Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2591/24.4.2017 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

(Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 24-04-2017
Αριθμός απόφασης: 2591


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 / τ. Β' / 22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

δ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 27-12-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή

α) της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « », με ΑΦΜ και με δηλωθείσα στο σύστημα TAXIS διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας - έδρα στην Αθήνα, επί της οδού αρ , Τ.Κ. , η οποία, όπως αναγράφεται στην παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, «εδρεύει εν τοις πράγμασι προσωρινά» στο Αττικής, επί της οδού αρ , Τ.Κ , και β) του του , ΑΦΜ , κατοίκου Αττικής, οδός αρ , Τ.Κ , ως αλληλεγγύως υπεύθυνου προσώπου της ως άνω εταιρείας, κατά της με αριθμό /07-12-2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, φορολογικού έτους 2016, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τη με αριθμό /07-12-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, φορολογικού έτους 2016, της οποίας ζητείται η ακύρωση, άλλως η επανεξέταση, καθώς και την από 07-12-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Προστίμου Άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ..

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 27-12-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « » και του του , ως αλληλεγγύως υπεύθυνου προσώπου αυτής, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμό /07-12-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, για το φορολογικό έτος 2016, πρόστιμο ποσού ύψους €100,00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. α' και παρ. 2 περ. α' του Ν. 4174/2013, λόγω μη ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης για τη μεταφορά της έδρας της, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 4174/2013.

Η ως άνω προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών εδράζεται επί της από 07-12-2016 οικείας Έκθεσης Ελέγχου Προστίμου Άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την οποία από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία « », κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η εν λόγω εταιρεία «δεν υπέβαλε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, δήλωση μεταβολών - μετάταξης, με την οποία να δηλώνει τη μεταβολή του τόπου επαγγελματικής της εγκατάστασης». Η ανωτέρω παράβαση επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013.

Οι προσφεύγοντες, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητούν να ακυρωθεί, άλλως να επανεξεταστεί η ως άνω προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, επικαλούμενοι μη ύπαρξη ουσιαστικής έδρας - εγκατάστασης της εν λόγω ετερόρρυθμης εταιρείας, καθώς η τελευταία βρίσκεται σε αδράνεια ήδη από τον Απρίλιο του 2015, χωρίς να ασκεί ουσιαστικά επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναλυτικότερα, προς επίρρωση του ανωτέρου ισχυρισμού, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Η έδρα της προσφεύγουσας εταιρείας, η οποία είχε δηλωθεί νομίμως στην Δ.Ο. Υ., βρισκόταν στην περιοχή του στην Αθήνα, και συγκεκριμένα επί της οδού αρ , επί σειρά ετών, σε μισθωμένο ακίνητο, αλλά λόγω της κάκιστης οικονομικής συγκυρίας η εταιρεία ευρέθη σε οικονομικό αδιέξοδο, με συνέπεια να μην μπορεί να ανταποκριθεί ούτε καν στις υποχρεώσεις για την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος. Ως αποτέλεσμα, την 29-04-2015 έλαβε χώρα η έξωσή της από το έως τότε μισθωμένο ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν. Έκτοτε, η προσφεύγουσα εταιρεία, λόγω οικονομικής αδυναμίας, δεν έχει στεγαστεί σε άλλο μίσθιο, αλλά εδρεύει προσωρινά εν τοις πράγμασι στο , επί της οδού αρ , ήτοι στην οικία του προσφεύγοντος και διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας και, κατά συνέπεια, βρίσκεται σε αδράνεια και δεν ασκεί ουσιαστικά επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, δεν υπήρξε μεταφορά ή αλλαγή έδρας, η οποία να αποκρύφτηκε, ηθελημένα ή αθέλητα, από τη φορολογική αρχή και συνεπώς δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 10 του Ν. 4174/2013, δυνάμει του οποίου της επιβλήθηκε το πρόστιμο.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 «Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο» του Ν. 4174/2013:

«4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των προηγούμενων εδαφίων, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.».

Επειδή, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 54 «Διαδικαστικές παραβάσεις» του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στο φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 «Διαδικαστικές παραβάσεις» του Ν.4174/2013:

«2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 (...)».

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, σύμφωνα με την από 07-12-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Προστίμου Άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, κατόπιν εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., την 07-11-2016 οι αρμόδιοι ελεγκτές μετέβησαν στη δηλωθείσα στο σύστημα TAXIS έδρα της προσφεύγουσας ετερόρρυθμης εταιρείας επί της οδού αρ , στην Αθήνα, προκειμένου να επιδώσουν πρόσκληση για έλεγχο, και στη συγκεκριμένη διεύθυνση δε βρέθηκε να λειτουργεί η εν λόγω επιχείρηση, αλλά ένα κατάστημα με δραστηριότητα την εμπορία υποδημάτων με στοιχεία « » και ΑΦΜ που δήλωσε έναρξη εργασιών την 22-09-2015, και από πληροφορίες που έλαβαν από περιοίκους ενημερώθηκαν ότι η ως άνω ετερόρρυθμη εταιρεία έχει εγκαταλείψει προ πολλού το χώρο, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς το διάστημα. Συνεπώς, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 4174/2013, η προσφεύγουσα εταιρεία αναζητήθηκε στην έδρα της και δε βρέθηκε, χωρίς να έχει δηλώσει, ως όφειλε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τη μεταβολή της έδρας της ή την επικαλούμενη από μέρους της από 29-04-2015 κατάσταση αδράνειάς της στο τμήμα του Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

Επειδή, η ανωτέρω παράβαση επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, και πιο συγκεκριμένα, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 παρ. 1 περ. α' και παρ. 2 περ. α' του Ν. 4174/2013, ορθώς επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας ετερόρρυθμης εταιρείας από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών το προσβαλλόμενο πρόστιμο.

Επειδή, εν προκειμένω, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 07-12-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Προστίμου Άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, επί της οποίας εδράζεται η με αριθμό /07-12-2016 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 27-12-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « » και ΑΦΜ και του του με ΑΦΜ , ως αλληλεγγύως υπεύθυνου προσώπου της ανωτέρω εταιρείας και την επικύρωση της με αριθμό /07-12-2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 Ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης εταιρείας - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 

Φορολογικό 'Ετος 2016

Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ. 1 περ. α' & παρ. 2 περ. α' του Ν. 4174/2013 λόγω μη ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης για μεταφορά έδρας: €100,00

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη εταιρεία και στο αλληλεγγύως υπεύθυνο πρόσωπο αυτής.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο