Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2896/12.5.2017 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

(Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 12-05-2017
Αριθμός απόφασης: 2896
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 / τ. Β' / 22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». δ. Της ΠΟΛ. 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1440 / τ. Β' / 27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ. 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30-08-2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 12-01-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανή προσφυγή του « », ΑΦΜ « », κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός « », κατά της με αριθμό « » Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, φορολογικής περιόδου από 01-01-2016 έως 31-12-2016, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τη με αριθμό « » Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, φορολογικής περιόδου από 01-01-2016 έως 31-12-2016, της οποίας ζητείται η ακύρωση, άλλως η τροποποίηση, καθώς και την από 09-12-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ..

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 12-01-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανούς προσφυγής του « », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμό « » Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, για τη φορολογική περίοδο από 01-01-2016 έως 31-12-2016, πρόστιμο ποσού ύψους €2.500,00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η' και παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4174/2013, λόγω μη διαφύλαξης Φ.Η.Μ., κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του N. 4308/2014 και του άρθρου 8 περ. 4 της ΠΟΛ. 1068/24-03-2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4337/2015 και ισχύουν.

Η ως άνω προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου εδράζεται επί της από 09-12-2016 οικείας Έκθεσης Ελέγχου Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., η οποία εκδόθηκε συνεπεία υποβολής στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου της με αριθμό πρωτοκόλλου « » υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του « » με ΑΦΜ « » (με συνημμένη τη με αριθμό πρωτοκόλλου « » Βεβαίωση Αντιγράφου του Βιβλίου Συμβάντων του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως), με την οποία δήλωσε την απώλεια λόγω κλοπής του Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου « », κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του N. 4308/2014 και του άρθρου 8 περ. 4 της ΠΟΛ. 1068/24-03-2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 4174/2013 (όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4337/2015 και ισχύουν), η οποία επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η' και παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4174/2013.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την αποδοχή της παρούσας προσφυγής του και την ακύρωση, άλλως την τροποποίηση της ανωτέρω προσβαλλόμενης Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

• Η απώλεια λόγω κλοπής του ως άνω Φ.Η.Μ., την οποία και δήλωσε άμεσα τόσο στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, όσο και στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, δε συνιστά παράβαση των διατάξεων περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καθώς επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξή του, τοποθετώντας τον πάντα κάτω από το κάθισμα του φορτηγού του εντός τσάντας κλειδωμένης και καλυμμένης με πανιά, ώστε να μην φαίνεται, και δεν ευθύνεται για την απώλειά του, η οποία οφείλεται σε κλοπή, που έλαβε χώρα όταν στάθμευσε το φορτηγό του σε δρόμο υψηλής εγκληματικότητας (σύμφωνα με την αστυνομία), χωρίς να το γνωρίζει, και, ως εκ τούτου, επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, ενώ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μετά την κλοπή.

• Στερείται φοροδοτικής ικανότητας και αδυνατεί να καταβάλει το προσβαλλόμενο πρόστιμο, το οποίο είναι άδικο και εξωπραγματικό.

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 «Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων» του N. 4308/2014 ορίζεται ότι:

«1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από:

α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.

β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 «Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία» της ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του N. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) περί των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"»:

«Παράγραφος 1 (περί λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων)

3.1.1 Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία, αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά βιβλία», όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). Σημειώνεται ότι όπου σε άλλους νόμους γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται στα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόμου (4308/2014 ΦΕΚ Α' 251).».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 4 του άρθρου 8 «Υποχρεώσεις κατόχου / χρήστη Φ.Η.Μ.» της ΠΟΛ. 1068/24-03-2015 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.»:

«Ο κάτοχος/χρήστης Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

(...) 8.4. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και την καλή λειτουργία του Φ.Η.Μ. πριν και μετά την πλήρωση της φορολογικής μνήμης και ειδικότερα για τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών ανάγνωσης φορολογικής μνήμης. (...)».

Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α' και β' του Ν. 4337/2015 και ισχύουν, ορίζεται ότι:

«1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία, που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:

α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει
η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή

β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή

γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4337/2015 και ίσχυαν κατά την υπό κρίση φορολογική περίοδο:

«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στο φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α)..., β)..., γ)..., δ)..., ε)..., στ)..., ζ)..., η) δε συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) ., β) ... , γ)..., δ)..., ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε' και ζ' και η' της παραγράφου 1.».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η από 09-12-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου, συντάχθηκε συνεπεία υποβολής στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου της με αριθμό πρωτοκόλλου « » υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του προσφεύγοντος (με συνημμένη τη με αριθμό πρωτοκόλλου « » Βεβαίωση Αντιγράφου του Βιβλίου Συμβάντων του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως), με την οποία δήλωσε την απώλεια λόγω κλοπής του Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου « ».

Επειδή, η μη διαφύλαξη και η απώλεια λόγω κλοπής του ως άνω Φ.Η.Μ. πρέπει να οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία. Το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία (όπως πυροσβεστικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, εκθέσεις αστυνομικής αρχής κ.λπ.) που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος, προκειμένου να αποδείξει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη φύλαξη του Φ.Η.Μ., στην αρμόδια φορολογική αρχή, στην οποία ανήκει και η αρμοδιότητα εξέτασης και εκτίμησης των πραγματικών αυτών περιστατικών.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη του ανωτέρω Φ.Η.Μ. και δεν ευθύνεται για την απώλειά του, η οποία οφείλεται σε κλοπή, και, ως εκ τούτου, επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, πλην όμως, προσκόμισε μόνο τη με αριθμό πρωτοκόλλου « » υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με συνημμένη τη με αριθμό πρωτοκόλλου « » Βεβαίωση Αντιγράφου του Βιβλίου Συμβάντων του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως, από τις οποίες δεν αποδεικνύεται επαρκώς ότι το ως άνω γεγονός οφείλεται σε ανωτέρα βία, ούτε προκύπτει ότι ο υπόχρεος είχε επιδείξει, ως όφειλε, τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη του εν λόγω Φ.Η.Μ. και ότι, παρά το ότι είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, το γεγονός δε μπόρεσε να αποτραπεί.

Επειδή, η ανωτέρω παράβαση επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, και πιο συγκεκριμένα, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η' και παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4174/2013, ορθώς επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης το προσβαλλόμενο πρόστιμο.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί έλλειψης φοροδοτικής ικανότητας και ύπαρξης οικονομικής αδυναμίας καταβολής του προσβαλλόμενου προστίμου είναι, σε κάθε περίπτωση, απορριπτέος, δεδομένου ότι η φορολογική αρχή, σύμφωνα με την κρατούσα αντίληψη, κατά τη διαδικασία επιβολής προστίμου, δρα κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμοστέες δε, στην προκειμένη περίπτωση, διατάξεις δεν εξαρτούν την επιβολή του προστίμου από την ύπαρξη ή μη φοροδοτικής ικανότητας του φορολογουμένου.

Επειδή, εν προκειμένω, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 09-12-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 12-01-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανούς προσφυγής του « » με ΑΦΜ « » και την επικύρωση της με αριθμό « » Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογική Περίοδος από 01-01-2016 έως 31-12-2016

Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η' και παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4174/2013 λόγω μη διαφύλαξης του Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου « »: €2.500,00

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο