Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2016 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 4179/8.12.2016 Aπόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

(Aπόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 8.12.16
Αριθμός απόφασης: 4179

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604565
Fax :2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 59 του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». δ. Του άρθρου 6 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16¬1-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.16 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 1.9.16) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 29.7.16 και με αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία '....', ΑΦΜ ...., με έδρα στα ΤΡΙΚΑΛΑ, και διαχειριστή τον .... του Ευαγγέλου, ΑΦΜ .... κατοίκου ..., οδός ...., κατά των με αρ /21.6.16 & ..../21.6.16 Πράξεων Επιβολής Προστίμου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 1.1.15-31.12.15, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις αρ /21.6.16 & ..../21.6.16 Πράξεις Επιβολής Προστίμου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις από 17.3.15 & 15.3.15 Εκθέσεις Ελέγχου, αντίστοιχα, της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 29.7.16 και με αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία '....', ΑΦΜ ...., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την αρ /21.6. Πράξη Επιβολής Προστίμου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο ποσού 3.000,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.1809/88, λόγω απώλειας της με αριθμό μητρώου .... φορολογικής ταμειακής μηχανής, με ημερομηνία δήλωσης απώλειας την 28.1.15, κατά παράβαση των άρθρων 1§1 και 4§2 του ν.1809/88 και του άρθρου 2§1 του Π.Δ.186/92, όπως αυτό προκύπτει από την από 17.3.15 Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 1.1.15-31.12.15, επί της οποίας εδράζεται η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη.

Με την αρ /21.6. Πράξη Επιβολής Προστίμου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο ποσού 1.200,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.1809/88, λόγω μη διαφύλαξης (απώλειας) του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών της με αριθμό μητρώου .... φορολογικής ταμειακής μηχανής με ΑΠΘ .... (..-..), με ημερομηνία δήλωσης απώλειας την 28.1.15, κατά παράβαση των άρθρων 1§1 και 4§2 του ν.1809/88 και του άρθρου 2§1 του Π.Δ.186/92, όπως αυτό προκύπτει από την από 15.3.15 Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 1.1.15-31.12.15, επί της οποίας εδράζεται η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά την ακύρωση των ως ανωτέρω προβαλλομένων πράξεων, προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους:

• Κακώς επιβλήθηκαν τα παραπάνω πρόστιμα καθώς η απώλεια της εν λόγω Φ.Τ.Μ. και του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών αυτής οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, και συγκεκριμένα σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην επιχείρηση στα τέλη Ιουλίου του 2009.

• Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 1809/88 παρατάθηκε με τον ν. 4308/2014 μέχρι τις 31.12.14, ενώ μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 του ν. 4337/2015, παρέμεινε σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ. 1252/20.11.2015 για παραβάσεις των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 10 του ν. 1809/1988, (για παραβάσεις που διαπράττονται έως την 31.12.2015). Όμως, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, στις ανωτέρω διατάξεις δεν αποσαφηνίζεται αν αυτές αφορούν και το πρόστιμο στην περίπτωση της απώλειας του βιβλίου συντήρησης και επισκευών αυτών.

• Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω παραβάσεις διαπράχτηκαν κατά το έτος 2009 και όχι κατά το έτος 2015, οπότε και απλώς δηλώθηκε η απώλειά τους. Δεδομένου όμως ότι για τις παραβάσεις μη διαφύλαξης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων που διαπράχθηκαν πριν την 1.1.14 εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 & 4 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015, για τις υπό κρίση παραβάσεις θα έπρεπε να επιβληθούν τα πρόστιμα της περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ήτοι ποσό ίσο με το 1/3 του προστίμου του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1809/88 «1. Ο πωλητής φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων εκδίδει το δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής σε δύο επιπλέον αντίτυπα με την ένδειξη "για τη Δ.Ο.Υ. του αγοραστή", από τα οποία το ένα υποχρεούται να παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του δελτίου ημερήσιας κίνησης "Ζ", εγκατάστασης - έναρξης λειτουργίας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. Το άλλο αντίτυπο παραδίδεται στον αγοραστή, ο οποίος υποχρεούται να το παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη του μαζί με τη δήλωση της παραγράφου 2....2..... Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής όπως μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση, παύση δραστηριότητας, πλήρωση μνήμης, αλλαγή κατόχου κ.λπ. ο ως άνω υπόχρεος δηλώνει τη μεταβολή αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία και κατά τον ίδιο τρόπο. Οι αγοραστές ή χρήστες, στην ίδια προθεσμία, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το βιβλιάριο συντήρησης κάθε καινούργιας φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος προς θεώρηση. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση αντικατάστασης της φυσικής μνήμης της μηχανής. Το βιβλιάριο συντήρησης ακολουθεί το φορολογικό μηχανισμό ή σύστημα σε κάθε περίπτωση μεταβολής εγκατάστασης του χρήστη ή κατόχου, ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις του νόμου αυτού 5. Σε κάθε περίπτωση απώλειας βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών, εκδίδεται νέο βιβλιάριο, το οποίο θεωρείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 'Σε αντικατάσταση'».

Επειδή, με το άρθρο 10 του ν.1809/88 ορίζεται ότι: «1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ" εξουσιοδότησή του και των διατάξεων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ" αντικειμενικό τρόπο. 2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος ισχύουν οι Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997. 3. Για όλες τις παραβάσεις εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού No 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή που ορίζεται ως εξής: στ) Στην περίπτωση απώλειας φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού No 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής: στ.1. ... στ.2. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή κάτοχος του φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος ή άλλος τρίτος σε πέντε (5) ... ζ) Σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού No 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε δύο (2).»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν.2523/97 «Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί: α) Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής: α.α α.β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας εξακόσια (600) ευρώ...».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4337/2015: «3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992, Α" 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012, Α" 222), που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 και κατά την κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα: .. ζ) Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση 5. Οι
παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και για τις οποίες είχαν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/ 2013 (Α*170). 6. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Α*179), που εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι παράγραφοι 30, 32, 33, 34 και 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, κατά το μέρος που αφορούν τις ως άνω παραβάσεις, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4337/2015 «Ο ν. 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνου του νόμου. Κατ' εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.»

Επειδή, με την υποπαρ. ζ' της παρ. 2 του κεφ. ΙΙ της ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, με θέμα την 'Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)', διευκρινίζεται ότι: «1. Για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε') .... 2. Σχετικά με τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) επισημαίνεται ότι για παραβάσεις που διαπράττονται έως την 31.12.2015 επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 (άρθρο 38 παρ. 2 ν. 4308/2014, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 του ν. 4337/2015). Σημειώνεται ότι, για τις παραβάσεις μη διαφύλαξης (απώλειας) φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, οι οποίες ανάγονται σε φορολογικές περιόδους πριν την 1.1.2014, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015 και επιβάλλονται τα πρόστιμα της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, δηλαδή ποσό ίσο με το 1/3 του επιβαλλόμενου προστίμου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 , κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.»

Επειδή, σύμφωνα με την από 17.3.15 Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στις 28.1.15 δηλώθηκε από την προσφεύγουσα απώλεια της με αριθμό μητρώου φορολογικής ταμειακής μηχανής, και σύμφωνα με την από 15.3.15 Έκθεση Ελέγχου της ως άνω Δ.Ο.Υ., στις 28.1.15 δηλώθηκε από την προσφεύγουσα απώλεια του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών της παραπάνω φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Επειδή, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι η απώλεια της εν λόγω Φ.Τ.Μ. και του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών αυτής οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, και συγκεκριμένα σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην επιχείρηση στα τέλη Ιουλίου του 2009, πλην όμως δεν προσκομίστηκε κανένα απολύτως στοιχείο προς απόδειξη αυτού, και συνεπώς ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Επειδή ο κος ...., ως διαχειριστής της προσφεύγουσας εταιρείας, υπέβαλε στις 28.1.15 τις με αρ. πρωτ ..../28.1.15 και ..../28.1.15 υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες δήλωσε ότι αποδέχεται τα επιβληθέντα πρόστιμα.

Επειδή η απώλεια της με αριθμό μητρώου φορολογικής ταμειακής μηχανής και του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών αυτής δηλώθηκε στις 28.1.15, όπως αυτό προκύπτει από τις με αρ. πρωτ /28.1.15 και ..../28.1.15 υπεύθυνες δηλώσεις του κου ...., ως διαχειριστή της προσφεύγουσας εταιρείας, προς τη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Επιπροσθέτως, με την ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, διευκρινίζεται ότι για τις παραβάσεις των διατάξεων του ν. 1809/1988 (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υπό κρίση παραβάσεις), που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, ενώ οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015 (και η επιβολή των προστίμων της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, δηλαδή ποσό ίσο με το 1/3 του επιβαλλόμενου προστίμου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997), που επικαλείται η προσφεύγουσα, εφαρμόζονται για τις παραβάσεις μη διαφύλαξης (απώλειας) φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, οι οποίες ανάγονται σε φορολογικές περιόδους πριν την 1.1.2014. Ως εκ τούτου, ορθώς επιβλήθηκαν στην προσφεύγουσα τα πρόστιμα του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 για τις υπό κρίση παραβάσεις της απώλειας της με αριθμό μητρώου ....Φ.Τ.Μ. και της μη διαφύλαξης (απώλειας) του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών αυτής.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 17.3.15 & 15.3.15 Εκθέσεις Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 29.7.16 και με αρ. πρωτ. ... ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία '....', ΑΦΜ ...

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:

Α. Αρ /21.6.16 Πράξη Επιβολής Προστίμου
Διαχειριστική Περίοδος 1.1.15-31.12.15
Πρόστιμο του άρθρου 10§3στ' του ν.1809/88           3.000,00 € (=600 € Χ 1 Χ 5)

Β. Αρ /21.6.16 Πράξη Επιβολής Προστίμου
Διαχειριστική Περίοδος 1.1.15-31.12.15
Πρόστιμο του άρθρου 10§3ζ' του ν.1809/88             1.200,00 € (=600 € Χ 1 Χ 2)

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης
Επανεξέτασης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο