Σχόλια

Οπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1147/22.12.04 στην οποία αναφέρεται η διαγραφή της λέξης [συνεχείς] από την παράγραφο 6α

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2004 ]

ΠΟΛ.1100/28.9.2004 Κοινοποίηση διατάξεων. ( Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 19 του νόμου 3262 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/15.09.2004), για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ) Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.) ή Τ.ΑΑ., ή Αθλητικών Σωματείων, που είναι βεβαιωμένες, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι 31.08.2004, μαζί με το είκοσι τοις εκατό (20%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι την ίδια ημερομηνία, με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτών και μη περαιτέρω επιβάρυνσή τους με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. )

(Κοινοποίηση διατάξεων. ( Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 19 του νόμου 3262 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/15.09.2004), για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ) Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.) ή Τ.ΑΑ., ή Αθλητικών Σωματείων, που είναι βεβαιωμένες, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι 31.08.2004, μαζί με το είκοσι τοις εκατό (20%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι την ίδια ημερομηνία, με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτών και μη περαιτέρω επιβάρυνσή τους με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. ))

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1075842/5876/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Β΄, Γ΄

ΠΟΛ.: 1100

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων.

Κοινοποίηση διατάξεων. ( Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 19 του νόμου 3262 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/15.09.2004), για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ) Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.) ή Τ.ΑΑ., ή Αθλητικών Σωματείων, που είναι βεβαιωμένες, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι 31.08.2004, μαζί με το είκοσι τοις εκατό (20%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι την ίδια ημερομηνία, με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτών και μη περαιτέρω επιβάρυνσή τους με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. )

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφους 1 και 3 του άρθρου αυτού:

α) Οι οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, των ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ ή Αθλητικών Σωματείων, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μέχρι και την 31η Αυγούστου 2004.

β) Οι οφειλές προς το Δημόσιο που θα βεβαιώνονται μετά την 01.09.2004 και προέρχονται από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν φορολογικές περιόδους έως και τις 30 Ιουνίου 2004.

2. Αριθμός δόσεων και ημερομηνία καταβολής αυτών

α) Αριθμός δόσεων 120 μηνιαίες, με τον περιορισμό ότι το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο (σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις) των 500 Ευρώ.

β) Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2004 .

γ) Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

α) Υποβολή της αίτησης από τον Πρόεδρο της ενδιαφερομένης ΠΑΕ ή ΚΑΕ ή ΤΑΑ ή Αθλητικού Σωματείου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2004 στη Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές (παρ. 5 άρθρου 19).

β) Να είναι ενήμερη η ενδιαφερομένη ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΜ ή Αθλητικό Σωματείο για χρέη που βεβαιώνονται από 01.09.04 και μετά, εκτός αν αυτά αφορούν χρέη που βεβαιώνονται μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων για φορολογικές περιόδους μέχρι 30.06.2004, οπότε υπάγονται στη ρύθμιση αυτή.

4. Ειδικός τρόπος καταβολής των δόσεων

α) Ειδικότερα, δίδεται η δυνατότητα να καλύπτονται οι δόσεις ή μέρος αυτών από τον οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) κατόπιν εγγράφου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά της κάθε δόσης καθώς και ημερομηνία λήξης πληρωμής των ως άνω δόσεων.

β) Παρακράτηση και απόδοση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., από τον ΟΠΑΠ, του ποσού κάθε δόσης από την επιχορήγηση που καταβάλλεται, μέχρι την ημερομηνία λήξης πληρωμής κάθε δόσης.

γ) Εφόσον το παρακρατούμενο ποσό της επιχορήγησης δεν καλύπτει τη δόση η διαφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον oφειλέτη μέχρι την ημερομηνία λήξης της συγκεκριμένης δόσης.

δ) Εφόσον υπαχθούν χρέη (στην ως άνω ρύθμιση) που θα προκύψουν μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και, θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και της 30 Ιουνίου 2004, τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογή των ποσών των δόσεων που απομένουν, με ταυτόχρονη εφάπαξ καταβολή της διαφοράς που θα προκύψει και θα αφορά τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της δόσης που ακολουθεί την αναπροσαρμογή.

5. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

α) Η παρακρατούμενη επιχορήγηση (του ΟΠΑΠ) καθώς και η τυχόν επιπλέον διαφορά, που καταβάλλεται από τον οφειλέτη για τη συμπλήρωση του ποσού της δόσης είναι ακατάσχετες από τρίτους και εκχωρούνται υποχρεωτικά στο Δημόσιο για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και για ολόκληρο το ποσό αυτής.

β) Η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης της ρύθμίσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του συνολικού ποσού αυτής με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

γ) Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, αυτό χορηγείται με διάρκεια ισχύος ενός μηνός.

δ) Στους οφειλέτες της ανωτέρω κατηγορίας που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις δόσεις της ρύθμισης, διενεργείται συμψηφισμός απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου ή παρακράτηση ποσοστού άλλων απαιτήσεών τους μέχρι ποσοστού 50%.

ε) Η συνέπεια του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να λάβει εξασφαλιστικά μέτρα. όπως υποθήκη ή κατάσχεση.

στ) Εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει ολόκληρη την οφειλή μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, ήτοι μέχρι 30.11.2004 , απαλλάσσεται από το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

6. Απώλεια της ρύθμισης

Ο οφειλέτης (ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ ή αθλητικό σωματείο) χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου αυτού εφόσον:

α) Δεν καταβάλλει δύο συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής ή [Η λέξη συνεχείς διαγράφεται με την ΠΟΛ.1147/22.12.04]

β) Δεν είναι ενήμερος για χρέη που βεβαιώνονται από 01.09.04 και μετά.

Η απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσής της (ήτοι με το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνει το υπόλοιπο της οφειλής).

7. Ευεργετήματα του οφειλέτη όσον αφορά τα μέτρα είσπραξης.

Για τους συγκεκριμένους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και θα είναι συνεπείς σ΄ αυτή:

α) Δεν λαμβάνονται σε βάρος των εκπροσώπων τους τα παρακάτω μέτρα

- Της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ( άρθρο 25 Ν. 1882/1990 ΦΕΚ 43Α΄) όπως ισχύει σήμερα.

- Της προσωπικής κράτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Εφόσον έχουν ήδη ληφθεί σε βάρος των εκπροσώπων τους, τα πιο πάνω μέτρα, αναστέλλονται.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.

Επισημαίνεται ότι δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.

8. Αναστολή παραγραφής

Ως προς την αναστολή της παραγραφής των χρεών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 87 του Ν. 2362/1995 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

9. Λοιπές λεπτομέρειες της ρύθμισης ορίζονται στις επισυναπτόμενες διατάξεις του άρθρου 19 Ν. 3262/2004 .

10. Η Διεύθυνση Εφαρμογών (Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ. παρακαλείται να παράσχει οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για τη μηχανογραφική υποστήριξη της ανωτέρω ρύθμισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο