συνδρομής της δράσης δύνανται να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να εκκινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Στο πλαίσιο διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, μέρος των Υπεύθυνων Δηλώσεων των εδ. 4 και 8 της περ. Α, της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι, θα σταλεί για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί, καθορίζονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Στον Πίνακα που ακολουθεί απαριθμούνται τα νησιά που εντάσσονται στη δράση: «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Παρουσιάζονται, επίσης, αριθμητικά στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού τους, όπως αυτός αποτυπώθηκε στην Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών του 2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΝΗΣΙΑ (ΑΝΑ ΝΟΜΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

68

34

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

2. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

185

93

3. ΑΡΚΟΙ

44

22

4. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

1.334

667

5. ΓΥΑΛΙ

21

11

6. ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ

2

1

7. ΚΑΣΟΣ

1.084

542

8. ΛΕΙΨΟΙ

790

395

9. ΜΑΡΑΘΟΣ

5

3

10. ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)

492

246

11. ΝΙΣΥΡΟΣ

1.008

504

12. ΠΑΤΜΟΣ

2.998

1.499

13. ΠΛΑΤΗ

2

1

14. ΣΑΡΙΑ

45

23

15. ΣΥΜΗ

2.590

1.295

16. ΤΕΛΕΝΔΟΣ

94

47

17. ΤΗΛΟΣ

780

390

18. ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ

10

5

19. ΧΑΛΚΗ

478

239


20. ΨΕΡΙΜΟΣ

80

40

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

21. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

2.859

1.430

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

22. ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ

20

10

23. ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ

496

248

24. ΜΑΘΡΑΚΙ

329

165

25. ΟΘΩΝΟΙ

392

196

26. ΠΑΞΟΙ

2.280

1.140

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

27. ΑΝΑΦΗ

271

136

28. ΑΜΟΡΓΟΣ

1.973

987

29. ΔΟΝΟΥΣΑ

167

84

30. ΗΡΑΚΛΕΙΑ

141

71

31. ΘΗΡΑΣΙΑ

319

160

32. ΊΟΣ

2.024

1.012

33. ΚΙΜΩΛΟΣ

910

455

34. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

399

200

35. ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ

2

2

36. ΣΙΚΙΝΟΣ

273

137

37. ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ

227

114

38. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

765

383

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

39. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

270

135

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

40. ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

3

2

41. ΘΥΜΑΙΝΑ

136

68

42. ΣΑΜΙΟΠΟΥΛΑ

4

2

43. ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

1.320

660

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

44. ΓΑΥΔΟΣ

152

76

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

45. ΑΝΤΙΨΑΡΑ

4

2

46. ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

826

413

47. ΨΑΡΑ

454

227


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο