Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2004 ]

Α.Π.16191/02.09.2004 Σύναψη Συνοριακής Ασφάλισης στα τελωνεία των χερσαίων συνόρων.

(Σύναψη Συνοριακής Ασφάλισης στα τελωνεία των χερσαίων συνόρων. )

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Σύναψη Συνοριακής Ασφάλισης στα τελωνεία των χερσαίων συνόρων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες» του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001) περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. 

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» «Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι υποχρεωμένο να διαθέτει σε κάθε συνοριακό σταθμό και λιμένα εισόδου στη χώρα, αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συνάπτει συνοριακές ασφαλίσεις για λογαριασμό όλων των μελών του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και όργανο που ασκεί αστυνομικά ή τελωνειακά καθήκοντα. Στους αντιπροσώπους αυτούς μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση σε βάρος του Γραφείου, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου». 

3. Το άρθρο 3 Ι παράγρ. 2γ της υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 519/Β/17.3.2004) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Επιτρέπεται στα τελωνεία, που λειτουργούν στα σημεία εισόδου των χερσαίων συνόρων, να συνάπτουν συνοριακές ασφαλίσεις, τόσο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 489/1976 όσο και σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και κάθε τελωνείου. 

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή η ισχύς της οποίας άρχεται από της υπογραφής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο