Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2016 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 4536/28.12.2016 Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

(Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 28-12-2016
Αριθμός απόφασης: 4536

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604565
ΦΑΞ: 2131604566

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 59 του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Του άρθρου 6 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 249/3226) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 04-08-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ , κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός , κατά της με αριθμό /08-06-2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, φορολογικής περιόδου από 01-01-2016 έως 31-12-2016, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τη με αριθμό /08-06-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, φορολογικής περιόδου από 01-01-2016 έως 31-12-2016, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 08-06-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ..

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 04-08-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμό /08-06-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, για τη φορολογική περίοδο από 01-01-2016 έως 31-12-2016, πρόστιμο ποσού ύψους €2.500,00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η' και παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4174/2013, λόγω μη διαφύλαξης Φ.Τ.Μ., κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του N. 4308/2014 και του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 4174/2013.

Η ως άνω προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου εδράζεται επί της από 08-06-2016 οικείας Έκθεσης Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, σύμφωνα με την οποία «την 19-04-2016 υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας από το ...... με ΑΔΤ ..... και ΑΦΜ ..... η με αριθμό πρωτοκόλλου ....../19-04-2016 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με συνημμένη τη με αριθμό πρωτοκόλλου ......./11-04-2016 Βεβαίωση του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, με την οποία δήλωσε την απώλεια - κλοπή της Φ.Τ.Μ. με Α.Μ , η οποία έλαβε χώρα την 11-04-2016, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του N. 4308/2014 και του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 4174/2013».

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης Πράξης Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και τη διαγραφή του προστίμου ποσού ύψους €2.500,00, καθώς και των τυχόν προσαυξήσεών του, που του καταλογίστηκαν με την προσβαλλόμενη πράξη, ισχυριζόμενος ότι:

• Δεν ευθύνεται για την απώλεια της Φ.Τ.Μ., η οποία οφείλεται σε κλοπή, καθώς την 11-04-2016 και ώρα 04:50 στο ισόγειο κατάστημα, στο οποίο λειτουργεί η επιχείρησή του, άγνωστοι έσπασαν τη τζαμαρία και εισήλθαν εντός του χώρου του καταστήματος, αφαιρώντας την ταμειακή μηχανή με Α.Μ ........ Αμέσως μετέβη στο σημείο κλιμάκιο της εταιρείας security, που ειδοποιήθηκε από το εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού και κλιμάκιο της Αστυνομίας, που ειδοποιήθηκε από γειτόνισσά του.

• Αυθημερόν (την ημέρα του συμβάντος) προέβη στις εξής ενέργειες:

α) Αντικατέστησε την ταμειακή μηχανή με άλλη.

β) Αντικατέστησε τη τζαμαρία του καταστήματός του.

γ) Ενημέρωσε την ασφαλιστική εταιρεία ......., η οποία έχει ασφαλίσει την επιχείρησή του, μεταξύ άλλων, και για τον κίνδυνο κλοπής, με το υπ' αριθμόν ........ ασφαλιστήριο συμβόλαιο (και τη με αριθμό ....... πρόσθετη πράξη), και η οποία, αυθημερόν, απέστειλε πραγματογνώμονα, εκτίμησε τη ζημιά και του κατέβαλε το, κατά το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ποσό αποζημίωσης. Επιπλέον, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου ......./19-04-2016 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 δήλωσε, ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., τη διάρρηξη και την απώλεια της ως άνω ταμειακής μηχανής, ενώ δήλωσε και τη νέα ταμειακή μηχανή στο αρμόδιο τμήμα, με αριθμό καταχώρησης .......

• Η απώλεια της Φ.Τ.Μ. επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας. Μάλιστα, από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (π.χ. κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών, ήτοι πρέπει να προκύπτει ότι, παρά τα μέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί (έγγραφα 1038851/457/0015/21.4.2003, 1042878/274/15.5.2007 και 1086245/562/0015/25.9.2007 ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και αποφάσεις ΣτΕ 1664/1971 και 935/1977).

• «Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έπραξε ό,τι ήταν δυνατόν, ως συνετός επιχειρηματίας, τόσο προληπτικά, προσλαμβάνοντας ιδιωτική ασφάλεια και εγκαθιστώντας σύστημα συναγερμού, και μάλιστα προσφάτως συντηρημένο, όσο και εκ των υστέρων, ενημερώνοντας αμέσως τις αρχές και αγοράζοντας αυθημερόν νέα ταμειακή μηχανή, ώστε να αποτρέψει με κάθε τρόπο την απώλεια. Η διάρρηξη του καταστήματός του ήταν κάτι που δε μπορούσε να αποτρέψει με άλλο τρόπο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απωλέσθη η ταμειακή μηχανή συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, η οποία διόλου δεν ελήφθη υπόψη κατά τη σύνταξη της προσβαλλόμενης έκθεσης και την επιβολή του προστίμου.»

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, ο προσφεύγων, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, προσκόμισε και επικαλείται τα ακόλουθα:

α) το με αριθμό 128/08-04-2016 τιμολόγιο συντήρησης του συστήματος συναγερμού από την εταιρεία «......»,

β) τη βεβαίωση της «.......» για το συμβάν της κλοπής,

γ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ....../21-07-2016 βεβαίωση του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας,

δ) το με αριθμό πρωτοκόλλου ....... απόσπασμα ημερησίου δελτίου οχήματος του υπ' αριθμόν ........ της 11-04-2016 από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής,

ε) το Νο. 96/11-04-2016 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο της «........» για την αγορά νέας ταμειακής μηχανής,

στ) το Νο. 943/11-04-2016 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο της «.......» για την αντικατάσταση της τζαμαρίας και

ζ) τη με αριθμό ......./09-05-2016 έκθεση πραγματογνωμοσύνης της «.......» για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας .........


Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 «Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων» του N. 4308/2014 ορίζεται ότι:
«1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από:

α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.

β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
«2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία, που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:

α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή

β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή

γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.».

Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στο φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α)..., β)..., γ)..., δ)..., ε)..., στ)..., ζ)..., η) δε συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) ..., β) ..., γ)..., δ)..., ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε" και ζ" και η της παραγράφου 1.».

Επειδή, η μη διαφύλαξη και η απώλεια λόγω κλοπής της Φ.Τ.Μ. πρέπει να οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία. Το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία (όπως πυροσβεστικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, εκθέσεις αστυνομικής αρχής κ.λπ.) που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος, προκειμένου να αποδείξει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη φύλαξη της Φ.Τ.Μ., στην αρμόδια φορολογική αρχή, στην οποία ανήκει και η αρμοδιότητα εξέτασης και εκτίμησης των πραγματικών αυτών περιστατικών.

Επειδή, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου ...../21-07-2016 βεβαίωση του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας τους, την 06:05 ώρα της 11-04-2016, εμφανίστηκε στην Υπηρεσία τους ο ... με ΑΔΤ ....(ήτοι ο προσφεύγων) και κατήγγειλε ενόρκως ότι τα ξημερώματα της 11-04-2016, άγνωστοι δράστες, αφού έθραυσαν την κεντρική γυάλινη θύρα της επί της οδού ....., καφετέριας με την επωνυμία ....., ιδιοκτησίας του, εισήλθαν εντός και του αφαίρεσαν την ταμειακή μηχανή, ενώ για το εν λόγω συμβάν σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας η με αριθμό ...../11-04-2016 δικογραφία. Επιπλέον, αμέσως μετά το συμβάν μετέβη στο σημείο κλιμάκιο της εταιρείας « », που ειδοποιήθηκε από το εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση της «....», καθώς και κλιμάκιο της Αστυνομίας, που ειδοποιήθηκε από γειτόνισσα του προσφεύγοντος, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου απόσπασμα ημερησίου δελτίου οχήματος του υπ' αριθμόν ..... της 11-04-2016 από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Επειδή, αυθημερόν (την ημέρα του συμβάντος, ήτοι 11-04-2016), ο προσφεύγων προέβη στην αντικατάσταση: α) της κεντρικής υαλόθυρας της επιχείρησής του, η οποία κόστισε €344,40, όπως προκύπτει από το Νο. 943/11-04-2016 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο της « », του οποίου προσκόμισε, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, συνημμένο φωτοαντίγραφο, και β) της ταμειακής του μηχανής με νέα, η οποία φέρει αριθμό και κόστισε €280,00, όπως προκύπτει από το Νο. 96/11-04-2016 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο της «....», του οποίου, επίσης, προσκόμισε, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, συνημμένο φωτοαντίγραφο.

Επειδή, ο προσφεύγων ενημέρωσε για το συμβάν της διάρρηξης και την κλοπή της ταμειακής του μηχανής την ασφαλιστική εταιρεία , η οποία έχει ασφαλίσει την επιχείρησή του, μεταξύ άλλων, και για τον κίνδυνο κλοπής με το υπ' αριθμόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και η οποία, αυθημερόν, απέστειλε πραγματογνώμονα, εκτίμησε τη ζημιά (όπως προκύπτει και από τη με αριθμό ..../09-05-2016 έκθεση πραγματογνωμοσύνης της «....» για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας, της οποίας προσκόμισε, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, συνημμένο φωτοαντίγραφο) και του κατέβαλε το, κατά το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ποσό αποζημίωσης (ως ισχυρίζεται ο ίδιος).

Επειδή, ο προσφεύγων ενημέρωσε την 19-04-2016 την αρμόδια φορολογική αρχή για την απώλεια της Φ.Τ.Μ. με Α.Μ. .... λόγω κλοπής (η οποία έλαβε χώρα την 11-04-2016), ήτοι εντός δέκα ημερών από το συμβάν, με την κατάθεση της με αριθμό πρωτοκόλλου ..../19-04-2016 υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συνυποβάλλοντας και τη με αριθμό πρωτοκόλλου ..../11-04-2016 Βεβαίωση του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας.

Επειδή, το ως άνω γεγονός οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία και ο προσφεύγων προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να δηλωθεί η κλοπή στις αρμόδιες αρχές, ενώ, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, προσκόμισε και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύεται ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη φύλαξη της Φ.Τ.Μ., αλλά και επιβεβαιώνονται τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 04-08-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ...... ενδικοφανούς προσφυγής του ..... με ΑΦΜ ..... και την ακύρωση της με αριθμό ...../08-06-2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
 
Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 Ν. 2717/99).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο