Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2017 ]

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/15/26473/2017 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

(Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/15/26473

(ΦΕΚ Β' 3383/27-09-2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,
β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (Α’ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
δ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ Β΄) 1659/26-07-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β’ 769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

3. Το αριθ. 27185/Δ9.8414/09.08.2017 έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το αριθ. 33879/13.06.2017 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με τα οποία ζητείται ο καθορισμός ειδικού ωραρίου εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του Μ.Τ.Π.Υ., σύμφωνα με την απόφαση η οποία ελήφθη κατά την 21η/ 22.05.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. και κατ’ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ Β’1659/26-07-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου οι Υπηρεσίες του Μ.Τ.Π.Υ. να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Μ.Τ.Π.Υ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων που στεγάζεται επί της οδού Λυκούργου 12 στην Αθήνα, ως εξής:
Τρίτη και Πέμπτη από 08:30 έως 14:00, με εξαίρεση τις εργασίες καθημερινής λειτουργίας του Ταμείου (π.χ. παραλαβή αλληλογραφίας κ.λπ.), τις επιδόσεις από επιμελητές φορέων και δικαστικούς επιμελητές και τις προκαθορισμένες συναντήσεις συνεργασίας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο