Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2017 ]

ΔΕΔ Θεσ/νίκης απόφ. 1296/14.6.2017 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

(Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αριθμός Απόφασης: 1296/14-06-2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης

Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313333254
Αριθ. fax: 2313333258
Ηλεκτρονική δ/νση: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).

β. Του άρθρου 11 της με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960ΕΞ2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ968Β/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της Απόφασης ΠΟΛ.1064/12-04-2017 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ1140Β/27-04-2017).

2. Την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1069/04-03-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ.1126366ΕΞ2016/30-08-2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016) με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή τ... κ του με Α.Φ.Μ.: , κατά του επιβληθέντος από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ προστίμου του Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013), για το φορολογικό έτος 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016), με στοιχεία βεβαίωσης Δ.Ο.Υ (κωδ ), Αριθμός Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) , ημερομηνία Τ.Β. .../.../2017, Γραμμή ..., Χρηματικός Κατάλογος (Χ.Κ.)και ημερομηνία Χ.Κ. .../.../2017.

5. Το ως άνω επιβληθέν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ πρόστιμο του Κ.Φ.Δ., σε βάρος τ... ανωτέρω προσφεύγο... .

6. Την Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επί της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, με την οποία εισηγείται την απόρριψή της και την επικύρωση του προσβαλλόμενου προστίμου.

7. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής τ... κ. ..... του ..... με Α.Φ.Μ.: , η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ....... επιβλήθηκε, σε βάρος τ... προσφεύγο.... , πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. ύψους 100,00 €, για το φορολογικό έτος 2016, με στοιχεία βεβαίωσης Δ.Ο.Υ  .....(κωδ. .... ), Α.Τ.Β. ......, ημερομηνία Τ.Β. .../.../2017, Γραμμή ..., Χ.Κ και ημερομηνία Χ.Κ. .../.../2017, επειδή, από τις αποσταλθείσες από την Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών προς την εν λόγω Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των εκμισθωτών που είχαν υποβάλει εκπροθέσμως τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης της ακίνητης περιουσίας τους, διαπιστώθηκε ότι είχε υποβάλει εκπροθέσμως, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gsis.gr του Υπουργείου Οικονομικών, την με αριθμό και ημερομηνία υποβολής 09/02/2016 τροποποιητική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορούσε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 127 τ.μ., κείμενου στον Δήμο , πλήρους κυριότητας τ... προσφεύγο.... κατά 100%, το οποίο εκμίσθωσε ως επαγγελματική εγκατάσταση στην ...... Εταιρεία (..... ) με την επωνυμία «..... » και Α.Φ.Μ.: ....., με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 28/01/2015, περίοδο μίσθωσης από 01/02/2015 έως 31/01/202... και συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 434,36 €. Με την εν λόγω με αριθμό ...... τροποποιητική δήλωση, τροποποιήθηκε η εμπροθέσμως υποβληθείσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gsis.gr, με αριθμό ....... και ημερομηνία υποβολής 04/02/2015 αρχική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Η μοναδική μεταβολή που επήλθε με την ως άνω τροποποιητική δήλωση είναι εκείνη του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, το οποίο δηλώθηκε ως 434,36 € αντί του αρχικώς δηλωθέντος 450,00 €, διότι, σύμφωνα με τις καταχωρηθείσες σημειώσεις τ... προσφεύγο..... , η μεταβολή του ποσού του μισθώματος οφείλεται σε αρχικώς εσφαλμένη καταχώρηση του μικτού μισθώματος των 450,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο καταχωρήθηκε εκ νέου ως 434,36 €, αφαιρούμενου του ποσού των 15,64 € που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 3,6% [434,36 € + (434,36 x x 0,036) = 434,36 € + 15,64 € = 450,00 €]. Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω τροποιητική δήλωση δεν αφορά σε μεταβολή των όρων της μίσθωσης που καθορίζονται στην από 28/01/2015 σύμβαση.

... προσφεύγ.... κ. ....... ....... του ........ με Α.Φ.Μ.: ....... , με την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ...... Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί το ανωτέρω προσβαλλόμενο πρόστιμο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .... , άλλως να ακυρωθεί η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση και περιέλθει σε ισχύ η αρχική εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση (δυνατότητα η οποία δεν παρέχεται από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα), προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους όπως αυτοί διατυπώθηκαν:

1.
Η τροποποιητική δήλωση υποβλήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί ότι το δηλωθέν με την αρχική δήλωση μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει το ποσοστό του 3,6% που αντιστοιχεί στο χαρτόσημο και την εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου, ενώ με την τροποποιητική δήλωση καταχωρήθηκε το καθαρό μηνιαίο μίσθωμα των 434,36 €, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το εν λόγω ποσοστό του 3,6%. Αυτό έγινε για να διευκολυνθούν οι φορολογικές Αρχές στην εξακρίβωση της ορθότητας του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος στο έντυπο ε2 της Δ.Φ.Ε. φυσικών προσώπων και, ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε ως καθ' υπερβολή πράξη, διότι δεν καθίστατο εφικτή η δια άλλης οδού υποβολή σημείωσης - διευκρίνισης. Στην προκειμένη δε περίπτωση της υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, δεν υφίσταται δόλος εκ μέρους τ... προσφεύγο...... .

2.
Στις σχετικές ερωτήσεις - απαντήσεις (16 και 19) δεν αναφέρεται η περίπτωση επιβολής προστίμου εάν η τροποποιητική δήλωση θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

3.
Το βεβαιωθέν πρόστιμο είναι δύο (2) φορές μεγαλύτερο από τον επιπλέον φόρο εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013) ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

Επειδή, με τις διατάξεις τοπ άρθρου 45 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) απαριθμούνται οι εκτελεστοί τίτλοι για την είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου.

Αναφορικά με τους προβαλλόμενους λόγους τ... προσφεύγο....... :

Οι προβαλλόμενοι λόγοι και ισχυρισμοί τ... προσφεύγο.... απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι για τους λόγους που αναπτύσσονται στο κάτωθι σκεπτικό:

Επειδή, με την υπό κρίση Ενδικοφανή Προσφυγή προσβάλλεται το επιβληθέν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ...... , σε βάρος τ... προσφεύγο.... , πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013) ποσού 100,00 €, για το φορολογικό έτος 2016, με στοιχεία βεβαίωσης Δ.Ο.Υ (κωδικός....), Αριθμός Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) ...., ημερομηνία Τ.Β. .../.../2017, Γραμμή ...,Χρηματικός Κατάλογος (Χ.Κ.) .....και ημερομηνία Χ.Κ. .../.../2017.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 15 (πληροφορίες από τρίτους) παράγραφος 4 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι
«4. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση με την οποία ορίζονται ορισμένες κατηγορίες προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές τους με φορολογούμενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών, καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 (υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας) της Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1013/07-01-2014 (ΦΕΚ32Β/14-01-2014) περί υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ορίζεται ότι
«1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Η υποχρέωση αυτή είναι προαιρετική για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 [διαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)] παράγραφος 1 της Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1013/07-01-2014, ορίζεται ότι
«1. Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 3 (υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και αποδεικτικό στοιχείο υποβολής) της Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1013/07-01-2014, ορίζεται ότι
«1. Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών:

• Στοιχεία εκμισθωτών.

• Στοιχεία μισθωτών.

• Στοιχεία μίσθωσης.

• Στοιχεία ακινήτου.

• Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) (η συμπλήρωση είναι προαιρετική).

Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται με την καταχώριση των αντίστοιχων ανά κατηγορία υποχρεωτικών πληροφοριακών πεδίων.

2. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία δύναται να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 4 (κυρώσεις) της Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1013/07-01-2014, ορίζεται ότι
«1. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων, ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4174/2013.

2. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης ή ελλιπούς ή μη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των υπόχρεων εκμισθωτών που, κατά περίπτωση, δεν έχουν υποβάλλει ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς μέσα στον προηγούμενο μήνα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκμισθωτή τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, πρόστιμα του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία των υπόχρεων που υπέβαλαν ετεροχρονισμένα τη δήλωση λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 8 (ισχύς της απόφασης) της Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1013/07-01-2014, ορίζεται ότι
«1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για μισθώσεις ή τροποποιήσεις μισθώσεων ακίνητης περιουσίας που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά ή έχουν συναφθεί προγενέστερα και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο. Υ..».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 (διαδικαστικές παραβάσεις) παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν για το επίδικο φορολογικό έτος 2016, ορίζεται ότι
«1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο
ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α), β), γ), δ) και στ) της παραγράφου 1.».

Επειδή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 1 της Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1013/07-01-2014, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή, εκ μέρους τ... προσφεύγο.... , της επίμαχης τροποποιητικής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με έναρξη μίσθωσης την 01/02/2015, ήταν η 31/03/2015, ήτοι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.

Επειδή, εν προκειμένω, ... προσφεύγ.... υπέβαλε εκπροθέσμως κατά την 09/02/2016, την με αριθμό ..... τροποποιητική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και, ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 της Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1013/07-01-2014, ορθώς επιβλήθηκε και καταλογίστηκε σε βάρος τ... το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), πρόστιμο ύψους 100,00 € από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ......... .

Επειδή, η επίμαχη εκπροθέσμως υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση δεν αφορά σε μεταβολή των όρων της μίσθωσης που καθορίζονται στην από 28/01/2015 σύμβαση, δηλαδή δεν αφορά σε τροποποίηση της μίσθωσης, αλλά στην αρχικώς συμφωνηθείσα ή υπογραφείσα σύμβαση, δεδομένου ότι τόσο στην με αριθμό ...... και ημερομηνία υποβολής 04/02/2015 αρχική δήλωση, όσο και στην με αριθμό ........ και ημερομηνία υποβολής 09/02/2016 τροποποιητική δήλωση, ως ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλώνεται η 28/01/2015.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη στο σύνολο της με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ....... Ενδικοφανούς Προσφυγής τ... κ. .... ... του ....... με Α.Φ.Μ.: ....... .

Οριστική φορολογική υποχρέωση τ... προσφεύγο...... -

Καταλογιζόμενο ποσό προστίμου του Κ.Φ.Δ. με βάση την παρούσα Απόφαση:

Φορολογικό έτος 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)

Το επιβληθέν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ........ πρόστιμο του Κ.Φ.Δ., με στοιχεία βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. ...... (κωδ. ...... ), Αριθμός Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) ....., ημερομηνία Τ.Β. .../.../2017, Γραμμή ..., Χρηματικός Κατάλογος (Χ.Κ.) ..... και ημερομηνία Χ.Κ. .../.../2017, ως ακολούθως:

Πρόστιμο Κ.Φ.Δ. βάσει των διατάξεων του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), δηλαδή

100,00 €.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στ..ν προσφεύγο...... .

Με εντολή του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της
Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
και Νομικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η :
Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο