Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 32885/2017 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α' Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών

(Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α' Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 32885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες: Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο: 213-1364399
FAX: 213-1364383

Αριθμ. Εγκυκλίου : 24

ΘΕΜΑ: Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α' Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών


Σας ενημερώνουμε ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.2738/1999 και του άρθρου 18 παρ.13 του ν.3731/2008 υπεγράφη η από 2 Αυγούστου 2017 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ - ΟΤΑ), με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α' Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών.

Η εν λόγω σύμβαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2945/Β/ 29-8-2017) και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : ΩΙΕΕ465ΧΘ7-ΔΣ6), ισχύει δε από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 29-8-2017. Η εν λόγω συλλογική σύμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όπως προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Για την εφαρμογή της απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του, καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Με τη νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση και ειδικότερα με το άρθρο 2 αυτής, ουσιαστικά κωδικοποιούνται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων Ε.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002 και 2009, ενώ προβλέπεται η υπαγωγή επιπλέον κατηγοριών προσωπικού στο πεδίο εφαρμογής της.

Συγκεκριμένα: 

1. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων εργασίας όσων απασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στην προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, πράσινα σημεία και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση Στερεών Αποβλήτων, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο και ορίζεται η εβδομαδιαία απασχόλησή τους σε τριάντα δύο (32) ώρες, χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

2. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο:

- στην αποκομιδή, συγκομιδή, επιστασία και μεταφορά απορριμμάτων
- στην ταφή και εκταφή νεκρών
- στην ασφαλτόστρωση
- στην αποχέτευση
- στα αφοδευτήρια
- στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών
- σε οικοδομικές εργασίες
- στην ύδρευση
- στους υδραυλικούς γενικά
- στις εργασίες πρασίνου
- στις εργασίες συντήρησης του εναέριου Δημοτικού Ηλεκτρικού Δικτύου Φωτισμού
- στους ψυκτικούς
- στα δημοτικά σφαγεία
- στους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων καθώς και στους οδηγούς των Λεωφορείων
- στους τοποθετητές κεραμικών σκεπών

μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τρεις (3) ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο και ορίζεται η εβδομαδιαία απασχόλησή τους σε τριάντα δύο (32) ώρες, χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

Σημειώνεται ότι και στις δύο ανωτέρω (1) και (2) περιπτώσεις δεν απαριθμούνται περιοριστικά οι ειδικότητες των εργαζομένων που τυγχάνουν εφαρμογής των εν λόγω ευνοϊκών ρυθμίσεων, αλλά γίνεται ενδεικτική αναφορά αυτών. Ωστόσο, ενδεχόμενη υπαγωγή στις διατάξεις της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. και ειδικοτήτων, πέραν των ενδεικτικώς αναφερόμενων στην Ε.Σ.Σ.Ε., πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σύμβαση (απασχόληση αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε συγκεκριμένους χώρους και τομείς), προκειμένου αφενός να εξασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων και αφετέρου να αποφεύγονται φαινόμενα καταχρηστικής εφαρμογής της σύμβασης.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι με τη νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διευκρινίζεται το θέμα των αποδοχών των συνδικαλιστικών αδειών.

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 αυτής, προστίθεται, στο τέλος του άρθρου 7 της από 31 Ιουλίου 2009 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α' Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών (αριθμ.:48558/3.8.2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ1632/Β/6-8-2009), διευκρινιστικά η φράση «Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ Α' Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, καθώς κα τα ΝΠΔΔ αυτών.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στην ενότητα Εγκύκλιοι - Αποφάσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο