Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1066 ΕΞ 19.6.2017 Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας

(Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 19.06.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1066 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1066/2017

ΘΕΜΑ : Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας


ΕΡΩΤΗΜΑ

Στις 16/11/2016 ολοκληρώθηκε η μετατροπή Ομόρρυθμου εταιρείας σε Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 107 του Ν 4072/2012.

Η Ο.Ε. τηρούσε απλογραφικά βιβλία, συνέταξε απογραφή κατά την ημερομηνία απογραφής, καθώς επίσης προσδιόρισε και αποτέλεσμα (κέρδη) για την περίοδο από 1/1/2016 έως και 16/11/2016 (ημερομηνία μετατροπής).

Με δεδομένη την ΠΟΛ.1262/11.12.2013 στην οποία η φορολογική διοίκηση ορίζει ότι ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρία θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργήθηκαν τόσο από την μετατραπείσα όσο και από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρία και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της προελθούσας από τη μετατροπή εταιρίας στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με τη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει αυτή

1. Σε ποιους λογαριασμούς θα πρέπει να αναγραφεί το αποτέλεσμα της περιόδου προ της μετατροπής (από τα απλογραφικά βιβλία) στα βιβλία της προερχόμενης από την μετατροπή εταιρείας (που τηρεί διπλογραφικά).

2. Στις οικονομικές καταστάσεις που θα συνταχθούν στο τέλος του έτους πως θα απεικονιστεί το προ της μετατροπής αποτέλεσμα (στην κατάσταση Β.2.1 ή Β.2.2.)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστική σκοπιά, η αλλαγή νομικού τύπου της Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. δεν συνεπάγεται μεταβολή της αναφερόμενης οντότητας, αυτής καθαυτής.

Ως εκ τούτου, η κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 της Ι.Κ.Ε., για λογιστικούς σκοπούς, θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της χρήσεως 2016 τόσο της Ο.Ε. μέχρι την ημερομηνία της μετατροπής, όσο και της Ι.Κ.Ε. μετά την ημερομηνία της μετατροπής.

Η μεταφορά των αποτελεσματικών λογαριασμών της Ο.Ε. μέχρι την ημερομηνία μετατροπής, θα γίνει συγκεντρωτικά στους αντίστοιχους κατά περίπτωση λογαριασμούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος της Ι.Κ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο