Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 108204/2017 Παροχή οδηγιών για τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4399/2016

(Παροχή οδηγιών για τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4399/2016)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 06/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 108204 - 06/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ και ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
Τ.Κ. 10180, Αθήνα
Πληροφορίες : Πουλάκης Δημήτριος
Τηλέφωνο : 21033322-2125
e-mail: [email protected]

Εγκύκλιος

Θέμα : Παροχή Οδηγιών για τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4399/2016.


1. Με την υπ' αρ. 108612/17.10.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίστηκαν τα είδη των «...επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α'117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β' 3410).

Η συγκεκριμένη κανονιστική απόφαση εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 7 του νόμου 4399/2016 (Α' 117) σύμφωνα με την οποία «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς : αα , ββ. της γεωργίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών».

H έκδοση της ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης βασίστηκε στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», και ειδικότερα στο άρθρο 14 αυτού, καθώς και στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου 4399/2016.

Επισημαίνεται ότι η υπ' αρ. 108612/17.10.2016 κοινή Υπουργική απόφαση περιλήφθηκε στο κανονιστικό πεδίο των με αρ. 108645/17.10.2016 και 108644/17.10.2016 αποφάσεων προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και επομένως για τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση παρασχέθηκε το δικαίωμα υποβολής και υπαγωγής στα συγκεκριμένα καθεστώτα του νόμου 4399/2016.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφαρμοστέο δίκαιο για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι η υπ' αρ. 108612/17.10.2016 απόφαση καθώς και οι περιορισμοί που περιέχονται στον Κανονισμό 702/2014 της Επιτροπής (παράγραφοι 2 έως 14 του άρθρου 14, και κεφάλαιο Ι), ενώ «κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4399/2016 και των οικείων αποφάσεων προκήρυξης καθεστώτων», υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στον ίδιο Κανονισμό.

Επομένως στα ίδια θεσμικά κείμενα προσδιορίζονται και οι παρεχόμενες ενισχύσεις (ποσά και ποσοστά ενίσχυσης) των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων (τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής) και ειδικότερα στη βάση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αρ. 108612/17.10.2016 κοινής απόφασης (το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση) και των άρθρων 10 έως 12 του νόμου 4399/2016 και των με αρ. 108645/17.10.2016 και 108644/17.10.2016 αποφάσεων προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, που σε κάθε περίπτωση (τα αναφερόμενα ποσοστά) δεν μπορούν να υπερβούν τα οριζόμενα, ανώτατα όρια, στις παραγράφους 12 έως 14 του άρθρου 14 του Καν. (EK) 702/2014. 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης τα ανώτατα όρια των επιτρεπόμενων ενισχύσεων παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης Εγκυκλίου.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο