Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1150035 ΕΞ 2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141)

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017 
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1150035 ΕΞ2017/09-10-2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :10184
Πληροφορίες :Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο :210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail:
Url:

2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184
Τηλέφωνο :210-3375812

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141).»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, καθώς και των παραγράφων 2,3,7, 8 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).
γ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α' 141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις»,
ε) Της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»
στ) Της αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016/1.9.2016 (Β' 2773) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α' 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων».
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ:7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141)», όπως τροποποιήθηκε με τις Δ.ΟΡΓ.Β 1169186 ΕΞ 2016/22.11.2016 (ΑΔΑ:7ΧΔΔΗ-ΓΔΞ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1021505 ΕΞ 2017/10.2.2017 (ΑΔΑ:Ω4ΙΟΗ-ΨΡΟ) όμοιες.

3. Το αριθμ. 472ΔΙΠΑΕΕ ΕΞ2017/15-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), στο οποίο επισυνάπτεται η από 15-3-2017 αίτηση της υπαλλήλου Κυριακής Γρατσία για απαλλαγή από τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής, με α/α 9.2 .

4. Το αριθμ. 384/25-5-2017 έγγραφο του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), περί απαλλαγής από τα καθήκοντα του μέλους της με α/α 6.3 Επιτροπής της υπαλλήλου Μαρίας Παπαθεοδώρου.

5. Την από 6-6-2017 επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής για την παραλαβή από την Α.Α.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής - Αιγαίου, κας Αλεξάνδρας Παπανδρέου με τέσσερα (4) συνημμένα έγγραφα.

6. Το αριθ. Δ.ΟΡΓ. Β 1096319ΕΞ2017/23-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού προς τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

7. Το από 4-9-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), με τα συνημμένα σε αυτό: α) από 1-9-2017 αίτηση απαλλαγής της υπαλλήλου Ειρήνης Τσίρη από τα καθήκοντα του μέλους της με α/α 3.1.3. Επιτροπής και β) πρόταση σχετικά με δύο (2) προτεινόμενα μέλη για την αντικατάσταση δύο (2) μελών που ζητούν να απαλλαγούν από τις εν θέματι Επιτροπές.

8. Το από 15-9-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης Οργάνωσης προς τη Διεύθυνση Ελέγχων, στο οποίο επισυνάπτεται το αριθ. ΔΔΑΔ Β 1133750ΕΞ2017/13-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), με συνημμένο το αριθ. 44954/29-8-2017 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

9. Τα από 19, 21 και 25-9-2017 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων προς την Διεύθυνση Οργάνωσης.

10. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016 (Α' 94).

11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις παραγράφους Α', Β' και Γ' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ:7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141), αντικαθιστούμε το, με α/α γ', μέλος της υπό στοιχείο 3.1.2 Επιτροπής, την Πρόεδρό της υπό στοιχείο 3.1.3 Επιτροπής, της υποπερίπτωσης 3.1. της περίπτωσης 3, την Πρόεδρο της υποπερίπτωσης 6.3 Επιτροπής της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι' της παραγράφου Β', για τους λόγους που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας των ως άνω Επιτροπών, τις Λασκαρίνα Νικολούδη, Ελένη Νικολακοπούλου και Ευαγγελία Αραμπατζή, αντίστοιχα, αντικαθιστούμε την παράγραφο Α', το πρώτο εδάφιο των παραγράφων Β' και Γ', καθώς και της υποπαραγράφου IV' της παραγράφου Γ', προσθέτουμε υποπαράγραφο V' στην ίδια παράγραφο και διαμορφώνουμε τα ανωτέρω, ως εξής:

«Α. Συνιστούμε, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α..Δ.Ε.), κατά τόπον Επιτροπές για την παραλαβή από την Α.Α.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) και την εν συνεχεία παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141).»
«Β.Ι. Συγκροτούμε τις ανωτέρω κατά τόπον Επιτροπές Παραλαβής Υποθέσεων για την παραλαβή από την Α.Α.Δ.Ε. των μεταφερόμενων υποθέσεων από αντίστοιχες Επιτροπές Παράδοσης Υποθέσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και την εν συνεχεία παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ως εξής:»
«Β.Ι.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ»
«3.1.2. α) Αλεξάνδρα Παπανδρέου, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως Πρόεδρο.
β) Ηλία Παναγάκο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως μέλος.
γ) Λασκαρίνα Νικολούδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως μέλος.
3.1.3. α) Ελένη Νικολακοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ως Πρόεδρο.
β) Αριστείδη Μπρέμπο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ως μέλος.
γ) Αθανάσιο Χριστοδούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως μέλος.»
«6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
«Β.Ι.6.3. Η παραλαβή των υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Κοζάνη, θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, που υπηρετούν στο Τμήμα Α6' - Ερευνών, με έδρα την Κοζάνη, ως εξής:
α) Ευαγγελία Αραμπατζή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο.
β) Αχιλλέα Γκρανόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Δέσποινα Παπανικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών»
«Γ. Το έργο των ανωτέρω Επιτροπών Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε. είναι η παραλαβή και η παράδοση των μεταφερόμενων σε αυτήν από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) και του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α' 141), μετά από καταγραφή τους και η εν συνεχεία παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες.»
«Γ.iv. Συντονιστής της όλης διαδικασίας παραλαβής και παράδοσης των μεταφερόμενων υποθέσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., για λογαριασμό της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, η οποία θα παρέχει κάθε απαιτούμενη οδηγία και διευκρίνιση.
V. Έργο όλων των ως άνω Επιτροπών, επί πλέον των κατά περίπτωση αναφερόμενων στην παρούσα, είναι και η παράδοση των αντίστοιχων παραληφθέντων από την Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε. υποθέσεων, στις αρμόδιες υπηρεσίες».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο