Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2893/12.5.2017 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

(Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 12.5.17
Αριθμός απόφασης: 2893

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604534
Fax :2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ 1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/9.12.16 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 1.9.16) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 13.1.17 και αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανή προσφυγή του ...., ΑΦΜ: ...., με έδρα ατομικής επιχείρησης στην , κατά της με αρ /9.12.16 Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ για τη φορολογική περίοδο 1.1.2016-31.12.2016, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τη με αρ /9.12.16 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ για τη φορολογική περίοδο 1.1.2016-31.12.2016, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 9.12.16 Έκθεση Ελέγχου ΕΛΠ (ν.4308/2014), της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 13.1.17 και αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανούς προσφυγής του ...., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /9.12.16 Πράξη Επιβολής Προστίμου, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013, λόγω παράβασης των άρθρων 13 & 54 του ν. 4174/2013, του άρθρου 7 του ν. 4308/2014 και του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1068/2015, για τη φορολογική περίοδο 1.1.2016-31.12.2016, συνολικού ποσού 2.500,00 €, λόγω μη διαφύλαξης (απώλειας) της με αριθμό μητρώου .... φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη εδράζεται επί της από 9.12.16 Έκθεσης Ελέγχου ΕΛΠ (ν.4308/2014) της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με τη οποία ο προσφεύγων δε διαφύλαξε τη με αριθμό μητρώου .... φορολογική ταμειακή μηχανή, όπως αυτό πρόεκυψε από την με αρ. πρωτ. ..../25.2.16 υπεύθυνη δήλωσή του, που κατέθεσε στη Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, περί απώλειάς της λόγω κλοπής.

O προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας καθώς η εν λόγω ταμειακή μηχανή εκλάπη μετά από διάρρηξη στο κατάστημα του προσφεύγοντος τη νύκτα της 16.2.16 με ...., παραβιάζοντας το κάγκελο και την πόρτα του καταστήματος, τα οποία σε κάθε περίπτωση αποτελούν στοιχεία προσήκουσας φύλαξης του χώρου.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4308/2014 «1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από:

α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.

β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.

2. Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.

3. Ειδικά για κάθε τιμολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδομένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου.»

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 8 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.»

Επειδή, με το άρθρο 7 'Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων' της ΠΟΛ.1003/2014 'Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014' διευκρινίζεται ότι το άρθρο 7 του ν. 4308/2014 αναφέρεται στις προθεσμίες φύλαξης των λογιστικών αρχείων, ενώ από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου «....δεν ορίζεται ο τόπος τήρησης και διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων. Συνεπώς αυτά μπορούν να τηρούνται και να φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόμη και κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν, με την προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να δίνονται στον έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. Σημειώνεται ωστόσο ότι άλλα νομοθετήματα δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων.».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΠΟΛ. 1068/2015 'Υποχρεώσεις κατόχου/χρήστη Φ.Η.Μ.': Ο κάτοχος/χρήστης Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις: ... 8.4. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και την καλή λειτουργία του Φ.Η.Μ. πριν και μετά την πλήρωση της φορολογικής μνήμης και ειδικότερα για την δυνατότητα παραγωγής αναφορών ανάγνωσης φορολογικής μνήμης.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4174/2013: 1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί» πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:

α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή

β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή

γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4174/2013:

«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το
άρθρο 13 υποχρεώσεις του

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε" και ζ" και η" της παραγράφου 1»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4174/2013 «1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.

2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και:

α) υποβάλλεται εγγράφως,

β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου,

γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και

δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.

3. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούμενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω περιόδου, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
 
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015 «13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρ. 61) ....Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 Απόφαση ΓΓΔΕ (Β'478 και 558), όπως ισχύει, το αίτημα της απαλλαγής απευθύνεται εγγράφως στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου και φέρει την υπογραφή του ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου και περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Επί της απαλλαγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με εντολή Γενικού Γραμματέα, η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο κατά το άρθρο 5. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί. Επισημαίνεται, τέλος, ότι αίτημα απαλλαγής λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να υποβληθεί και για τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν υπολογιστεί επί προστίμου.»

Επειδή σύμφωνα με την από 9.12.16 Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ο προσφεύγων δε διαφύλαξε τη με αριθμό μητρώου .... φορολογική ταμειακή μηχανή, όπως αυτό πρόεκυψε από την με αρ. πρωτ /25.2.16 υπεύθυνη δήλωσή του, που κατέθεσε στη Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, περί απώλειάς της λόγω κλοπής, μετά από διάρρηξη στο κατάστημά του. Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει από την ως άνω Έκθεση Ελέγχου, ο προσφεύγων, προς απόδειξη των ανωτέρω, προσκόμισε βεβαίωση ακριβούς αντιγράφου του βιβλίου συμβάντων της του
Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με την οποία, ο προσφεύγων προσήλθε στο Τμήμα Ασφαλείας στις .... και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της 16.2.16 με 17.2.16 άγνωστος δράστης διέρρηξε το κατάστημα, παραβιάζοντας το κάγκελο και την πόρτα του καταστήματος και αφαίρεσε μεταξύ άλλων και την υπό κρίση φορολογική ταμειακή μηχανή.

Επειδή, στην ανωτέρω προσκομισθείσα βεβαίωση ακριβούς αντιγράφου του βιβλίου συμβάντων του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου της , καταγράφηκε η υπό κρίση κλοπή όπως αυτή καταγγέλθηκε από τον προσφεύγοντα.

Επειδή, ο προσφεύγων κατήγγειλε ότι άγνωστος δράστης διέρρηξε το κατάστημα παραβιάζοντας το κάγκελο και την κλειδαριά της πόρτας του καταστήματος, όμως με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία της διάρρηξης και της κλοπής όπως π.χ. αποδεικτικά επισκευής του κάγκελου και της κλειδαριάς, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, εκθέσεις αστυνομικής αρχής κλπ..

Επειδή, από τα πραγματικά περιστατικά, όπως καταγράφηκαν ως άνω, δεν αποδεικνύεται ότι η εν λόγω απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, και περαιτέρω, δεν προκύπτει ότι ο προσφεύγων επέδειξε από πλευράς του κάθε δυνατή επιμέλεια και σύνεση, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η καταγγελθείσα διάρρηξη και κλοπή. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την καταβολή του προστίμου για λόγους ανωτέρας βίας.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην από 9.12.16 Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 13.1.17 και αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανούς προσφυγής του ...., ΑΦΜ

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογική περίοδος 1.1.2016-31.12.2016

Πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013          2.500,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης
Επανεξέτασης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο