Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2017 ]

Αριθμ. 44908/2017 Τροποποίηση της με αριθ. 42509/8.9.2017 (ΦΕΚ Β'3212) απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Δράμας

(Τροποποίηση της με αριθ. 42509/8.9.2017 (ΦΕΚ Β'3212) απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Δράμας)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 44908/21-09-2017

(ΦΕΚ Β' 3439/04-10-2017)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α'94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου β' της παρ. 6 του άρθρου 14 αυτού.

β) Του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (ΦΕΚ Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα τις περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 αυτής.

3. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ Β' 968 και Β' 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. Δ2 1032957 ΕΞ 2012/22.2.12 (ΦΕΚ Γ'221) Α.Υ.Ο. -ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -Τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης.

5. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί Υπαλληλικού Κώδικα.

6. Την ανάγκη της εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Εκχωρείται η εξουσιοδότηση υπογραφής:

i) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Δράμας, για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ii) Στον Προϊστάμενο Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Δράμας, για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

iii) Στον Προϊστάμενο Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δράμας, για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τα εξουσιοδοτημένα όργανα στην παρούσα, για τις περιπτώσεις 71, 85 και 86 θα υπογράφουν «Με εντολή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.».

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 78 και 79 θα υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δράμα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Προϊστάμενος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο