Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2525/18.4.2017 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

(Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 18-04-2017
Αριθμός απόφασης: 2525


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 / τ. Β' / 22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

δ. Της ΠΟΛ. 1002/31-12-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01¬2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 15-12-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » και ΑΦΜ , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού αρ , Τ.Κ , κατά της με αριθμό /25-11-2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, φορολογικού έτους 2015, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τη με αριθμό /25-11-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, φορολογικού έτους 2015, της οποίας ζητείται η ακύρωση, άλλως η τροποποίηση, καθώς και την από 18-11-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ν. 1809/1988 και Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ..

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 15-12-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμό /25-11-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.Φ.Α.Ε. Αθηνών επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, για το φορολογικό έτος 2015, πρόστιμο ποσού ύψους €900,00, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 περ. δ' του Ν. 1809/1988 και του άρθρου 5 παρ. 2 περ. α.γ. του Ν. 2523/1997, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης έναρξης Φ.Η.Μ., κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 8 και 14 του N. 4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ίδιου Νόμου.

Η ως άνω προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών εδράζεται επί της από 18-11-2016 οικείας Έκθεσης Ελέγχου Ν. 1809/1988 και Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την οποία από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « », κατόπιν της με αριθμό /2016 εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι, βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου /21-12-2015 δήλωσής της περί έναρξης Φ.Τ.Μ., η εν λόγω επιχείρηση υπέβαλε εκπρόθεσμα τη δήλωση έναρξης του Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου , ο οποίος αγοράστηκε την 17-11-2015 από την εταιρεία με την επωνυμία « » και με ΑΦΜ με έκδοση του τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής (ΤΠ-ΔΑ) Νο , κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 8 και 14 του N. 4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ίδιου Νόμου. Η ανωτέρω παράβαση επισύρει τις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1809/1988, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 «Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις» του N. 4308/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4337/2015, παρέμειναν σε ισχύ για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως και την 31-12-2015.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να ακυρωθεί η ως άνω προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, άλλως να περιοριστεί στο ελάχιστο το επιβληθέν πρόστιμο, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

• Η προσφεύγουσα θέλησε να μεταφέρει το Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου σε άλλη εγκατάσταση (υποκατάστημα) ένα μήνα μετά την έναρξη χρήσης του, οπότε και αντιλήφθηκε ότι, κατά την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης επτά (7) Φ.Η.Μ. (μεταξύ των οποίων και ο συγκεκριμένος) ο εν λόγω Φ.Η.Μ. καταχωρήθηκε με λανθασμένο αριθμό μητρώου (ήτοι με αριθμό μητρώου αντί του ορθού) στο σύστημα TAXIS, και ως εκ τούτου, προέβη στη νόμιμη διόρθωσή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ήτοι στην ακύρωση του Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου και στη δήλωση του Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου ).

• Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται περί εκπρόθεσμης δήλωσης έναρξης Φ.Η.Μ., αλλά περί διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά την καταχώρηση του αριθμού μητρώου του.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 «Πεδίο εφαρμογής» του N. 4308/2014:

«2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. (...)».

Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 8 και 14 του άρθρου 12 «Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών» του N. 4308/2014 ορίζεται ότι:

«8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

14. Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8 διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω μέσου στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση, πληροφορίες:

α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω μέσου.

β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του μέσου.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 «Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις» του N. 4308/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4337/2015:

«2. Ο ν. 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνου του νόμου. Κατ' εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.».

Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι:

«1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και των διατάξεων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο.

2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος ισχύουν οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ179 Α').

3. Για όλες τις παραβάσεις εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) και συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή που ορίζεται ως εξής: (...) δ) Η μη δήλωση κάθε φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος θεωρείται γενική παράβαση και επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση. Για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος, μετά την προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού, καταλογίζεται μία παράβαση ανά εκπρόθεσμη δήλωση ανεξάρτητα του χρόνου υποβολής της και του πλήθους των φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή και επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση. (...)».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997:

«2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

α) Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής: α.α. (...) α.β. (...) α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας εννιακόσια (900) ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε χίλια διακόσια (1.200) ευρώ.».

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, σύμφωνα με την από 18-11-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ν. 1809/1988 και Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « », κατόπιν της με αριθμό /2016 εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι, βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου /21-12-2015 δήλωσής της περί έναρξης Φ.Τ.Μ., η εν λόγω επιχείρηση υπέβαλε εκπρόθεσμα τη δήλωση έναρξης του Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου , ο οποίος αγοράστηκε την 17-11-2015 από την εταιρεία με την επωνυμία « » και με ΑΦΜ με έκδοση του Νο τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής (Τ.Π.-Δ.Α.), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 8 και 14 του N. 4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ίδιου Νόμου.

Επειδή, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στην από 18-11-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ν. 1809/1988 και Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών: «Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία δήλωσε ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET την έναρξη χρήσης του ανωτέρω Φ.Η.Μ. την 25-11-2015, αλλά, εκ παραδρομής, κατά την καταχώρηση του Φ.Η.Μ., αντί να δηλωθεί ο αριθμός μητρώου , δηλώθηκε ο αριθμός μητρώου Ένα μήνα μετά την έναρξη χρήσης του, η εν λόγω επιχείρηση θέλησε να μεταφέρει το Φ.Η.Μ. σε άλλη εγκατάσταση, οπότε και διαπιστώθηκε ότι έχει καταχωρηθεί λανθασμένα στο σύστημα TAXIS. Η διόρθωση του αριθμού μητρώου δε μπορούσε να γίνει από την ίδια την εταιρεία, αλλά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Ως εκ τούτου, την 21-12-2015 η ως άνω ανώνυμη εταιρεία μετέβη στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών για την εν λόγω διόρθωση, οπότε και πραγματοποιήθηκε διαγραφή του παλιού αριθμού και καταχώρηση του νέου, αλλά η διόρθωση αυτή έλαβε χώρα μετά το πέρας της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την αγορά του συγκεκριμένου Φ.Η.Μ., με αποτέλεσμα η δήλωση έναρξής του να είναι εκπρόθεσμη.».

Επειδή, στη με αριθμό πρωτοκόλλου /11-04-2016 απαντητική επιστολή που κατέθεσε η προσφεύγουσα εταιρεία, ανταποκρινόμενη στη με αριθμό πρωτοκόλλου /28-03-2016 κλήση προς ακρόαση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία της επιδόθηκε την 05-04-2016, αναφέρει ότι: «Την 25-11-2015 περάσαμε τη Φ.Τ.Μ. με αριθμό μητρώου αντί της σωστής Φ.Τ.Μ. με αριθμό μητρώου. Μετά από ένα μήνα που πήγαμε να κάνουμε μεταφορά της Φ.Τ.Μ. αντιληφθήκαμε τον αναριθμητισμό που είχε γίνει. Τη διορθώσαμε στη Φ.Α.Ε. Αθηνών και την περάσαμε εκπρόθεσμα εκ νέου.».

Επειδή, στο με αριθμό πρωτοκόλλου /18-04-2016 υπόμνημα που κατέθεσε η προσφεύγουσα εταιρεία στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών αναφέρει ότι: «Σας προσκομίζουμε μερικά Ζ της Φ.Τ.Μ. με αριθμό μητρώου , προκειμένου να αποδείξουμε ότι πρόκειται για αναριθμητισμό της Φ.Τ.Μ., καθώς επίσης και αντίγραφα της καταχώρησης αυτής στα βιβλία της εταιρείας.». Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 18-11-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ν. 1809/1988 και Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία «προσκόμισε Ζ από τον εν λόγω Φ.Η.Μ., καθώς και αντίγραφα του Ημερολογίου Ταμείου με ημερομηνίες 18, 19 και 20-12-2015, από τα οποία προκύπτει ότι αναγράφουν το σωστό αριθμό μητρώου του Φ.Η.Μ., ήτοι τον ».

Επειδή, σύμφωνα με την από 18-11-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ν. 1809/1988 και Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, «οι λόγοι που επικαλείται η ως άνω ανώνυμη εταιρεία δεν αίρουν τη διαπιστωθείσα παράβαση του Ν. 1809/1988» περί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης έναρξης Φ.Η.Μ., καθώς η αγορά του εν λόγω Φ.Η.Μ. έλαβε χώρα την 17-11-2015 και η δήλωση έναρξης χρήσης του στο σύστημα TAXIS πραγματοποιήθηκε την 21-12-2015, ήτοι μετά το πέρας της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 4308/2014.

Επειδή, εν προκειμένω, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 18-11-2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου Ν. 1809/1988 και Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, επί της οποίας εδράζεται η με αριθμό /25-11-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 15-12-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου  ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » και ΑΦΜ και την επικύρωση της με αριθμό /25-11-2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης εταιρείας - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό έτος 2015

Πρόστιμο του άρθρου 10 παρ. 3 περ. δ' του Ν. 1809/1988 και του άρθρου 5 παρ. 2 περ. α.γ. του Ν. 2523/1997 λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης έναρξης Φ.Η.Μ. με αριθμό μητρώου : €900,00

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη εταιρεία.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο